O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2016, številka 22, 2. 6. 2016 > Kazalo

UVODNIK

Vse več nestrpnosti in sovraštva

Vlasta_Nussdorfer.jpg

Vlasta Nussdorfer

Letošnji uvod v poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2015, institucije, ki jo vodim tri leta, sem začela z zgovorno in preroško mislijo Nelsona Mandele: "Nihče se ni rodil s sovraštvom / do drugega zaradi barve kože, / njegovega izvora ali vere. / Ljudje se naučijo sovražiti. / In če se lahko naučijo sovražiti, / se lahko naučijo tudi ljubiti. / Ljubezen je za ljudi bolj naravna / kot njeno nasprotje."

IZPOSTAVLJAMO

Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov

dr. Erik Kerševan

Erik_Kersevan.jpg
Na področju delovanja uprave bo verjetno v doglednem času treba pristopiti k izboljšavi procesnih predpisov, tako Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) kot tudi (ali predvsem) Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ki je po spoznanjih in razvoju teorije in prakse že dozorel za nadaljnjo reformo. K temu nas (navsezadnje) vodijo tudi obsodbe Republike Slovenije za kršitev pravice do razumnega odločanja na upravnem področju, ki v presojo utemeljenosti časa, ki je bil potreben za sprejem odločitve,...

Paternitetni spori z vidika legitimacije

mag. Barbara Mazovec Kšela

Barbara_Mazovec-Ksela.jpg
Ugotovljeno ali izpodbito očetovstvo ali materinstvo ima tako na strani otroka kot tudi na strani staršev večplastne posledice, očitne predvsem na področju družinskega in dednega prava. Predpisi, s katerimi je zadevno področje urejeno, sledijo varovanju koristi otroka. Ker niti Zakon o pravdnem postopku (ZPP) niti Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) ne določata, kdo so v takih sporih pravdne stranke, zaradi česar prihaja v praksi pogosto do težav pri pravilni in popolni...

O liku slovenskega sodnika

dr. Andrej Berden

Andrej_Berden.jpg
Kot je bilo razbrati iz medijev, namerava pravosodni minister mag. Goran Klemenčič letos začeti več korenitih sprememb v pravosodju. Od preizkusnega mandata do drugačnega imenovanja sodnikov, predvsem pa po njegovem "pravičen in učinkovit pravosodni sistem zahteva v prihodnosti več srčnosti in poguma ter manj pozitivizma". Z reformami naj bi začel pri državnem pravobranilstvu, iz njih pa naj ne bi bili izvzeti niti odvetniki niti notarji. Njegova napoved vsekakor odpira in zahteva širšo ter...

VSEBINA

Vlasta Nussdorfer

Letošnji uvod v poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2015, institucije, ki jo vodim tri leta, sem začela z zgovorno in preroško mislijo Nelsona Mandele: "Nihče se ni rodil s sovraštvom / do drugega zaradi barve kože, / njegovega izvora ali vere. / Ljudje se naučijo sovražiti. / In če se lahko naučijo sovražiti, / se lahko naučijo tudi ljubiti. / Ljubezen je za ljudi bolj naravna / kot njeno nasprotje."

dr. Erik Kerševan

Na področju delovanja uprave bo verjetno v doglednem času treba pristopiti k izboljšavi procesnih predpisov, tako Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) kot tudi (ali predvsem) Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ki je po spoznanjih in razvoju teorije in prakse že dozorel za nadaljnjo reformo. K temu nas (navsezadnje) vodijo tudi obsodbe Republike Slovenije za kršitev pravice do razumnega odločanja na upravnem področju, ki v presojo utemeljenosti časa, ki je bil potreben za sprejem odločitve, vključujejo skupni čas odločanja upravnih organov in sodišč. Pri tem seveda bolj verjamem v postopen - čeprav nujno pravočasen - razvoj (evolucijo) kot v popolni pretres in spremembo temeljev ureditve (revolucijo) na tem pravnem področju. Na tem mestu pa ne želim obravnavati vseh sistemskih vprašanj, temveč bi želel poudariti predvsem potrebo po tem, da se okrepi učinkovitost pravnih sredstev v postopku upravnega odločanja. Pri tem bi želel ponovno obuditi in spodbuditi razmislek o oblikovanju drugačnega odločanja upravnih organov na drugi stopnji v okviru upravnega postopka.

mag. Barbara Mazovec Kšela

Ugotovljeno ali izpodbito očetovstvo ali materinstvo ima tako na strani otroka kot tudi na strani staršev večplastne posledice, očitne predvsem na področju družinskega in dednega prava. Predpisi, s katerimi je zadevno področje urejeno, sledijo varovanju koristi otroka. Ker niti Zakon o pravdnem postopku (ZPP) niti Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) ne določata, kdo so v takih sporih pravdne stranke, zaradi česar prihaja v praksi pogosto do težav pri pravilni in popolni opredelitvi strank, je sodna praksa oblikovala pravila, katere stranke morajo biti zajete v takih tožbah, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da lahko ureditev takega razmerja vpliva na več subjektov, in sicer na otroka, na osebo, ki je formalno vpisana kot oče otroka, na otrokovo mater in na tistega, ki je dejanski oče otroka.

Cene Grčar

Pravica do popravka, kot je opredeljena v Zakonu o medijih (ZMed), povzroča v praksi nemalo težav; od vprašanja morebitnega nesorazmerno dolgega popravka kot zakonskega razloga za njegovo zavrnitev pa do vprašanja obstoja aktivne legitimacije za zahtevo po objavi popravka.

dr. Drago Zajc

V zadnjem času se nacionalni parlamenti srečujejo s čedalje večjimi izzivi, zahtevami in pričakovanji. Na njihovo delovanje vpliva zlasti gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008 in povzročila nazadovanje gospodarstev in slabšanje socialnih razmer velikih skupin prebivalstva, posledično pa je vplivala tudi na podporo obstoječim oziroma tradicionalnim strankam. Tako kot v nekaterih drugih evropskih državah je tudi v Sloveniji v zadnjih osmih letih prišlo do pospešene cirkulacije političnih elit in pojava povsem novih strank, ki so na volitvah uspevale dobiti precejšnje deleže glasov in prestopale parlamentarni prag. Zmanjšala se je tudi sposobnost strank oblikovati stabilne koalicije, kar je močno vplivalo tudi na delovanje Državnega zbora, saj je prihajalo do zastojev v njegovem delu, predčasnih razpustov in novih volitev. Po prvih predčasnih volitvah leta 2011 je leta 2013 prišlo do menjave vlade s konstruktivno nezaupnico, vendar je nova vlada trajala le dobro leto. V kratkem času je prišlo do drugih predčasnih volitev leta 2014. Po teh volitvah je volilni prag uspelo prestopiti sedmim strankam, koalicijsko vlado pa je uspelo sestaviti novi SMC, ki je dobila največ poslanskih sedežev (36), skupaj z SD in DeSUS-om.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Delodajalec mora pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti spoštovati minimalni odpovedni rok, lahko pa delodajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi določita tudi daljši odpovedni rok. Če delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dolžine odpovednega roka nista določila, velja odpovedni rok iz 94. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če sta delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi določila krajši odpovedni rok, kot je minimalni, pa bo moral delodajalec pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca upoštevati minimalni odpovedni rok iz 94. člena ZDR-1. Če je v kolektivni pogodbi določen odpovedni rok, ki je za delavca ugodnejši, mora delodajalec upoštevati ta rok.

dr. Ciril Ribičič

Temeljne točke Osvobodilne fronte, sprejete pred 75 leti, so ohranile velik pomen, še zlasti tiste, ki govorijo o oblikovanju jugoslovanske federacije (tretja točka) in o tem, da bo o zunanjih odnosih odločil slovenski narod po osvoboditvi (osma točka). Odločilno so vplivale na odločitve Kočevskega zbora odposlancev slovenskega naroda in II. zasedanja AVNOJ-a ter na oblikovanje prvih povojnih ustav. Če ponovno prebiramo razpravo v ustavodajni skupščini pred sedmimi desetletji, opazimo, da nikakor ni bilo samoumevno, da bo v zvezno ustavo zapisana pravica narodov do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve. Naj tvegam oceno, da bi bila ta pravica brez Slovencev obravnavana samo kot temelj oblikovanja nove Jugoslavije, ne pa kot trajna in neodtujljiva.

mag. Sandi Kodrič

Štajersko je pred kratkim neprijetno presenetila odločitev multinacionalke IBM, ki se je odločala, ali bi v Mariboru odprla evropski klicni center za tehnično podporo, v katerem naj bi delo dobilo do 200 ljudi. IBM bi potreboval tehnično izobražen kader računalniške smeri z dobrim poznavanjem tujih jezikov.

dr. Andrej Berden

Kot je bilo razbrati iz medijev, namerava pravosodni minister mag. Goran Klemenčič letos začeti več korenitih sprememb v pravosodju. Od preizkusnega mandata do drugačnega imenovanja sodnikov, predvsem pa po njegovem "pravičen in učinkovit pravosodni sistem zahteva v prihodnosti več srčnosti in poguma ter manj pozitivizma". Z reformami naj bi začel pri državnem pravobranilstvu, iz njih pa naj ne bi bili izvzeti niti odvetniki niti notarji. Njegova napoved vsekakor odpira in zahteva širšo ter poglobljeno razpravo o pravosodnem sistemu. Težnjo ministra, da se je treba lotiti vprašanja učinkovitosti pravosodja kot celote, je treba podpreti, kajti z neustreznim vključevanjem in s tem neustrezno vlogo akterjev, kot sta odvetništvo in pravobranilstvo (posebna razprava bo očitno potrebna glede vloge in položaja tožilstva) v sistemu sojenja, ni mogoč noben celosten poseg v pravosodje. Vsekakor pa se vsa razprava o delovanju pravosodnega sistema začne in konča pri sodniku, njegovi vlogi in odgovornosti in s tem povezanima kategorijama pravičnosti in učinkovitosti, tako realno kot tudi v očeh javnosti.

dr. Jernej Podlipnik

Bralka je podedovala nepremičnino, v kateri pa ni nikoli prebivala. Podariti jo želi hčerki, ki bo v njej živela približno tri leta, nato pa naj bi jo prodala.

Janja Cigoj

Delodajalec se je z delavcem ustno dogovoril o spremembi kraja opravljanja dela. Delavec na novi lokaciji v drugi poslovni enoti opravlja delo že več kot dve leti, vendar v tem času še ni prišlo do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi v delu, ki ureja kraj opravljanja dela. Zaradi poslovnega razloga bo v tej enoti prišlo do odpuščanj.

Miha Šercer

Moja pokojnina po dejanski osnovi znaša znesek x, vendar se uskladi v skladu z zakonom in znaša znesek za izplačilo y, kar pomeni, da je med zneskoma več kot 900 evrov razlike. V vseh svojih letih delovne dobe sem pošteno plačeval vse dajatve in prispevke, zagotovljena mi je bila pokojnina po dejanski osnovi, torej znesek x, ki pa se je nato spremenil v znatno manjši znesek y. Menim, da gre za grob poseg v moje pravice in zato me zanima, kaj lahko storim po pravni poti.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je v neskladju z Ustavo, ker ne določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka, ki je bil izdan na upnikov predlog, vroči družbenikom stečajne dolžnice, če je ta družba z omejeno odgovornostjo.

Člen 28 Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljenega neskladja iz 1. točke izreka se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, prizna tudi subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin.

Točka 4 tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni v neskladju z Ustavo.

Z vidika zagotavljanja pravice do izjave sodišče prve stopnje načeloma ni dolžno vročati pritožniku odgovora nasprotne stranke na pritožbo.

Prvi odstavek 48. člena Pravilnika o izvrševanju kazni zapora določa, da mora zavod za prestajanje kazni zapora obsojencem v nujnih primerih takoj priskrbeti zdravniško pomoč. Kaj je "nujen primer" in kdo odloči o tem, ali gre za nujen primer ali ne, pa Pravilnik posebej ne določa.

Na Varuha se pogosto obračajo pobudniki v stiski zaradi izbrisa iz evidence brezposelnih oseb. Večinoma so pozabili na predviden razgovor s svetovalko Zavoda RS za zaposlovanje ali pa na delavnico, na katero so bili vabljeni. Toliko bolj so prizadeti tisti, ki posledično izgubijo tudi pravico do denarne socialne pomoči v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Na Zavod pa se lahko ponovno prijavijo šele po preteku šestih mesecev od dneva izbrisa (130. člen Zakona o urejanju trga dela - ZUTD).

Irena Vovk

Posameznik želi izvajati videonadzor v osebne namene. Videonadzor namreč ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), zato ga zanima, kdaj se ta zakon lahko uporabi in katere so izjeme, v katerih se ta zakon ne uporablja.

Irena Vovk

Ali lahko Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v poročilu o ukrepih (kot delu letnega poročila) objavi tudi ime in priimek sankcionirane fizične osebe -pooblaščenega revizorja ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti - ki ji je bil izrečen ukrep po Zakonu o revidiranju (ZRev-2)? Agencija namreč meni, da bi bila objava imen pravnomočno sankcioniranih pooblaščenih revizorjev oziroma ocenjevalcev vrednosti z navedbo ugotovljenih kršitev v javnem interesu.

Lena Šutanovac

Zaporniki v času bivanja v zaporu ne posedajo naokrog, ampak so podvrženi strogemu hišnemu redu, ki od njih zahteva opravljanje določenih opravil in discipliniranost. Dolžnosti in pravice zapornikov, ki so urejene v notranji izvršilni kazenski zakonodaji, so med državami članicami Sveta Evrope zelo raznoliko urejene. Nedavna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Meier proti Švici je povzročila vneto razpravo v Svetu Evrope na temo zakonskih delovnih obveznosti institucionaliziranih zapornikov. Predmetna zadeva je prva pritožba s takim dejanskim stanjem do zdaj in je zato pilotna sodba ESČP na tem področju izvršilnega kazenskega prava.

Zoran Skubic

Dansko delovno sodstvo se je pred nedavnim v luči Direktive 2000/78/ES znašlo pred zanimivo dilemo. Na primeru upravičenca do starostne pokojnine je moralo presoditi o koliziji načel pravne varnosti in zaupanja v pravo na eni in načela prepovedi diskriminacije na podlagi starosti na drugi strani. Točneje, postavilo se je vprašanje, ali ima delavec, ki bi se sicer lahko upokojil na podlagi dosežene starosti, kljub temu dejstvu ob upokojitvi tudi pravico do odpravnine, pa čeprav je namen slednje kot instituta delovnega prava tudi po danskem pravu primarno premostitvena pomoč pri ponovni vključitvi na trg dela. Danska ustaljena področna sodna praksa takemu "podvajanju" teh dveh pravic oziroma upravičenj strogo nasprotuje. Kaj pa je o tem reklo Sodišče EU?

Irena Vovk

Sodbe Sodišča

Miha Jesenko

Več lastnikov pomeni različne interese, zlasti glede dobička. O vsakoletnem zmagovalcu odloči v letnem poročilu skupščina družbe z enim najpomembnejših aktov družbe, sklepom o uporabi bilančnega dobička. Pri uporabi dobička je treba razlikovati med temeljnima pravicama korporacijske in obligacijske narave. Vsak delničar ima korporacijsko pravico udeležbe pri dobičku, obligacijsko pravico do izplačila dobička (dividenda, terjatev delničarja) pa pridobi šele z določitvijo o delitvi dobička s sklepom o uporabi bilančnega dohodka. To je le nekaj poudarkov 24. posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, ki so ga 19. in 20. maja v Portorožu organizirali PF Univerze v Mariboru, Inštitut za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju.

dr. Dominika Švarc

Koncept vladavine prava kot temeljnega načela vladanja izvira iz nacionalnih pravnih sistemov in je konceptualno razvit predvsem na tej ravni. Na mednarodni ravni je ta koncept spričo odsotnosti centralizirane oblasti zgodovinsko manj prisoten, vendar se z množenjem in krepitvijo avtoritete mednarodnih organizacij in sodišč zanesljivo uveljavlja v mednarodnem pravnem redu. Deklaracija, sprejeta septembra 2012 na visokem sestanku svetovnih voditeljev v okviru rednega zasedanja Generalne skupščine OZN, potrjuje strokovni in politični konsenz o tem, da je vladavina prava del "univerzalnih in nedeljivih osnovnih vrednot in načel" Združenih narodov.

Andrej Razdrih

Dr. Peter Čeferin, odvetnik z najdaljšim stažem v Sloveniji, se je z vprašanji odvetništva začel teoretično ukvarjati že v svoji magistrski nalogi leta 1984. Temo stanovske neodvisnosti je leta 1988 razširil in poglobil v doktorski disertaciji Odvetnik, njegova neodvisnost nekoč in danes, posebej v Sloveniji, ki jo je v knjižni obliki izdala Odvetniška zbornica Slovenije (OZS). Pred kratkim pa je izšla knjiga Odvetništvo na Slovenskem - od habsburške monarhije do neodvisne države (Založba Litera, Ljubljana 2016).

Irena Vovk

The International Law of the Sea Donald R. Rothwell in Tim Stephens (Hart Publishing, Oxford, 2. izdaja, 2016, 608 strani) Konvencija ZN o pomorskem pravu (UNCLOS) je bila podpisana 10. decembra 1982 na Jamajki, ima ve

dr. Nataša Hribar

Pred kratkim sem brala uvodnik v neki reviji, v katerem se je avtorica dotaknila usode priseljencev, ki prihajajo v Evropo po boljše življenje. Takole je zapisala: "Kot na vse, imamo tudi na ta pojav zelo različne poglede, enega od blizu pa vam razkrivamo v tej številki. Naši srbski kolegi so v beograjskem parku poiskali sogovornice in prisluhnili njihovim pogledom, idejam, željam in ciljem. Kot v vsaki tragediji, so tudi v tej najhuje prizadeti otroci."

Janez Kranjc

Misel je vzeta iz Horacijevega pisma (Epist. I, 11, 27) in bi se po naše glasila Tisti, ki preko morja hitijo v tuje kraje, spremenijo podnebje, ne pa mišljenja.

Irena Vovk

Generalni pravobranilec Sodišča EU Manuel Camposa Sanchez-Bordone je 12. maja 2016 izdal pomembno mnenje, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov na spletu. V zadevi C-582/14 Patrick Breyer proti Nemčiji je izrazil prepričanje, da je treba podatek o dinamičnem naslovu IP obravnavati kot osebni podatek in da ta spada pod domet Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Irena Vovk

Torek, 17. 5. Novi podpredsednik in stari predsednik DZ. Poslanci so podprli imenovanje poslanca SD Matjaža Nemca na mesto podpredsednika Državnega zbora. Dr. Milan Brglez pa ostaja predsednik Državnega zbora. Predlog SDS, da se ga zaradi njegove odločitve, da ne razpiše ro

Irena Vovk

Torek, 17. 5. Splet in letalski promet. V EU je bilo leta 2014 kar 67 odstotkov letalskih (v Sloveniji 62,5 odstotka) in 52 odstotkov železniških kart kupljenih na spletu, za več kot polovico potovanj (54,8 odstotka, v Sloveniji 35,1 odstotka) pa so Evropejci tudi namestite

3. junij 1960 - Pravica do odvetnika V zadevi Gideon v. Wainwright je Vrhovno sodišče ZDA odločilo, da imajo vsi obtoženci pravico do odvetnika. 1988 - Odbor za varstvo človekovih pravic Na pobudo Igorja Bavčarja je bil ustanovljen Odbor za varstvo pravic J

Irena Vovk

Na Evropskem portalu e-pravosodje je na voljo nov iskalnik sodnih zadev - Evropski identifikator sodne prakse (ECLI - evropska identifikacijska oznaka sodne prakse), ki bo na primer državljanom, podjetjem, zaposlenim v pravni stroki olajšal iskanje informacij o sodni praksi nacionalnih in mednarodnih sodišč. Uvedba novega iskalnika je rezultat prizadevanj Evropske komisije za povečanje dostopnosti sodne prakse.

Irena Vovk

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 36/16 1. Direktor Zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske - Zavod Osnovnega zdravstva Gorenjske; rok je 4. junij. 2. Direktor - Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah; rok je 4. junij. 3. Predsednik Okrajnega sodišča v Novi Gorici - Sodni svet RS;

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 88. redni seji (19. maj 2016): - predlog Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka; - poročilo o prihrankih z naslova Znižanja zakonodajnih bremen v obdobju med 2009 in 2015; - posledice demografskih sprememb se bodo najbolj odrazile na vz

17. maj - letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2015. 18. maj - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini; - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 19. maj -

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica - ZKL-C (Ur. l. RS, št. 38/16) - veljati začne 11. junija. 2. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika - KZ-1D (Ur. l. RS, št. 38/16) - veljati začne

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov