O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2016, številka 33, 25. 8. 2016 > Kazalo

UVODNIK

Do digitalno preoblikovane Slovenije - premišljeno in aktivno

Boris_Koprivnikar.jpg

Boris Koprivnikar

V današnji družbi, v kateri smo zaradi njene kompleksnosti in prepletenosti priča hitrim in večplastnim gospodarskim, okoljskim, družbenim in demografskim spremembam, sta digitalno preoblikovanje in ustrezna digitalna razvitost družbe postala nuja, tako z vidika konkurenčnosti kot kakovosti življenja. Spreminjajo se poslovanje, naše življenje in delovanje pa tudi socialni vzorci. Pojavljajo se novi izzivi in tudi nova pravna in organizacijsko-tehnično-tehnološka vprašanja, na katera bo treba iskati odgovore in čim boljše rešitve.

IZPOSTAVLJAMO

Imenovanje vodje državnega tožilstva - procesni vidiki

Hinko Jenull

Hinko_Jenull.jpg
Državnotožilski svet (DTS) je na podlagi pete alineje prvega odstavka 102. člena in 123. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), s smiselno uporabo prvega odstavka 66. člena, drugega odstavka 67. člena v zvezi s 4. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) zavrgel dokončni predlog ministra za pravosodje, ker v postopku imenovanja vodje državnega tožilstva na to mesto ni predlagal le enega, temveč dva kandidata. Predlagana kandidata sta zoper sklep DTS vložila tožbi, ki jima je Upravno...

Očetovski dopust v času odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi

dr. Nana Weber

Nana_Weber.jpg
Naj problematiko, obravnavano v članku, ponazorimo s praktičnim primerom. Delodajalec 1. maja 2016 delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Odpovedni rok se izteče 1. avgusta 2016. Delavec je v času odpovednega roka nastopil bolniški stalež, odločba o začasni nezmožnosti za delo pa se izteče 2. avgusta 2016. Delavec 28. julija 2016 pričakuje rojstvo otroka in napove, da bo nastopil starševski dopust. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) določa, da je...

Zavarovalec kot potrošnik

dr. Šime Ivanjko

Sime_Ivanjko.jpg
V 21. stoletju bo zavarovalno razmerje na področju prava bistveno drugače obravnavano, kot je bilo v preteklosti. Dominantnost varovanja zavarovalnice s strani zakonodajalca se umika pred nujnostjo varovanja zavarovalca kot potrošnika. Težišče pravne zaščite in interesov zakonodajalca se premika s področja varovanja trdnosti zavarovalnice na področje urejanja položaja zavarovalčevih pravic v razmerju do zavarovalnice (pravno razmerje uberrima fidei).

VSEBINA

Boris Koprivnikar

V današnji družbi, v kateri smo zaradi njene kompleksnosti in prepletenosti priča hitrim in večplastnim gospodarskim, okoljskim, družbenim in demografskim spremembam, sta digitalno preoblikovanje in ustrezna digitalna razvitost družbe postala nuja, tako z vidika konkurenčnosti kot kakovosti življenja. Spreminjajo se poslovanje, naše življenje in delovanje pa tudi socialni vzorci. Pojavljajo se novi izzivi in tudi nova pravna in organizacijsko-tehnično-tehnološka vprašanja, na katera bo treba iskati odgovore in čim boljše rešitve.

Tatjana Božič

Medtem ko trg prodaje in nakupa terjatev iz slabih posojil na tujem cveti, se zdi, da pri nas šele nastaja kot posledica sanacije slovenskega bančnega sistema. Gre za zapletene pravne posle, tako s pravnega kot z ekonomskega vidika. Predvsem pa gre tudi za preplet različnih interesov. V prispevku obravnavam preplet javnega interesa za vzpostavitev stabilnega bančnega sistema in stabilnosti finančnih trgov ter zasebnega interesa, tj. varovanja položaja dolžnikov, konkretno z vidika varovanja bančne tajnosti. Pri razpolaganju s terjatvami zoper dolžnika se gre namreč vprašati, do kje seže dolžnikov interes za varovanje njegovih podatkov, kadar ne spoštuje pogodbenih določil, torej ne poravna zapadlih obveznosti iz naslova kreditne pogodbe.

Hinko Jenull

Državnotožilski svet (DTS) je na podlagi pete alineje prvega odstavka 102. člena in 123. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), s smiselno uporabo prvega odstavka 66. člena, drugega odstavka 67. člena v zvezi s 4. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) zavrgel dokončni predlog ministra za pravosodje, ker v postopku imenovanja vodje državnega tožilstva na to mesto ni predlagal le enega, temveč dva kandidata. Predlagana kandidata sta zoper sklep DTS vložila tožbi, ki jima je Upravno sodišče RS ugodilo in izpodbijani sklep odpravilo.

dr. Nana Weber

Naj problematiko, obravnavano v članku, ponazorimo s praktičnim primerom. Delodajalec 1. maja 2016 delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Odpovedni rok se izteče 1. avgusta 2016. Delavec je v času odpovednega roka nastopil bolniški stalež, odločba o začasni nezmožnosti za delo pa se izteče 2. avgusta 2016. Delavec 28. julija 2016 pričakuje rojstvo otroka in napove, da bo nastopil starševski dopust. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) določa, da je delodajalec dolžan delavcem zagotoviti odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa, da delavcem v tem času delovno razmerje zaradi odpovedi ne more prenehati. Praznina v zakonih, ki omogoči podaljšanje pogodbe o zaposlitvi, ali samo navidezno neskladje?

Blaž Kovač

Ustavno sodišče RS je s sklepom št. U-I-48/16-5 z dne 19. maja 2016 odločilo, da zavrže pobudo romskega svetnika iz Krškega za vsebinsko oceno ustavnosti in zakonitosti prostorskih aktov občine Krško. Novosprejeti prostorski načrti na mestu (nelegalnega) romskega naselja predvidevajo "elitno" stanovanjsko sosesko brez razrešitve položaja tam živečih Romov. O precejšnjem delu pobude se Ustavno sodišče RS sploh ni opredelilo (in bi se po mojem mnenju moralo) ter jo je zavrnilo zgolj na podlagi neizkazanega pravnega interesa, vseeno pa to hkrati vzbuja tudi upanje. Ustavno sodišče je namreč sklep o zavrženju preželo z zaupanjem v delovanje upravnega in rednega sodnega sistema, ki bosta o tem izzivu morala odločati v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, če se bo pobudnik vanj vključil.

Nejc Zemljak

Etažna lastnina lahko na podlagi pravnega posla nastane s sklenitvijo sporazuma o delitvi solastnine v etažno lastnino ali na podlagi enostranskega pravnega posla (akta o ustanovitvi etažne lastnine). V primeru nastanka na podlagi sporazuma o delitvi solastnine gre torej za neke vrste razdelitev solastnine sui generis. Razdelitev solastnine ter njene posledice pa so odvisne od tega, ali gre za dejansko solastnino ali pa je ta le navidezna, saj na stavbi obstaja tako imenovana dejanska etažna lastnina. Gre za razlike, ki so v sodni praksi dobro poznane in upoštevane, širša javnost pa jih morebiti ne pozna. Te razlike so tema pričujočega članka, saj iz njih izhaja cel kup zanimivih posledic.

dr. Jože Mencinger

Ker so počitnice, naj si tokrat privoščim izlet stran od "ekonomske analize prava", to je od poskusov razumeti in kot ekonomist razložiti pravne norme in njihovo delovanje. Namesto tega se bom lotil boja proti terorizmu in "terorizmu". Boj je v polnem razmahu, orožja so zelo različna, bolj ali manj pametna ali nespametna. Med slednja gre gotovo šteti rezilno ograjo ob Kolpi in Sotli. Ta pobija divjad in uničuje turizem in bo morda zaustavila kakšno družino ali zakrivila smrt kakšnega otroka, prav gotovo pa ne bo zaustavila nobenega terorista. Ni le nekoristna, že sama po sebi je prava sramota za državo, ki se ima za demokratično.

Igor Vuksanovič

Že pred časom je bančni pravnik Rok Rozman na straneh Pravne prakse predstavil svoja stališča do vprašanja upoštevanja negativnih vrednosti referenčnih obrestnih mer (euribor ali libor), kolikor obstoječe kreditne pogodbe bank skupno kreditno variabilno obrestno mero določajo po načelu (najpogosteje) euribor + fiksni pribitek. V tem članku bom predstavil svoje stališče do problema, ki je drugačno od Rozmanovega, obenem pa se bom omejil na situacijo, ko v kreditni pogodbi med banko in kreditojemalcem ni nič posebej dogovorjenega glede možnosti, da euribor pade pod nič (0), torej postane negativen.

dr. Janja Hojnik

Institucije EU in države članice čaka težavna jesen, saj se bodo morale odločiti o tem, ali bodo Kitajski odobrile status tržnega gospodarstva ali ne, pri čemer nobena od obeh možnosti ni brez resnih negativnih posledic za EU. Razlika med tržnimi in netržnimi gospodarstvi, ki se uporablja v mednarodni trgovini, je pomembna zlasti na področju antidumpinških dajatev, kjer posebna določba Sporazuma STO (GATT) omogoča, da se za države, ki ne izpolnjujejo meril za tržno gospodarstvo, upošteva posebna metodologija za obračun običajne cene. V netržnih gospodarstvih namreč velja, da cene na domačem trgu zaradi vladnih posegov niso zanesljive za določitev običajne cene na trgu, glede na katerega se presoja antidumpinška dajatev. Običajna posledica tega je, da so antidumpinške dajatve na blago iz netržnih gospodarstev višje od dajatev na blago iz tržnih gospodarstev.

Matej Tomažin

Dobri šahisti že v uvodnih potezah prepoznajo neizkušenega soigralca. Predvsem zaradi razumevanja, kako odločilne so strateške odločitve, saj se njihov pomen pokaže šele po nekaj nadaljnjih potezah oziroma kratkoročno ne izstopajo, dolgoročno pa bistveno vplivajo. Žal te vrline ni povsod v slovenskem gospodarstvu. Lep primer je bančništvo, ki se mu bliža čas plačevanja za nesmiselne poteze.

dr. Šime Ivanjko

V 21. stoletju bo zavarovalno razmerje na področju prava bistveno drugače obravnavano, kot je bilo v preteklosti. Dominantnost varovanja zavarovalnice s strani zakonodajalca se umika pred nujnostjo varovanja zavarovalca kot potrošnika. Težišče pravne zaščite in interesov zakonodajalca se premika s področja varovanja trdnosti zavarovalnice na področje urejanja položaja zavarovalčevih pravic v razmerju do zavarovalnice (pravno razmerje uberrima fidei).

Miha Šercer

Delodajalca zavezuje kolektivna pogodba za kovinsko industrijo.

Med posameznimi izrazi v ZSPJS je tudi izraz "naziv", ki je opredeljen kot poimenovanje, ki ga javni uslužbenec pridobi z imenovanjem, izvolitvijo, podelitvijo ali napredovanjem v skladu z zakonom (2. člen ZSPJS). Glede na to opredelitev med nazive po ZSPJS spadajo tudi nazivi iz ZVis - docent, izredni profesor, redni profesor, itd. Te nazive je mogoče upoštevati ali primerjati z nazivi po ZJU.

Zmotno je stališče tožnice, da bi moralo sodišče presojati zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot celoto. Če delavec, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi, sprejme ponudbo za sklenitev nove pogodbe, je obseg varstva omejen in zajema zgolj presojo utemeljenosti odpovednega razloga. Gre za ustaljeno sodno prakso na podlagi prej veljavnega ZDR, ki je bila glede na tedaj veljavne zakonske določbe pravilna.

Na Varuha se je obrnil pobudnik (storilec), ki je v zahtevi za sodno varstvo omenil, da "predvideva, da se da uporabo mobilnega telefona preveriti tudi pri telekomunikacijskih operaterjih", in sodišču sporočil številko svojega telefona, vendar se sodišče do omenjenih navedb storilca ni niti opredelilo.

Na Varuha se je obrnil pobudnik z navedbo, da bolnišnica, v kateri je bil hospitaliziran, ni obravnavala prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic, ki jo je podal zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja.

Irena Vovk

Ali je lahko na zunanji strani poštne ovojnice (pošiljatelj je banka) poleg imena in priimka posameznika naveden pripis "v osebnem stečaju"?

mag. Alenka Oven

Julija je belgijsko javnost in stroko presenetila odločitev civilnega sodišča v Louvainu, ki je obravnavalo precedenčni primer tožbe proti katoliškemu domu za ostarele Huize Sint-Augustinus v kraju Diest v Belgiji.

Zoran Skubic

Problematika kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic ima tudi v Sloveniji že precej "dolgo brado", na kar konec koncev kažejo tudi peripetije glede (skorajšnjega?) sprejema predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Nič drugače ni drugod po Evropski uniji, le da so poudarki ponekod drugačni. Tako si avstrijsko združenje avtorjev že dalj časa prizadeva urediti vprašanje določitve višine primernega nadomestila, ki še lahko bremeni potrošnika pri kupovanju praznih medijev. A ker je na drugi strani multinacionalka Amazon, rešitev ni lahko najti. Tako se je v luči uredbe o sodni pristojnosti zapletlo že pri določitvi pristojnega sodišča. Sodišče EU je tako soočeno z dilemo, ali se lahko že vložitev zahtevka za plačilo nadomestila za prodajo praznih medijev šteje za "zadevo v zvezi z delikti in kvazidelikti" v smislu 3. točke 5. člena uredbe, kar bi pomenilo, da so za obravnavanje tovrstnih sporov pristojna nacionalna sodišča kraja, kjer so bili ti prazni nosilci podatkov prvič dani v promet. Odgovor je nekoliko presenetljivo - da.

32

Maksimilijan Gale, Ines Gorjup

Če smo se kdaj spraševali, kakšno je življenje, navade, mišljenje študentov in študentk prava izven fakultetnih klopi, nam knjiga "Kdo?" (urednik dr. Franjo Štiblar, Ljubljana 2016), ki je izšla pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ponuja odgovore iz prve roke.

Irena Vovk

Razširjena in posodobljena peta izdaja omogoča analizo in razumevanje številnih bolj zapletenih odločitev Evropske komisije in Sodišča EU s področja konkurenčnega prava. Pravzaprav gre za praktični vodnik po vodilnih primerih s tega področja, tokratna izdaja pa vsebuje še poglavje o državnih pomočeh. Knjigo odlikuje tudi to, da ne vključuje le najpomembnejših evropskih presoj in odločitev, temveč tudi nekaj vodilnih primerov iz ZDA in drugih evropskih držav. V vsakem poglavju so v uvodu povzeti ustrezni zakoni, predpisi in smernice za vsako temo, sledi opis primerov, njegova analiza in komentar. Knjiga je zasnovana kot delovno orodje tako za praktike kot za študente evropskega prava konkurence.

dr. Nataša Hribar

Naj tokratni kotiček začnem z nalogo: v spodnjih zgledih opazujte uporabo prislovnega zaimka kjer v vezniški vlogi in razmislite, ali so ga pisci besedila uporabili slovnično pravilno ali ne (vir besedil: http://www.sodisce.si ).

Janez Kranjc

Avtor gornje misli je italijanski renesančni pesnik in učenjak Lilius Gregorius Giraldus (1479-1552). Slovensko bi se glasila "Ko se državljani med seboj prepirajo, se je treba odseliti tja daleč od zdrah v mirne kraje, kjer manj pihajo vetrovi". V svojih komentarjih Pitagorovih moralnih izrekov ga omenja Franciscus Berni (Moralitatis Arcana, 1669). Ko razpravlja o Pitagorovem reku Cum flant venti, echo adoranda (Ko pihajo vetrovi, je treba slaviti odmev), obravnava Berni različne vidike notranjih in zunanjih viharjev, ki prizadenejo posameznika ali družbo. Zunanji viharji lahko pihajo iz različnih smeri - lahko gre za upor ljudi ali za reakcijo oblasti. V tem smislu pravi Jacob Masen (Speculum imaginum veritatis occultae, 1681), da se je treba prilagoditi času in prilikam, kar pomeni, da si je bolje pridobiti naklonjenost vetra kot pa se zoperstavljati viharjem in volji vladarjev.

Irena Vovk

Predlog novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini (predlog ZPND-A), ki ga je na seji 28. julija 2016 sprejela Vlada, prinaša izrecno prepoved nasilja v družini in prepoved telesnega kaznovanja otrok. Svet Evrope namreč že od leta 1985 poziva države, da tudi z zakonom prepovedo telesno kaznovanje otrok. Kot prva je leta 1979 to storila Švedska.

Irena Vovk

NIVO: Torek, 16. 8. Poviševanje "dovoljenih" vrednosti nevarnih snovi v tleh. Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor je do 16. avgusta potekala javna razprava o osnutku uredbe o stanju tal. Varuh človekovih pravic (Varuh) je v vednost prejel dopise pobudnikov, ki

Irena Vovk

Torek, 16. 8. Brez sprememb. Junija je stopnja brezposelnosti v evrskem območju znašala 10,1 odstotka, kar je enako kot mesec poprej, pred enim letom pa je znašala 11 odstotkov. V celotni EU je brezposelnost junija znašala 8,6 odstotka, kar je enako kot mesec poprej, pred e

26. avgust 1789 - Deklaracija o pravicah človeka in državljana Francoska narodna skupščina je sprejela Deklaracijo o pravicah človeka in državljana (La declaration des droits de l'homme et du citoyen). Leta 1791 je postala sestavni del francoske ustave, nanjo pa se

Irena Vovk

Evropska komisija je predstavila novo spletno orodje The Green Driving Tool, s katerim je mogoče meriti stroške porabljenega goriva in emisije ogljikovega dioksida (CO2) svojega vozila.

Irena Vovk

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 53/16 1. Direktor - Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode; rok je 5. september. Ur. l. RS, št. 55/16 2. Direktor - Dom upokojencev Domžale; rok je 29. avgust. 3. Ravnatelj - Vrtec Šentjur; rok je 28

Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu - ZSV-F (Ur. l. RS, št. 39/16) - velja od 18. junija, ne glede na prejšnji odstavek se začnejo 1., 6., 7. in 8. člen tega zakona, spremembe in dopolnitve d

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov