O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2016, številka 35, 8. 9. 2016 > Kazalo

UVODNIK

Hitreje do kakovostne pravice

Andrej_Ekart.jpg

dr. Andrej Ekart

Gresta hitrost in kakovost z roko v roki? Na prvi pogled ne. Vendar se je v vsakdanjem življenju marsikdo lahko prepričal, da izurjen mojster delo opravi ne le hitro, temveč tudi kakovostno. Po drugi strani pa lahko nekdo, ki ni izurjen ali se stvari ne loti skrbno in premišljeno, delo opravlja zelo dolgo, pa izdelek kljub temu ni tak, kot bi si ga želel. Ali velja za pravo, ki ga mnogi pojmujejo kot veščino, kaj drugega?

IZPOSTAVLJAMO

Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja in nadzora po noveli ZGD-1I

Domen Neffat, Uroš Hočevar

Domen_Neffat.jpg
Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v 263. členu določa, da so člani organa vodenja ali nadzora solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Dogovor o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice

Žiga Rejc

Ziga_Rejc.jpg
Stavbna pravica je v slovenskem pravnem redu razmeroma nov pravni institut, saj ga je uvedel (šele) Stvarnopravni zakonik (SPZ), ki v delu od 256. do 265. člena ureja tako njegove stvarnopravne kot tudi temeljne obligacijskopravne vidike. Ob tem v luči dejstva, da že iz same narave stavbne pravice praviloma izhaja njeno večdesetletno trajanje, ne preseneča, da glede nekaterih vidikov, povezanih s prenehanjem stavbne pravice, praksa še ni podala zanesljivih odgovorov. Odprta ostajajo tudi...

Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči napovedi izstopa Velike Britanije iz EU

Jana Zbačnik

Jana_Zbacnik.jpg
V preteklosti je bilo članstvo v Evropski uniji primerjano s tradicionalno poroko, ki jo pristopna država lahko sklene le z učinkom "ostala ti bom zvesta vse dni svojega življenja". Lizbonska pogodba je odpravila tovrstne predstave o naravi članstva z uvedbo pravne podlage za sporazumno ločitev držav članic od EU. Ta ločitev, ki je bila do nedavnega priljubljen predmet hipotetičnih razprav v strokovni literaturi, je po referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU postala nepriljubljena...

VSEBINA

dr. Andrej Ekart

Gresta hitrost in kakovost z roko v roki? Na prvi pogled ne. Vendar se je v vsakdanjem življenju marsikdo lahko prepričal, da izurjen mojster delo opravi ne le hitro, temveč tudi kakovostno. Po drugi strani pa lahko nekdo, ki ni izurjen ali se stvari ne loti skrbno in premišljeno, delo opravlja zelo dolgo, pa izdelek kljub temu ni tak, kot bi si ga želel. Ali velja za pravo, ki ga mnogi pojmujejo kot veščino, kaj drugega?

Domen Neffat, Uroš Hočevar

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v 263. členu določa, da so člani organa vodenja ali nadzora solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

dr. Albin Igličar

V Sloveniji se v zadnjem času zelo hitro povečuje število različnih anonimnih prijav, pobud, zahtev in drugih pisanj državnim organom. V teh vlogah prijavitelji največkrat obtožujejo nekatere ljudi nezakonitega ali nestrokovnega ravnanja. Omenjena pisanja, iz katerih ni razvidno ime pisca, segajo na številna področja družbenega življenja, od policijskega in davčnega do zdravstvenega, gradbenega in šolskega polja delovanja. Pri tem nepodpisani pošiljatelji na primer zahtevajo ukrepanje inšpekcijskih organov, policije, politikov zoper poimensko navedenega posameznika. Subjekti, zoper katere naj bi stekli ustrezni postopki, so torej znani, imena in priimki pobudnikov pa ostajajo neznani. Pri vedno večjem številu takih vlog se vsiljuje podoba družbe, ki je na strani aktivnih državljanov sestavljena iz samih brezimnežev (anonimusov).

Žiga Rejc

Stavbna pravica je v slovenskem pravnem redu razmeroma nov pravni institut, saj ga je uvedel (šele) Stvarnopravni zakonik (SPZ), ki v delu od 256. do 265. člena ureja tako njegove stvarnopravne kot tudi temeljne obligacijskopravne vidike. Ob tem v luči dejstva, da že iz same narave stavbne pravice praviloma izhaja njeno večdesetletno trajanje, ne preseneča, da glede nekaterih vidikov, povezanih s prenehanjem stavbne pravice, praksa še ni podala zanesljivih odgovorov. Odprta ostajajo tudi določena vprašanja glede pravne dopustnosti, rizičnosti in posledično poslovne smotrnosti vnaprejšnjega dogovarjanja o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice med lastnikom nepremičnine in imetnikom stavbne pravice. Temu razmisleku je namenjen ta prispevek.

Boštjan Zrnec Orlič

V prispevku želim na primeru različnih vlog, v katerih se lahko pojavi državno tožilstvo znotraj postopka parlamentarne preiskave, prikazati merila, ki se jih ne sme prezreti pri odločanju v tem postopku, zakon pa o njih ne reče ničesar. Poenostavljena zahteva: "Pokaži člen, v katerem to piše," je enako nespoštljiva do prava kot ignoranca formalnih pravnih virov.

Primož Baucon

Eden izmed temeljev za izgradnjo pravne države in uveljavitev načela vladavine prava je zakonito, pravilno, kakovostno, učinkovito in pravočasno delovanje javne uprave (državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil) oziroma javnega sektorja, ki onemogoča zlorabe s strani tam zaposlenih oziroma nosilcev ustreznih pooblastil, kar omogoča državljanom oziroma drugim osebam učinkovito uveljavljanje njihovih pravic in varstvo njihovih svoboščin. Zagotovitev tega je tudi ratio legis kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje javnih sredstev iz 26. poglavja Kazenskega zakonika (KZ-1; v nadaljevanju se izraz KZ uporablja za vse druge kazenske zakone oziroma zakonike). Ta prispevek obravnava pojem, značilnosti, delitev in temeljne elemente teh kaznivih dejanj.

dr. Jorg Sladič

Pred kratkim smo v slovenskih medijih zasledili potrjene in nepotrjene informacije ter zanimiva ugibanja o (pred)kazenskih postopkih v Banki Slovenije, ki naj bi zajemali tudi zaseg listin Evropske centralne banke. Objavljeni so bili tudi dopisi ECB, v katerih naj bi ta opozarjala na spornost takega ravnanja. Tudi v mednarodnem pravu vprašanja (pred)kazenskih postopkov, ko pride do vprašanja imunitet tujih držav in mednarodnih organizacij, niso najbolj pogosta. Poudariti je treba, da tu ne gre za imuniteto diplomata (ratione personae).

Alenka Križnik

Naš pravni sistem pozna tudi skrbništvo za posebni primer. Menim, da se ta institut preveč zlorablja, kar omogoča zakonska določba, ki zaključi: "in v vseh drugih primerih". Sodna praksa je šla celo dlje, saj je 212. člen ZZZDR v povezavi s 185. členom začela razlagati tako široko, da je po mojem mnenju presegla svoje pristojnosti. Nisem našla prakse Vrhovnega sodišča, ki bi ocenila zakonitost takšnih odločitev.

dr. Ciril Ribičič

Ustavno sodišče je že leta 2004 opozorilo na neustavnost zlorab zakonodajnega referenduma "z vlaganjem novih in novih pobud z namenom zavlačevanja zakonodajnega postopka" in terjalo od predsednika Državnega zbora, da mora v takšnih primerih "preprečiti razpis referenduma" (U-II-3/04). Leta 2011 pa je odločilo, da je za preverjanje takšne odločitve edina pravna pot naknadna ocena ustavnosti zakona, ker bi bilo vmešavanje sodstva v zakonodajni postopek neprimerno (U-I-54/09). Kljub temu je bilo pogumno od predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza, da po konzultaciji ustavnih pravnikov (ne da bi preverjal politično podporo) ni določil roka za zbiranje podpisov. Zelo verjetno bi bil ob svoj položaj, če Ustavno sodišče ne bi odobrilo njegovega ravnanja.

dr. Jože Mencinger

Obresti, ki jih dobimo za 1.000 evrov na bančnem računu, nam mesečno prinesejo stotinko evra, banka pa nam za upravljanje računa vzame kakšnih deset evrov, kar stokrat več. Pri vezanih vlogah ni dosti bolje. Zakaj so obrestne mere tako nizke? Gre za nekaj začasnega ali pa kar za napoved drugačne finančne prihodnosti?

Jana Zbačnik

V preteklosti je bilo članstvo v Evropski uniji primerjano s tradicionalno poroko, ki jo pristopna država lahko sklene le z učinkom "ostala ti bom zvesta vse dni svojega življenja". Lizbonska pogodba je odpravila tovrstne predstave o naravi članstva z uvedbo pravne podlage za sporazumno ločitev držav članic od EU. Ta ločitev, ki je bila do nedavnega priljubljen predmet hipotetičnih razprav v strokovni literaturi, je po referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU postala nepriljubljena politična, pravna in gospodarska resničnost.

Miha Šercer

Delavcu smo v disciplinskem postopku, ki smo ga vodili v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, izrekli denarno kazen v višini 15 odstotkov delavčeve osnovne plače za obdobje 6 mesecev. Delavec zoper odločitev ni vložil tožbe.

Prejemek, ki ga zavezanec za plačilo preživnine (129. in 129.a člen ZZZDR) glede na dejansko naravo namenja za zagotavljanje otrokovih potreb, je tudi darilo, ki ga prejme ali prejema. Ker darilo ni izvzeto iz zavezančevega premoženja in ker tudi ni nobenega stvarno utemeljenega razloga, da bi bilo pravno izvzeto iz sredstev, s katerimi razpolaga zavezanec, ga je treba upoštevati kot del njegovih materialnih zmožnosti.

Varuh je obravnaval več pobud, v katerih so pobudniki Ministrstvo za okolje in prostor pozvali k podaljšanju roka za javno razpravo o objavljenem osnutku Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (št. 007-97/2016). Menijo, da je za javno razpravo neutemeljeno določen skrajšani rok 14 dni, ki je prekratek, saj gre za zelo pomembno spremembo okoljskih predpisov, posledice katere bi lahko bistveno poslabšale kakovost bivanja prebivalcev in ogrožale njihovo zdravje. Edino daljši rok za javno razpravo bi omogočil zainteresirani javnosti ustrezno možnost sodelovati in opredeliti se do predvidenih sprememb.

Alenka Antloga

Sodišče Evropske unije (SEU) je zavrnilo tožbo Komisije zaradi neizpolnitve obveznosti Združenega kraljestva, katerega nacionalna zakonodaja je določala, da pristojni organi od državljanov drugih držav članic za namen upravičenosti do dodelitve pomoči za vzdrževanega otroka in davčnega dobropisa za vzdrževanega otroka (predmetni dajatvi) zahtevajo zakonito prebivanje na ozemlju države članice v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (Direktiva 2004/38), saj je menilo, da takšen pogoj ne pomeni prepovedane diskriminacije v skladu s 4. členom Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba 883/2004).

Irena Vovk

Organizacija pripravlja novo javno dostopno platformo, ki bi vključevala povezave in predstavitve že javno dostopnih baz podatkov, in sicer Poslovnega registra Slovenije, registra lobistov in registra lobističnih stikov. Z združevanjem baz želite prikazati:

Lena Šutanovac

Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v primeru odstavljenega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bake odločil v prid pritožniku kljub pritožbi, ki jo je zoper odločitev malega senata vložila madžarska vlada. ESČP je ugotovilo kršitev 6. in 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), saj je bila predčasna prekinitev mandata kot posledica sodnikove glasne kritike pravosodne reforme v neskladju z določbami EKČP.

dr. Renato Vrenčur

V zbirki Nova slovenska zakonodaja, ki jo izdaja družba IUS SOFTWARE (GV Založba), je pred kratkim izšla knjiga Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso (Ljubljana 2016, 600 strani), ki jo je pripravil profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Matjaž Tratnik.

Irena Vovk

Tik pred začetkom novega šolskega leta 2016/17 je izšel prvi Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v osnovnih in srednjih šolah (urednika Gloria González Fuster in Dariusz Kloza), ki je namenjen učiteljem in strokovnim delavcem v izobraževanju.

dr. Nataša Hribar

Naj tokrat začnem z zgledom, ob katerem se mi je porodila ideja za kotiček: Pri tem je pomembno izpostaviti/poudariti, da so lahko učinki takega ravnanja dolgoročni in da bodo vidni šele v prihodnosti. V zgledu sem uporabila dva glagola - izpostaviti in poudariti - se vam oba v danem kontekstu zdita ustrezna? Je med njima pomembna pomenska razlika?

Janez Kranjc

Rek je vzet iz Senekove tragedije Besneči Herkul (Hercules furens 250) in bi se po naše glasil Uspešen in učinkovit zločin imenujejo krepost.

Irena Vovk

Informacijski pooblaščenec (IP) je zaznal nekaj primerov zlorabe pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Zato upravljavcem zbirk osebnih podatkov priporoča, da dosledno spoštujejo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), saj bodo le na ta način lahko odgovorili nekaterim posameznikom, katerih cilj je največkrat prav pridobitev premoženjske koristi.

Irena Vovk

Četrtek, 1. 9. Starejši in trg dela v Sloveniji. Dokument Starejši in trg dela v Sloveniji, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vključuje analizo položaja starejših v povezavi s trgom dela in nabor možnih ukrepov, ki bi lahko

Irena Vovk

Torek, 30. 8. Negativni vplivi neustreznih bivalnih razmer. Neustrezne bivalne razmere povzročajo gospodarstvu EU za skoraj 194 milijard evrov stroškov, v nedavnem poročilu ugotavlja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound, ki je poročil

10. september 1920 - Univerza v Ljubljani Začel se je študij na Univerzi v Ljubljani, in sicer na petih fakultetah: pravni, filozofski, tehniški, teološki in medicinski. V prvem letu se je vpisalo 741 slušateljev, največ na tehniško fakulteto, 234 na pravno fakulteto, neka

Irena Vovk

Začetek šolskega leta je tudi za Amnesty International Slovenije pomemben vsakoletni mejnik, takrat se namreč po kratkem poletnem predahu med mlade in pedagoške delavke in delavce vrača Šola človekovih pravic. Tako se namreč imenuje program učenja človekovih pravic ter hkrati vzgajanja za spoštovanje človekovih pravic.

Irena Vovk

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 55/16 1. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti - Urad predsednika RS; rok je 14. september. Ur. l. RS, št. 56/16 2. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču

Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 99. redni seji (1. september 2016): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo; - dokument Starej

2. september - predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (tretja obravnava); - poročilo o uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 za leti 2013 in 2014; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Za

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu - ZSV-F (Ur. l. RS, št. 39/16) - velja od 18. junija, ne glede na prejšnji odstavek se začnejo 1., 6., 7. in 8. člen tega zakona, spremembe in dopolnitve d

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov