O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2016, številka 43, 10. 11. 2016 > Kazalo

UVODNIK

Kršitev delavskih pravic je preveč

Natasa_Trcek.jpg

Nataša Trček

Leto 2016 je skoraj pri koncu, zato bom poskusila narediti kratko primerjavo s preteklim letom. Z letom 2015 se je stanje v Sloveniji začelo korenito spreminjati, saj so se že krepko kazale izboljšane razmere na področju poslovanja podjetij, ugodnejše finančne razmere pa so nakazovale konec daljše finančne krize. Boljše gospodarsko in finančno stanje države navadno ugodno vpliva na pravice delavcev, pa naj gre za delovna razmerja ali za varnost in zdravje pri delu. Večji kolač lastnikov podjetij navadno pomeni tudi večji košček za delavce.

IZPOSTAVLJAMO

Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo

dr. Andraž Teršek

Andraz_Tersek.jpg
Odgovornost ni samo beseda. To je koncept. In nujna etična drža. Nedvomno so med ljudmi nezanemarljive razlike pri razumevanju koncepta odgovornosti. Pa se lahko glede odgovornosti razumemo in sporazumemo pravniki?

Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene

dr. Damjan Možina

Ni slike
Z znižanjem kupnine kot enim od jamčevalnih zahtevkov, s katerimi lahko upnik reagira na dolžnikovo izpolnitev pogodbe s stvarno ali pravno napako, je zadnje čase povezana vrsta dilem. Tako sodna praksa kot pisci namreč dajejo različne odgovore na vprašanje, kako lahko upnik to pravico uveljavlja. Nekateri predvsem na podlagi jezikovne razlage 2. točke prvega odstavka 468. člena OZ, ki govori o kupčevi "zahtevi" za znižanje kupnine, menijo, da gre za t. i. tožbeno oblikovalno pravico, kar...

Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov

dr. Valentina Franca, mag. Renata Vadnjal

Valentina_Franca.jpg
Prispevek obravnava sodišču pridruženo mediacijo za reševanje individualnih delovnih sporov. Mediacija je tudi v delovnem pravu eden od mirnih, neformalnih, hitrih in gospodarnih načinov reševanja sporov, pri katerem tretja, nevtralna oseba dejavno posreduje v sporu, da se strani sporazumeta in na ta način rešita svoj spor. Odločilna prednost mediacije pred sodnim postopkom je, da je predmet poravnave katerakoli pravica, obveznost ali pravno razmerje, s katerim lahko stranke razpolagajo....

VSEBINA

Nataša Trček

Leto 2016 je skoraj pri koncu, zato bom poskusila narediti kratko primerjavo s preteklim letom. Z letom 2015 se je stanje v Sloveniji začelo korenito spreminjati, saj so se že krepko kazale izboljšane razmere na področju poslovanja podjetij, ugodnejše finančne razmere pa so nakazovale konec daljše finančne krize. Boljše gospodarsko in finančno stanje države navadno ugodno vpliva na pravice delavcev, pa naj gre za delovna razmerja ali za varnost in zdravje pri delu. Večji kolač lastnikov podjetij navadno pomeni tudi večji košček za delavce.

dr. Vesna Bergant Rakočević

Ustavno sodišče je 28. septembra 2016 v zadevi odvetnika Cugmasa odločilo, da se razveljavi tretja poved 78. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na primere, ko je domnevna žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana oziroma ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje. Gre za ureditev, ki je do sedaj omogočala sodniku, da kaznuje tistega, ki žali sodišče oziroma udeležence v postopku. Ustavno sodišče v tej odločbi dalje sodi, da v takem primeru sodnik oziroma predsednik senata poda predlog za kaznovanje, ki se dodeli drugemu sodniku v skladu s pravili Sodnega reda.

Franc Dobovičnik

V preteklosti so bili primeri, ko je človek lahko izkoriščal moč vode neposredno ob vodotoku, razmeroma redki. Zaradi takih ali drugačnih razlogov je bilo treba vodo iz glavne struge preko zemljišč speljati do mlina, žage ali kasneje objekta za proizvodnjo električne energije (v nadaljevanju: vodna naprava), ki je izkoriščal moč te vode za opravljanje dela - mletja, žaganja ali proizvodnje električne energije. V tem smislu Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje geslo mlinščicakot del potoka ali reke, speljan k mlinu. Vendar je večina vodnih naprav, ki so za svoje delovanje potrebovale moč vode in zaradi katerih so bile v preteklosti zgrajene mlinščice, propadla. V njih se dejavnosti ne izvajajo več. A mlinščice so ostale v prostoru. V njih je še vedno prisotna tekoča voda in kot del našega življenjskega prostora vplivajo na njegovo načrtovanje in upravljanje, s tem pa tudi na njegov pravni status.

Ines Grah

Štipendisti štipendij Ad Futura za izobraževanje (štipendije Ad futura) se s podpisom pogodbe o štipendiranju zavežejo, da se bodo po zaključku izobraževanja, za katerega so prejemali štipendijo, samozaposlili ali sklenili delovno razmerje z delodajalcem, ki ima sedež v Republiki Sloveniji (RS). Tisti, ki tega ne storijo in najdejo zaposlitev v tujini, kršijo prevzete obveznosti po pogodbi, zaradi česar so dolžni prejeto štipendijo vrniti. Štipendisti so zaradi tega pogoja pri iskanju zaposlitve omejeni le na ozemlje znotraj meja RS. Navedeni pogoj zato po svojem učinku nasprotuje temeljnim svoboščinam, ki jih EU zagotavlja svojim državljanom. Vpliva namreč na to, da štipendist ne more uresničiti svoje pravice do prostega gibanja kot državljan ali delavec oziroma nasprotuje pravici do svobode ustanovitve sedeža družbe znotraj EU.

dr. Andraž Teršek

Odgovornost ni samo beseda. To je koncept. In nujna etična drža. Nedvomno so med ljudmi nezanemarljive razlike pri razumevanju koncepta odgovornosti. Pa se lahko glede odgovornosti razumemo in sporazumemo pravniki?

Primož Baucon

Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje javnih sredstev iz 26. poglavja slovenskega Kazenskega zakonika (KZ-1; v nadaljevanju se izraz KZ uporablja za vse druge kazenske zakone oziroma zakonike) predstavljajo razne vrste oziroma oblike zlorabe oziroma kršitve uradnega položaja oziroma pooblastil pri opravljanju uradne dolžnosti oziroma javnih pooblastil ali v zvezi z njimi (kamor spadajo tudi upravljanje oziroma uporaba in razpolaganje z javnimi sredstvi) s strani oseb (kamor spadajo tudi pooblaščene osebe uporabnika javnih sredstev), ki opravljajo dolžnosti oziroma so nosilci teh pooblastil (tudi v zvezi z javnimi sredstvi). Ta prispevek kritično analizira dve kaznivi dejanji iz 26. poglavja KZ-1, in sicer nevestno delo v službi (iz 258. člena) in oškodovanje javnih sredstev (iz 257.a člena).

dr. Damjan Možina

Z znižanjem kupnine kot enim od jamčevalnih zahtevkov, s katerimi lahko upnik reagira na dolžnikovo izpolnitev pogodbe s stvarno ali pravno napako, je zadnje čase povezana vrsta dilem. Tako sodna praksa kot pisci namreč dajejo različne odgovore na vprašanje, kako lahko upnik to pravico uveljavlja. Nekateri predvsem na podlagi jezikovne razlage 2. točke prvega odstavka 468. člena OZ, ki govori o kupčevi "zahtevi" za znižanje kupnine, menijo, da gre za t. i. tožbeno oblikovalno pravico, kar pomeni, da lahko pogodbeno ceno zniža le sodišče, in predpostavlja tudi ustrezen (oblikovalni) tožbeni zahtevek.

Igor Vuksanović

Debata med menoj in Luko Vlačićem dobiva s tem člankom že četrto iteracijo. Naj hitro spomnim bralce: s cenjenim kolegom v temelju ne soglašava v zvezi z rešitvijo vprašanja, ali lahko prevarani (v seksualnem smislu) zakonec uspešno odškodninsko toži soproga oziroma soprogo, ki je varal/-a, če je kršitev dolžnosti medsebojnega spoštovanja in zaupanja iz 44. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) povzročila prevaranemu zakoncu pravno priznano škodo.

Že 42. srečanje Dnevi slovenskih pravnikov, ki je letos vnovič potekalo tri dni, 13., 14. in 15. oktobra 2016, v Portorožu v organizaciji Zveze društev pravnikov Slovenije, Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije in družbe IUS SOFTWARE (GV Založba), je privabilo približno 350 udeležencev. Letos je bilo v okviru Dni organiziranih deset sekcij in dve okrogli mizi, na katerih je o aktualnih pravnih temah spregovorilo kar 60 predavateljev. V nadaljevanju povzemamo bistvene poudarke vseh sekcij in obeh okroglih miz. Prva, ki jo je vodil dr. Franjo Štiblar, se je ukvarjala s (kazensko) odgovornostjo bankirjev za slabe bančne kredite, druga, ki jo je vodil dr. Andraž Teršek, pa s pravno neodgovornostjo odločevalcev za svoje odločitve, med drugim tudi sodnic in sodnikov.

dr. Nejc Brezovar

Po skoraj dveh letih javne razprave je Vlada 29. septembra 2016 sprejela besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. To je prvi tovrsten strateški dokument s področja lokalne samouprave, sprejet v Republiki Sloveniji.

dr. Ciril Ribičič

Ko človek potuje od Slavonskega Broda proti Sarajevu (kot sva midva z dr. Nejcem Brezovarjem), mu prihajajo nasproti dokazi, da Bosna in Hercegovina ni normalna država. Je država, ki ima več vlad in ministrov kot katera koli druga evropska država, pa ne zna rešiti niti tistih problemov, zaradi katerih vsak popotnik ocenjuje in preklinja deželo, po kateri potuje (varna cesta, dostojna postajališča, enotni smerokazi). Edini del avtomobilske ceste, ki zasluži to ime, je sodobna avtocesta v gradnji med Dobojem in Banjaluko, po kateri sem se vračal. Občutek, da se nekaj premika, kvarita poimenovanje avtoceste po spornem prazniku Republike Srbske in vihranje zastav Republike Srbske, ki ne znajo sobivati z zastavami drugih prebivalcev skupne države (podobno, kot velja za hrvaške simbole v Medžimurju in bošnjaške v Sarajevu). In pripovedujejo zgodbo o Republiki Srbski, ki je država srbskega naroda in noče biti tudi država enakopravnih narodov in manjšin. Pripadniki slednjih pa zato raje potujejo po prenatrpani cesti proti Brodu kot po sodobni avtocesti prek Banjaluke do Gradiške.

Matej Tomažin

Vsaka pot, za katero se odločimo, ima svoje nevarnosti, v borznem jeziku jim rečemo tveganja. Pri tem ni dovolj, da tveganje razumemo samo kot možnost izgubiti prihranke. Tveganje je širši pojem in zajema med drugim tri specifične situacije, ki so na Ljubljanski borzi žal precej pogoste: negotovost, nelikvidnost in netransparentnost.

dr. Valentina Franca, mag. Renata Vadnjal

Prispevek obravnava sodišču pridruženo mediacijo za reševanje individualnih delovnih sporov. Mediacija je tudi v delovnem pravu eden od mirnih, neformalnih, hitrih in gospodarnih načinov reševanja sporov, pri katerem tretja, nevtralna oseba dejavno posreduje v sporu, da se strani sporazumeta in na ta način rešita svoj spor. Odločilna prednost mediacije pred sodnim postopkom je, da je predmet poravnave katerakoli pravica, obveznost ali pravno razmerje, s katerim lahko stranke razpolagajo. Posebnost mediacije je tudi njena fleksibilnost, saj je mediacijo mogoče poljubno spreminjati in jo prilagajati značilnostim in potrebam posamičnega spora. Mediacija je kot način reševanja sporov v znanstvenih prispevkih obsežno obravnavana in je tudi predmet številnih razprav. Naredili smo korak naprej v to smer in analizirali že zaključene mediacije ter primerjali teoretična izhodišča z izsledki raziskave.

V Ur. l. RS, št. 63/16, z dne 7. oktobra 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (ZDoh-2R), ki je začel veljati 8. oktobra 2016 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017. V nadaljevanju so objavljene informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R.

• Kako je v zvezi z obveznostjo izdajanja računov in davčnega potrjevanja računov za prodajo rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu?

Domen Neffat, Sašo Potočnik

Delniška družba je v letu 2006 zmanjšala osnovni kapital. Pri tem so nastale delne pravice (147). Družba ni uredila tega stanja, zato ima še danes pri AJPES vpisanih 155.000 delnic, pri KDD pa 154.853. Teh 147 delnic je seštevek delnic 240 delničarjev, ki so bile ob zmanjšanju osnovnega kapitala manjše od 1 cele delnice.

Miha Šercer

Delavka, zaposlena v javni agenciji za nedoločen čas, je delodajalca povprašala o možnosti koriščenja 30 dni neplačanega dopusta za zasebno potovanje. Prejela je odgovor, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS ne predvidevata možnosti za odobritev takega dopusta.

Člen 350.a Zakona o bančništvu je v neskladju z Ustavo.

Irena Vovk

Telefon, ki ga uporablja delavec, je kupil delavec sam, kartica SIM pa je delodajalčeva. Podjetje, v katerem je zaposlen, uporablja Googlovo elektronsko pošto Google for Work. V zadnjem času na mobilni telefon dobiva obvestila, da skrbnik (delodajalec) lahko upravlja z mobilnim telefonom, na katerem ima delavec dodan služben Googlov račun. Na telefon je moral namestiti tudi aplikacijo Google Apps Device Policy, ki ga pred namestitvijo obvesti, da bo skrbnik (delodajalec) lahko med drugim tudi izbrisal vse podatke v telefonu brez opozorila, spreminjal zaklepanje zaslona, nastavil pravila za gesla, zaklenil zaslon, onemogočil fotoaparat. Ker skrbnik lahko izbriše podatke na telefonu na daljavo, verjetno lahko tudi dostopa do njih in jih pregleduje (SMS, slike ipd.). Delavec pa telefon uporablja tudi zasebno.

Odgovor na dopuščeno vprašanje, ali lahko pogodbi zvesti upnik v primeru odstopa od pogodbe zaradi zamude z izpolnitvijo denarne obveznosti, zaradi katere nastane položaj neizpolnitve pogodbe v ožjem smislu, od dolžnika zahteva plačilo pogodbene kazni, je negativen.

Določbo 5a. člena ZDIU12 je treba razlagati tako, da se omejitev višine regresa do višine minimalne plače za delavce v finančnih družbah nanaša tudi na leto 2015.

V Letnem poročilu Varuha za leto 2015 in na spletni strani (ter v PP, št. 36-37/2015) je bil objavljen primer Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki - primer slabe prakse Eko sklada.

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila mlada mati, ki ji je delodajalec takoj po končanem porodniškem dopustu odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Ker Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi staršem v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta, je Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) zavrnil njeno vlogo za priznanje pravice do denarnega nadomestila. Ne pobudnica ne delodajalec z določbo ZDR-1 nista bila seznanjena, zato nista vedela, da je odpoved nezakonita. Pobudnica je prišla na ZRSZ šele po preteku roka za vložitev tožbe zoper odpoved. Pobudnica je navajala, da želi delodajalec napako nekako popraviti tako, da bi bila upravičena do nadomestila. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) v 63. členu določa, da pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti zavarovanec, ki je postal brezposeln po svoji krivdi ali volji, in da se kot tak šteje tudi delavec, ki mu je pogodba o zaposlitvi prenehala zaradi delodajalčeve redne odpovedi v nasprotju z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ki določajo posebno varstvo delavca pred odpovedjo, delavec pa za zavarovanje svojih pravic ni zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva. Varuh je že leta 2012 sprejel mnenje, da je ta določba neustrezna, če delavci z njo niso ustrezno seznanjeni. Velja, da nepoznavanje prava škoduje. Vendar pa ob predpostavki, da v upravnem postopku obstaja načelo varstva pravic strank, ni sprejemljivo, da se vse breme preloži na delavca, ki je že tako prikrajšan z izgubo zaposlitve. Varuh je že v Letnem poročilu za leto 2012 Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagal, naj zadevo uredi drugače, in sicer v korist delavcev. Ureditev je do danes žal ostala nespremenjena, saj je mnenje ministrstva drugačno.

Irena Vovk

Petindvajset let je minilo, odkar je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v skladu z novo Ustavo prevzelo pristojnosti zveznega sodišča Jugoslavije za območje Slovenije in tako postalo najvišje sodišče v novi državi. Ob tej obletnici je Vrhovno sodišče RS izdalo dve publikaciji.

dr. Sabina Zgaga

Mednarodno kazensko sodišče (MKS) je 19. oktobra 2016 vnovič izreklo obsodilno sodbo, kar ne bi bilo sicer nič nenavadnega, če ne bi obsodilne sodbe zoper Jeana-Pierra Bembo Gombojaizreklo zaradi vplivanja na priče v glavnem kazenskem postopku in ne zaradi samega mednarodnega hudodelstva.

Lena Šutanovac

Srbska mati, ki ji je sodišče priznalo polno skrbništvo nad devetletnim sinom, zahteva pravico pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP), saj sodišče nikoli ni v celoti izvršilo prenosa skrbništva. Predmetna zadeva odpira vprašanje, do katere mere je država dolžna prisilno izvršiti sodno odločbo, če pri tem poseže v skrbno varovane otrokove pravice?

Andreja Bogataj

V laični in strokovni javnosti je vzbudila veliko zanimanja nedavna odločitev Sodišča EU. Sodišče v Luksemburgu je ugotovilo, da gre v primeru enotnih cen zdravil na recept na ozemlju ZR Nemčije za kršitev 34. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Določitve zavezujočih cen tudi ni mogoče utemeljiti na podlagi 36. člena PDEU iz razlogov varovanja zdravja in življenja ljudi. Odločitev je odprla vrata spletnim ponudnikom cenejših zdravil na recept s sedežem v tujini, ki na enotne cene na ozemlju Nemčije niso več vezani.

Tatjana Božič

Banka Slovenije je 17. decembra 2013 z odločbo o izrednih ukrepih Novi ljubljanski banki, d.d., Novi kreditni banki Maribor, d.d., Abanki Vipa, d.d., Probanki, d.d., in Factor banki, d.d., odredila prenehanje vseh kvalificiranih obveznosti iz šestega odstavka 261.a člena ZBan-1. Da bi Republika Slovenija lahko izvedla sanacijo navedenih bank, je morala skladno s temeljnimi načeli in pravili prava EU priglasiti državno pomoč in zanjo pridobiti odobritev Evropske komisije (Komisija). Komisija je za čas finančne krize in za finančni sektor za obdobje od 1. avgusta 2013 dalje sprejela Sporočilo o bančništvu (Sporočilo), s katerim je opredelila merila združljivosti državne pomoči z notranjim trgom v skladu s členom 107(3)(b) Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU) za finančni sektor. Upoštevajoč Sporočilo je Komisija državno pomoč odobrila 18. decembra 2013. Posamezni imetniki odpisanih finančnih instrumentov so se povezali in pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (Ustavno sodišče) vložili pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti določb ZBan-1, na podlagi katerega so bili sprejeti izredni ukrepi za sanacijo bank (izbris lastniškega kapitala delničarjev, hibridnih finančnih instrumentov in podrejenih dolžniških instrumentov, v nadaljevanju: ukrepi). Ustavno sodišče je prekinilo postopek in pred Sodiščem Evropske Unije (Sodišče EU) vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe. (Opomba: prispevek je bil napisan pred sprejetjem odločbe Ustavnega sodišča glede izbrisanih podrejenih obveznic.)

Irena Vovk

Sodbe Sodišča 26. oktober Vstavi izbrisano tabelo 27. oktober Vstavi izbrisano tabelo Vir: http://cu

dr. Damjan Možina

Znanstvene objave slovenskih pravnikov v tujini so redke. Še redkeje se zgodi, da Slovenka vodi obsežno primerjalnopravno raziskavo o aktualni in prominentni temi, ki nato izide kot znanstvena monografija pri mednarodni založbi. Ravno v takih okoliščinah pa je nastala knjiga The Influence of Human Rights and Basic Rights on Private Law, ki sta jo uredili dr. Verica Trstenjak in Petra Weingerl (Springer, 2016, 593 strani).

dr. Nataša Hribar

Vprašanje za tokratni kotiček je prišlo iz osrčja Evropske unije. Skupina slovenskih tolmačev me je prosila, ali bi lahko napisala kotiček na temo kolokacij (zvez besed, ki se v besedilih pogosto pojavljajo skupaj). Opažajo namreč, da je marsikatera zveza zaradi nenehnega stika z različnimi tujimi jeziki podlegla tujemu vplivu.

Nataša Skubic

V tem in prihodnjem kotičku bom poskušala streti enega trših prevajalskih orehov, in sicer, kako prevesti pojem priloga v angleščino. Na voljo so številne možnosti. Izbrala sem pojme an addendum, an enclosure, an attachment, an appendix, an annex, an exhibit, a supplement, a schedule in a rider, ker jih v pravnih besedilih zasledimo najpogosteje. Vsakega od njih bom opredelila in poskušala prikazati razlike ter razmerja med njimi. Slovenski pojem priloga je zelo splošen in zajema zelo različne priloge (oziroma dodatke, dopolnila, anekse) k zelo različnim dokumentom. V angleščini so zgoraj našteti pojmi praviloma bolj določni, čeprav so razlike med njimi kdaj zelo majhne, nekateri se lahko uporabljajo kot sopomenke, prav tako se pojmi v različnih državah uporabljajo različno. Vprašanje razmejitve med njimi je eno bolj zanimivih v angleški pravni terminologiji.

Irena Vovk

"V sodstvu vseskozi opozarjamo, da nebrzdano stopnjevanje (predvsem) neutemeljenih napadov na sodstvo samo še poglablja družbeno erozijo. Ustrahovanje, žalitve in poniževanja naših sodišč in sodnikov vodijo v razgradnjo države in pravosodnega sistema. Če sodstvo ne uživa ugleda in zaupanja javnosti, je resno ogrožena tudi pravna država. K sreči naši uporabniki delovanje sodstva ocenjujejo bistveno bolje od splošne javnosti in na tem gradimo," je ob 10. slovesnosti ob dnevu pravosodja 4. novembra 2016 na Brdu pri Kranju dejal predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša.

Irena Vovk

Torek, 25. 10. Slovensko sodstvo 2020. Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je na otvoritvi projekta Slovensko sodstvo 2020 na Vrhovnem sodišču izpostavil pomembnost skupnega sodelovanja med vsemi upravičenci operacije Učinkovito pravosodje, ki v aktualni finančni pe

Irena Vovk

Torek, 25. 10. Ekološko kmetijstvo. Leta 2015 je bilo v EU 6,2 odstotka skupnih kmetijskih zemljišč v uporabi namenjenih ekološkemu kmetijstvu. Od leta 2010 so se zemljišča za ekološko kmetijstvo kot certificirane površine ali pridelovalne površine v preusmeritvi povečale z

10. november 1483 - Martin Luter Rodil se je protestantski duhovnik in teolog Martin Luter, ki je z objavo 95 tez o odpustkih sprožil reformacijo, kar je povzročilo razcep cerkve na evangeličansko in rimskokatoliško. 1975 - Sionizem je rasizem Generalna skupščina

Irena Vovk

Trgovina z ljudmi je problem svetovnih razsežnosti, s katerim se soočamo tudi v Sloveniji, kjer je bilo od leta 2010 identificiranih 161 žrtev trgovine z ljudmi, od tega kar 47 v letu 2015. V Sloveniji je prepoznana zlasti trgovina z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja, v zadnjih letih pa je (podobno je tudi v drugih evropskih državah) zaznati vedno več primerov prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. Za odkrivanje tovrstnih primerov si prizadevajo inšpekcijski organi in policija, ki je v preteklem letu preiskovala skoraj 5.000 kaznivih dejanj v zvezi s kršenjem pravic delavcev, vendar pa v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno, da gre za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi.

Irena Vovk

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 61/16 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri sodnike ustavnega sodišča - Urad predsednika Republike Slovenije; rok je 10. november. Ur. l. RS, št. 64/16 2. Generalni državni tožilec - Ministrstvo za pravosodje

Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016 Vstavi izbrisano tabelo

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 107. redni seji (27. oktober 2016): - letno poročilo DUTB za leto 2015; - polletno poročilo DUTB 2016; - naložbena politika in politika upravljanja sredstev likvidnostnega sklada; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona

4. november - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu. 3. november - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2N (Ur. l. RS, št. 68/16) - velja od 5. novembra, uporabljati se začne 1. januarja 2017. 2. Zakon o preprečevanju pranja denarja in finan

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov