O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2017, številka 2, 19. 1. 2017 > Kazalo

UVODNIK

Kar na poligraf z "zlikovci"?!

Andraz_Tersek.jpg

dr. Andraž Teršek

Problem slovenskega kazenskega sodstva - tako kot kateregakoli drugega sodstva ali drugega področja prava ali pravne politike - ni previsoka raven pravne zaščite temeljnih ustavnih in človekovih pravic in svoboščin, niti to, da bi imeli t. i. ali domnevni ali zelo verjetni "kriminalci" preveč pravic, niti pravno postopkovna doslednost pri ugotavljanju odgovornosti in krivde v funkciji vladavine prava.

IZPOSTAVLJAMO

Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

dr. Matjaž Ambrož

Matjaz_Ambroz.jpg
V slovenskem pravnem prostoru imamo nekaj zmede glede razmerja med pojmom naklepa in namena. Namen se tradicionalno enači s pojmom "obarvanega naklepa", poleg tega se pogosto izpeljuje sklep, da je kazniva dejanja, katerih zakonski opisi omenjajo posebne namene storilca, mogoče izvršiti le z direktnim naklepom.

Volilna propaganda in svoboda izražanja

dr. Jurij Toplak

Jurij_Toplak.jpg
Četrt stoletja je mejo med svobodnim izražanjem in prepovedano volilno propagando na dan glasovanja postavljal inšpektorat. Okrajna sodišča so mu ob pomanjkanju občutka za ustavno skladno razlago predpisa sledila. Vrhovno sodišče je z nedavno sodbo to mejo postavilo na pravo mesto. V članku bom predstavil zgodovino volilnega molka ter prakso slovenskih in tujih sodišč. V nadaljevanju bom analiziral sodbo Vrhovnega sodišča in izpostavil pet elementov prekrška javne volilne propagande.

Sončne elektrarne - zanimivejša pravna vprašanja

Nina Planinšek, mag. Jure Planinšek

Nina_Planinsek.jpg
Sončne elektrarne postajajo zrela, mainstreamovska tehnologija. Samo v letu 2015 je investicijska vrednost novih sončnih elektrarn presegala 150 milijard USD, postavljenih je bilo več kot 50 GW novih sončnih (fotovoltaičnih) elektrarn. Predvsem zaradi tehnološkega razvoja in ekonomije obsega cene še naprej padajo, zato se bo po ocenah strokovnjakov trend izkoriščanja sončne energije nadaljeval in bo do leta 2050 največ električne energije pridobljene iz sončne energije. Sončna energija ima zelo...

VSEBINA

dr. Andraž Teršek

Problem slovenskega kazenskega sodstva - tako kot kateregakoli drugega sodstva ali drugega področja prava ali pravne politike - ni previsoka raven pravne zaščite temeljnih ustavnih in človekovih pravic in svoboščin, niti to, da bi imeli t. i. ali domnevni ali zelo verjetni "kriminalci" preveč pravic, niti pravno postopkovna doslednost pri ugotavljanju odgovornosti in krivde v funkciji vladavine prava.

dr. Matjaž Ambrož

V slovenskem pravnem prostoru imamo nekaj zmede glede razmerja med pojmom naklepa in namena. Namen se tradicionalno enači s pojmom "obarvanega naklepa", poleg tega se pogosto izpeljuje sklep, da je kazniva dejanja, katerih zakonski opisi omenjajo posebne namene storilca, mogoče izvršiti le z direktnim naklepom.

Boštjan Zrnec Orlič

Privilegiji in imunitete mednarodnih organizacij so kot temeljno zagotovilo njihovega učinkovitega delovanja v teoriji in sodni praksi temeljito obravnavan pojem. Ob odmevnih zasegih računalniških strežnikov v hišni preiskavi prostorov Banke Slovenije (BS) julija letos in takojšnem pozivu Evropske centralne banke (ECB), naj se iz tega elektronskega gradiva izločijo datoteke, ki imajo značaj njenega arhiva, se zastavljajo zanimiva vprašanja o učinkovanju procesne imunitete v razmerjih med neodvisno institucijo EU, takisto neodvisno BS in pravosodjem države članice na področju izključne pristojnosti Unije.

dr. Jurij Toplak

Četrt stoletja je mejo med svobodnim izražanjem in prepovedano volilno propagando na dan glasovanja postavljal inšpektorat. Okrajna sodišča so mu ob pomanjkanju občutka za ustavno skladno razlago predpisa sledila. Vrhovno sodišče je z nedavno sodbo to mejo postavilo na pravo mesto. V članku bom predstavil zgodovino volilnega molka ter prakso slovenskih in tujih sodišč. V nadaljevanju bom analiziral sodbo Vrhovnega sodišča in izpostavil pet elementov prekrška javne volilne propagande.

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Žiga Rejc

Evropska unija si prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi, pri čemer posebno pozornost namenja tudi podeželju, na kar se v tem prispevku posebej osredotočamo. Uredba (EU) št. 1305/2013 določa splošna pravila, ki urejajo podporo EU za razvoj podeželja, financirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Uredba (EU) št. 1303/2013 pa med drugim ureja finančne popravke, ki predstavljajo temeljno pravno podlago za sankcioniranje prejemnikov sredstev oziroma držav članic v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Na nacionalni ravni je sankcioniranje nepravilnosti pri izvedbi projektov, sofinanciranih iz EKSRP, primarno urejeno v Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1), ki v četrtem odstavku 56. člena določa, da organ z odločbo zavrne zahtevek stranke za izplačilo sredstev, ki je v nasprotju z zahtevami iz predpisov, javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev. V praksi se je za sporno izkazala predvsem nacionalna ureditev, da so upravičeni stroški naložbe, ki se financirajo iz EKSRP, samo stroški, nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev. Na podlagi takšne ureditve je lahko organ ob upoštevanju četrtega odstavka 56. člena ZKme-1 upravičencu zavrnil celoten zahtevek za izplačilo sredstev, četudi je pred izdajo odločbe o pravici do sredstev nastal zgolj majhen del stroškov. V luči novejše prakse Sodišča EU je postalo očitno, da je razlaga nacionalne ureditve, ki se je v dosedanji praksi oblikovala tako, da se zahtevku v celoti ugodi ali pa se ga v celoti zavrne, neskladna z načelom sorazmernosti. Temu razmisleku je namenjen ta prispevek.

mag. Brigita Rajšter Vranović

Z namenom zagotovitve stabilnosti javnih financ je bil 30. decembra 2016 v Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). ZUPPJS17 je pričel veljati 1. januarja 2017 in je nadomestil predhodni Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) ter tako podaljšal varčevalne ukrepe države v javnem sektorju.

Tomaž Pavčnik

Pero profesorja in bivšega ustavnega sodnika Cirila Ribičiča se je v Dnevnikovem Objektivu (z dne 7. januarja 2017) pomudilo ob odločbi Ustavnega sodišča s konca minulega leta (U-I-249/14). Gre za odločbo, s katero je Ustavno sodišče zavrglo zahtevo enainšestdesetih poslancev, ki so želeli presojo ustavnosti zakonske ureditve glede biomedicinske pomoči, zamejene na heteroseksualne pare v pravno priznani skupnosti. Ob odločbi, ki jo je komentator označil kot duhovito (temu je mogoče le z veseljem pritrditi), pa je komentatorjevo pero s svojim bistvom seglo še dlje. Na podlagi ločenih mnenj (odklonilnega sodnice Jadek Pensa in pritrdilnega sodnice Sovdat, ki se mu je pridružila sodnica Mežnar) je razprl možno prognozo nadaljnje ustavnosodne prakse glede dopustnosti referendumov, ki odpravljajo protiustavno stanje. Zgodba je znana: izvira iz odločitve, spet s področja družinskega prava, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa referenduma o spremembah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (zadeva U-II-1/15).

dr. Jože Mencinger

Dve novi čudni pogruntavščini? Morda, morda pa ne. Učbeniška rešitev, s katero centralna banka uravnava količino denarja v obtoku, ne deluje, kar pa je razumljiva ali celo samoumevna posledica "varčevanja" in hkratnega povečevanja zahtevane kapitalske ustreznosti bank. Zato 80 milijard ali približno 300 evrov na prebivalca evroobmočja, ki jih vsak mesec "natiska" ECB, čemur pravimo kvantitativno sproščanje, ostaja v bankah ali pa se seli na kapitalske trge. Tam napihuje "vrednost" finančnega premoženja in ustvarja bodočo finančno krizo. Kolikšne so razsežnosti tega, pove podatek, da je slovenski letni BDP 37 milijard evrov.

Nina Planinšek, mag. Jure Planinšek

Sončne elektrarne postajajo zrela, mainstreamovska tehnologija. Samo v letu 2015 je investicijska vrednost novih sončnih elektrarn presegala 150 milijard USD, postavljenih je bilo več kot 50 GW novih sončnih (fotovoltaičnih) elektrarn. Predvsem zaradi tehnološkega razvoja in ekonomije obsega cene še naprej padajo, zato se bo po ocenah strokovnjakov trend izkoriščanja sončne energije nadaljeval in bo do leta 2050 največ električne energije pridobljene iz sončne energije. Sončna energija ima zelo velik energetski potencial, ki bistveno presega potrebe človeštva in državam omogoča tudi stroškovno čedalje bolj učinkovit način doseganja okoljskih zavez. V prispevku predstavljava v praksi najbolj zanimiva pravna vprašanja, povezana s sončnimi elektrarnami, in sicer: postavitev, financiranje, odgovornost za napake in garancije, neprave stvarne služnosti, prisilne prodaje sončnih elektrarn ali nepremičnin, na katerih so postavljene, podpore in poslovni modeli.

dr. Anita Napotnik

V večstanovanjski hiši želijo etažni lastniki pristopiti k sanaciji fasade. Vsi etažni lastniki se strinjajo z najemom kredita z zastavo sredstev rezervnega sklada, razen enega etažnega lastnika, ki želi investicijo poplačati v gotovini v enkratnem znesku. V tem primeru bi skladno s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad še naprej plačeval osnovni mesečni prispevek v rezervni sklad.

Miha Šercer

Spreminjamo pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in nas zanima, ali lahko znižamo zahtevnost delovnih mest, da bodo vsi obstoječi zaposleni izpolnjevali pogoje za opravljanje dela. Ob pregledu obstoječega stanja smo namreč ugotovili, da kar nekaj zaposlenih, čeprav smo z njihovim delom zadovoljni, ne izpolnjuje formalnih pogojev, ki so določeni v trenutni sistemizaciji, in ne bi bili radi zaradi tega v prekršku.

Naslovniku sodnega pisanja je treba omogočiti, da dokaže, da vročitev po fikciji v skladu 141. in 142. členom ZPP ni bila pravilna, ker je stanovanje, kjer je bila vročitev opravljena, opustil. Za opustitev je glede na okoliščine posamičnega primera mogoče šteti tudi daljšo odsotnost iz stanovanja, čeprav se naslovnik po določenem času namerava vrniti v prvotno stanovanje. Pri presoji je treba upoštevati predvsem namen določb o nadomestnem vročanju (140. člen ZPP) in vročanju z obvestilom o sodnem pisanju v poštnem predalčniku (141. člen ZPP), ta pa je v tem, da zagotavljajo razumno pričakovanje, da se bo naslovnik lahko pravočasno seznanil z vročenim pisanjem. Izjemna dopustitev fikcije vročitve namreč temelji na izhodišču, da naslovnik pisanja ni dvignil po svoji krivdi, ko mu torej lahko očitamo nedobroverno ali nevestno ravnanje.

Patricij Maček

V tej zadevi je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ponovilo, da mora biti poseg v pravice posameznika, ki mu jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), ne samo zakonit, temveč mora biti vzpostavljeno tudi pravično ravnotežje med javnim interesom in varstvom posameznikovih temeljnih pravic, ter odločilo, da to ni vzpostavljeno, ko je dobrovernemu kupcu odvzeto stanovanje, s katerim prodajalec ni bil upravičen razpolagati, in mu ni zagotovljeno nadomestno stanovanje ali dejanska odškodnina.

Toni Tovornik

Informacijski pooblaščenec je decembra lani izdal Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, saj beleži na tem področju veliko število tako prijav zaradi kršitev varstva osebnih podatkov kot tudi zaprosil za mnenja. Nove smernice, ki so javno dostopne in dopolnjujejo obstoječo zbirko 340 mnenj, so namenjene predvsem vodilnim kadrom ter pravnim, kadrovskim in IT-službam delodajalcev pri zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, delavcem in sindikalnim združenjem pa so v pomoč pri uresničevanju njihovih pravic.

Lena Šutanovac

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v nedavni sodbi Osmano?lu in Kobacaş proti Švici ugotovilo, da v zadevi ni nastopila kršitev pravice do svobode vesti in veroizpovedi, ki jo vsebuje 9. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Deklici, ki jima starša zaradi muslimanske veroizpovedi nista dovolila udeleževanja obveznih plavalnih vaj, pri katerih so dečki združeni z deklicami, sta se po mnenju ESČP teh vseeno dolžni udeležiti, saj ne predstavljajo kršitve svobode do veroizpovedi.

Alenka Antloga

Sodišče Evropske unije (SEU) je na zahtevo civilnega senata okrožnega sodišča v Romuniji (predložitveno sodišče) odločalo o predhodnem vprašanju, ali določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (Uredba št. 1346/2000) nasprotujejo zakonodaji države članice, ki določa nezmožnost uveljavljanja terjatve, ki ni bila prijavljena v insolvenčni postopek, ali prekinitve izvršbe in ali na to morebiti vpliva davčna narava terjatve.

Toni Tovornik

Sodbe Sodišča 21. december Vstavi izbrisano tabelo Vir: http://curia.europa.eu in http://eur-lex.europa.eu

Patricij Maček

"Pravičnost je treba bolj spoštovati kot pravo, ker je bolj častno početi to, kar je pravično, kot to, kar je zakonito." S temi besedami Thomasa Wolfa je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer odprla okroglo mizo 'Kako razumemo načelo pravičnosti in dobrega upravljanja?' Pogovor je potekal 8. decembra na PF Univerze v Ljubljani ob svetovnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra.

Matjaž Jan

Dne 31. marca 2016 je Državni zbor po treh letih od zadnje spremembe ZFPPIPP sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: novela ZFPPIPP-G), ki je začel veljati 26. aprila 2016. Razlog za sprejem novele je bil predvsem v omejitvi možnosti zlorabe odpusta obveznosti dolžnikov v osebnih stečajih ter v zagotovitvi bolj uravnotežene ureditve postopkov prestrukturiranja majhnih družb, poleg tega pa tudi v ureditvi določenih vprašanj, ki so se odprla v praksi pri izvajanju veljavnih zakonskih določb.

dr. Nataša Hribar

Najbrž ni treba spraševati, ali ste že kdaj naleteli na televizijski oglas za zdravila, v katerem vas na koncu posvarijo: O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Današnji kotiček namenjam glasovnim različicam predlogov.

Janez Kranjc

Misel je vzeta iz Senekovega pisma Luciliju (Ep. 76, 4). Slovensko bi se glasila: Sramotitve neukih je treba poslušati ravnodušno. Seneka jo navaja v zvezi s svojim šolanjem v, kot bi rekli danes, tretjem življenjskem obdobju. Piše, da hodi na predavanja iz filozofije, saj se je, kot pravi, treba učiti, dokler je v nas neznanje. Sploh bi se morali po njegovem do konca življenja učiti, kako živeti.

Toni Tovornik

Notarska zbornica Slovenije je v skladu z dogovorom z Vrhovnim sodiščem RS in Ministrstvom za pravosodje RS v Centralni register oporok vpisala skupno 12.882 oporok.

Patricij Maček

Torek, 10. 1. Srečanje varuhinje in ministra. Na srečanju varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca je slednji povedal, da so človekove pravice temelj zunanje politike Slovenije, kar je še posebej opredeljeno v Deklaraciji

Patricij Maček

Sreda, 11. 1. Kolegij komisarjev na Malti. Kolegij evropskih komisarjev se je v Valletti na Malti ob začetku malteškega predsedovanja Svetu Evropske unije (EU) tradicionalno sestal z malteško vlado. Lažji dostop do trga. Evropska komisija je predlagala odpravo z

21. januar 1908 - Prepoved kajenja v javnosti V New Yorku je bil sprejet zakon, po katerem je bilo ženskam prepovedano kaditi v javnosti. 22. januar 1972 - Širitev Evropske skupnosti Evropski skupnosti so se pridružile Danska, Velika Br

Gregor Zagozda

Texas Department of Criminal Justice je javna agencija, ki o svojem delu podrobno obvešča javnost prek svojih spletnih strani. Spletne strani vsebujejo informacije, namenjene žrtvam kaznivih dejanj, svojcem žrtev in svojcem storilcev kaznivih dejanj, medijem ter drugim iskalcem informacij javnega značaja. Medtem ko se v Sloveniji in EU iz informacij javnega značaja načeloma odstranjujejo osebni podatki, se v Združenih državah Amerike ne obremenjujejo toliko z varstvom osebnih podatkov.

Patricij Maček

Pravni napovednik Vstavi izbrisano tabelo

Ur. l. RS, št. 1/17 1. Direktor -Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o.; rok je 21. januar 2017. Ur. l. RS, št. 2/17 2. Direktor - Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana; rok je 28. januar 2017. 3. Pomočnik državnega pravobranilca

Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 117. redni seji (12. januar 2017): - Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; - Uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključ

10. januar - predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih. 11. januar - predlog zakona pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. - predlog za razpis posvetovalnega referenduma o omejitvi priseljevanja in za

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Ur. l. RS, št. 85/16) - veljati začne 27. januarja. 2. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F) (Ur. l. RS, št. 88/16) - velja

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov