O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2017, številka 9, 9. 3. 2017 > Kazalo

UVODNIK

Seks, golf in Evropska zveza

Matej_Avbelj.jpg

dr. Matej Avbelj

Javnomnenjski izplen obiska političnih vrhov Evropske unije v Sloveniji je bilo spoznanje, da ima slovenski premier boljše zasebno življenje od predsednika Evropske komisije, a hkrati slabši smisel za humor. Resnejši zunanjepolitični sklepi ter strokovne in strateške usmeritve Slovenije v EU so tako ostali v senci rumenega tiska. In to celo zdaj, ko je Evropska komisija v beli knjigi jasno začrtala pet scenarijev za nadaljnji razvoj evropske integracije. V tem prispevku trdim, da scenarijev pravzaprav ni pet, ampak en sam. To postane povsem očitno, ko si zastavite vprašanje, kaj deluje in kaj EU za svoj nadaljnji vzdržni razvoj zares potrebuje.

IZPOSTAVLJAMO

Problem lastniškega financiranja - kapitalska posojila

Lea Vatovec, Neža Grasselli

Lea_Vatovec.jpg
Namen članka je predstaviti ureditev kapitalskih posojil v slovenskem pravnem redu, s poudarkom na horizontalnih transakcijah (sestrskih posojilih) in vprašanjih, povezanih s konceptom finančne krize, in posledično prekvalifikacije posojila v lastni kapital. Izpostavljena so nekatera vprašanja in problemi, s katerimi se pogosto srečujemo v praksi. Predstavljeni so tudi posamezni odgovori in rešitve iz nemške in avstrijske pravne ureditve.

Pomen izraza "delavec" v 22. poglavju KZ-1

dr. Boštjan Polegek

Bostjan_Polegek.jpg
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo v zadevi I Ips 25137/2014 z dne 23. junija 2016 presodilo, da zakonski znaki kaznivega dejanja zaposlovanja na črno iz prvega odstavka 199. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) niso izpolnjeni, kadar storilec zaposli dva tujca ali osebi brez državljanstva in ju ne prijavi v ustrezno zavarovanje. Poudarilo je, da se bit inkriminacije zaposlovanja tujcev na črno uresniči le v primeru, ko storilec brez ustreznih dovoljenj za delo zaposli vsaj tri tujce. Ob...

Evolucija Sodišča Evropske unije: quo vadis?

dr. Marko Pavliha, Miro Prek, dr. Marko Ilešič

Marko_Pavliha.jpg
Pred dobrimi tridesetimi leti je profesor dr. Mirko Ilešič z mariborske pravne fakultete v svoji in slovenski pionirski monografiji o evropskem pravu vizionarsko zapisal, da pri obravnavanju te problematike ni mogoče ločiti pravnih elementov od ekonomskih, enotni trg pa je treba vseskozi graditi, "in sicer tako s sistematičnim zakonskim urejanjem, ki mora temeljiti na nespornih ekonomsko-političnih ciljih, kakor tudi z doslednim preganjanjem vsega, kar je z delovanjem enotnega trga...

VSEBINA

dr. Matej Avbelj

Javnomnenjski izplen obiska političnih vrhov Evropske unije v Sloveniji je bilo spoznanje, da ima slovenski premier boljše zasebno življenje od predsednika Evropske komisije, a hkrati slabši smisel za humor. Resnejši zunanjepolitični sklepi ter strokovne in strateške usmeritve Slovenije v EU so tako ostali v senci rumenega tiska. In to celo zdaj, ko je Evropska komisija v beli knjigi jasno začrtala pet scenarijev za nadaljnji razvoj evropske integracije. V tem prispevku trdim, da scenarijev pravzaprav ni pet, ampak en sam. To postane povsem očitno, ko si zastavite vprašanje, kaj deluje in kaj EU za svoj nadaljnji vzdržni razvoj zares potrebuje.

dr. Andraž Teršek

Odprto pismo ministrici dr. Anji Kopač Mrak

Igor Kadunc

Nedavni razpis za generalnega direktorja RTVS (Radiotelevizija Slovenija) se bo verjetno po dolgem času končal sicer brez izpodbijanja na sodišču, vendar neuspešno, ker noben kandidat ni dobil zadosti glasov. Kljub temu bi dva kandidata (med njimi je tudi moja malenkost), katerih vlogo je Programski svet RTVS ocenil kot nepopolno, lahko odločitev izpodbijala na sodišču z zelo dobrim izgledi za "zmago".

Igor Vuksanović

Ustavno sodišče je sprejelo zanimiv sklep, s katerim je zavrnilo pobudo Almirja Talića za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena Zakona o praznikih in dela prostih dnevih (ZPDPD). Sklep je zanimiv, ker je pobudnik državljan Republike Slovenije, ki je musliman (pripadnik islamske verske skupnosti), po nacionalni pripadnosti pa najverjetneje Bošnjak, ki je izpodbijani ureditvi očital, da ga kot muslimana diskriminira, ker upošteva le krščanske verske praznike. Ustavno sodišče je pobudo zavrnilo, jaz pa njegovo odločitev uporabljam kot izhodišče za krajšo razpravo o tem, v kolikšni meri slovenski pravni red dopušča neposredno ali posredno vdiranje elementa nacionalnosti v pravne norme. Pri tem bom ignoriral posebej urejena vprašanja varstva italijanske in madžarske narodne manjšine in se omejil na položaj slovenskih državljanov neslovenske narodne (etnične) pripadnosti, zlasti ko gre za pripadnike narodov nekdanje Jugoslavije, ki se od Slovencev pogosto razlikujejo tako v etničnem kot v religioznem smislu (številni pripadajo pravoslavni ali islamski verski skupnosti).

Lea Vatovec, Neža Grasselli

Namen članka je predstaviti ureditev kapitalskih posojil v slovenskem pravnem redu, s poudarkom na horizontalnih transakcijah (sestrskih posojilih) in vprašanjih, povezanih s konceptom finančne krize, in posledično prekvalifikacije posojila v lastni kapital. Izpostavljena so nekatera vprašanja in problemi, s katerimi se pogosto srečujemo v praksi. Predstavljeni so tudi posamezni odgovori in rešitve iz nemške in avstrijske pravne ureditve.

mag. Andreja Hojnik Šlamberger

V Sloveniji je v zadnjem času veliko razprav na temo fleksibilnih oblik zaposlovanja, zadrževanja starejših delavcev na trgu dela in dviga stopnje zaposlenosti nasploh. Tako je že od leta 2016 v veljavi ukrep za začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb, dopolnjuje se možnost delne upokojitve, ki sicer ni novost, in še bi lahko naštevali. Vse te aktivnosti so v skladu s sprejeto krovno strategijo za rast in delovna mesta "Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast", ki jo je Evropska komisija sprejela marca 2010. Med usmeritvami in cilji strategije, ki se v Sloveniji uresničuje z nacionalnimi reformnimi programi, je dvig stopnje zaposlenosti starejših, tj. tistih med 55. in 64. letom starosti, ter izvajanje učinkovitih in prilagojenih ukrepov za dolgotrajno brezposelne s poudarkom na starejših delavcih. Da pri tem ne gre zgolj za vprašanje, ki se je pojavilo v Sloveniji, pač pa so oblike zadrževanja starejših delavcev na trgu dela aktualne tudi drugod, priča živahna razprava o delni upokojitvi v Avstriji. Namen tega prispevka je predstaviti slovenski institut delne upokojitve in izkušnje s primerljivim institutom v Avstriji.

V Pravni praksi št. 3-4 je bil objavljen članek mag. Nine Scortegagna Kavčnik, vodje Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, nadaljevanju ministrstvo) ter na Komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi obrača vse več posameznikov in institucij. V članku avtorica med drugim ugotavlja, da je "mnogo delodajalcev zmotno prepričanih, da zaradi negativnega mnenja komisije nimajo podlage za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi", s čimer se na ministrstvu ne moremo strinjati, zato želimo v nadaljevanju predstaviti tudi naše stališče v povezavi s tematiko, ki jo obravnava članek.

dr. Boštjan Polegek

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo v zadevi I Ips 25137/2014 z dne 23. junija 2016 presodilo, da zakonski znaki kaznivega dejanja zaposlovanja na črno iz prvega odstavka 199. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) niso izpolnjeni, kadar storilec zaposli dva tujca ali osebi brez državljanstva in ju ne prijavi v ustrezno zavarovanje. Poudarilo je, da se bit inkriminacije zaposlovanja tujcev na črno uresniči le v primeru, ko storilec brez ustreznih dovoljenj za delo zaposli vsaj tri tujce. Ob tem, ko druga izvršitvena oblika istega kaznivega dejanja po prvem odstavku 199. člena KZ-1 inkriminira zaposlitev z opustitvijo prijave za ustrezno zavarovanje tudi dveh delavcev, se zastavlja vprašanje razmejitve pojmov "delavec" in "tujec" za celotno poglavje KZ-1, ki predpisuje kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost.

Tomaž Pavčnik

Na slavnostni občni seji Vrhovnega sodišča 14. novembra 2016 je imel predsednik republike govor, ki presega običajen slavnostni nagovor. Govoril je o pretnji, da Evropske unije morda v kratkem ne bo več. Gre za umevno oceno iz vsakomur razvidnih dejstev, za katero sicer ni zanesljivo, da je točna, je pa tak razplet žal vsaj verjeten. Odvisno od tega, kako se bodo dejstva spletala vnaprej. Od slavnostne občne seje do danes se ta žal niso tkala po predsednikovih željah, marveč bolj v skladu z njegovo črno različico projekcije.

Matej Tomažin

Letošnje leto bo minilo ne samo v optimističnejših tonih, ampak tudi ob aktivnejši vlogi malih delničarjev. Pri mnogih slovenskih podjetjih ob borzni kotaciji opažamo nastajanje dveh ali treh delničarskih blokov, ki si do sedaj niso bili vedno enotni. To pa je dobro izhodišče, da se še dodatno okrepi delničarski aktivizem.

dr. Marko Pavliha, Miro Prek, dr. Marko Ilešič

Pred dobrimi tridesetimi leti je profesor dr. Mirko Ilešič z mariborske pravne fakultete v svoji in slovenski pionirski monografiji o evropskem pravu vizionarsko zapisal, da pri obravnavanju te problematike ni mogoče ločiti pravnih elementov od ekonomskih, enotni trg pa je treba vseskozi graditi, "in sicer tako s sistematičnim zakonskim urejanjem, ki mora temeljiti na nespornih ekonomsko-političnih ciljih, kakor tudi z doslednim preganjanjem vsega, kar je z delovanjem enotnega trga nezdružljivo".

Na podlagi določbe 36. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki se uporablja od 1. januarja 2007 dalje, se davčna izguba lahko pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih neomejeno (razen v primerih, ki jih zakon drugače ureja) in po prehodni določbi 84. člena tega zakona velja tudi za izgube iz davčnih obdobij od leta 2000 do leta 2006 (razen pri izgubah iz leta 2006, ki se niso pokrile v skladu s petim odstavkom 29. člena ZDDPO-1).

Drugi odstavek 19. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da lahko davčni organ osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, razkrije določene podatke. To so nekateri identifikacijski podatki o zavezancu za davek (davčna številka, ime, sedež, prebivališče, ID za DDV...), poleg teh pa tudi podatki o znesku neplačanih davkov, preveč plačanih davkov, odloženem in obročnem plačilu, o predloženem davčnem obračunu ali napovedi.

mag. Nataša Belopavlovič

Pred šestimi meseci smo za določen čas zaposlili delavko. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je bila sklenjena zaradi povečanega obsega dela. Ker naslednji mesec odhaja na porodniški dopust druga delavka, želimo prvo delavko, ki je do sedaj opravljala delo na drugem delovnem mestu, zaposliti na podlagi pogodbe za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke.

Miha Šercer

Zaposleni, ki dela na terenu, nam je sporočil, da se je poškodoval pri delu. Sumimo, da do njegove poškodbe dejansko ni prišlo pri delu.

Razveljavi se tretji odstavek 406. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07 - UPB3 in 45/08) v zvezi s tretjim odstavkom 396. člena Zakona o pravdnem postopku, kolikor se nanašata na objektivni rok za vložitev predloga za obnovo pravnomočno končanega pravdnega postopka o ugotovitvi očetovstva iz razloga po 10. točki 394. člena Zakona o pravdnem postopku v primerih, ko je bil z veljavno privolitvijo za oba, (domnevnega) očeta in otroka, opravljen test DNK, ki potrjuje ali zanika biološko vez med njima, predlog za obnovo postopka pa se opira na ta test DNK.

Za pravnega očeta, ki je to postal z izjavo o pripoznanju očetovstva, mora veljati enak rok za izpodbijanje, kot za pravnega očeta, ki je to postal na podlagi zakonske domneve; dolžina roka za oba je dolžina enoletnega subjektivnega roka iz 96. člena ZZZDR.

Toni Tovornik

Otrok je bil obravnavan v bolnišnici in mora po navodilih zdravnika ostati doma. Njegovega starša, ki ne želi uveljavljati bolniške odsotnosti zaradi nege otroka, temveč koristiti dopust, zanima, ali sme delodajalec za odobritev dopusta zahtevati potrdilo bolnišnice?

Lena Šutanovac

Zadeva Khalaifia in drugi proti Italiji se nanaša na pridržanje številnih tunizijskih migrantov v sprejemnem centru na otoku Lampedusa ter na ladjah v pristanišču v Palermu. Gre za množico migrantov, ki so se iz Tunizije čez Sredozemsko morje zatekli v Italijo v času t. i. arabske pomladi leta 2011. Zaradi neustreznega in nedostopnega sodnega varstva v Italiji so se pritožniki naslednjega leta obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), pred katerim so zatrjevali obsežne kršitve človekovih pravic.

Pobudnik je Varuhu človekovih pravic (Varuh) posredoval pobudo o nepravilnostih, ki naj bi jih storilo Okrajno sodišče v Ljubljani v izvršilni zadevi opr. št. VL 95021/2008. V tem postopku je sodišče na javni dražbi prodalo pobudnikovo nepremičnino.

Zoran Skubic

Klasični televizijski paketi so v digitalni dobi, ko se vse bolj poudarja (z)možnost ogleda avdiovizualnih vsebin kadarkoli "na zahtevo", ogrožena vrsta. Da ostajajo v koraku s časom, morajo vključevati vse več vsebin "na zahtevo", vključno z ogledom že predvajanih programskih vsebin "nazaj". Vseeno pa ponudnike tovrstnih paketov pri njihovem trženju precej strogo zavezuje pravo Unije - zlasti direktiva o nepoštenih poslovnih praksah. Med slednjimi posebno mesto zavzemajo zavajajoča dejanja in opustitve. Tako se v skladu s 6. členom direktive poslovna praksa šteje za zavajajoče dejanje, če vsebuje napačne informacije - tj. širi neresnice - ali če na kakršen koli način, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali utegne zavajati povprečnega potrošnika ter povzroči ali utegne povzročiti, da ta sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.

Toni Tovornik

Sodbe Sodišča

Lora Briški

"Zdi se, da je čas, v katerem živimo, trenutek tu in zdaj, prelomen; če ne s širšega družbenega vidika, pa z vidika pravnega urejanja položaja LGBT-parov, njihovih pravic in obveznosti," je zbrane na strokovnem posvetu Pravne svetovalnice LGBT, ki je potekala 22. februarja na PF Univerze v Ljubljani, nagovoril koordinator Pravne svetovalnice LGBT dr. Tilen Štajnpihler Božič. Ob tem je dejal, da navkljub pridržku, po katerem predstavniki vsake dobe svoje delo smatrajo za prelomno pri razvoju nekega področja, zadnja leta zaznamuje prizadevanje študentov PF Univerze v Ljubljani za izboljšanje pravnega položaja LGBT-oseb.

dr. Barbara Novak

Pri družbi IUS SOFTWARE (GV Založba) je po štirih letih spet izšla nova, tokrat druga, spremenjena in dopolnjena priročna izdaja Obligacijskega zakonika z uvodnimi pojasnili. Razloga za novo izdajo sta predvsem ta, da je prva izdaja pošla in da je vmes prišlo do manjših sprememb v pravni ureditvi obligacijskih razmerij. Med njimi velja omeniti predvsem razveljavitev 184. člena Obligacijskega zakonika (OZ) o dedovanju in odstopu terjatve za povrnitev nepremoženjske škode, ki je posledica v letu 2016 sprejete odločbe Ustavnega sodišča. Spregledati ne gre tudi bogate sodne prakse Ustavnega sodišča z navodili rednim sodiščem, kako je treba z vidika Ustave razlagati določbe o zastaranju.

dr. Nataša Hribar

Z novimi tehnologijami so se v slovenskem pravopisu odprla mnoga vprašanja, ki jih trenutno veljavni jezikovni priročniki ne rešujejo neposredno - povsem razumljivo, saj je od takrat, ko smo dobili najnovejšega, tj. Slovenski pravopis (2001), minilo že kar debelih šestnajst let. A vendar si pri odgovorih na vedno nova vprašanja lahko pomagamo z že obstoječimi pravili. V tokratnem kotičku želim pokazati, zakaj imamo z novimi tehnologijami ter veliko in malo začetnico tolikšne težave in kakšna so najnovejša napotila jezikoslovcev.

Toni Tovornik

V poročilu o izvajanju ukrepov za preprečevanje korupcije vlada ocenjuje, da so bili zastavljeni ukrepi v veliki meri izpolnjeni in tudi širše prepoznani. Slovenija je napredovala tako po indeksu zaznave korupcije mednarodne organizacije Transparency International kot tudi po oceni skupine držav proti korupciji Greco.

Patricij Maček

Torek, 21. 2. Znižanje prispevne stopnje. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je sestala s predstavniki sindikatov glede novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki je med drugim za prehodno obdobje dveh let znižal višino prispevne stopnje poklicnega zavarovanj

Patricij Maček

Torek, 21. 2. Pravičnejše obdavčenje. Evropska unija (EU) je storila nov korak k pravičnejšemu obdavčenju podjetij. Gospodarski in finančni ministri držav članic EU so se namreč dogovorili o novih pravilih o preprečevanju izogibanja davkom v nečlanicah EU. Nova zakonoda

9. marec 1841 - Oprostitev sužnjev Vrhovno sodišče ZDA je odločilo, da so bili afriški sužnji, ki so prevzeli nadzor na ladji Amistad, nezakonito prisiljeni v suženjstvo, zato jih je oprostilo odgovornosti za upor. S tem se je zgodba o sužnjih, ki so jih prek Kube tihotapi

Gregor Zagozda

Pred kratkim je bil v Pravni praksi št. 5/2017 objavljen prispevek o spletni strani Ministrstva za pravosodje, ki prikazuje sodno statistiko (SoStat). Tako kot SoStat tudi Poslovanje sodstva na spletnih straneh Vrhovnega sodišča prikazuje statistiko poslovanja sodišč. Prikazani podatki se nanašajo pretežno na čas reševanja zadev na sodiščih, gibanje števila zadev in strukturo zaposlenih.

Patricij Maček

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 9/17 1. Vrhovni državni tožilec - Ministrstvo za pravosodje; rok je 11. marec. 2. Notarsko mesto s sedežem v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje; rok je 11. marec. Ur. l. RS, št. 11/17 3. Direktor - Zdravstveni dom I

Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 123. redni seji (23. februar 2017): - predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, - Akcijski načrt - Simulacija EPREV 2016, - seznanitev s Poročilom o izvedbi ukrepov iz Dvoletnega akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 20

23. februar - predlog zakona o spremembi Zakona o vrtcih, - predlog zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. 24. februar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ, - predlog zakona o s

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G) (Ur. l. RS, št. 9/17) - veljati začne 11. marca. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A) (Ur. l. RS, št.

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov