O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2017, številka 18, 11. 5. 2017 > Kazalo

UVODNIK

Spoštovanje mednarodnega prava ni prosta izbira države

Ana_Polak-Petric.jpg

dr. Ana Polak Petrič

Sodobna mednarodna skupnost in odnosi med državami v njej temeljijo na pravnem redu, na vzajemnih pravicah in obveznostih, ki so namenjene zagotavljanju stabilnih, varnih in predvidljivih mednarodnih odnosov ter mirnemu sobivanju. Spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti, ki jih države sicer skladno s svojo suverenostjo sprejemajo prostovoljno, je zato nujni pogoj za delovanje takšne mednarodne ureditve in vladavino prava v mednarodnih razmerjih. Načelo pacta sunt servanda je eno temeljnih načel mednarodnega prava, ki ne more biti predmet arbitrarne in proste presoje aktualnih in posameznih političnih elit ali oblastnikov. Teze o spoštovanju mednarodnega prava le takrat, ko to koristi "interesom države in njenim državljanom", so na dolgi rok škodljive in nevarne, tako za posamezno državo kot tudi za celotno mednarodno skupnost.

IZPOSTAVLJAMO

Pravno mišljenje kot prva žrtev neke dobe

dr. Rok Svetlič

Rok_Svetlic.jpg
Naslednje vrstice bomo posvetili pojavu, ki na zahrbten način ogroža zahodno pravno in demokratično kulturo. Ne nastopa, denimo, v obliki definiranega (političnega) programa, ki bi nasprotoval temeljnim vrednotam neke družbe. Prisoten je kot na videz nevtralen medij, ki zajema sleherni družbeni odnos, zato ni lahko prepoznati njegove škodljivosti. Gre za formalistično, mehanicistično mišljenje, ki je popolnoma slepo za vsebinsko raven družbenih problemov. Izčrpava se v brezmejnem drobljenju,...

Izvirno pridobljena lastninska pravica na nepremičnini kot izločitvena pravica v stečaju

Slađana Vrenčur

Sladana_Vrencur.jpg
Izločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti uveljavlja izločitveno pravico proti insolventnemu dolžniku, in je tisti pravni subjekt, ki je lastnik stvari. Na izločitveno pravico začetek stečajnega postopka ne vpliva (drugi odstavek 279. člena ZFPPIPP). Pravno podlago za izločitveno pravico predstavlja pod določenimi pogoji tudi pridržek lastninske pravice za prodajalca.

Odgovornost za prekrške pri prenehanju pravne osebe

Hinko Jenull

Hinko_Jenull.jpg
Pravni osebi (d. o. o.) je bila zaradi prekrška po 19. točki prvega odstavka 21. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, storjenega 16. decembra 2013, dne 15. januarja 2014 s plačilnim nalogom izrečena globa. Od 13. novembra 2014, torej v času, ko je že bil izdan plačilni nalog in zoper njega vložena zahteva za sodno varstvo, sodišče pa o tej zahtevi še ni odločilo, je bila pravna oseba v stečajnem postopku. Sodišče, ki za stečajni postopek ni vedelo, je s sodbo z dne 25. januarja...

VSEBINA

dr. Ana Polak Petrič

Sodobna mednarodna skupnost in odnosi med državami v njej temeljijo na pravnem redu, na vzajemnih pravicah in obveznostih, ki so namenjene zagotavljanju stabilnih, varnih in predvidljivih mednarodnih odnosov ter mirnemu sobivanju. Spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti, ki jih države sicer skladno s svojo suverenostjo sprejemajo prostovoljno, je zato nujni pogoj za delovanje takšne mednarodne ureditve in vladavino prava v mednarodnih razmerjih. Načelo pacta sunt servanda je eno temeljnih načel mednarodnega prava, ki ne more biti predmet arbitrarne in proste presoje aktualnih in posameznih političnih elit ali oblastnikov. Teze o spoštovanju mednarodnega prava le takrat, ko to koristi "interesom države in njenim državljanom", so na dolgi rok škodljive in nevarne, tako za posamezno državo kot tudi za celotno mednarodno skupnost.

dr. Rok Svetlič

Naslednje vrstice bomo posvetili pojavu, ki na zahrbten način ogroža zahodno pravno in demokratično kulturo. Ne nastopa, denimo, v obliki definiranega (političnega) programa, ki bi nasprotoval temeljnim vrednotam neke družbe. Prisoten je kot na videz nevtralen medij, ki zajema sleherni družbeni odnos, zato ni lahko prepoznati njegove škodljivosti. Gre za formalistično, mehanicistično mišljenje, ki je popolnoma slepo za vsebinsko raven družbenih problemov. Izčrpava se v brezmejnem drobljenju, napotuje na neštete kategorizacije - denimo na obrazcih, v poročilih, odločbah -, ki uporabnike silijo v nesmiselno členjenje materije. Kljub navidezni natančnosti je to povsem nenatančno mišljenje, ki ni zmožno zajeti ključnih pojmov zahodne civilizacije: od človekovih pravic, dostojanstva, prek univerze in znanosti, do konkretnih medsebojnih razmerij med pravnimi subjekti. Evropo - ki stoji in pade na tradiciji humanizma - ta pojav ogroža bolj kot porast političnih populizmov.

mag. Suzana Pisnik

Delodajalec je dolžan zagotavljati redne zdravstvene preglede delavcev z namenom varovanja zdravja, življenja in delovne zmožnosti, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, preprečevanja poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in invalidnosti. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalca zavezuje, da mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa nalaga delavcu, da mora spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu.

Slađana Vrenčur

Izločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti uveljavlja izločitveno pravico proti insolventnemu dolžniku, in je tisti pravni subjekt, ki je lastnik stvari. Na izločitveno pravico začetek stečajnega postopka ne vpliva (drugi odstavek 279. člena ZFPPIPP). Pravno podlago za izločitveno pravico predstavlja pod določenimi pogoji tudi pridržek lastninske pravice za prodajalca.

Ivan Šelih

Ob obravnavanju ene izmed pobud se je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) podrobneje ukvarjal z vprašanjem dovoljenosti uporabe prisilnih ukrepov, kot je uporaba zdravila, namenjenega (predvsem) umiritvi pacientke, ki je bila neprostovoljno hospitalizirana v eni izmed psihiatričnih bolnišnic. V pobudi Varuhu je ta namreč izpostavila medikamentozno terapijo, ki naj bi bila uporabljena kljub njenemu nasprotovanju. Prav tako je osebju bolnišnice očitala grob odnos v času hospitalizacije, predvsem ob injiciranju zdravila proti njeni volji. Posebej je izpostavila tudi, da naj bi ji ob tem slekli spodnji del trenirke in spodnje hlače ter jo tako (brez oblačil) prenesli po hodniku vpričo drugega osebja in pacientov. Ker menimo, da gre za problematiko, ki je zanimiva tudi za širši krog javnosti, želimo s tem prispevkom nanjo še dodatno opozoriti.

mag. Matjaž Marko

Emina Ališić in Vehbija Hodžić se verjetno nista nikoli srečala. Prva je rojena leta 1976 in živi v Nemčiji. Drugi je rojen leta 1955 in živi v Sarajevu. Oba sta državljana Bosne in Hercegovine. Emina Ališić ima tudi nemško državljanstvo. Kaj torej povezuje Emino Ališić in Vehbijo Hodžića? Sta imetnika deviznih knjižic, ki ju je izdala nekdanja podružnica Ljubljanske banke v Sarajevu. In zakaj sta med več tisoč deviznimi varčevalci te podružnice prav Ališić in Hodžić tako pomembna? Ker simbolizirata pomembni prelomnici pilotnega postopka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). Pritožnico v zadevi št. 60642/08 oziroma njen priimek Ališić bralci gotovo hitro povežejo s starimi deviznimi varčevalci, odgovornostjo Slovenije in postopkom verifikacije ter izplačil, ki od konca leta 2015 poteka na Skladu RS za nasledstvo. O sodbi in njenem izvrševanju je bilo veliko napisanega, tudi v tej reviji. Kaj pa Hodžić?

Tamara Petrović

Glede na rezultate raziskave javnega mnenja iz leta 2015 se več kot polovica anketirancev strinja, da predstavlja posredovanje osebnih podatkov čedalje večji del sodobnega življenja in da nimajo popolnega nadzora nad svojimi osebnimi podatki. Rezultati iste raziskave so tudi pokazali, da skoraj tri četrtine anketirancev meni, da bi za kakršnokoli obdelavo njihovih osebnih podatkov moralo biti zahtevano njihovo izrecno dovoljenje.

Luka Mišič

Prispevek predstavlja pregled izbranih pravnih izzivov, vezanih na t. i. sodelovalno gospodarstvo, s katerimi se bodo oziroma se pravzaprav že kar nekaj časa soočajo različni pravni igralci, tako uporabniki in ponudniki storitev ter posredniki kot tudi in predvsem igralci, ki so del normodajnega procesa. Namen besedila ni poglobljena analiza pojava z vidika različnih pravnih panog - takšen podvig gotovo terja vsaj posebno izdajo kakega zbornika, hkrati pa bi bilo intelektualno nepošteno, če bi se čutil poklicanega, da razpravljam o zahtevnih vprašanjih pravnih panog, s katerimi se redkeje ukvarjam -, temveč strnjen pregled nekaterih pomembnih in zanimivih pravnih vprašanj, ki jih odpira sodelovalno gospodarstvo.

dr. Aleš Završnik

Težko se je strinjati s Petrom Thielom, ustanoviteljem Palantirja, ki oskrbuje ameriško vojsko in obveščevalno skupnost z najbolj etično spornimi programskimi orodji za vojaško opremo (na primer z umetno inteligenco za napade z brezpilotniki). A strinjati se je mogoče z Thielovimi navedbami, da Silicijeva dolina ni izpolnila velikih pričakovanj (moderne dobe), da ni naslovila velikih vprašanj našega časa. Kot sam nazorno pravi, nas pametni telefoni slepijo, da ne vidimo 100 let starih železnic. A ta logika je natančna in bi jo bilo treba potegniti naprej: Silicijeva dolina (beri: Google, Facebook itn.) oziroma spremljajoča ideologija zagonskih podjetij ne naslavlja dovolj zares temeljnih vprašanj, na primer privatiziranja naravnih virov, "slumizacije" planeta, družbene neenakosti (glej poročilo Oxfam 2017, ki ugotavlja, da ima osem belih moških v lasti polovico svetovnega bogastva), revščine, dnevno umrlih otrok zaradi lakote itn., kar lahko povzamemo s pojmom socialne pravičnosti; razen če še kdo verjame v pravljico "ekonomije kapljanja" (ang. trickle down economics) in upa, da bo s preobilno naložene mize padla kaka drobtina - veliko sreče!

dr. Jože Mencinger

Odločbe evropskih oblasti me le redkokdaj navdušijo; pred leti me je prijetno presenetila odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice o neprenesenih vlogah v NLB, tokrat pa odločba o tem, da mora država plačati odškodnino, ker je naše sodišče nekomu za 124 evrov dolga vzelo hišo. Odločitvi sta v našo, torej tudi mojo, škodo, a obe imata opraviti z oholostjo in nerazumnostjo slovenskih oblasti, ki se razpreda od ene veje do druge. Od tod vse manj zaupanja v vse veje oblasti, ki naj bi uživale zaupanje, in vse manj spoštovanja do predstavnikov, ki naj bi uživali spoštovanje.

Hinko Jenull

Pravni osebi (d. o. o.) je bila zaradi prekrška po 19. točki prvega odstavka 21. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, storjenega 16. decembra 2013, dne 15. januarja 2014 s plačilnim nalogom izrečena globa. Od 13. novembra 2014, torej v času, ko je že bil izdan plačilni nalog in zoper njega vložena zahteva za sodno varstvo, sodišče pa o tej zahtevi še ni odločilo, je bila pravna oseba v stečajnem postopku. Sodišče, ki za stečajni postopek ni vedelo, je s sodbo z dne 25. januarja 2016 zavrnilo zahtevo pravne osebe za sodno varstvo. Stečajni postopek je bil končan brez razdelitve s sklepom z dne 7. novembra 2016, ki je postal pravnomočen dne 23. novembra 2016. Globa, ki je bila pravnomočno izrečena pravni osebi, ni bila plačana, niti izterjana.

Pojasnilo FURS, 2. izdaja, april 2017; veljavnost 1. januar 2017 Kuponske obveznice V nadaljevanju posredujemo splošno pojasnilo v zvezi z davčnimi posledicami trgovanja z vrednostnimi papirji (kuponskimi obveznicami in delnicami), katerih izdajatelji so domače in tuje o

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Avgusta načrtujemo zaposlitev novega delavca. Zanima nas, kdaj smo mu dolžni izplačati regres za letni dopust za leto 2017 glede na to, da je rok za plačilo regresa za druge delavce 1. julij?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Smo delodajalec v zasebnem sektorju in nas zanima, kateri interni akti so obvezni in kateri ne.

Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 75/2016 z dne 11. avgusta 2016 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2015 z dne 4. marca 2016 se razveljavita in potrdi se sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2340/2014 z dne 22. junija 2015.

Matej Vošner

Ali lahko delodajalec zaradi poenostavitve vpisovanja dopustov ustvari vnos v Google koledar za skupno rabo, v katerega bi vpisal zaposlene z imenom in prvo črko priimka, pri čemer bi povezavo do koledarja prejeli le zaposleni?

Institut spregleda pravne osebnosti (8. člen ZGD-1) se je razvil kot odgovor na pojavljanje nezaželenih posledic načela ločenosti pravne osebe in njenih članov, ki so bila v nasprotju z načelom pravičnosti. Pojem "zloraba družbe kot pravne osebe" je nedoločen pravni pojem (pravni standard), ki mu je treba v vsakem posamičnem primeru dati pravi pomen z ugotovitvijo vseh relevantnih okoliščin. V konkretnem primeru gre za okoliščine, ki kažejo na to, da je drugi toženec družbo izkoristil z namenom, da se izogne svoji neposredni odgovornosti kupcem stanovanj in jo na ta način zlorabil za oškodovanje njenih upnikov.

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je marca leta 2017 obrnila študentka in ga seznanila, da je v mesecu maju preteklega leta prejela odločbo centra za socialno delo (CSD), da ni upravičena do nadaljnjega izplačevanja državne štipendije in da mora že izplačano štipendijo vrniti.

Zoran Skubic

Primer Bukovžlak (C-140/14) ni edini kolektivni madež, ki ga je zoper pripadajoči korpus okoljskega prava Unije zagrešila Slovenija. Sodišče (EU) je pred nedavnim razsodilo, da so pristojne slovenske oblasti opustile oziroma malomarno izvrševale svoja nadzorstvena pooblastila v primeru odlagališča (pretežno) odpadnih gum v bližini Lovrenca na Dravskem polju, znanega predvsem po dveh požarih, ki sta skoraj ušla nadzoru. A zgodilo se ni (skoraj) nič. Je v Sloveniji sanacija te in drugih najhujših in najbolj očitnih ran na okolju res obsojena šele na intervencijo domačih in prepogosto tudi tujih sodišč?

Toni Tovornik

Sodbe Sodišča

Asja Strgaršek

Družba IUS Software (GV Založba) je v sodelovanju z Info Hišo 6. in 7. aprila 2017 na Bledu že tretjič pripravila Dneve prava zasebnosti in svobode izražanja. Na dogodku je sodelovalo 16 vrhunskih predavateljev, ki so udeležencem v štirih sekcijah predstavili nekaj najaktualnejših tem s področja zasebnosti in svobode izražanja.

Patricij Maček

"Sodstvo, ki zahteva neodvisnost, obenem pa zavrača odgovornost, ne bo pridobilo zaupanja javnosti," je opozorila vrhovna sodnica in nekdanja predsednica Sodnega sveta dr. Mateja Končina Peternel, ki je v okviru izbirnega predmeta magistrskega študija Etika pravniških poklicev na PF Univerze v Ljubljani na povabilo dr. Aleša Novaka dne 4. aprila spregovorila o izzivih sodniške poklicne etike.

dr. Nataša Hribar

V prvem poprazničnem kotičku se bomo spopadli z vprašanjem uporabe ločil v naslovih. Zglede, ki jih navajam v nadaljevanju, sem v zadnjih tednih nabrala na spletnih straneh MMC-ja ( http://www.rtvslo.si ). Naj vam za začetek zastavim vprašanje: ali in v katerih primerih v naslovih knjig, časopisov, besedil (tiskanih in objavljenih na spletu) ipd. lahko uporabljamo končna ločila?

Janez Kranjc

Misel je vzeta iz Senekovega 82. pisma Luciliju (Ep. 82, 3). Slovensko bi se glasila: Prosti čas brez umske dejavnosti je smrt in pokop pri živem telesu.

Toni Tovornik

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je pred sedmimi leti vklopil števec kršitev 30-dnevnega posvetovanja z javnostjo pri pripravi predpisov.

Patricij Maček

Sreda, 19. 4. Presoja ustavnosti ZTuj-2. Varuh človekovih pravic (Varuh) je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti 10.b člena (ukrepanje ob spremenjenih razmerah na področju migracij) Zakona o tujcih (ZTuj-2) zaradi neskladja z 2., 14., 18., 22., 25. in 3

Patricij Maček

Torek, 18. 4. Jedrska varnost. Evropska komisija (EK) je v okviru skupnega celovitega načrta ukrepanja podpisala doslej prvi projekt za sodelovanje z Iranom na področju jedrske varnosti. Namen projekta v višini 2,5 milijona evrov je okrepitev zmogljivosti iranskega regu

11. maj 1920 - Prve fašistične čete V Trstu so ustanovili prve oborožene fašistične čete v Italiji. Te čete so požigale slovenske in delavske domove in ustanove ter se znašale nad slovensko manjšino in vsemi, ki so nasprotovali fašističnemu nasilju ali se mu upirali.

Patricij Maček

Potrebujete informacije ali nasvete s področja računovodstva, financ ali davkov? Vse to vam nudi spletna stran Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (RFR), v katero se lahko tudi včlanite in tako pridobite še dodatne ugodnosti. Zveza RFR, ki deluje že skoraj 60 let in se je pogosto spreminjala, se pri svojem delu osredotoča na potrebe računovodij in oseb v sorodnih poklicih v praksi, saj širi in poglablja njihovo teoretično znanje, sodeluje pri razvijanju stroke, pripravi in sprejemanju predpisov, standardov in drugih pravil ter sooblikuje in uveljavlja kodeks poklicne etike.

Patricij Maček

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 20/17 1. Vodja Okrožnega državnega tožilstva - Ministrstvo za pravosodje; rok je 12. maj. Ur. l. RS, št. 22/17 2. Pomočnik državnega pravobranilca - Ministrstvo za pravosodje; rok je 13. maj. 3. Okrožni sodnik - Vrhovno

19. april - predlog zakona o spremembah Zakona o motornih vozilih, - predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju proda

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C) (Ur. l. RS, št. 23/17) - veljati začne 20. maja. 2. Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv) (Ur. l. RS, št. 23/17) - veljati začne 20. maja, u

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov