O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2017, številka 35, 21. 9. 2017 > Kazalo

UVODNIK

Katalonsko vprašanje in pravni pluralizem

Matej_Avbelj.jpg

dr. Matej Avbelj

V Kataloniji se že nekaj let stopnjuje politični boj za neodvisnost. Dogajanje bo svoj vrh doseglo prvega oktobra, ko naj bi po odločitvi regionalnih oblasti potekal referendum o neodvisnosti. Centralna vlada v Madridu neodvisnosti močno nasprotuje in se poslužuje vseh zakonitih sredstev, da bi izvedbo referenduma pravno in dejansko preprečila. Izhaja namreč iz predpostavke, da je referendum neustaven, saj je Španija nedeljiva država. To je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče. Z vidika španskega ustavnopravnega reda je torej ravnanje katalonskih oblasti nedvomno protipravno. Vendar pa s tem katalonski primer še zdaleč ni prepričljivo pravno razrešen. Trdim, da tako rešitev lahko ponudi le ravnanje v skladu s teorijo načelnega pravnega pluralizma.

IZPOSTAVLJAMO

Problem odpada in pomanjkanja pravne podlage pri neodplačnih pogodbah

dr. Luigi Varanelli

Luigi_Varanelli.jpg
Zgodba, ki jo nameravam opisati, se začne decembra leta 1987. V mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije z dne 21. in 22. decembra 1987 je bilo sprejeto stališče, na podlagi katerega je lahko pri darilu nagib darovalca tako pomemben, da preide v kavzo pogodbe, saj sicer do darila ne bi prišlo. Če je zaradi kasnejših okoliščin pravna podlaga darila odpadla, je s tem posel prenehal veljati.

Pasti upniške prisilne poravnave

mag. Aleš Kaluža

Ales_Kaluza.jpg
Novela F Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) - ZFPPIPP-F, ki je uvedla možnost, da začetek postopka prisilne poravnave predlagajo tudi upniki, je bila pripravljena in sprejeta v naglici. V tej naglici so upniki dobili možnost, katere razsežnosti so se v praksi pokazale šele kasneje. K pisanju tega prispevka me je spodbudil konkreten primer vprašanja zlorabe upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave. Zaradi prostorskih...

Zavarovanje transporta v zakonodaji Republike Slovenije

mag. Matjaž Kovač

Matjaz_Kovac.jpg
Transportno zavarovanje lahko definiramo kot specifično skupino zavarovanj, ki obsega zavarovanje prevoznih sredstev (kasko), zavarovanje blaga oziroma tovora med prevozom (kargo), zavarovanje pred odgovornostjo prevoznikov za škodo, ki jo povzročijo tretjim osebam, in zavarovanje drugih interesov v zvezi s prevozom (na primer zavarovanje voznine, stroškov reševanja, stroškov generalne havarije). Transportna zavarovanja je mogoče razvrstiti glede na zavarovalni interes (na primer zavarovanje...

VSEBINA

dr. Matej Avbelj

V Kataloniji se že nekaj let stopnjuje politični boj za neodvisnost. Dogajanje bo svoj vrh doseglo prvega oktobra, ko naj bi po odločitvi regionalnih oblasti potekal referendum o neodvisnosti. Centralna vlada v Madridu neodvisnosti močno nasprotuje in se poslužuje vseh zakonitih sredstev, da bi izvedbo referenduma pravno in dejansko preprečila. Izhaja namreč iz predpostavke, da je referendum neustaven, saj je Španija nedeljiva država. To je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče. Z vidika španskega ustavnopravnega reda je torej ravnanje katalonskih oblasti nedvomno protipravno. Vendar pa s tem katalonski primer še zdaleč ni prepričljivo pravno razrešen. Trdim, da tako rešitev lahko ponudi le ravnanje v skladu s teorijo načelnega pravnega pluralizma.

dr. Luigi Varanelli

Zgodba, ki jo nameravam opisati, se začne decembra leta 1987. V mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije z dne 21. in 22. decembra 1987 je bilo sprejeto stališče, na podlagi katerega je lahko pri darilu nagib darovalca tako pomemben, da preide v kavzo pogodbe, saj sicer do darila ne bi prišlo. Če je zaradi kasnejših okoliščin pravna podlaga darila odpadla, je s tem posel prenehal veljati.

mag. Matjaž Kovač

Prevoz nevarnega blaga je posebna oblika transporta, ki mora biti zaradi določenih lastnosti posebej normirana. V okviru mednarodnih organizacij so se na tem transportnem področju izoblikovala posebna skupna določila, ki urejajo varen in urejen transport nevarnih snovi. Posebej je v teh pravilih poudarjen okoljevarstveni vidik transporta nevarnih snovi. Glede na to so v konvencijah in nacionalni zakonodaji določene pravice in dolžnosti prevoznika pri prevozu nevarnih snovi tako v cestnem kot tudi v železniškem, pomorskem in letalskem prometu. Zakonske določbe lahko delimo na splošne določbe, ki urejajo osnovne elemente transporta nevarnih snovi, ki jih mora za varen transport upoštevati prevoznik, in posebne določbe, ki se nanašajo na specifične veje transporta.

mag. Aleš Kaluža

Novela F Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) - ZFPPIPP-F, ki je uvedla možnost, da začetek postopka prisilne poravnave predlagajo tudi upniki, je bila pripravljena in sprejeta v naglici. V tej naglici so upniki dobili možnost, katere razsežnosti so se v praksi pokazale šele kasneje. K pisanju tega prispevka me je spodbudil konkreten primer vprašanja zlorabe upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave. Zaradi prostorskih omejitev ne bom obravnaval položaja, ko do zlorabe pride v navezi z dolžnikom v škodo preostalih upnikov.

Robert Preininger

Teze kolega dr. Sladiča, da Sodišče EU ne vidi razloga za neveljavnost potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih, sama sodna praksa Sodišča EU ne podpira. Predvsem je bistveno, da se sodna praksa Sodišča EU z materijo neveljavnosti potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih, ni ukvarjala in te pristojnosti Sodišče EU sploh nima, kar v svojih sodbah tudi izrecno poudarja. V sodbi Sodišča EU v zadevi Kásler in Káslerné Rábai je bil predmet odločanja predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki se je nanašal na razlago členov 4(2) in 6(1) Direktive Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, o katerih se stranki nista dogovorili posamično. Iz obrazložitve te sodbe Sodišča EU izhaja, da sta tožnika proti banki vložila tožbo, v kateri sta zatrjevala, da določilo sklenjene posojilne pogodbe z banko, po katerem banka določi znesek vsakega mesečnega obroka v forintih (HUF) na podlagi prodajnega menjalnega tečaja banke za tujo valuto na dan pred zapadlostjo, pomeni nepošten pogoj.

Darja Šumah

Septembra se je začel uporabljati novi Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1), ki prinaša dobre novice za vse tujce, ki za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah potrebujejo upravno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti. Slednji so se namreč doslej na poti do takšne odločbe srečevali s precejšnjimi administrativnimi ovirami, zaradi katerih v praksi pogosto niso uspeli pridobiti nepremičnine.

mag. Suzana Pisnik

Denarno nadomestilo je oblika socialnega zavarovanja za primer izgube plače oziroma dohodka delavca iz (samo)zaposlitve. Namen denarnega nadomestila je, da posameznik po prenehanju zaposlitve določeno časovno obdobje, ki je zakonsko določeno, prejema denarni znesek, ki mu omogoča preživetje, dokler ponovno ne vstopi na trg dela. Spada med pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti na podlagi 58. člena Zakona o urejanju trga dela (ZUTD).

mag. Matevž Krivic

V PP št. 30-31 in 32 sem objavil dva članka pod skupnim naslovom Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom - doslej brez odzivov. Morda še pridejo. Seveda ne od tistih, ki so zavezani k molku. Če jih spet ne bo, bo sicer tudi tak molk tistih, ki bi mogli in morali kaj reči, nekaj pomenil - a odkrita in tehtna beseda bi bila gotovo vredna precej več. V zaključku prejšnjega članka sem izrazil domnevo, da so bili tam kritizirani "pretirano formalistični pristopi v nekaterih prvih odmevnih odločitvah sedanje sestave ustavnega sodišča po mojem mnenju [...] bolj posledica prvih 'otipavanj' med novimi in prejšnjimi ustavnimi sodniki" in znak privrženosti prihajajočih novih sodnikov spoštovanju načela kontinuitete v ustavnosodni praksi oziroma njenega ne preveč sunkovitega ali prenagljenega spreminjanja - in izrazil upanje, da bo nova ustavnosodna praksa sporne ali zastarele pristope in "formule" čimprej opustila. V tem članku (zaradi zahtevnosti materije spet v dveh delih) poročam o nečem podobnem: kako lahko ob razveseljivem, a težavnem prodiranju novih pogledov včasih kompromisi s starimi pojmovanji pripeljejo tudi do skrajno čudnih in nesprejemljivih stranpoti.

Tomaž Pavčnik

O poljubu sem nekoč že pisal na tem mestu. Od tedaj je minilo štirinajst let. Časi se spreminjajo. Z njim pa tudi naša pojmovanja poljubljanja. Enkrat je to ustavna svoboščina, drugič poseg v zasebnost, tretjič morda kršitev javnega reda in miru terčetrtič tabu. Ali po štirinajstih letih še smem pisati o poljubu? O vsakem? V pravniški reviji? Kot sodnik?Naša pojmovanja se predrugačijo hitreje, kot bi si to hoteli priznati. Morda kar sredi besedila. Spreminjajo pa se tudi sami poljubi. Tedaj sta se dva v počasnem posnetku posvečala drug drugemu na košarkarski tekmi med Olimpijo in Asvelom, tokrat se bom zaustavil ob toplini, ki se je bila porodila na katalonskem vlaku.

Matej Tomažin

ICO je kratica, ki je dandanes vse bolj znana. Gre za prvo prodajo žetonov oziroma kriptokovancev, ki jo podjetje izvede v želji financiranja izvedbe poslovne ideje. Na prvi pogled je to primerljivo s konceptom prve javne prodaje delnic, toda podrobnejša primerjava pokaže, da gre za povsem drug koncept.

mag. Matjaž Kovač

Transportno zavarovanje lahko definiramo kot specifično skupino zavarovanj, ki obsega zavarovanje prevoznih sredstev (kasko), zavarovanje blaga oziroma tovora med prevozom (kargo), zavarovanje pred odgovornostjo prevoznikov za škodo, ki jo povzročijo tretjim osebam, in zavarovanje drugih interesov v zvezi s prevozom (na primer zavarovanje voznine, stroškov reševanja, stroškov generalne havarije). Transportna zavarovanja je mogoče razvrstiti glede na zavarovalni interes (na primer zavarovanje kasko in kargo), prometno pot (na primer pomorsko, kopensko, letalsko oziroma zračno, rečno, kombinirano oziroma multimodalno, zavarovanje poštnih pošiljk) in trajanje zavarovanja (na primer za potovanje, za določen čas, zavarovanje ene pošiljke in generalno zavarovanje vseh pošiljk v določenem časovnem obdobju). V širšem pomenu besede vključujejo transportna zavarovanja tudi nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

V podjetju imamo zaposlenih nekaj delavk, ki delajo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (po ZDSP-1).

dr. Nana Weber

Na portalu IUS-INFO je pri 172. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ povezava do članka z naslovom Potni nalog in terenski dodatek.

Pogodbeni pogoji morajo biti vnaprej določeni tako, da v nobenem primeru ne dopuščajo nepoštenih rezultatov do potrošnika.

Matej Vošner

Ali sme delodajalec, ki je plačnik storitve za fitnes, pridobiti mesečna poročila, iz katerih je po imenih razvidno, kdo in kdaj je koristil storitve, ki jih nudi fitnes?

Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je več pobudnikov seznanilo s prakso posameznih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki po prejemu napotnice za specialistični pregled pacientu dlje časa (od enega meseca pa tudi do pol leta in več) niso sporočili datuma predvidenega pregleda.

Zoran Skubic

Skupna pravila odškodninske odgovornosti letalskih prevoznikov za primere zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike, tj. tri- ali večurne, zamude so izredno dinamično področje prava EU, vsaj kar zadeva razvoj sodne prakse Sodišča (EU). Letimo pač (skoraj) vsi. Zato ne čudi, da skoraj ne mine leto, ko Sodišče ne bi izdalo več odmevnih sodb na tem področju. V enem zadnjih primerov se je tako ukvarjalo z vprašanjem, kako v luči uredbe o odškodnini za letalske potnike dejansko meriti razdaljo odpovedanega ali zamaknjenega leta, če gre za posredno letalsko povezavo med odhodnim in namembnim letališčem. Z drugimi besedami, ali v primeru prekomerne zamude ali odpovedi leta po uredbi kot prizadeti potnik dobim manj v primeru, če gre za neposreden let med ljubljanskim letališčem Jožeta Pučnika in amsterdamskim letališčem Schiphol, kot pa v primeru, če se vmes za par ur ustavim še na züriškem Klotnu?

Toni Tovornik

Sodbe Sodišča 13. julij, 18. julij in 19. julij

dr. Nataša Hribar

Pred nekaj dnevi se je v prestolnici Turčije končalo evropsko prvenstvo v košarki. Dobra igra naših košarkarjev ni spodbudila samo športnih navijačev, ampak je ponovno odprla tudi nekaj jezikovnih vprašanj. Ali se ime tega športa v slovenskem knjižnem jeziku naglašuje na prvem ali na drugem zlogu - kóšarka ali košárka? Se igralcem tega športa reče košárkar ali košarkáš? So igralke košárkarice ali košarkášice? Za nameček se je prvenstvo odvijalo v mestu, ki mu nekateri pravijo Istanbul, drugi pa Carigrad. In da bo mera polna, sem med prvenstvom na svoj elektronski naslov dobila vprašanje kolumnista, ki pravi, da ga vsakič znova zabolijo ušesa, ko na televiziji sliši, da nam "ogled tekme omogoča XY, pokrovitelj juifa čempions lig".

Toni Tovornik

Delovna skupina vrhovnih sodnikov je objavila poročilo o odločbah Ustavnega sodišča, s katerimi so bile razveljavljene odločbe Vrhovnega sodišča.

Patricij Maček

Torek, 12. 9. Odstop v KPK. Alma Sedlar je predsednika države Boruta Pahorja obvestila, da odstopa z mesta namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Kot je pojasnila, so stvari prišle do točke, ko je njeno delo povsem onemogočeno. Predsednik Paho

Patricij Maček

Sreda, 13. 9. Stanje v EU. Predsednik Evropske komisije (EK) Jean-Claude Juncker je v Evropskem parlamentu širši javnosti predstavil svoj pogled na stanje v Evropski uniji (EU) in svojo vizijo njene prihodnosti. V govoru je izpostavil tudi ključna področja dela v prihod

21. september 1792 - Francoska republika V Parizu so razglasili prvo francosko republiko. S tem se je končala več sto let trajajoča burbonska monarhija. Pred tem so francoskega kralja Ludvika XVI. in njegovo ženo Marijo Antoinetto zaprli, naslednje leto pa so ju obglavili.

Patricij Maček

Sedemnajsti september 2017 se bo v slovensko zgodovino športa vpisal kot dan, ko je slovenska košarkarska reprezentanca v Carigradu osvojila zlato medaljo na 40. evropskem prvenstvu v košarki. In dan, ko sta bila v idealno peterko prvenstva izbrana Luka Dončić in Goran Dragić. Slednji pa je bil izbran tudi za najboljšega igralca tekmovanja. Uspehi slovenskih športnikov nas veselijo in združujejo, a na njih ne smemo pozabiti, ko se soočajo s težavami. K boljši (pravni) varnosti športnikov naj bi tako pripomogel institut varuha športnikovih pravic.

Patricij Maček

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 48/17 1. Notarskega pomočnik - Notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik; rok je 23. september. Ur. l. RS, št. 50/17 2. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje; rok je 15. oktober. Odv

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 148. redni seji (14. september 2017): - predlog zakona o Slovenski matici, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, - Uredba o zelenem javnem naročanju, - Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o seznamu tretjih dr

13. september - predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje. 14. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, - predlog zakona o Slovenski matici.

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) (Ur. l. RS, št. 34/17) - velja od 19. julija, uporabljati se začne 19. oktobra. 2. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov