O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2018, številka 14, 12. 4. 2018 > Kazalo

UVODNIK

V kazenskem pravu ne sme biti bližnjic!

Andraz_Tersek.jpg

dr. Andraž Teršek

Seveda ne vem, ali bo čez čas obsodilna sodba v zadevi Tošić in ostali obsojenci morda razveljavljena - pred Ustavnim sodiščem. Obstajajo pa stvarno utemeljeni razlogi, ki te možnosti z gotovostjo ne izključujejo. A tu tega vprašanja ne naslavljam neposredno. Tudi v tem primeru se mi zdi bistveno tisto, kar je v ozadju, nezapisano in neizrečeno.

IZPOSTAVLJAMO

Poslovna praksa in negotov pravni položaj kreditnega posrednika v pomožni funkciji

dr. Borut Bratina, dr. Luka Martin Tomažič

Borut_Bratina.jpg
Najin namen je izpostaviti določene dileme, ki se pojavljajo v zvezi z opravljanjem dejavnosti kreditnega posrednika v pomožni funkciji, glede na določila Zakona o potrošniškem kreditiranju (ZPotK-2). Zaradi pomensko širokih opredelitev v navedenem zakonu, ki jim poslovna praksa ne sledi, so namreč podjetja, ki se znajdejo v funkciji kreditnega posrednika v pomožni funkciji, izpostavljena nepotrebnim tveganjem in prekomerni regulaciji.

18. člen EKČP - varovalka pred zlorabo vladavine prava?

dr. Jernej Letnar Černič

Jernej_Letnar-Cernic.jpg
Vladavina prava je v Vzhodni Evropi vsakodnevno v primežu različnih interesov močnih interesnih, političnih, poslovnih, hudodelskih in ostalih skupin. Te se vsakodnevno bodisi skrivoma bodisi javno spopadajo za oblastne privilegije, pri čemer ne izbirajo sredstev za dosego svojih ciljev. Vladavina prava se v vzhodnoevropskem miljeju pogosto spremeni v vladavino močnejših, ki pravo nato zlorabijo za odstranitev svojih političnih nasprotnikov. Različni opozicijski politiki ali civilnodružbeno...

Varstvo okolja - od teorije k praksi (2. del)

mag. Senka Šifkovič Vrbica

Senka_Sifkovic-Vrbica.jpg
Pravni red RS omogoča kar nekaj možnosti varovanja okolja in pravice do zdravega življenjskega okolja. Varovanje se lahko uresničuje skozi upravnopravne, civilnopravne in kazenskopravne institute, vendar je obseg sodne prakse nesorazmerno majhen glede na širino področja. Razlogi za to se kažejo v tem, da je področje zelo normirano, na njem pa deluje malo pravnikov oziroma odvetnikov; primeri so zelo kompleksni, zato zahtevajo veliko časa za preučitev stanja in možnosti ukrepanja, sodelovati pa...

VSEBINA

dr. Andraž Teršek

Seveda ne vem, ali bo čez čas obsodilna sodba v zadevi Tošić in ostali obsojenci morda razveljavljena - pred Ustavnim sodiščem. Obstajajo pa stvarno utemeljeni razlogi, ki te možnosti z gotovostjo ne izključujejo. A tu tega vprašanja ne naslavljam neposredno. Tudi v tem primeru se mi zdi bistveno tisto, kar je v ozadju, nezapisano in neizrečeno.

mag. Mateja Likozar Rogelj

V obrazložitvi te odločbe je sodišče med drugim zapisalo, da je bila pravica uporabe že leta 1952 z dogovorom prenesena na pravnega prednika obdarjenke in da je vknjižena lastninska pravica v zemljiški knjigi na ime zadruge napačna oziroma da vknjižba ne ustreza resničnemu lastniškemu stanju. Zemljišče bi se moralo prenesti na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na podlagi določb drugega odstavka 74. člena Zakona o zadrugah (ZZad) in omogočena bi bila vrnitev agrarni skupnosti, ker pa se to ni zgodilo, ker zemljišče ni več kmetijsko, je vpis napačen. Vprašanje, zakaj ni sodišče zemlje potemtakem preprosto podarilo Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ne pa fizični osebi, ostaja odprto.

dr. Borut Bratina, dr. Luka Martin Tomažič

Najin namen je izpostaviti določene dileme, ki se pojavljajo v zvezi z opravljanjem dejavnosti kreditnega posrednika v pomožni funkciji, glede na določila Zakona o potrošniškem kreditiranju (ZPotK-2). Zaradi pomensko širokih opredelitev v navedenem zakonu, ki jim poslovna praksa ne sledi, so namreč podjetja, ki se znajdejo v funkciji kreditnega posrednika v pomožni funkciji, izpostavljena nepotrebnim tveganjem in prekomerni regulaciji.

dr. Andraž Teršek

Avtor prispevka v celoti soglašam s pravnim mnenjem kolega prof. dr. Jurija Toplaka v predmetni zadevi in glede naslovnega vprašanja. Konkretno: glede zahteve za izločitev sodnice v zadevi II K 3140/17 z dne 13. marca 2018 in sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru v zadevi Su 258/2018 z dne 15. ma

dr. Eneja Drobež

Slovenska sodišča so obravnavala že več kot 2.000 sporov, v katerih so kolektivne organizacije od uporabnikov zahtevale plačilo nadomestila za predvajanje glasbe oziroma njenih posnetkov. V tej zadevi pa je Vrhovno sodišče RS prvič obravnavalo avtorjev tožbeni zahtevek na plačilo nadomestil, ki jih je zanj zbrala kolektivna organizacija.

dr. Jernej Letnar Černič

Vladavina prava je v Vzhodni Evropi vsakodnevno v primežu različnih interesov močnih interesnih, političnih, poslovnih, hudodelskih in ostalih skupin. Te se vsakodnevno bodisi skrivoma bodisi javno spopadajo za oblastne privilegije, pri čemer ne izbirajo sredstev za dosego svojih ciljev. Vladavina prava se v vzhodnoevropskem miljeju pogosto spremeni v vladavino močnejših, ki pravo nato zlorabijo za odstranitev svojih političnih nasprotnikov. Različni opozicijski politiki ali civilnodružbeno dejavni aktivisti se tako pogosto znajdejo v priporih ali zaporih, kamor jih, pogosto pod pretvezo kazenskih postopkov, pošlje trenutna oblast - po navadi zmagovita stran v političnih obračunavanjih. Ta kazenskopravni aparat tako uporablja za izključitev osebe iz političnega in javnega življenja.

mag. Sebastijan Valentan

Z izvolitvijo Jorgeja Maria Bergoglia za 266. papeža v zgodovini Katoliške cerkve, ki si je nadel ime Frančišek (po skromnem menihu sv. Frančišku Asiškem iz 13. stol. po Kr.), je v Cerkvi in v svetu zavel nov veter v smislu razumevanja in izvrševanja papeške službe.

Luka Vlačić

Obveznost sklenitve zaposlitve oziroma vračila stroškov izobraževanja je po trenutni ureditvi urejena v prvem odstavku 11.a člena ZPDI, ki določa, da morajo "[s]odniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, ter državnotožilski in državnopravobranilski pripravnik z opravljenim pripravništvom v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, ki je državno tožilstvo oziroma državno pravobranilstvo, [...] po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu skleniti delovno razmerje za ustrezno delovno mesto" v eni izmed štirih pravosodnih institucij, in sicer za toliko časa, kolikor je trajalo to pripravništvo v delovnem razmerju, oziroma za krajši čas, če je tako določeno v pozivu na sklenitev delovnega razmerja.

dr. Andraž Teršek

Ustavna pritožba s pobudo za oceno ustavnosti, predlogom za začasno zadržanje in s predlogom za absolutno prednostno obravnavo zoper izpodbijani akt - sklep Državne volilne komisije o določitvi datuma ponovnega glasovanja št. 042-1/2018-1 z dne 27. marca 2018, vložena na Ustavno sodišče 28. marca 2018.

Petra Weingerl

Evropska unija (EU) se ponaša z relativno visoko ravnjo varstva potrošnikov. Pravila s področja potrošniškega prava se uporabljajo kot lex specialis v odnosu do splošnega obligacijskega prava držav članic in pridejo v poštev zgolj v primerih, ko gre za pogodbe, sklenjene med trgovci in potrošniki (B2C), ne pa tudi za pogodbe, ki so sklenjene med trgovci (B2B), ter za pogodbe, ki jih potrošniki sklepajo med seboj (C2C oziroma P2P). Politika varstva potrošnikov v EU namreč temelji na logiki, da je potrošnik šibkejša pogodbena stranka, ki potrebuje posebno varstvo, kar upravičuje odmik od splošnega načela avtonomije volje strank. Pri tem se postavi vprašanje, kdo je potrošnik, torej subjekt, ki ga je treba v pogodbenem razmerju posebej zaščititi.

mag. Sandi Kodrič

Spet smo v obdobju pogostih predvolilnih anket, ob katerih se spomnimo na (domnevno Churchillov) cinični rek: "Verjamem samo tisti statistiki, ki jo sam ponaredim." Zakaj se slovenske napovedi po navadi krepko razlikujejo od dejanskih izidov na volitvah in zakaj pogosto ostane vtis, da služijo kot orodje za manipuliranje z volilnim telesom?

mag. Senka Šifkovič Vrbica

Pravni red RS omogoča kar nekaj možnosti varovanja okolja in pravice do zdravega življenjskega okolja. Varovanje se lahko uresničuje skozi upravnopravne, civilnopravne in kazenskopravne institute, vendar je obseg sodne prakse nesorazmerno majhen glede na širino področja. Razlogi za to se kažejo v tem, da je področje zelo normirano, na njem pa deluje malo pravnikov oziroma odvetnikov; primeri so zelo kompleksni, zato zahtevajo veliko časa za preučitev stanja in možnosti ukrepanja, sodelovati pa je treba tudi s strokovnjaki z drugih področij (kemiki, biologi in drugimi naravoslovni strokovnjaki).

torilec, ki ne zmore plačati globe v enkratnem znesku, lahko na pristojni finančni urad posreduje prošnjo za obročno plačilo globe. Z vlogo lahko zaprosi za obročno plačilo globe, izrečene po enem ali več izvršilnih naslovih (odločba o prekršku, plačilni nalog).

V zvezi z vprašanjem fizične osebe glede dajanja nastanitvenih zmogljivosti v najem (v nadaljevanju: dajanje nepremičnin v turistični najem) in obveznostjo identifikacije za namene DDV ter obračuna DDV v nadaljevanju pojasnjujemo:

S 3. aprilom 2018 je za telefonska vprašanja s področja DDV vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS in enotna telefonska številka 08 200 1002.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdala novo Odredbo o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki je objavljena v Ur. l. RS, št. 18/18. Na podlagi Odredbe znaša višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico od 1. aprila 2018 za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,37 evra in za zdravstveno zavarovanje 2,11 evra (skupaj 9,48 evra).

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. januarja do vključno 28. februarja se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. marca dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Državni proračun je v prvih dveh mesecih letošnjega leta zabeležil 1,446 milijarde evrov prihodkov, kar je 2,5 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Odhodki so se medtem znižali za 0,6 odstotka na 1,554 milijarde evrov. Primanjkljaj, ki je v tem delu leta med drugim zaradi izplačil obresti običajno višji, pa je v prvih dveh mesecih dosegel 108,4 milijona evrov. To je sicer manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta, ko je znašal 154,2 milijona evrov.

dr. Miha Juhart

•Ali je posest kot pogoj za podelitev koncesije za rabo podzemne vode, ki ga na podlagi Zakona o vodah (ZV-1) določa koncesijski akt Vlade RS (primer: Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč), treba tolmačiti kot pravno ustaljeni pojem, definiran v 24. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ), torej kot dejstvo, in ne kot pravico do posesti?

Najemnik, ki v pravdi nastopa kot tožena stranka in ki odklanja plačilo dela najemnine zaradi stvarne napake v najem vzete stvari, v primeru, če želi uveljaviti zahtevek za znižanje najemnine, ni dolžan vložiti nasprotne (oblikovalne) tožbe, saj za uveljavitev takšnega upravičenja zadošča ugovor.

Matej Vošner

Kako dolgo lahko marina hrani osebne podatke, ki jih v poseben računalniški program vnese zaradi pobiranja turistične takse, saj se mnogi gosti v marino vračajo večkrat letno? Ali je v zvezi s tem marina dolžna sprejeti kakšen pravni akt?

Varuh človekovih pravic (Varuh) je v vednost prejel pritožbo zaradi diskriminacije, ki jo je mati srednješolca, ki ima cerebralno paralizo in epilepsijo, naslovila na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Šola naj bi njenemu sinu zaradi epilepsije prepovedala udeležbo na izletu v Benetke, katerega izvedba je bila načrtovana že čez teden dni.

mag. Polona Merc

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Tamiz proti Združenemu kraljestvu odločalo o odgovornosti družbe Google Inc. kot ponudniku storitev informacijske družbe za žaljive komentarje, objavljene na blogerski platformi Blogger.com, zapisane proti angleškemu politiku.

Zoran Skubic

Skupna pravila odškodninske odgovornosti letalskih prevoznikov za primere zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike zamude so še vedno izredno dinamično področje prava EU, vsaj kar zadeva razvoj sodne prakse Sodišča EU. Letimo pač (skoraj) vsi, pri čemer je v času, ko konkurenca na nebu letalske prevoznike sili k vse večji stroškovni učinkovitosti, njihova ponudba neposrednih letov vse manjša in manjša. Tako so povezovalni leti, tj. leti, ki jih letalski prevoznik na podlagi pogodbe s potnikom deloma opravi s pomočjo drugega letalskega prevoznika, ki s potnikom nima sklenjene neposredne pogodbe, pravzaprav že kar stalnica sodobnega letalskega potniškega prevoza. Zlasti v primeru, ko se letalski prevoz opravi s pomočjo več tovrstnih vmesnih prevoznikov, pa utegnejo postati daljše zamude precej bolj realna možnost za povprečnega potnika. Pravo EU, zlasti pa Uredba št. 261/2004 o odškodnini za letalske potnike, v primeru večje zamude prizadetemu potniku daje več pravic, zlasti seveda znesek pavšalne denarne odškodnine, a kaj ko jih je treba občasno tudi sodno uveljavljati. To pa lahko s seboj prinese zaplete v luči Uredbe Bruselj I (tj. Uredbe št. 44/2001 oziroma njene naslednice Uredbe št. 1215/2012). Treba je na primer odgovoriti na vprašanje, kje lahko potnik toži, če je veliko zamudo pri povezovalnih letih zakrivil eden od predhodnih (nepogodbenih) letalskih prevoznikov iz druge države članice, ne pa neposredno njegov pogodbeni prevoznik. Prav o tem vprašanju je med drugim v nedavni sodbi odločalo Sodišče EU.

Špela Lovšin

Porast sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, ki s seboj pogosto prinesejo tudi problem slabs?ih delovnih pogojev in oz?anja obsega pravic delavcev, je eden izmed aktualnejs?ih problemov delovnega prava, s katerim se pogosto srečuje tudi Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče). Slednje se je nedavno v zadevi Santoro soočilo z vprašanjem, do kakšne odškodnine je upravičen delavec iz javnega sektorja v primeru veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.

Nina Cek Perhavec

Z monografijo Civilno medicinsko pravo avtorice profesorice dr. Viktorije Žnidaršič Skubic, izdane pri založbi Uradni list Republike Slovenije na začetku leta 2018, je slovenska strokovna pravna literatura pridobila težko pričakovano delo na področju civilnega medicinskega prava. Gre za celovit prikaz temeljnih znanj s tega pravnega področja, s posebnimi poudarki na etično-moralnih izhodiščih, ki tvorijo njegovo podstat in obenem pogojujejo njegov razvoj. Avtorica v sedmih poglavjih splošnega dela in v ločenem sklopu posebnega dela na izviren in zanimiv, predvsem pa bralcu jasen način predstavi zgodovinske mejnike civilnega medicinskega prava, obravnava njegove posamezne institute in veljavno zakonodajo, v kontekst tega prikaza pa vnaša tudi aktualne dileme in predstavi argumente, ki omogočajo poglobljen razmislek in razpravo.

dr. Nataša Hribar

Po dolgem času se spet lotevam ene tistih bolj zagonetnih tem - vejice. Ker vem, da marsikdo med vami s tem nima težav, tisti, ki redno prebirate jezikovne kotičke, pa verjamem, da sploh ne, vam za začetek ponujam nekaj povedi - vanje vstavite manjkajoče vejice in iz njih prečrtajte odvečne. (Vse povedi so izpisane s spleta, izbrane so povsem naključno, v njih nisem ničesar spreminjala.)

Janez Kranjc

Slovensko bi se rek glasil: "Svoje rešuje, kdor hoče, da je rešeno skupno". Njegov avtor je Publilij Sirec. Z njim povzema bistveno vprašanje odnosa, ki bi ga moral posameznik imeti do skupnosti.

Toni Tovornik

Na Ustavnem sodišču narašča pripad novih zadev, ob tem pa se podaljšuje tudi povprečno trajanje njihovega reševanja.

Patricij Maček

Torek, 27. 3. Odpoved. Opravljena je bila 56. izredna seja Državnega zbora, ki se je je na povabilo predsednika DZ dr. Milana Brgleza udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, ki je pojasnil svojo odločitev, da Državnemu zboru ne bo predlagal kandidata za predsednik

Patricij Maček

Torek, 27. 3. Trg dela. Evropski statistični urad Eurostat je objavil poročilo o mobilnosti mladih na trgu dela leta 2016. Polovica brezposelnih mladih v starosti 20-34 let v Evropski uniji (EU) se zaradi službe ne bi preselila, 21 odstotkov bi jih menjalo kraj zaposlit

12. april 1913 - Predavanje Slovenci in Jugoslovani Ivan Cankar je imel v Ljubljani predavanje Slovenci in Jugoslovani, ki je bilo nedvomno vrh vsega, kar je bilo pri nas pred prvo svetovno vojno izrečenega o jugoslovanskem vprašanju in njegovi rešitvi. 13. apri

Patricij Maček

Spletna stran Consumer Law Ready nudi posebne izobraževalne programe o nacionalnem potrošniškem pravu in potrošniškem pravu Evropske unije (EU) za mikro, mala in srednja podjetja ter posameznike, ki želijo o tem izobraževati podjetnike. Projekt financirata Evropski parlament in Evropska komisija (EK), v sodelovanju z Gospodarsko zbornico v Bruslju in Evropskim združenjem obrtnikov pa ga vodi Evropska potrošniška organizacija.

Patricij Maček

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 23/18 1. Državni tožilec (tri prosta delovna mesta) na Specializirano državno tožilstvo RS - Državnotožilski svet; rok je 21. april. 2. Sodnik (dva prosta delovna mesta) na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu - Ministrstvo za pravosodje; r

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 174. redni seji (29. marec 2018): - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi stran

30. marec - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani. 3. april - predlog zakona o ratifikaci

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Ur. l. RS, št. 21/18) - veljati začne 14. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A) (Ur. l. RS, št. 22/18)
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov