O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2018, številka 15, 19. 4. 2018 > Kazalo

UVODNIK

Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti

Vlasta_Nussdorfer.jpg

Vlasta Nussdorfer

Sodobno razumevanje načela delitve oblasti predpostavlja samostojnost in neodvisnost institucij, ki so poklicane, da opravljajo temeljne funkcije državne oblasti. V Ustavi opredeljeni organi so pri svojem delu relativno samostojni in neodvisni drug od drugega, med njimi nobeden ne prevladuje, obstaja le sistem vzajemne kontrole, prepletene soodvisnosti in ravnovesja. Vsaka od treh vej oblasti, zakonodajne, izvršilne in sodne, namreč deluje v okviru vnaprej jasnega položaja in točno določenih nalog. Zato je zanje zelo pomembno tudi, kakšna je zakonodaja, ki ureja področje javnih financ.

IZPOSTAVLJAMO

Pomen literature v sodnih odločitvah

Jože Ruparčič

Ni slike
Citiranja avtorjev, kot so Montesquieu, Balzac, Kafka ali Faulkner, je moč najti v odločitvah evropskih sodišč, tj. sodišča EU in ESČP, vendar je pri evropskih sodnikih najbolj priljubljen prav Shakespeare. Unikatnost, edinstvenost in lepota jezika, ki so značilne za njegovo pisanje, so pripeljale do njegove priljubljenosti v sodnih odločbah. Shakespearjev pravni jezik je zapisan v knjigi Shakespeare's Legal Language (avtorja B. J. Sokol in Mary Sokol).

Izvrševanje sodbe v zadevi Ališić

Tadeja Novinc

Ni slike
Od sprejetja pilotne sodbe v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji (sodba Ališić) so minila že skoraj štiri leta. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s sodbo Ališić Republiki Sloveniji (RS) naložilo, da mora v enem letu sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno s spremembo zakonodaje, da bodo lahko pritožnika in vse druge osebe, ki so v enakem položaju, dobili izplačane stare devizne vloge pod enakimi pogoji kot tisti, ki so imeli...

Potrebna skrbnost strank v pravdnem postopku pred in po sprejetju novele ZPP-E

dr. Urška Tadina

Urska_Tadina.jpg
Sodobne procesnopravne razprave v zadnjem času vse več pozornosti namenjajo ravnanju strank v postopku oziroma njihovi izkazani potrebni skrbnosti. Pomembnost problematike med drugim potrjuje njena povezava z razpravnim načelom, po katerem je dolžnost strank, da v postopku prvenstveno same zatrjujejo relevantna dejstva in predložijo oziroma predlagajo za njihovo dokazovanje ustrezne dokaze. Izkazana potrebna skrbnost strank postane pogosto aktualna tudi takrat, ko se v postopku postavi vprašanje...

VSEBINA

Vlasta Nussdorfer

Sodobno razumevanje načela delitve oblasti predpostavlja samostojnost in neodvisnost institucij, ki so poklicane, da opravljajo temeljne funkcije državne oblasti. V Ustavi opredeljeni organi so pri svojem delu relativno samostojni in neodvisni drug od drugega, med njimi nobeden ne prevladuje, obstaja le sistem vzajemne kontrole, prepletene soodvisnosti in ravnovesja. Vsaka od treh vej oblasti, zakonodajne, izvršilne in sodne, namreč deluje v okviru vnaprej jasnega položaja in točno določenih nalog. Zato je zanje zelo pomembno tudi, kakšna je zakonodaja, ki ureja področje javnih financ.

Jože Ruparčič

Citiranja avtorjev, kot so Montesquieu, Balzac, Kafka ali Faulkner, je moč najti v odločitvah evropskih sodišč, tj. sodišča EU in ESČP, vendar je pri evropskih sodnikih najbolj priljubljen prav Shakespeare. Unikatnost, edinstvenost in lepota jezika, ki so značilne za njegovo pisanje, so pripeljale do njegove priljubljenosti v sodnih odločbah. Shakespearjev pravni jezik je zapisan v knjigi Shakespeare's Legal Language (avtorja B. J. Sokol in Mary Sokol).

mag. Ingrid Kovšca Pušenjak

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v 37. členu določa pravico avtorja do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena tega zakona. Ta člen dovoljuje, da se avtorska dela za lastno uporabo reproducirajo in fotokopirajo v manjšem obsegu (do tri primerke, omejen obseg knjige itd.) brez posebnega dovoljenja avtorja. To pomeni, da je takšno reproduciranje in fotokopiranje dopustno, pri čemer pa morajo avtorji za takšno uporabo njihovih avtorskih del dobiti pravično nadomestilo.

Tadeja Novinc

Od sprejetja pilotne sodbe v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji (sodba Ališić) so minila že skoraj štiri leta. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s sodbo Ališić Republiki Sloveniji (RS) naložilo, da mora v enem letu sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno s spremembo zakonodaje, da bodo lahko pritožnika in vse druge osebe, ki so v enakem položaju, dobili izplačane stare devizne vloge pod enakimi pogoji kot tisti, ki so imeli take vloge v domačih podružnicah Ljubljanske banke (LB). RS je 22. junija 2015 sprejela Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), pristojni organ za izvrševanje sheme, tj. Sklad RS za nasledstvo (sklad), pa je uradno začel s postopki verifikacije 1. decembra 2015. ZNISESČP je za vložitev zahtevkov določil rok, ki se je iztekel 31. decembra 2017.

mag. Matjaž Kovač

Pravo ločuje med materialno in procesno aktivno legitimacijo. Materialna aktivna legitimacija se nanaša na stranko, ki je nosilka pravic in obveznosti iz materialnopravnega razmerja v nekem postopku, procesna pa obravnava pravdno upravičenje oziroma ali je subjekt upravičen sprožiti konkreten spor oziroma ali se lahko zoper njega vodi postopek. Pri javnem naročanju nas zanima procesna aktivna legitimacija, ki pomeni vprašanje, kdo ima pravico vložiti revizijski zahtevek, torej gre za procesno predpostavko, in ne za vprašanje vsebinske utemeljenosti zahtevka za revizijo.

Luka Vlačić

V povezavi z očitkom o posegu v pravico do proste izbire zaposlitve je Ustavno sodišče (v nadaljevanju US) v 15. točki sklepa v zadevi U-I-174/10-11, Up-944/10-7 najprej povzelo, da je pobudnica menila, da "zahteva izpodbijane določbe, da se sodniški pripravnik zaveže k sklenitvi ponujenega delovnega razmerja pod pretnjo vrnitve vseh prejetih plač v primeru, da ponudbe ne sprejme, pomeni protiustavno omejitev proste izbire zaposlitve iz drugega odstavka 49. člena Ustave".

Vanja Maček

V postopku o prekršku lahko storilec, ki zaradi svojega premoženjskega stanja ne more plačati globe in stroškov postopka, na podlagi prvega odstavka 19.a člena Zakona o prekrških (ZP-1) predlaga, da sodišče odobri nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist. Sodišče predlagatelju odobri vlogo pod enakimi pogoji, kot če bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Pri ugotavljanju materialnega pogoja iz drugega odstavka 19.a člena ZP-1 sodišče na podlagi tretjega odstavka 202.c člena ZP-1 smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Pri tem do zbirk podatkov, ki so potrebni za ugotavljanje tega pogoja, dostopa pod pogoji iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Zbrane podatke lahko sodišče obdeluje za potrebe postopka nadomestitve plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist. Sodišče torej v tem primeru obdeluje osebne podatke storilca in njegovih družinskih članov.

Podpisniki pričujočega javnega poziva v dobri veri in z najboljšimi nameni ugotavljamo: - da sta slovenski in hrvaški narod vselej živela v sožitju in miru, brez medsebojnega vojskovanja in nerešljivih sporov, navzlic občasnemu nestrinjanju; - da sta obe nekdanji republiki Socialistične federa

dr. Aleš Završnik

Konkurenca zgodb o resničnosti je bila vedno odlika svobodnih družb - ali kot se je izrazil podpredsednik EK: "Lažne novice so slabe - ampak ministrstvo za resnico je slabše." A vendar velikost, hitrost in organiziranost proizvodnje vzporednih zgodb o resničnosti niso bile še nikoli večje - umetna inteligenca je danes prepogosto uporabljena za proizvajanje kloake alternativnih dejstev. Tematika o resničnostih je seveda težka in stara, a danes se prepogosto različne ravni mešajo med sabo - Platonove ideje, da so naš svet le sence, ki jih v votlini opazujemo na steni, poststrukturalistične ideje iz filma Matrica, da je "resnični svet" kulisa, ki nam prekriva (temačno) realnost, skrito za računalniško ustvarjenim zastorom, ali Hararijevi uvidi, da so pravo, religija itn. "le" zgodbe, ki dajejo smisel našemu življenju, so povsem nekaj drugega kot poplava alternativnih dejstev. Kot je dejal Vladimir Nabokov, je realnost ena izmed redkih besed, ki nič ne pomeni brez narekovajev, a tovrstne poglobljene razmisleke o "resničnosti" moramo jasno razlikovati med sabo.

Primož Cencelj

Kaj je res in kaj je laž v čudnem mestu Križemkraž, je že pred časom v svoji liriki ubesedil Kajetan Kovič. Da nas ne bi zmotilo, da v globalnem svetu vsakdo, ki se tam pokaže, dva obraza nam pokaže, si je treba naliti čistega vina. Kot je verjetno že od nekdaj, tudi zdaj živimo v sila kompleksnem svetu, ki pa se ga da verjetno povsem enostavno razumeti. A na tem mestu se odpira vprašanje, ali bi poznavanje resnice vodilo v želena dejanja v svetu neravnovesij. V tej kolumni bi rad odprl v tem trenutku nekaj najbolj perečih vprašanj v finančnem svetu, začenši v lokalnem okolju.

dr. Urška Tadina

Sodobne procesnopravne razprave v zadnjem času vse več pozornosti namenjajo ravnanju strank v postopku oziroma njihovi izkazani potrebni skrbnosti. Pomembnost problematike med drugim potrjuje njena povezava z razpravnim načelom, po katerem je dolžnost strank, da v postopku prvenstveno same zatrjujejo relevantna dejstva in predložijo oziroma predlagajo za njihovo dokazovanje ustrezne dokaze. Izkazana potrebna skrbnost strank postane pogosto aktualna tudi takrat, ko se v postopku postavi vprašanje dolžne, koristne ali celo nujne aktivne vloge sodnika v okviru izvrševanja njegove razjasnjevalne oblasti.

mag. Nataša Belopavlovič

Delavka, v podjetju zaposlena za nedoločen čas, je že več kot leto dni v bolniškem staležu in bo v kratkem predstavljena invalidski komisiji. Pooblaščena zdravnica medicine dela, ki je delavko pregledala, je ocenila, da delavka zaradi svojih poškodb ne bo mogla več opravljati dosedanjega dela. Delodajalec nima drugega delovnega mesta, na katerem bi lahko delavko zaposlil. Obstaja pa možnost, da bi ji ponudil delo v invalidskem podjetju, vendar bi ji v tem podjetju delo lahko zagotovili za največ eno leto.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Upokojenec v podjetju s petimi zaposlenimi, katerega lastnik je njegov sin, opravlja funkcijo prokurista, in sicer na podlagi civilnopravne pogodbe o poslovodenju. Za dela, ki presegajo funkcijo prokurista, bi poleg pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojenca želel opravljati tudi kratkotrajno delo.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

V podjetju imamo kar nekaj delavcev, s katerimi smo dogovorjeni, da lahko po lastni presoji ostanejo doma in delajo od doma. V povprečju ti delavci od doma delajo pet dni na mesec.

Prvi odstavek 243. člena Kazenskega zakonika ni bil v neskladju z Ustavo.

Druga alineja prvega odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor je bila v neskladju z Ustavo.

Izpodbojni zahtevek v delu, ki vsebuje izbrisno tožbo, če vknjižba lastninske pravice (kljub že vloženemu predlogu) v korist tožene stranke še ni bila opravljena, ni preuranjen.

Matej Vošner

Ali lahko delodajalec od zaposlenega zahteva, da predloži svoje vozniško dovoljenje in registrsko številko osebnega avtomobila, saj ju potrebuje za pripravo potnih nalogov?

Zoran Skubic

Delovanje in predvsem "inovativni" poslovni model multinacionalke Uber sta že dalj časa pod drobnogledom Sodišča EU. Če je Uberjeva belgijska podružnica še leta 2016 prvi sodni preizkus pred luksemburškim sodiščem prestala uspešno, predvsem na račun nejasnosti in prevelike splošnosti zastavljenega predhodnega vprašanja pristojnega domačega sodišča, leto kasneje v Španiji te sreče ni bilo (več). Prelomna odločitev v zadevi Uber Spain je namreč - vsaj, kar zadeva pravo EU - zelo prepričljivo razblinila iluzijo, da je Uberjeva dejavnost v ključnem delu kaj bistveno drugačna od tipične avtotaksi storitve. V obravnavanem, tokrat francoskem, primeru pa se je postavilo vprašanje, ali se lahko družba Uber France (SAS) (neposredno) kaznuje, če pride do zlorab v okviru mobilne aplikacije UberPOP. In to brez tega, da bi bilo treba kakorkoli predhodno obveščati Evropsko komisijo, saj naj bi šlo pri tovrstnem nacionalnem (kaznovalnem) predpisu za "tehnični predpis" s področja storitev informacijske družbe v smislu Direktive 98/34/ES o tehničnih standardih in tehničnih predpisih. Odločitev Sodišča je bila za to multinacionalko ponovno precej neugodna.

Urša Ravnikar Šurk

"We will do whatever it takes to preserve the Euro," je pred manj kot šestimi leti izjavil Mario Draghi, takratni predsednik Evropske centralne banke. Opozoriti je želel na številne težave, ki so se že takrat pojavljale v evropskih ekonomskih vodah. Danes se Evropska unija srečuje s številnimi krizami znotraj in izven svoje tvorbe, vse od problemov demokratičnosti in suverenosti držav članic do gospodarske krize in obsežnih migracij.

mag. Matej Čujovič

Kdor čaka, dočaka. Potem ko je bil Družinski zakonik (DZ), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 16. junija 2011, EPA 817-V, zavrnjen na zakonodajnem referendumu, je zakonodajalcu v drugem poskusu uspelo. Iz zakonskega besedila je izločil teme in določbe, za katere je ocenil, da so ljudstvo vodile k zavrnitvi prvotnega zakonika, in prenovljeni Družinski zakonik, EPA 1682 - VII, sprejel na redni seji 21. marca 2017. Zakonik je bil v Uradnem listu objavljen 31. marca 2017. Ker ureja eno od pomembnejših družbenih področij, če ne celo najpomembnejšega, saj sega v pore življenja slehernega od nas, se je zakonodajalec odločil za zelo dolg in redko viden vacatio legis oziroma za dolgo prehodno obdobje od uveljavitve zakonika do pričetka njegove uporabe.

Lora Briški

Detention of Terrorism Suspects Maureen Duffy (Hart Publishing, 2018, 256 strani) V zadnjih letih smo v imenu boja proti terorizmu priča mnogim posegom v človekove pravice. Knjiga želi prikazati vpliv javneg

dr. Nataša Hribar

V kotičku minuli teden sem vam natrosila nekaj primerov, ob katerih sem na hitro in dokaj poenostavljeno razložila pravila za postavljanje vejic. V naslednjih nekaj kotičkih se bom dotaknila nekaterih podrobnosti v zvezi z vejico, ki jih v splošna pravila ne moremo stlačiti. Tokratni kotiček bo

Urša Ravnikar Šurk

Bančna preiskovalna komisija DZ je v svojem končnem poročilu navedla odgovorne za bančno luknjo, ki je ocenjena na približno 5,1 milijarde evrov. Vse od leta 2004, ko je bil predsednik vlade Janez Janša, so se v političnem in pravnem svetu vedno pogosteje pojavljali izrazi, kot so bančn

Patricij Maček

Torek, 10. 4. Varuh. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na novinarski konferenci z namestniki predstavila glavne poudarke letnega poročila Varuha človekovih pravic (Varuh) za leto 2017, ki ga je pred tem skupaj z letnim poročilom Državnega preventivnega m

Patricij Maček

Torek, 10. 4. Varnost v cestnem prometu. Evropska komisija (EK) je objavila predhodne statistične podatke o varnosti v cestnem prometu za leto 2017, ki kažejo izboljšave, a izpostavljajo potrebo po močnejšem napredku. Leta 2017 je na cestah v Evropski uniji (EU) življen

19. april 1932 - Zakon o zaščiti kmetov Jugoslovanska vlada je izdala Zakon o zaščiti kmetov, s katerim je napovedala moratorij na kmečke dolgove za šest mesecev. 20. april 570 - Mohamed Po legendi se je v Meki rodil Mohamed, arabski prerok in

38

Patricij Maček

S 1. aprilom so se začele uporabljati določbe prvega odstavka 37. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki določajo, da se za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij na podlagi ZJN-3, zlasti elektronsko oddajo ponudb, uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva. Orodja in naprave, ki se uporabijo za elektronsko komuniciranje, in njihove tehnične lastnosti morajo biti nediskriminatorni, splošno dostopni in interoperabilni z opremo in sredstvi informacijsko-komunikacijske tehnologije v splošni rabi ter gospodarskim subjektom ne smejo omejevati dostopa do postopka javnega naročanja.

Patricij Maček

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 23/18 1. Državni tožilec (tri prosta delovna mesta) na Specializiranem državnem tožilstvu RS - Državnotožilski svet; rok je 21. april. 2. Sodnik (dva prosta delovna mesta) na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu - Ministrstvo za pravosodje;

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 176. redni seji (12. april 2018): - Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici, - Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A) (Ur. l. RS, št. 22/18) - veljati začne 19. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E)

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov