O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 
PRELISTAJ

Pravna praksa

letnik 2018, številka 18, 10. 5. 2018 > Kazalo

UVODNIK

Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer

Alma_M-Sedlar.jpg

dr. Alma Sedlar

Odmevna razkritja zadnjih let, kot so Luxembourg Leaks (LuxLeaks), Dieselgate, Panama Papers in Cambridge Analytica, so povzročila snežno kepo, ki se je spremenila v plaz ob mafijskih umorih preiskovalnih novinarjev Daphne Caruane Galizia na Malti in Jána Kuciaka na Slovaškem. Pred tem so sindikati, nevladne organizacije in nekatere stranke v Evropskem parlamentu več let opozarjali, da je treba vzpostaviti učinkovitejši sistem zaščite žvižgačev na ravni EU. Evropska komisija je 23. aprila 2018 objavila v marsičem prelomen predlog direktive EU za zaščito žvižgačev.

IZPOSTAVLJAMO

Pravica do odvetnika v kazenskem postopku - stanje in izzivi

Katarina Vučko, dr. Neža Kogovšek Šalamon

Katarina_Vucko.jpg
Pravica osumljencev in obdolžencev do odvetnika in pravne pomoči je temeljna človekova pravica, zavarovana s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. V ustavnih demokracijah je trdno zasidrana, izvajanje pravice v praksi pa pokaže, da v sistemu še vedno obstajajo področja, ki zahtevajo pozornost za boljše izvajanje pravice.

Davčna obravnava poslovanja v luči multilateralne konvencije OECD

Sabina Pirnat, Aleksander Ferk

Sabina_Pirnat.jpg
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v sodelovanju z več kot 99 državami, med katerimi je bila tudi Slovenija, oblikovala besedilo Multilateralne konvencije za uveljavitev ukrepov v davčnih konvencijah za preprečevanje zmanjševanja osnove in preusmerjanje dobička (multilateralna konvencija ali MLI). V prispevku predstavljava ključne ukrepe, ki so bili marca letos z ratifikacijo MLI sprejeti v slovenski pravni red.

Veliko podatkovje, podatkovna analitika in umetna inteligenca

Pika Šarf

Ni slike
Tehnološki napredek in globalizacija sta v zadnjih dvajsetih letih popolnoma spremenila svet, v katerem živimo, hkrati pa sta prinesla tudi korenite spremembe intenzivnosti in obsega zbiranja, obdelave in dostopa do osebnih podatkov. Ta ravnanja, povezana z osebnimi podatki, pomenijo bistveno večjo grožnjo zasebnosti slehernega posameznika in zato terjajo ustrezen zakonodajni odziv, ki ga je Evropska unija dočakala s sprejemom Splošne uredbe o varstvu podatkov, vendar pa številni avtorji...

VSEBINA

dr. Alma Sedlar

Odmevna razkritja zadnjih let, kot so Luxembourg Leaks (LuxLeaks), Dieselgate, Panama Papers in Cambridge Analytica, so povzročila snežno kepo, ki se je spremenila v plaz ob mafijskih umorih preiskovalnih novinarjev Daphne Caruane Galizia na Malti in Jána Kuciaka na Slovaškem. Pred tem so sindikati, nevladne organizacije in nekatere stranke v Evropskem parlamentu več let opozarjali, da je treba vzpostaviti učinkovitejši sistem zaščite žvižgačev na ravni EU. Evropska komisija je 23. aprila 2018 objavila v marsičem prelomen predlog direktive EU za zaščito žvižgačev.

dr. Marijan Pavčnik

Pravo je jezikovni pojav. V ožjem pomenu je pravni jezik "skupna oznaka za jezik, ki ga uporabljajo postavodajalci (na primer zakonski jezik), pravni strokovnjaki, ki zakone in druge formalne pravne vire razlagajo in uporabljajo, in pravna znanost". V širšem pomenu so nosilci pravnega jezika "vsi tisti, ki opravljajo jezikovna dejanja, s tem da ponavljajo načine izražanja normodajalcev in pravnikov". V širšem pomenu zajema jezik prava tudi vsakodnevno pravno izkušnjo, ki je izrazno raznolika in vsebinsko najbolj pestra.

mag. Žiga Kosi

Vlada RS je februarja letos Državnemu zboru RS v obravnavo predložila predlog novega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki žal ni bil sprejet v tem sklicu Državnega zbora. Zakon v nekaj več kot 560 členih ureja trgovanje na kapitalskih trgih in je logično nadaljevanje svojega predhodnika, sedaj veljavnega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). ZTFI je bil zaradi sprejetja številnih evropskih pravnih aktov vsebinsko tako degradiran, da ni bilo več smiselno nadalje krpati obstoječega zakona, prenos Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) v slovenski pravni red pa zahteva tako velike popravke zakona, da je bila priprava popolnoma novega zakona praktično edina izbira.

Frida Burkelc, mag. Brina Felc

Če je človeku, ki ima mladoletnega otroka, odvzeta prostost zaradi izrečene zaporne kazni in nastopi njeno prestajanje, to nedvomno pomeni velik poseg v dotedanji način družinskega življenja vseh njegovih bližnjih. Zaporna kazen pomeni nujno ločitev otroka in staršev ter ima posledice tudi za izvajanje roditeljske pravice oziroma starševske skrbi, pri čemer je možnost stikov z otrokom nedvomno najbolj neposreden način njenega izvrševanja. V veliki večini se družine spremenjenim razmeram prilagodijo in otroci skupaj z drugim od staršev ali drugim bližnjim obsojenega obiskujejo v zaporu. Obstaja pa tudi veliko primerov, ko je moralo o ureditvi otrokovih stikov s starši iz različnih razlogov odločati sodišče, ki je svojo odločitev o otroku najbolj koristnih stikih sprejelo po temeljito raziskanih subjektivnih lastnostih in potrebah vsakega konkretnega otroka, osvetlitvi starševskih zmožnosti njegovih roditeljev ter po seznanitvi z življenjskimi okoliščinami otroka in staršev, ki jih je treba upoštevati, da se stiki lahko izvajajo. Korist konkretnega otroka je osnovno vodilo sodišča tudi, ko se določajo način, kraj, čas in obseg izvajanja stikov.

Katarina Vučko, dr. Neža Kogovšek Šalamon

Pravica osumljencev in obdolžencev do odvetnika in pravne pomoči je temeljna človekova pravica, zavarovana s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. V ustavnih demokracijah je trdno zasidrana, izvajanje pravice v praksi pa pokaže, da v sistemu še vedno obstajajo področja, ki zahtevajo pozornost za boljše izvajanje pravice.

Nina Bezjak

Avtonomija volje strank je eno temeljnih načel sodobnega pogodbenega prava. Na podlagi tega načela lahko stranke pogodbenih razmerij prosto oblikujejo medsebojne pravice in obveznosti, prav tako pa lahko same določijo, katero pravo naj se uporabi pri presoji njihovega pravnega razmerja. To načelo se je razvilo predvsem na področju pogodbenih zadev, toda vse bolj pronica tudi na področje nepogodbenih zadev. Sklepati je, da si zakonodajalec prizadeva omogočiti avtonomijo volje glede izbire merodajnega prava zaradi želje po večji stopnji pravne varnosti in predvidljivosti izida spora. Tipični primer tega je Uredba (ES) št. 864/2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II), v kateri je avtonomija volje sicer predvidena, vendar je veliko bolj omejena kot na področju pogodbenega prava.

Sabina Pirnat, Aleksander Ferk

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v sodelovanju z več kot 99 državami, med katerimi je bila tudi Slovenija, oblikovala besedilo Multilateralne konvencije za uveljavitev ukrepov v davčnih konvencijah za preprečevanje zmanjševanja osnove in preusmerjanje dobička (multilateralna konvencija ali MLI). V prispevku predstavljava ključne ukrepe, ki so bili marca letos z ratifikacijo MLI sprejeti v slovenski pravni red.

Hinko Jenull

Politične stranke v volilni kampanji napovedujejo številne in radikalne ukrepe za povečanje učinkovitosti pravne države. Prednostna naloga naslednjega mandata naj bi bila z avtoritarnim vodenjem narediti red ne le v pravosodju, ampak tudi na drugih področjih. Dramatični, patetični in moralistični pozivi k izboljšanju stanja se vedno pogosteje zaključujejo s populistično parolo o odločni politiki, ki bo znala udariti po mizi. Pričakovano glede na zapletene, utrujajoče in zbirokratizirane mehanizme delovanja sodobne demokratične države zahodnega tipa. Za razmerja med politiko in pravosodjem pa skrajno nevarno.

Matej Tomažin

Obdobje volitev je za borzo vrednostnih papirjev zelo pomembno, saj se oblikujejo pričakovanja o prihodnjem gospodarskem programu, ki ga bo izvoljena vlada udejanjila v novem mandatu. Tudi v Sloveniji je to obdobje posebno, čeprav za politiko gospodarstva in njen razvoj ni ena od najpomembnejših političnih tem.

Pika Šarf

Tehnološki napredek in globalizacija sta v zadnjih dvajsetih letih popolnoma spremenila svet, v katerem živimo, hkrati pa sta prinesla tudi korenite spremembe intenzivnosti in obsega zbiranja, obdelave in dostopa do osebnih podatkov. Ta ravnanja, povezana z osebnimi podatki, pomenijo bistveno večjo grožnjo zasebnosti slehernega posameznika in zato terjajo ustrezen zakonodajni odziv, ki ga je Evropska unija dočakala s sprejemom Splošne uredbe o varstvu podatkov, vendar pa številni avtorji opozarjajo, da ta uredba nikakor ne ustreza dobi, v katero vstopa.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Delavka želi koristiti izredni dopust zaradi selitve. Naslov stalnega prebivališča je spremenila že pred pol leta, dejansko pa se je preselila pred nekaj dnevi. Ob prvotno odobrenem izrednem dopustu je zbolela, zato se je selila en vikend kasneje.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Delavec je bil določeno delovno obdobje (več kot 4 leta) zaposlen v zasebnem zavodu s koncesijo ministrstva za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, preostalo obdobje skupno 10 let delovne dobe pa v javnem zavodu na področju socialnega varstva.

1. Člen 53 Zakona o socialno varstvenih prejemkih ni bil v neskladju z Ustavo.

Zastavni upnik ima zagotovljeno varstvo zastavne pravice tudi proti tretjim osebam. V skladu s 164. členom SPZ je izenačen z lastnikom stvari in lahko pod istimi pogoji zahteva vrnitev stvari, prenehanje vznemirjenja in posestno varstvo. Čeprav je ta določba umeščena v 3. oddelek VI. dela SPZ, ki ureja ročno zastavo, jo je treba razumeti kot splošno določbo, veljavno tudi za položaj zastavnega upnika v primeru neposestne zastavne pravice. Zato je tudi zastavnemu upniku v primeru zastavne pravice na znamki treba priznati tožbeno upravičenje za uveljavljanje vseh zahtevkov, ki so usmerjeni v ohranitev vrednosti zastavljene pravice. Ker izbrisna tožba zaradi izbrisnega razloga iz točke b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1 zasleduje prav ta namen, je zanjo aktivno legitimiran tudi zastavni upnik.

Varuh človekovih pravic (Varuh) opozarja, da je vsakokratni razlastitveni zavezanec v primerih ustanovitve služnosti v javno korist upravičen do odškodnine, razen če iz pogodbene volje strank ni jasno razvidno, da gre za neodplačno ustanovitev služnosti.

Matej Vošner

Ali je dopustna objava liste kandidatov, ki vsebuje osebne podatke, kot so ime in priimek, letnica rojstva, stopnja splošne izobrazbe in gasilski čin, na oglasni deski društva?

Zoran Skubic

Vse večja konkurenca na nebu letalske prevoznike sili k vse večji stroškovni učinkovitosti. Sem pa spadajo tudi pogosto precej nepriljubljeni ukrepi poslovnega prestrukturiranja letalskih družb. Preživeti poslovni modeli so na vse bolj dinamičnem trgu poletov prej ali slej obsojeni na propad ali pa morda kvečjemu na počasno hiranje. A tovrstnih ukrepov prestrukturiranja ni mogoče izvesti čez noč, sploh pa ne brez konstruktivnega dialoga med letalsko družbo in zaposlenim osebjem. Prevelik šum v medsebojni komunikaciji lahko namreč kaj kmalu rezultira v stavkovnih aktivnostih osebja in sledijo lahko zapleti, zamude, konec koncev tudi odpovedi poletov. Vse na škodo potnikov, ki so že plačali letalske karte. Tu pa se v zgodbo vplete pravo EU.

Alenka Antloga

Sodišče Evropske unije (SEU) je na zahtevo Tribunale di Milano (predložitveno sodišče) na vprašanje za predhodno odločanje odgovorilo, da je skladno z Direktivo 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (Direktiva 2013/32/EU) v povezavi s 47. členom Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (LTP), da se pod določenimi pogoji tudi brez obravnave oziroma zaslišanja prosilca za mednarodno zaščito v sodnem postopku pravno sredstvo zoper zavrnitev prošnje zavrže ali zavrne, če:

Špela Kogovšek Sajovic

Sedaj že tradicionalni, 27. posvet, ki ga je 23. in 24. marca organizirala PF Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom Maribor in Zdravniškim društvom Maribor, je letos dobil novo, svežo podobo. Na oplemenitenje kaže že samo poimenovanje posveta, saj se je medicini in pravu pridružila še družba. Pri tem ne gre zgolj za lepotni popravek, temveč to pomeni dodatni zorni kot pri preučevanju zastavljenih vprašanj s še širšim naborom predavateljev. Izredno pohvalna je tudi okrepljena programska vsebina v obliki vzporedne mednarodne sekcije.

Patricij Maček

"Po 6.500 letih, kot je nedavno zapisal preminuli fizik Hawking, se človeštvo sooča z grožnjo samouničenja," je opozoril ddr. Rudi Rizman na predavanju z naslovom Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami? Predavanje, na katerem je ddr. Rizman spregovoril o jedrskem oboroževanju držav, je potekalo 25. aprila na PF Univerze v Ljubljani v organizaciji Srebrne katedre, Študentske organizacije PF in društva Panda.

dr. Jaka Cepec

Znanstvena monografija Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju je sestavljena iz 12 samostojnih znanstvenih prispevkov, ki sta jih uredila in zbrala urednika monografije dr. Ana Vlahek (PF Univerze v Ljubljani) in dr. Matija Damjan (Inštitut za primerjalno pravo pri PF Univerze v Ljubljani). Monografija je nekakšno nadaljevanje leta 2015 izdane monografije z naslovom Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov. Obe monografiji sta rezultat raziskovalnega projekta z naslovom Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji, katerega nosilka je bila profesorica dr. Vlahek.

dr. Nataša Hribar

Moji kotički še vedno nastajajo iz dela besedila z interneta, ki sem ga povsem po naključju uporabila kot primer v enem svojih predhodnih kotičkov. Tokrat se bomo lotili tega odstavka:

Urša Ravnikar Šurk

Organizacija Greco je v svojem letnem poročilu navedla, da se pri boju proti korupciji opazi splošni napredek, a je poudarila, da v praksi postopek poteka prepočasi. Problem je treba reševati na državni in mednarodni ravni, politični voditelji pa bi morali prevzeti vodilno vlogo v tem procesu. Krog oseb, ki so najpogostejši osumljenci korupcije, tvorijo poslanci, sodniki in tožilci. Prav ti bi morali biti za zgled drugim, medtem ko naj državljani zahtevajo spoštovanje zakona in etičnih standardov. V poročilu je navedena statistika, ki opisuje napredke držav članic pri uveljavljanju priporočil organizacije Greco.

Patricij Maček

Torek, 24. 4. Register kolektivnih tožb. Vrhovno sodišče je sporočilo, da je na podlagi Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki se je začel uporabljati 21. aprila 2018, na spletnih straneh sodstva vzpostavilo register kolektivnih tožb. Register je javno dostopen, vpogle

Patricij Maček

Torek, 24. 4. Sirija. V Bruslju se je začela dvodnevna konferenca o podpori za prihodnost Sirije in regije, ki jo je organizirala Evropska unija (EU) v sodelovanju z Združenimi narodi. Dogodka so se udeležili številni visoki predstavniki. Visoka predstavnica in podpreds

10. maj 1933 - Knjige na grmadi Nacisti so v Berlinu na grmadah sežgali okrog 25.000 "neprimernih" knjig, tudi del klasikov nemške in svetovne književnosti. 2001 - Suženjstvo je zločin proti človeštvu Francija je sprejela zakon, v katerem opredeljuje suženjstvo ko

Patricij Maček

Delo poslank in poslancev Evropskega parlamenta se zdi - tako kot tudi delo drugih evropskih institucij - oddaljeno. Za lažje spremljanje njihovega dela je zdaj na voljo nova spletna stran MEPranking, ki redno spremlja in ocenjuje njihovo delo.

Patricij Maček

Pravni napovednik

Ur. l. RS, št. 31/18 1. Višji sodnik na Višjem delovnem in socialnem sodišču - Vrhovno sodišče Republike Slovenije; rok je 19. maj. Odvetniška zbornica 2. Odvetniški kandidat - Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o.; rok ni naveden

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 178. redni seji (26. aprila 2018): - Uredba o oblikovanju cen učbenikov, - Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Kamnik - Visoko, - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, - Uredba o

Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C) (Ur. l. RS, št. 30/18) - veljati začne 11. maja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) (Ur. l. RS, št. 30/18) -

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov