O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Država je dala!

Dušan Olaj, 4.6.2020

PRORAČUN

Dušan Olaj, Pravna praksa, 22/2020Zanimivo je zadnja dva meseca poslušati kolege iz gospodarstva, pa ne samo njih, o državi in njeni pomoči za premostitev koronakrize. Skoraj nihče je ni pričakoval, vsaj ne tako blagohotne in razkošne. Iskreno, tudi jaz je nisem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Rezidenti države pogodbenice (Vprašanja in odgovori)

Avtor ni naveden, 7.6.2018

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2018V nadaljevanju objavljamo spremembe dokumenta - Rezidenti države pogodbenice (Vprašanja in odgovori), medtem ko je celoten dokument na voljo na spletni strani Finančne uprave RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Brezplačna pridobitev kriptografskih žetonov v okviru izdaje novih kriptografskih žetonov

Avtor ni naveden, 7.6.2018

Davki občanov in dohodnina, ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2018Pojasnilo FURS, 25. maj 2018 To pojasnilo se nanaša na prejeta vprašanja, povezana z obdavčitvijo fizičnih oseb, ki v okviru ponudbe novih žetonov (ang. ICO - initial coin offering) brezplačno pridobijo kriptografske žetone (v nadaljevanju: žetoni). Družba izdajate
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu

mag. Nataša Belopavlovič, 7.6.2018

Delovna razmerja, PRORAČUN

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/2018• Zanima nas, katera pravila veljajo v letu 2018 glede prenehanja delovnega razmerja za javne uslužbence, ki so že oziroma bodo letos izpolnili pogoje za starostno upokojitev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Oblastna ravnanja in javna naročila

dr. Aleksij Mužina, 8.6.2017

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 22/2017Urejanje notranje organizacije države (iure imperii) je odvisno le od ustavnega sistema posamezne države članice, zato naj vanj pravo Unije ne posega. Sodišče EU je tako že večkrat priznalo, da lahko vsaka država članica prosto in kakor se ji zdi najbolj primerno razdeli pristojnosti na nacionalni ravni ter da je način, kako države članice organizirajo izvajanje javnih pooblastil znotraj države, odvisen le od ustavnega sistema posamezne države članice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Predlog ZJN-3 v luči izbirnih določb o direktivah o javnem naročanju

Vida Kostanjevec, 4.6.2015

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 22/2015Pri prenosu dveh novih evropskih direktiv s področja javnega naročanja (Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU) se je predlagatelj Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) odločil za pristop kopiraj in prilepi. Glede na to, da sta novi direktivi v velikem delu neposredno zavezujoči in se po pravni naravi že močno približujeta uredbam, je mogoče tak pristop razumeti, čeprav ne tudi v celoti podpreti. Direktive o javnem naročanju namreč še vedno ostajajo direktive, njihov namen je nacionalnega zakonodajalca usmerjati k enotnemu cilju, in ne predpisovati mu sredstev za doseganje tega cilja. To pomeni, da ostaja v notranjem pravu na voljo še dovolj prostora za udejanjanje lastnih, domačemu pravnemu okolju ustreznih rešitev, ki jih slovenski zakonodajalec že pregovorno slabo izrabi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Portal javnih naročil

Irena Vovk, 4.6.2015

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) je bila vzpostavljena pravna podlaga za povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja. ZDIJZ-C tako določa, da so registrirani zavezanci, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, v 48 dneh od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerja dolžni objaviti javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe, ki jo sklenejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

ZUPJS

Irena Vovk, 4.6.2015

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015Varuh človekovih pravic je 20. junija 2015 na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti treh določb - petega odstavka 10. člena, četrte točke prvega odstavka 12. in prvega odstavka 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) ter ene od določb (drugega odstavka 7. člena) z njim povezanega pravilnika. Določbe po presoji varuhinje Vlaste Nussdorfer nedopustno posegajo v pravice najranljivejših skupin prebivalstva, predvsem otrok.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Predlog ZJN-3

Milena Basta Trtnik, 4.6.2015

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 22/2015Ministrstvo za javno upravo je 24. aprila 2015 v javno razpravo posredovalo osnutek predloga Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Uveljavitev novega zakona je posledica zahteve Evropske unije po prenosu Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES in Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES. Rok za implementacijo direktiv je 18. april 2016.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Razlaga pojma "posvet z mednarodno udeležbo" po ZDoh-2

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-4282/2014-2, 5. maj 2014 Oprostitev plačila dohodnine po 4. točki 107. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) velja za prejemke, namenjene pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice (pod pogoji in do višin, ki so določeni za povrači
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-4019/2014, 8. maj 2014 • Kako se v skladu z 91. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) obravnava odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove? Odpravnina zar
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Nepravilno obračunavanje DDV od samolepljivih sličic "2014 FIFA World Cup Brasil"

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 24. april 2014 Davčna uprava RS je pri izvajanju nadzornih postopkov ugotovila, da se pri prodaji samolepljivih sličic "2014 FIFA World Cup Brasil" uporablja nepravilna nižja stopnja DDV glede na uvrstitev Carinske uprave RS v tarifno oznako 4911 99 0
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Stopnja DMV za vozila na kombiniran motorni pogon

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4234-713/2014-3, 27. maj 2014• Katera stopnja CO2 izpusta se upošteva pri odmeri davka na motorna vozila, kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin? Kadar vozilo uporablja kombinacijo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29. april 2014 Z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-175/11 z dne 10. aprila 2014, se besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika", 9. točka 95. člena in šes
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Obračun DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 23. maj 2014 Po določbi 6. točke Priloge I k Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je dobava, vključno s knjižnično izposojo knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošuram
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci

Avtor ni naveden, 5.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-209818/2014-1, 15. april 2014 Države članice morajo prenesti še nekatere določbe Direktiva Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev, ki bodo uveljavljene s 1. janua
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Aktualne ustavnopravne smernice za bodočo davčno zakonodajo

mag. Dominik Kuzma, 5.6.2014

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 22/2014Letošnje leto se ni dobro začelo za sistem obdavčevanja dohodkov in premoženja. Vsi davčni zavezanci, ki so lastniki nepremičnin, so pobliže spremljali pripravo, sprejem in pozneje razveljavitev Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr). Ustavno sodišče je z odločitvijo v zadevi številka U-I-313/13 z dne 21. marca 2014 postavilo nekaj izhodišč ali temeljev, o katerih bodo morali temeljito premisliti strokovnjaki, ki bodo pripravljali nov zakon o davku na nepremičnine. Dodatno je letos Ustavno sodišče razveljavilo še 90. člen in 9. točko 95. člena ter šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) z odločbo U-I-175/11 z dne 10. aprila 2014. Že lani je Ustavno sodišče z odločbo U-I-147/12 z dne 29. maja 2013 ugotovilo neustavnost petega odstavka 115. člena ZDoh-2, ki je določal posebno osebno davčno olajšavo za čezmejne delovne migrante. Nekatere od teh odločb so bile vsebinsko že obravnavane, ni pa bilo mogoče zaslediti analize pomena stališč Ustavnega sodišča z vidika de lege ferenda davčne materialnopravne ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Obravnava predplačil in nastanek davčne obveznosti pri čezmejnih storitvah

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo MF, št. 423-52/2013/2, 3. april 2013 Predplačila Osnovno pravilo, kdaj nastane obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV pri predplačilih izhaja iz določbe petega odstavka 33. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).<
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Davčna obravnava finančne pomoči, prejete v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja - Leonardo da Vinci

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo DURS, št. 4217-1583/2013-2 01-650-01, 11. februar 2013 • Davčna zavezanka je v letu 2011 v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja - Leonardo da Vinci (v nadaljevanju LdV) na Nizozemskem dosegala prejemke iz naslova zaposlitve, od katerih je bil na viru plačan davek. Navaja, da je iz Pogodbe za udeležence prakse / usposabljanja v okviru programa LdV razvidno, da gre za prostovoljno delo, za katero je zavezanka prejela zgolj prejemke za povračilo stroškov. Ali gre v tem primeru za prostovoljno delo, v zvezi s katerim se prejemki za povračilo stroškov v skladu z določbami takrat veljavnega Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Španiji

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Ali je špansko podjetje upravičeno do vračila DDV v Sloveniji, obračunanega na računih za hotele, hrano in najem vozil?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Avtorske pogodbe - vprašanje obdavčitve

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-3436/2013-02-01-610-501, 22. april 2013 • Davčni zavezanec nima odprtega podjetja, ukvarja pa se s fotografiranjem: - kako je obdavčena storitev fotografiranja in kdo plača davek, - kakšna je razlika, če posluje s podjetjem ali s fizično osebo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Nov sistem pavšalne obdavčitve: sredstvo za spodbujanje malega gospodarstva?

Andrej Grah Whatmough, 6.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 22/2013Proti koncu lanskega leta je Državni zbor sprejel novele davčnih predpisov: Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Eden pomembnejših ukrepov, ki so jih prinesle novele, je spremenjen oziroma dopolnjen sistem pavšalne obdavčitve. Ta zdaj zajema bistveno širši krog davčnih zavezancev. V letu 2013 in naprej se lahko manjši zavezanci odločijo za obračunavanje davka v skladu s tem posebnim sistemom in bistveno poenostavijo svoje poslovanje vsaj z vidika izpolnjevanja davčnih obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄22

Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice

Avtor ni naveden, 6.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2013Pojasnilo DURS, št. 42151-704/2013-2 01-650-05, 28. marec 2013 Davčni zavezanec povzema postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na podlagi 24. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v primerih, ko je izplačevalec divide
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Boniteta za uporabo osebnega vozila za privatne namene in reklamiranje

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Delodajalec je nabavil vozilo in ga polepil z reklamnimi napisi. Ker gre za vozilo, ki je namenjeno predvsem reklamiranju družbe, naj bi ga uporabljali tudi drugi zaposleni, študenti in tretje osebe. Kako je z davčno obravnavo takega vozila?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Razkritje podatkov na podlagi drugega odstavka 19. člena ZDavP-2

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Pojasnilo DURS, št. 007-62/2012-1, 22. februar 2012 Drugi odstavek Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da lahko davčni organ osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, razkrije nekatere podatke. Gr
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

2020(1) 2018(3) 2017(1) 2015(4)
2014(8) 2013(6) 2012(5) 2011(9)
2010(2) 2009(1) 2008(2) 2007(10)
2006(3) 2004(1) 2002(1) 1997(3)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HIJK LM NO P QRSŠ T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov