O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄13

Drug pogled na odločitev DKOM o oddaji JN izgradnje objektov Glinščica

mag. Nataša Štelcer, 2.4.2020

PRORAČUN

mag. Nataša Štelcer, Pravna praksa, 13/2020V Pravni praksi, št. 10/2020, je dr. Vesna Kranjc podala svoje videnje in razumevanje odločitve Državne revizijske komisije (DKOM), št. 018-152/2019-87, z zaključkom, da so v sklepu navedeni razlogi za odločitev presenečenje, a ne zgolj to. Z njenim zaključkom se ne strinjam, razlogov, zakaj, je več.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄13

Davčni vidik odvisnega in neodvisnega razmerja

dr. Maruša Pozvek, 2.4.2020

Davki občanov in dohodnina, Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Maruša Pozvek, Pravna praksa, 13/2020Podjetja po vsem svetu povečujejo uporabo netradicionalnih modelov zaposlovanja predvsem zaradi pritiska konkurence v globaliziranem svetu. Podjetja morajo nenehno iskati načine za povečanje dobička in fleksibilnosti pri zaposlovanju. Napredna tehnologija jim lajša organizacijo dela, saj omogoča uporabo začasnih delavcev in neodvisnih izvajalcev. Poleg tega vse več delavcev privlači manj tradicionalna ureditev zaposlovanja, saj vidijo priložnosti za boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Zastavlja se vprašanje, ali je to koristno (ker povečuje fleksibilnost delovne sile) ali škoduje (ker poslabšuje kakovost delovnih mest zaradi avtomatizacije, globalizacije in tržne moči delodajalcev). Te spremembe odpirajo tudi ključna vprašanja za davčne sisteme.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄13

Načrtovanje dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije

Matej Vošner, 2.4.2020

RAČUNSKO SODIŠČE

Matej Vošner, Pravna praksa, 13/2020Računsko sodišče RS (Računsko sodišče) je revidiralo učinkovitost Vlade RS in ministrstva, pristojnega za energetiko, pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo elektrike in učinkovitost upravljavca kapitalskih naložb države ter družbe GEN energija d.o.o. pri načrtovanju drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (NEK 2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Skrb za smotrno porabo javnega denarja tudi s spremembami zakonodaje

Tomaž Vesel, 28.3.2019

RAČUNSKO SODIŠČE

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 13/2019V hitro spreminjajoči se družbi je naloga računskega sodišča, da se pravočasno odziva na ključne javnofinančne izzive. Pri določanju letnega programa revizij poleg zakonskih obveznosti upoštevamo tudi pomembnost uporabnikov javnih sredstev, tveganja za nepravilno ali nesmotrno poslovanje, možne učinke nadzora, strateške usmeritve države, prejete pobude za revizije, nerevidiranost ter aktualne objave v medijih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Spregledane novosti postopka ugotavljanja statusa javnega naročnika po ZJN-3

Mitja Zakelšek, 28.3.2019

PRORAČUN

Mitja Zakelšek, Pravna praksa, 13/2019Kmalu bo tri leta, odkar se je začel uporabljati nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je v slovenski pravni red prenesel sveženj novih evropskih direktiv in pod eno streho združil pravila o javnem naročanju na splošnem in infrastrukturnem področju. O nemajhnem številu sprememb, na katere morajo z uveljavitvijo ZJN-3 biti pozorni njegovi uporabniki, je bilo prelitega že veliko črnila tako pravnih teoretikov kot uporabnikov zakona v praksi. Ni pa bilo doslej zaslediti poglobljenega strokovnega diskurza v zvezi z ureditvijo postopka za ugotavljanje statusa javnih naročnikov pred ministrstvom za javno upravo, ki je s sprejetjem ZJN-3 doživel navidezno drobne, vendar ne nepomembne vsebinske spremembe. Na smoter obstoja tega postopka, novosti v njegovi ureditvi po ZJN-3 in nekatere dileme, ki bi se v tej zvezi lahko zastavile v praksi javnega naročanja, skuša opozoriti ta prispevek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. januarja do vključno 28. februarja 2015 se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. marca dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Obračunavanje okoljske dajatve ogljikovega dioksida - število decimalnih mest zneska okoljske dajatve

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Znesek dajatve za posamezno vrsto goriva se zaokroži na štiri decimalna mesta (vmesni zmnožki se ne zaokrožujejo), skupni znesek okoljske dajatve na obračunu (seštevek zneskov okoljske dajatve za vse vrste goriv) pa se zaokroži na dve decimalni mesti. Navedba zneska trošarine in zneska okoljske daja
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab

Igor Vuksanović, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 13/2015V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) sta dve zanimivi določbi. Drugi odstavek 5. člena ZDavP-2 določa, da se "predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za obdavčenje, vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini". Tretji in četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 se glasita: "(3) Navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavčenje merodajen prikrit pravni posel. (4) Z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov se ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju. Če se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov." Brez ambicije posegati na področje specialistov za davčno pravo bom v tem kratkem članku le opozoril na nekaj značilnosti komentiranih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih v tuji valuti

Branka Sedmak, 2.4.2015

Banke, zavodi, TRGOVINA

Branka Sedmak, Pravna praksa, 13/2015Obstoječe potrošniške kreditne pogodbe, vezane na švicarski frank (v čisti valuti ali vezane na valutno klavzulo), praviloma ne določajo mehanizma za pretvorbo valute kredita v domačo valuto ali drugega mehanizma za omejitev valutnega tveganja. Tudi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) ne določa mehanizmov za omejitev tveganj, povezanih z najemom posojil v tuji valuti. Spremembe na tem področju se obetajo s prenosom Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 v pravni red Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov - višina okoljske dajatve

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, ki je začel veljati 6. januarja 2015, določa, da je cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida od dneva uveljavitve enaka 0,01728 evra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Problematika knjigovodstva na kmetijah - upoštevanje subvencij za preteklo leto

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015• Kako knjigovodsko in za davčen namene izkazati prihodke iz naslova neposrednih plačil (plačilne pravice, proizvodno vezana plačila, izravnalna plačila, kmetijsko okoljska plačila itd.) v obračunu dohodnine od dohodkov kmečkih gospodinjstev, ki za davčne namene ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih prihodkov? Kot problematična so bila izpostavljena neposredna plačila, dejansko izplačana v letu 2014, vendar za aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2013. Zavezanci so menili, da bi se morala taka plačila kot prihodek upoštevati v letu, na katero se nanašajo, oziroma če se jih upošteva v letu, v katerem so bile izplačane in to leto ni enako letu, v katerem so nastali stroški, povezani s temi prihodki, da se v letu izplačila priznajo tudi s subvencijo povezani stroški.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Svaštvo v zunajzakonski skupnosti

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Pojasnilo FURS, št. 4222-8/2014-1 (01112-01), 19. december 2014 • Davčni urad je Finančni upravi RS posredoval odločbo organa druge stopnje (št.: DT- 499-11-18/2013-2 z dne 2. avgusta 2013), v kateri je bilo zavzeto stališče, da v zunajzakonski skupnosti svaštvo ni možno. Glede na to, da
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje - za samozaposlene osebe, družbenike, rejnice in verske delavce

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS (v nadaljevanju PP), preračunane na mesec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 - posebnosti pri ugotavljanju katastrskega dohodka in odpisu prispevkov

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Navodilo DURS, št. 4213-122/2014-3, 19. marec 2014 Davčna uprava RS je glede na posebnosti pri postopanju pri obravnavi vlog kmetov, ki so zaradi žledu na območju Republike Slovenije od 30. januarja do 10. februarja 2014 utrpeli škodo, pripravila navodilo z namenom, da se prizadete davčne za
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Kaj je mogoče šteti kot računsko napako v postopkih oddaje javnega naročila?

Maja Prebil, 3.4.2014

PRORAČUN

Maja Prebil, Pravna praksa, 13/2014V postopkih oddaje javnega naročila pogosto pride do primerov, ko ponudniki storijo napako pri vpisovanju ponudbene cene v ponudbeni predračun, bodisi skupne ponudbene cene bodisi ponudbene cene po posameznih postavkah. Do napak lahko pride zaradi napačnega razumevanja ponudbenega predračuna, zar
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Upoštevanje finančnih storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, opravljenih v drugih državah članicah, v izračunu odbitnega deleža

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-319465/2013-5, 10. december 2013 • Kako se upoštevajo finančne storitve, opravljene davčnim zavezancem iz druge države članice, katerih kraj obdavčitve se določi v skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)i
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku - od 1. aprila 2014 dalje

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-3848/2014-1, 25. marec 2014 Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja od 1. aprila 2014 dalje na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) do
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Informacija za slovenske rezidente, zaposlene pri tujem delodajalcu v tujini

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Pojasnilo DURS, št. 4217-3052/2014-1, 13. marec 2014 Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) s 1. januarjem 2014 ukinja olajšavo za čezmejne delovne migrante, ki je tem zavezancem za davek omogočala zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Davek na nepremičnine in množično vrednotenje nepremičnin

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Poravnava davkov in prispevkov, Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Zakon o davku na nepremičnine se razveljavi. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin je v neskladju z Ustavo, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja nepremičnin. Do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin se uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine. Na podlagi predpisov iz prejšnje točke pristojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest od 1. aprila 2014 dalje v celoletni višini. Obveznost plačevanja davka na premoženje na podlagi predpisov iz prejšnje točke izreka nastopi s 1. aprilom 2014. Roki, ki so za zavezance določeni v predpisih iz prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine in so do objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije že potekli, potečejo 30. aprila 2014. Roki, ki so za pristojne organe določeni v predpisih iz prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine in so za leto 2014 že potekli, potečejo 30. junija 2014. Mestna občina Koper nosi svoje stroške postopka. Ta odločba učinkuje z dnem javne razglasitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Nepremičninski davek

Hinko Jenull, 3.4.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Hinko Jenull, Pravna praksa, 13/2014Treba je nekaj reči tudi o nepremičninskem davku, o tem paradnem konju naše politične in pravne nesposobnosti, da skupne težave rešujemo na miren, premišljen, spodoben, skratka, na civiliziran način. Težko je sešteti vse prave in namišljene težave, zaplete in krivice, ki so jih mediji odkrivali ob asistenci različnih interesnih skupin, političnih nasprotnikov, jeznih občanov, vedno krivih uradnikov in neprepričljivih zagovornikov na hitro vkup zmetanih davčnih rešitev. Histerija je bila popolna. Čeprav imajo nepremičnine že po svoji naravi to lepo lastnost, da jih ni mogoče skriti v nobeno davčno oazo in zato nujno zapadejo zahtevanemu plačilu, evidence pa bomo slej ko prej uredili v skladu z dejanskim stanjem, je bil ustvarjen vtis, da je narod pred živčnim zlomom, proračun pred bankrotom in država pred razpadom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013Pojasnilo DURS, št.: 4212-1358/2013-1-(01-640-03), 23. januar 2013 V Uradnem listu RS, št. 94/12 sta bila objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F). Noveli sta začeli veljati 11. decembr
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Popravljanje podatkov na že oddanih izjavah po 45. členu ZDDV-1

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-732585/2012-2, 27. februar 2013 Davčni zavezanec lahko do datuma transakcije predloži popravek izjave za vse podatke, od datuma transakcije pa popravka ni več mogoče oddati. V tem primeru pristojnemu davčnemu uradu posreduje dokumente oziroma listine, na podlagi k
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Predlaganje REK-1 obrazcev v skladu z novelo ZUTD-A

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 21. marec 2013 V Uradnem listu RS, št. 21/2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezpose
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Bančne skrbi

Matej Tomažin, 4.4.2013

Banke, zavodi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 13/2013V zvezi s ciprsko krizo se je na novo pojavilo tudi vprašanje, ali so prihranki v slovenskih bankah varni. Čeprav so politiki takoj zavrnili kakršnekoli dvome o varnosti, je slab občutek pri vlagateljih kljub temu ostal. S tem smo dobili na grbo nove skrbi, ki pa ob tehtnem premisleku niso tako n
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) - splošno pojasnilo velja od 1. 1. 2013 dalje

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013Opredelitev dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja Za namene izvajanja Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med dohodke iz zaposlitve. Ti dohodki so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

2020(3) 2019(2) 2015(8) 2014(7)
2013(5) 2012(6) 2011(6) 2010(1)
2009(2) 2008(8) 2006(2) 2003(1)
1997(1) 1995(1) 1991(3)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

A BCĆČ DĐEF GHIJ K LMNOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov