O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Dostopnost in dosegljivost storitev socialnega varstva v RS

Matej Vošner, 26.3.2020

RAČUNSKO SODIŠČE

Matej Vošner, Pravna praksa, 12/2020Računsko sodišče RS (Računsko sodišče) je ponovno revidiralo uspešnost zagotavljanja dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva tistim, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih (pomoč drugih naj bi potreboval skoraj vsak peti Slovenec). Stanje socialne oskrbe je kritično, zagotavljanje pomoči države vsem, ki jo potrebujejo, pa v revizijskem obdobju ni bilo zadovoljivo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Stranpoti dokazovanja nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja

Leskovec Borut, Kovačič Gregor, 26.3.2020

PRORAČUN, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Pravna praksa, 12/2020Vsi naročniki na splošnem področju morajo v razpisno dokumentacijo kot obvezni razlog za izključitev ponudnika vključiti tudi pogoj nekaznovanosti, ki velja tako za gospodarski subjekt kot tudi za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, in za osebe, ki imajo pri gospodarskem subjektu pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Učinke ZPVPJN-C bo pokazal čas

Samo Červek, 26.3.2020

PRORAČUN

Samo Červek, Pravna praksa, 12/2020Statistični podatki kažejo, da v le majhnem deležu (v približno dveh odstotkih) postopkov oddaje javnih naročil pride do spora med javnim naročnikom in ponudnikom, ki meni, da je bila v teku postopka javnega naročanja storjena kršitev predpisov, in zato sproži (pred)revizijski postopek z vložitvijo zahtevka za revizijo. Če spora ne razreši že sam naročnik tako, da prepozna očitano kršitev in jo odpravi, mora spor predložiti v odločitev Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM). Približno polovica sporov, ki jih ta organ vsako leto prejme v reševanje, se konča z razveljavitvijo naročnikove odločitve, polovica pa z zavrnitvijo zahtevka za revizijo. Takšno razmerje je že vrsto let stalnica.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Zamenjajmo študentske bone za študentske domove

Klemen Šuligoj, 26.3.2020

PRORAČUN

Klemen Šuligoj, Pravna praksa, 12/2020Slovenija je ena redkih evropskih držav, v katerih država študentom nudi subvencionirano prehrano, t. i. študentske bone. Te je država uvedla leta 1992 z namenom, da bi študentom zagotovila zdrav, topel obrok in omejila nezdravo prehranjevanje mladih. Država študentom zagotavlja tudi (subvencionirano) bivanje v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih, a ležišč za mlade kronično primanjkuje. Glede na večni izgovor, da denarja ni dovolj za vse potrebe, zato predstavljam idejo, da bi denar, namenjen subvencioniranju študentskih bonov, prerazporedili v izgradnjo študentskih domov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

(Ne)ustavnost določbe poroštva po 148. členu ZDavP-2

Nataša Klančnik, 21.3.2019

Davki občanov in dohodnina

Nataša Klančnik, Pravna praksa, 12/2019Kadar davčni organi v postopkih davčne izvršbe ne morejo izterjati davčnega dolga iz premoženja dolžnika, obstajajo pa dovolj utemeljeni dokazi, da se je premoženje ali dejavnost dolžnika prenesla na povezano osebo (poroka), uporabijo institut poroštva po 148. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Odbitek obdavčljivega dohodka zaradi izgub

Vilma Alina Šoba, 28.3.2013

Druge davščine in olajšave

Vilma Alina Šoba, Pravna praksa, 12/2013Sodišče je 21. februarja 2013 s sodbo v zadevi A Oy (C-123/11) odločilo, da 49. in 54. člen (Pravica do ustanavljanja in opravljanja storitev) Pogodbe o delovanju EU (PDEU) v obravnavanem primeru ne nasprotujeta finski ureditvi, ki izključuje možnost, da matična družba, ki se združi s hčerinsko družbo, ki ima sedež v drugi državi članici in ki preneha opravljati svojo dejavnost, odbije svoj davčni dohodek zaradi izgub, ki so tej hčerinski družbi nastale v davčnih obdobjih pred združitvijo, zato ta nacionalna ureditev dovoljuje tako možnost, kadar je združitev izvedena s hčerinsko družbo rezidentko. Pomembno je zlasti dejstvo, da je taka nacionalna ureditev nezdružljiva s pravom EU, predvsem če matični družbi ne daje možnosti dokazati, da je njena hčerinska družba nerezidentka izčrpala možnosti uveljavljanja teh izgub in da ne obstaja možnost, da bi jih bodisi ona sama bodisi nekdo tretji lahko uveljavljal v državi rezidentstva iz naslova bodočih obdobij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Speed uPPP Slovenija

Nina Krese, 28.3.2013

PRORAČUN

Nina Krese, Pravna praksa, 12/2013Dne 7. in 8. marca 2013 je na Bledu v Grand hotelu Toplice potekala prva mednarodna konferenca s področja javno-zasebnih partnerstev, imenovana Speed uPPP Slovenija, ki jo je organiziral slovenski Inštitut za javno-zasebno partnerstvo. Bogata vsebina dvodnevnega programa, katerega zelena nit je bila vloga javno-zasebnih partnerstev ob sočasnem financiranju projektov iz skladov EU v novem večletnem finančnem okviru EU 2014-2020, in ugledni govorniki so privabili kar 120 udeležencev iz enajstih držav. Večina udeležencev, približno tretjina, je bila iz javnega sektorja tako na državni kot tudi lokalni ravni, preostali udeleženci so bili predstavniki zasebnega sektorja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Primarni namen uvedbe davka na sladke pijače je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

mag. Mojca Kunšek, 28.3.2013

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 12/2013Pred kratkim se je iztekel rok za podajo pripomb na predlog zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah (predlog zakona). Primarni namen zakona je po besedah predlagatelja upočasnitev rasti porabe sladkih brezalkoholnih pijač ter s tem posredno izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, sekundarni namen pa je zagotoviti nov vir financiranja državnega proračuna, ki bi pripomogel h konsolidaciji javnih financ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Na pragu davčnih sprememb

mag. Mojca Kunšek, 29.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 12/2012Z novo Vlado smo dobili tudi predloge številnih zakonodajnih sprememb, med katerimi so še zlasti relevantne napovedane spremembe davčne zakonodaje. Davčne olajšave za vlaganja v ekološka vozila se podaljšujejo do konca leta 2013 Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)1
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Stavbna pravica kot način financiranja v občinah

Janez Tekavc, 31.3.2011

PRORAČUN

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 12/2011Občine zaradi zadolženosti nekatere gradnje javnih objektov pogosto izvajajo po modelu javno-zasebnega partnerstva z uporabo stavbne pravice. Pri tem so večinoma izhajale iz pravne ureditve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) in Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) oziroma zdaj iz Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), pogosto pa so spregledale določbe Zakona o javnih financah (ZJF), Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), Stvarnopravnega zakonika (SPZ) ter Direktive 93/37/EGS oziroma zdaj Direktive 2004/18/ES. Uporaba vseh teh relevantnih pravnih pravil privede do ugotovitve, da vrtcev, šol in kulturnih domov ni dopustno graditi po ZJZP, saj gre v primeru uporabe zgolj ZJZP le za prikrito javnonaročniško razmerje, ki se izvaja zato, da občini ni treba prikazati zadolženosti, ki s tem nastane, in da se izogne pravilom o javnem naročanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

K sprejetemu predlogu novele ZDDV

Andrej Grah-Whatmough, 31.3.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 12/2011Dne 26. januarja - manj kot mesec dni po uveljavitvi najnovejših sprememb zakonodaje s področja davka na dodano vrednost (DDV) - je bil na spletnih straneh Ministrstva za finance objavljen nov predlog zakona o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Zakon je bil sprejet po nujnem postopku, veljati pa je začel dan po objavi v Uradnem listu, tj. 16. marca. Poglejmo, za kaj je šlo pri najnovejši dopolnitvi, in predvsem, zakaj je neprimerna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Zadnje spremembe ZDDV-1 se kažejo tudi v uresničevanju pravice do odbitka DDV

Mojca Kunšek, 31.3.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 12/2011V skladu z 62. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) nastane pravica do odbitka DDV v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Nova agencija

Irena Vovk, 25.3.2010

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2010"Lani aprila je bila imenovana medresorska delovna skupina, katere osnovna naloga je bila pregledati sistem javnega naročanja ter pripraviti predloge ukrepov in sprememb zakonodaje s ciljem zagotoviti izboljšanje postopkov v procesih javnega naročanja ter zmanjšanje javne uporabe. Po pregledu sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Davek od dohodkov pravnih oseb Pojasnilo DURS, št. 007-20/2009, 2. marec 2009 • Kako je z davčno obravnavo premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU)1 v povezavi z Zakonom o davku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Obdavčitev denarne nagrade iz tujine

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-67/2009, 2. marec 2009 • V tujini svetovno znano podjetje je med svojimi uporabniki izžrebalo denarne nagrade. Kako se prejem take nagrade davčno obravnava, če je dobitnik državljan Republike Slovenije? Zakon o dohodnini (ZDoh-2)1 v prvem odstavku 5. člena določa, da rez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona pri garantiranem certifikatu

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-1/2009, 18. marec 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2009

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009V Ur. l. RS, št. 18/09 z dne 9. marca 2009 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. aprila 2009 dalje določa nove višje zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). Nove viš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in Luksemburgu

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Pojasnilo DURS, št. 4217-50/2009, 9. marec 2009 • V Belgiji prejemam dohodke, od katerih se odteguje davek. Kje se dobi potrdilo, opredeljeno v drugem odstavku 13. člena Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003, na podlagi katerega lahko uveljavim izjemo pri postopku davčnega odtegljaja, tj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Opravljanje dela preko študentskih napotnic - plačevanje prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po noveli ZZVZZ-K

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-13/2009, 6. marec 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Davčna obravnava poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Pojasnilo DURS, št. 42153-18/2009, 16. marec 2009 • Kaj pomeni navedba iz pojasnila v zvezi z izvajanjem Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, objavljenega na spletnih straneh Davčne uprave RS, in sicer "... dobiček iz poslov promptnega valutnega trgovanja, če g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Uveljavljanje splošne in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - novo pojasnilo

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Pojasnilo DURS, št. 4212-9/2009, 3. februar 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Razmejevanje pridobitne od nepridobitne dejavnosti in njena obdavčitev

mag. Mojca Kunšek, 27.3.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 12/2008Razmejevanje pridobitne od nepridobitne dejavnosti in njena obdavčitev Davek od dohodkov pravnih oseb plačujejo pravne osebe, ki dosegajo pri poslovanju dobiček, ne glede na to, ali so registrirane za opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti. Pri razmejevanju nepridobitnih prihodkov in od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Vračilo pomotoma plačanega davka

Jasmina Cigrovski, 29.3.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine, Prometni davek/DDV

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 12/2007Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH proti Ministero delle Finanze (C-35/05 z dne 15. 3. 2007) Nemška družba Reemtsma je za oglaševanje in trženje svojih izdelkov v Italiji poslovala z italijansko družbo. Davek na dodano vrednost (DDV) od opravljenih storitev, ki ga je bila dolžna plačati nemška druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Uporaba 68. člena ZDDPO-1 in 70. člena ZDDPO-2 v zvezi z davčnim odtegljajem od plačil obresti

Avtor ni naveden, 29.3.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 12/2007Uporaba 68. člena ZDDPO-1 in 70. člena ZDDPO-2 v zvezi z davčnim odtegljajem od plačil obresti Pojasnilo DURS, št. 4200-199/2006, 29. 1. 2007 Zavezanec sprašuje v zvezi z obveznostjo obračuna davčnega odtegljaja od plačil obresti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Dodelava blaga v drugi državi EU

Avtor ni naveden, 29.3.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 12/2007Dodelava blaga v drugi državi EU Pojasnilo DURS, št. 4230-5 1 7/2006, 30. 1. 2007 Zavezanec sprašuje glede dokazovanja prenosa blaga v drugo državo članico, v kateri bo davčni zavezanec te polizdelke obdelal do dokončnih proizvodov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

2020(4) 2019(1) 2013(3) 2012(1)
2011(3) 2010(1) 2009(8) 2008(1)
2007(10) 2003(1) 2001(2) 1999(1)
1997(1) 1996(1) 1994(1) 1991(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

ABC ĆČ DĐEFG HIJK L M NOP QRSŠ T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov