O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Davčna obravnava poslovanja v luči multilateralne konvencije OECD

Pirnat Sabina, Ferk Aleksander, 10.5.2018

DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE

Sabina Pirnat, Aleksander Ferk, Pravna praksa, 18/2018Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v sodelovanju z več kot 99 državami, med katerimi je bila tudi Slovenija, oblikovala besedilo Multilateralne konvencije za uveljavitev ukrepov v davčnih konvencijah za preprečevanje zmanjševanja osnove in preusmerjanje dobička (multilateralna konvencija ali MLI). V prispevku predstavljava ključne ukrepe, ki so bili marca letos z ratifikacijo MLI sprejeti v slovenski pravni red.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2017Pojasnilo FURS, 2. izdaja, april 2017; veljavnost 1. januar 2017 Kuponske obveznice V nadaljevanju posredujemo splošno pojasnilo v zvezi z davčnimi posledicami trgovanja z vrednostnimi papirji (kuponskimi obveznicami in delnicami), katerih izdajatelji so domače in tuje o
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Obdavčenje izplačil iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja s strani Modre zavarovalnice, d.d.

dr. Katja Triller Vrtovec, 5.5.2016

Davki občanov in dohodnina

dr. Katja Triller-Vrtovec, Pravna praksa, 18/2016Zaposleni, ki so vključeni v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri zavarovalnici, d.d., lahko ob upokojitvi uveljavljajo pravico do dodatne starostne pokojnine v obliki pokojninske rente, lahko pa se odločijo tudi za izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) prvo obliko izplačila v celoti šteje za dohodek iz zaposlitve, drugo obliko izplačila pa za druge dohodke. Všteva ju v letno davčno osnovo za odmero dohodnine in progresivno obdavčuje. V prispevku analiziram zakonsko podlago za obdavčitev teh prihodkov in se sprašujem, ali je davčna praksa FURS skladna z načelom zakonitosti na davčnem področju iz 147. člena Ustave in splošnim načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Obdavčitev nepremičnin

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016FURS, 2. izdaja, april 2016 1. Prodaja nepremičnine Pri prodaji nepremičnine gre za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in če pri prodaji ni bil obračunan ali plačan davek na dodano vrednost, se davek odmeri po določbah Zakona o davku na promet ne
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Zakonita in smotrna poraba javnih sredstev

Koritnik Boštjan, Pirnat Rajko, 5.5.2016

PRORAČUN

Boštjan Koritnik, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 18/2016"Postopek dodeljevanja javnih sredstev na podlagi predpisov o izvrševanju proračuna v razpisnih postopkih za dodelitev javnih sredstev ni ustrezno urejen." S tem je dr. Mitja Blaganje potrdil tezo svoje doktorske disertacije Procesnopravna analiza dodeljevanja javnih sredstev, ki jo je - takrat še kot magister pravnih znanosti - sredi januarja uspešno zagovarjal na PF Univerze v Ljubljani. Soavtor tega prikaza sem bil dr. Rajko Pirnat, somentorica pa je bila profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani dr. Polonce Kovač. Doktorska disertacija obsega 225 strani in 338 sprotnih opomb, razdeljena pa je na devet zaključenih poglavij. V njej je neposredno uporabljenih več kot sto relevantnih enot literature in virov, od tega približno dve tretjini enot relevantne literature, preostalo pa so pravni viri.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah

Ivo Grlica, 7.5.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Ivo Grlica, Pravna praksa, 18/2015V mednarodnem poslovanju se pri sklepanju kreditnih, licenčnih, franšiznih in drugih pogodb, na podlagi katerih se bodo izplačevali dohodki v tujino, pogosto srečamo s pojmom davčnega odtegljaja (angl. withholding tax). Namen tega prispevka je na jasen in pregleden način predstaviti, kaj je davčni odtegljaj, kako ga je mogoče zmanjšati na podlagi evropskih direktiv ter konvencij o izogibanju dvojni obdavčitvi ter kako je povezan s problematiko tipskih pogodbenih klavzul in oblikovanjem poslovnih struktur v mednarodnih transakcijah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Dohodek iz delovnega razmerja - pogosta vprašanja in odgovori (1. del)

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Pojasnilo FURS, 1. izdaja, april 2015 1. V katerih primerih se pri ugotavljanju letne davčne osnove pri dohodkih iz delovnega razmerja uporablja povprečenje? Povprečenje v zvezi z dohodki iz delovnega razmerja kot poseben način ugotavljanja letne davčne obveznosti zavezanca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Različno določanje trenutka obdavčitve dohodka

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Davki občanov in dohodnina, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika", 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini se razveljavijo. Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini se uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, temelječa na razveljavljenem delu tretjega odstavka 90. člena Zakona o dohodnini, že izpolnjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Društvo, evropska sredstva

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4200-295/2014-2, 5. marec 2014 Društvo opravlja tako nepridobitno kot pridobitno dejavnost. V okviru društva bo začel delovati muzej, zato bodo za oglede prodajali vstopnice (pridobitna dejavnost). Društvo je zavezanec za DDV in od nabav za opremo muzeja so že odbijali
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Ugotavljanje davčne osnove in določitev zavarovalne osnove - znesek delne oprostitve plačila prispevkov

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4212-154/2014-2, 4. februar 2014 Samostojni podjetnik - normiranec je začel dejavnost opravljati po 1. juliju 2013 in je prispevke plačeval od minimalne plače, hkrati pa je koristil delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jo omogoč
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Vpliv ugotovitve neustavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin na odmero dinamičnih premoženjskih davkov

dr. Jernej Podlipnik, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 18/2014Splošno znano je, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-313/13 z dne 21. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr) in da morajo davčni zavezanci do nadaljnjega plačevati enake javne dajatve, kot so jih plačevali do 31. decembra 2013, razen davka na nepremično premoženje večje vrednosti. Eden od razlogov za odločitev je neskladnost Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) z Ustavo RS, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja nepremičnin. Vrednost, ki izhaja iz evidenc Geodetske uprave RS (GURS), pa (lahko) vpliva tudi na odmerne postopke pri dveh drugih premoženjskih davkih, in sicer davku na dediščine in darila ter davku na promet nepremičnin. Zato si poglejmo vpliv in posledice citirane ustavne odločbe na postopke odmere davkov po Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD) ter Zakonu o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Oprostitev plačila DDV glede na merilo prve uporabe ali merilo poteka dveh let od začetka uporabe objekta

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-78788/2014-2, 5. marec 2014 Družba A, d.o.o., družbi B, d.o.o., proda hotel, ki je bil prvič uporabljen septembra 2012 (hotel je v uporabi poldrugo leto). Davčni zavezanec meni, da se glede na zakonsko določilo 7. točke 44. člen
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4251-259/2014-2, 6. februar 2014 Zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi davčni zavezanec popraviti obrazec REK-1 za izplačilo plač za december 2013. Predloženi obrazec REK-1 je treba popraviti tudi zaradi pravilnosti podatkov v M4 ob
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Rok za izdajo računa za opravljeno storitev

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-74900/2014-2, 4. marec 2014 Kot navaja davčni zavezanec, obveznost obračuna DDV nastane 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Meni, da je osnova za obračun DDV izdaja oziroma prejem računa, zato mora biti račun izdan najpozneje
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4212-1169/2014, 13. februar 2014 Katera je najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju? Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju je znesek 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunan
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Davčna obravnava izplačane subvencije tržne najemnine

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 0611-128/2014-2, 7. februar 2014 Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen decembra 2013, občine subvencije najemnine tržnega najemnega stanovanja izplačujejo lastniku stan
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti - splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013 dalje)

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Dohodki, ki jih fizične osebe dosegajo v okviru opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, so po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obdavčeni kot:
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Izračunavanje in plačevanje predhodne akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti po 1. 1. 2013

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Pojasnilo DURS, št. 4213-35/2013-1 01-610-03, 7. januar 2013 Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) in novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) sta prinesli spremembe pri izplačilu drugih dohodkov iz osnovne kmetijske
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Zeleno javno naročanje

Ferk Boštjan, Kašnik Branko, Potočnik Maja, 10.5.2012

PRORAČUN

Boštjan Ferk, Branko Kašnik, mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 18/2012Zeleno javno naročanje je trend, tako v EU kot tudi v Sloveniji. Pri tem ne gre toliko za posledico spreminjanja normativnega okvirja in političnih smernic, ki poudarjajo trajnostni in okolju prijazen razvoj, ampak predvsem za vpliv splošnih trendov potrošništva na sistem javnega naročanja. Eko, bio, zeleno, reciklirano, energijsko varčno itd. so oznake izdelkov široke porabe, ki jih lahko uvrstimo v okvir tega, kar javni sektor pojmuje kot zeleno javno naročanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (2. del)

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. december 2011 Delnice Davčna obravnava dohodkov, doseženih na podlagi delnic, z vidika ZDoh-2Dohodki, ki so doseženi na podlagi delnic, so najbolj pogosto dividende in dobički iz kapitala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Italiji

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Rezidenti Slovenije so v Sloveniji obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da obdavčitev temelji na obdavčevanju vseh dohodkov, ne glede na to kje so bili doseženi (v Sloveniji ali izven Slovenije).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Obdavčenje prodaje dopisnic

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Ali dopisnice sodijo med oproščene dejavnosti v skladu s 44. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Alternativni viri financiranja javne infrastrukture

Ferk Petra, Ferk Boštjan, 12.5.2011

PRORAČUN

mag. Petra Ferk, Boštjan Ferk, Pravna praksa, 18/2011Gospodarska kriza je temeljito spremenila pogled na investicije v javno infrastrukturo. V vseh državah članicah prihaja do težav v zvezi s takimi investicijami, pri njihovem premagovanju pa so nekatere države uspešnejše kot druge. Slovenija ni imuna za svetovno dogajanje, hkrati pa spada med države, pri katerih je mogoče zaznati izrazito konzervativen odnos, zlasti na državni ravni, glede uporabe alternativnih virov financiranja, ki jo pri investicijah v javno infrastrukturo spodbuja in promovira Evropska unija (EU). Namen tega prispevka je predstaviti vsebino in potencial alternativnih virov financiranja javne infrastrukture. Obravnavala bova sočasno uporabo sredstev EU in zasebnega kapitala pri financiranju javnih infrastrukturnih projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Storitev najema vagona - cisterne in obračunavanja DDV

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Kje je v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) kraj opravljanja storitev najema vagona - cisterne za obdobje, daljše od 30 dni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega društva

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Področna gasilska zveza organizira izobraževanja, namenjena gasilcem, ki se prostovoljno usposabljajo za nepoklicno opravljanje nalog v sistemu zaščite in reševanja. V skladu z načrtom usposabljanja in izobraževanja na gasilski zvezi izobraževanja izvajajo visoko usposobljeni strokovnjaki, člani gasilskih društev znotraj zveze, proti plačilu.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2016(3) 2015(2)
2014(9) 2013(2) 2012(2) 2011(10)
2010(3) 2009(1) 2008(5) 2007(8)
2002(1) 1995(1) 1994(1) 1992(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G HIJ K LM NOP QRSŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov