O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo

Janja Aleksandra Koren, 5.7.2018

PRORAČUN

Janja-Aleksandra Koren, Pravna praksa, 26/2018Kogentna pravila o javnih naročilih omejujejo področje avtonomije volje strank oziroma načelo svobodnega urejanja medsebojnih pravnih razmerij zaradi zasledovanja ciljev prostega pretoka blaga kot poglavitnega elementa Skupnosti, preprečevanja omejevanja konkurence na področju urejanja temeljev svobodnega trga javnih naročil in zagotavljanja enakega obravnavanja ponudnikov. Uresničevanju načel javnosti in transparentnosti ter prepovedi diskriminacije so podrejeni tako nacionalna zakonodaja kot zakonodaja Evropske unije ter praksa Sodišča Evropske unije (Sodišča EU).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Plačilo davka od dohodka iz zaposlitve napotenih delavcev

Luka Mišič, 5.7.2018

Davki občanov in dohodnina

Luka Mišič, Pravna praksa, 26/2018Prispevek, ki delno temelji na nedavno objavljeni razpravi o plačilu davkov in prispevkov za napotene delavce, podrobneje analizira pravila za določitev pristojne države v skladu s 15. členom Vzorčne konvencije OECD. Medtem ko za določitev pristojne države na področju socialne varnosti na ravni EU veljajo pravila koordinacije sistemov socialne varnosti, ki izhajajo iz Uredbe 883/2004, je pristojnost usklajevanja davčne zakonodaje prepuščena državam članicam. S tem namenom države sprejemajo nacionalno zakonodajo in sklepajo mednarodne sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Ti praviloma sledijo določbam Vzorčne konvencije OECD, ki je kot splošna podlaga za sprejemanje konkretnih sporazumov obravnavana v tej razpravi. Razkorak med davčno ureditvijo in ureditvijo socialne varnosti, ki lahko zaradi pristojnosti različnih držav pomeni ovire za prost pretok storitev in delavcev, ni del te razprave. Enako velja za pravila delovnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Perverznost prisilnih upokojitev v javnem sektorju

mag. Vinko Skale, 5.7.2018

PRORAČUN, Delovna razmerja

mag. Vinko Skale, Pravna praksa, 26/2018Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) so bili v 188. členu določeni pogoji za prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Nadalje je tretji odstavek istega člena določil izjemo in med drugim omogočil, da se lahko delodajalec in javni uslužbenec dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja, ko gre za zagotovitev nemotenega delovnega procesa. Z dogovorom določita tudi trajanje delovnega razmerja. Navedena ureditev je de facto pomenila omejitev svobode javnih uslužbencev, da sami odločijo, kdaj gredo v pokoj, in v primerjavi z drugimi zaposlenimi uvedla dejansko diskriminacijo in neenakost na podlagi starosti. Ne bom navajal vseh predpisov, kolektivnih in drugih pogodb ter dokumentov, ki so bili s tem kršeni, ker bi to presegalo namen tega članka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Varovanje zaupnosti podatkov v postopkih javnega naročanja

mag. Matjaž Kovač, 6.7.2017

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 26/2017Javnost oziroma zaupnost v javnem naročanju sta v prvi vrsti povezani s podatki, ki jih naročniku posreduje gospodarski subjekt in jih označi kot zaupne. Takih podatkov naročnik ne sme objaviti oziroma razkriti. Informacije, ki štejejo kot zaupne, so tehnične ali poslovne narave ali pa gre za zaupne podatke, vezane na ponudbo. Dokumentacija o javnem naročilu postane v celoti javna takrat, ko je javno naročilo oddano. Zaradi zagotovitve nemotenega poteka naročanja in dela naročnika predvsem v zvezi s pregledom in ocenjevanjem ponudb je možen vpogled v ponudbe drugih ponudnikov, ki so oddali ponudbe, šele od takrat, ko naročnik izda obvestilo o oddaji naročila. Pri teh vprašanjih je Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) lex specialis glede na določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Davčna obravnava štipendij

Avtor ni naveden, 6.7.2017

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2017V sklopu študija v tujini bo rezident Slovenije opravljal tudi plačano prakso v tujini. Ali mora plačati dohodnino (tudi) v Sloveniji in koliko ta znaša?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Zvišanje trošarine za tobačne izdelke

Avtor ni naveden, 6.7.2017

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2017Na podlagi Uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke so se s 1. julijem 2017 zvišali trošarina za tobačne izdelke iz 1. točke sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (ZTro-1) ter znesek specifične in stopnja proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, tako da znaša za:
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju 2017

Avtor ni naveden, 6.7.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2017V podrobnejšem opisu je pojasnjeno, kdo se šteje za plačnika davka ob izplačilu dividend fizičnim in pravnim osebam, zaradi sistema TARGET2-Securities (v nadaljnjem besedilu: T2S), v katerega se je Centralna klirinško depotna družba vključila (v nadaljnjem besedilu: KDD) dne 6. februarja 2017. Zaradi vključitve KDD v T2S od 6. februarja dalje KDD prevzema vsa izplačila dividend, ki jih KDD nato posreduje svojim članom, ki vodijo račune vrednostnih papirjev, slednji pa bodo dividende posredovali upravičencem, ki so njihove stranke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Podjetnikom in podjetjem se večina dokumentov FURS vroča le še elektronsko

Avtor ni naveden, 6.7.2017

Davčne službe

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2017Finančna uprava RS ugotavlja, da si določene pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vsega potrebnega za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je namreč vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Gre za zelo pomembne dokumente (na primer sklepe, opomine, inšpekcijske odločbe itd.), ki lahko nosijo pravne posledice, zato bi bila velika škoda, če zavezanci z njimi ne bi bili seznanjeni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Obdavčenje umetnikov in športnikov

Avtor ni naveden, 2.7.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015Finančna uprava RS (FURS) obvešča organizatorje prireditev, naj ne pozabijo tujim izvajalcem (gledališki, filmski, radijski, televizijski in drugi nastopajoči izvajalci, glasbeniki, komiki itd.) ob izplačilu dohodka obračunati davčne obveznosti in oddati obračun obračuna davka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Kaj bi še lahko vsebovala novela Zakona o davčnem postopku

dr. Jernej Podlipnik, 2.7.2015

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 26/2015V PP, št. 24-25, je kolega Grlica pregledno predstavil kar obsežne spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki jih je Ministrstvo za finance predlagalo 1. junija letos. Večino predlogov gre seveda pozdraviti, žal pa pogrešam še nekatere druge, ki so bodisi vsebinski bodisi zgolj tehnični. Na nekatere od njih, ki sem jih mimogrede opazil pri svojem delu, na kratko opozarjam v nadaljevanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Ko kozarec pitne vode določi meje notranjega trga EU

Nina Pekolj, 3.7.2014

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nina Pekolj, Pravna praksa, 26/2014Konec decembra 2011 je Evropska komisija v okviru reforme evropskih javnih naročil prvič predstavila predlog direktive o koncesijah, katere namen je bil predvsem spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest tako, da se vsem evropskim podjetjem (zlasti pa malim in srednje velikim zasebnim podjetjem) omogoči dostop do koncesijskih trgov in v zvezi s tem izboljša pravna varnost. Področje podeljevanja koncesij do tedaj na ravni EU namreč ni bilo pravno urejeno (z izjemo splošnih načel Pogodbe o delovanju EU - PDEU in posameznih določb sekundarne zakonodaje, ki so urejale postopek podelitve koncesije gradenj). Po prvotnem predlogu direktive o koncesijah bi se moral domet njene uporabe nanašati na vodni, energetski, prometni in poštni sektor, kar bi, kot je dejal evropski komisar Michel Barnier, pomenilo dokončno oblikovanje notranjega trga javnih naročil in izboljšanje njihove učinkovitosti. V postopku do sprejema nove Direktive 2014/23/EU o koncesijah v Evropskem parlamentu in Svetu 26. februarja 2014 je bilo področje vodnega sektorja izvzeto iz direktive. Glas državljanov EU, izražen v obliki evropske državljanske pobude "Right2water", je bil s tem prvič uslišan, Evropska komisija pa je naredila pomemben korak naprej in utrdila zaupanje v evropske demokratične procese.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Plačnik davka je navsezadnje "le" posrednik

mag. Dominik Kuzma, 3.7.2014

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 26/2014Ustavno sodišče je v odločbi številka Up-879/12-16 in U-I-234/12-10 z dne 24. marca 2014 prek razlage pravic in obveznosti davčnega zavezanca in plačnika davka v davčnem postopku, s ciljem zavarovati ustavno pravico do pravnega sredstva davčnega zavezanca, premešalo vloge posameznih udeležencev davčnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Pred vrati novega davka na nepremičnine

mag. Mojca Kunšek, 4.7.2013

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 26/2013Predlog zakona o davku na nepremičnine (ZDN), ki je sprožil številne polemike med strokovno javnostjo in lastniki nepremičnin, je bil v javni obravnavi do konca junija. Po navedbah zakonodajalca je namen uvedbe davka predvsem povečati priliv v državni proračun, med drugimi razlogi pa sta še poenotenje sistema obdavčitve nepremičnin z obdavčitvijo vseh nepremičnin ne glede na rabo in vrsto lastništva, kar se bo storilo z ukinitvijo večjega dela sedanjega sistema obdavčitve nepremičnin, ter izdatnejše samofinanciranje občin in posledično tudi države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Posebna osebna olajšava za čezmejne delovne migrante

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013Odločba št. U-I-147/12, 29. maj 2013 (Ur. l. RS, št. 52/13) Peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Obdavčitev prejemkov poslovodij, prokuristov in nadzornih svetov

Mojca Kunšek, 7.7.2011

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 26/2011V praksi je nemalo primerov, ko se pojavi dilema, kako obravnavati dohodke poslovodnih in nadzornih organov. Glede obdavčitve dohodkov poslovodnih organov, ki so v delovnem razmerju v družbi, je zadeva dokaj jasna, precej bolj pa se zaplete pri obdavčitvi dohodkov za vodenje družbe s strani poslovodje ali prokurista, ki z družbo nista v delovnem razmerju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Storitve, prejete od davčnega zavezanca iz Velike Britanije in DDV

Avtor ni naveden, 1.7.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Novosti na podlagi novele ZDavP-2C

Avtor ni naveden, 1.7.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Novosti na podlagi novele ZDDPO-2E

Avtor ni naveden, 1.7.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)

Avtor ni naveden, 1.7.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov - pridobitev statusa pooblaščenca

Avtor ni naveden, 1.7.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Uporaba nižje stopnje DDV od dobave knjig na vseh fizičnih nosilcih

Avtor ni naveden, 1.7.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Sejnine in potni stroški članov sveta samoupravne narodne skupnosti

Avtor ni naveden, 2.7.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2009Pojasnilo DURS, št. 4210-115/2009, 11. junij 2009 Prosim za pojasnila glede obračuna povračila potnih stroškov članom sveta samoupravne narodne skupnosti. Svet sestavljajo člani, ki izhajajo iz različnih občin, nekateri so od sedeža oddaljeni tudi do 50 kilometrov. Na podlagi sklepa, ki ga je svet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Popravek obračuna DDPO, v katerem je izkazana davčna izguba

Avtor ni naveden, 2.7.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2009Pojasnilo DURS, št. 4200-97/2009, 12. junij 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Samostojni novinar in identifikacija za namene DDV

Avtor ni naveden, 2.7.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2009Pojasnilo DURS, št. 4230-142/2009-2, 21. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Obračun DDV pri prejemniku storitve, če račun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavčljiv promet, izda tuja fizična oseba

Avtor ni naveden, 2.7.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2009 • Ali mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračunati DDV kot prejemnik storitve, če račun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavčljiv promet,(Opomba_stevilka)1(/Opomba_stevilka) izda tuja fizična oseba - tuj rezident?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

2018(3) 2017(5) 2015(2) 2014(2)
2013(2) 2011(1) 2010(6) 2009(6)
2008(2) 2007(1) 2006(1) 2003(1)
1993(2)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

ABC ĆČDĐEFGHIJK LM N OP QRS Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov