O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄29-30

Uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Avtor ni naveden, 21.7.2016

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2016Prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄29-30

Pasti davčnih blagajn

Aleksander Pevec, 23.7.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Aleksander Pevec, Pravna praksa, 29-30/2015V ponedeljek, 20. julija 2015, je Državni zbor pri ponovnem glasovanju še drugič sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Ob tem velja na kratko opozoriti na nekatere sporne rešitve, ki bi lahko imele neželene posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Potočnik Maja, Prebil Maja, 24.7.2014

PRORAČUN

mag. Maja Potočnik, Maja Prebil, Pravna praksa, 29-30/2014Zakonodajalec je z zadnjimi spremembami Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E), ki so začele veljati 16. aprila 2014, določil pravno podlago za sprejetje podzakonskega akta Vlade, s katerim se podrobneje uredijo finančna zavarovanja pri javnem naročanju. Dne 26. junija 2014 je Vlada izdala Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki določa vrste in instrumente finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila, primerno višino zavarovanj in trajanje ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih mora upoštevati naročnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Vzpostavitev Finančne uprave RS in horizontalni monitoring

Andrej Grah Whatmough, 24.7.2014

Davčne službe

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 29-30/2014Prvega avgusta se bo začel uporabljati Zakon o finančni upravi (ZFU). Finančna uprava bo od tega dne prevzela naloge, ki jih trenutno opravljajo Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) in Carinska uprava Republike Slovenije (CURS). Z uveljavitvijo tega zakona slovenski pravni red pridobiva nekaj novih institutov, med katerimi bo prvič uzakonjen tudi institut horizontalnega monitoringa. Poglejmo si novosti, ki jih prinaša ZFU, s poudarkom na institutu horizontalnega monitoringa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Delovna razmerja, Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014V družbi zaposlenemu izplačujejo nadomestilo za uporabo lastnega orodja in naprav, ki se po 6. točki prvega dostavka 44. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) do višine 2 odstotkov mesečne plače delojemalca oziroma največ do višine 2 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. V kakšni višini se nadomestilo všteva v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014V zvezi z vprašanji glede obdavčitve prodaje kreditnih terjatev je treba najprej ugotoviti, kaj predstavlja prevzemniku terjatev plačilo za opravljeno storitev odkupa terjatev. Če diskont, provizija ali stroški pomenijo plačilo za njegovo opravljeno storitev, se davčna osnova določi v skladu z drugim odstavkom 39. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Pravilnik). Če davčni zavezanec, ki je prevzemnik terjatve (zapadlih in tudi nezapadlih terjatev), izterja znesek, ki je večji od zneska, plačanega za terjatev upniku, je treba tudi od tega zneska na podlagi četrti odstavka 39. člena Pravilnika obračunati DDV, če plačilo predstavlja plačilo za opravljeno storitev. V primerih odstopa terjatev, ko se stranki izrecno ne dogovorita za provizijo, je višino morebitnega plačila za storitev treba ugotoviti iz okoliščin posameznega primera. Tudi v primerih, ko se stranki izrecno ne dogovorita za provizijo, so storitve lahko opravljene za plačilo, saj je plačilo lahko zajeto v odbitku (diskontu).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Nastanek obveznosti obračuna DDV od pridobitve blaga znotraj Unije in odbitek tega DDV

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-750361/2012-2, 20. 2. 2013 V zvezi s spremembo določb Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) glede nastanka obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj EU se v praksi pojavljajo številna vprašanja davčnih zavezancev v p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Povečanje stopenj DDV - najpogostejša vprašanja in odgovori

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-3 01-620-05, 5. julij 2013 V zvezi s povečanjem stopenj DDV po ZIPRS1314-A je bilo izdano pojasnilo št. 4230-360780/2013-2 01-620-05 z dne 5. julija 2013. 1. Davčni zavezanec je a
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Javna naročila - snemanje pogajanj

Irena Vovk, 25.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Ali se lahko snemajo pogajanja brez predhodne objave v postopku javnega naročila (pogajanja naj bi potekala ustno, z vsakim ponudnikom posebej)? Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Storitve, povezane z izvozom, verižni izvozni posel ter DDV

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Davčni zavezanec, izvoznik blaga v Srbijo, sklene z zavezancem iz Srbije pogodbo, ki je različno poimenovana - bodisi pogodba o zastopanju, pogodba o posredovanju, pogodba o raziskavi trga ali pogodba o prezentaciji programa. Na tej podlagi prejme od zavezanca iz Srbije račun za opravljeno storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Pojasnilo DURS, št. 4212-4452/2011, 12. januar 2012 • Ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni prostor, ki je v lasti podjetnika kot fizične osebe, štejejo za davčno priznane odhodke, če podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v poslovnih knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Javno financiranje gospodarskih javnih služb in nov sveženj - SSGP II

dr. Aleš Ferčič, 26.7.2012

PRORAČUN, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 29-30/2012Pred kratkim je Evropska komisija objavila še zadnjega od virov, ki tvorijo nov "sveženj - SSGP II". Ta vsebuje pojasnila in pravila javnega financiranja služb oziroma storitev splošnega gospodarskega pomena, ki naj bi izboljšala dosedanji sistem v smislu njegove večje razumljivosti, preprostosti in prožnosti. Če upoštevamo probleme v praksi, lahko mirno rečemo, da gredo zastavljeni cilji v pravo smer. Lahko enako rečemo glede ukrepov, s katerimi naj bi se ti cilji uresničili?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Obravnava vinjet in parkirnin z vidika odbitka DDV

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV pri nakupu vinjet in plačilu parkirnin?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Oprostitev plačila davkov od dohodkov uslužbencev OZN in specializiranih agencij OZN

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-5068/2012-3, 15. junij 2012 • Za uslužbence Organizacije združenih narodov (OZN) in uslužbence specializiranih agencij OZN se uporabljata Konvencija o privilegijih in imunitetah Združenih narodov oziroma Konvencija o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij, ki določata, da so uslužbenci oproščeni davkov na plače in honorarje, ki jih izplača OZN ali specializirana inštitucija OZN. Ali je mogoče navedene konvencije razlagati tako, da je davčni zavezanec (rezident Slovenije) oproščen plačila dohodnine od plače, ki jo prejema pri specializirani agenciji OZN?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) se spreminja obračunavanje in plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za posamezne zavarovance. V skladu z 9. členom ZUJF se za družinske pomočnike - zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) obračunava in plačuje tudi prispevek delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Donacija kot davčno priznan odhodek

mag. Boštjan Petauer, 22.7.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Davčni zastopnik in njegova odgovornost za plačilo DDV

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-179/2008, 17. junij 2008 • Ali se davčna izvršba izvaja proti davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji (tujcu) in ima v Sloveniji davčnega zastopnika, ali proti njegovemu davčnemu zastopniku? Davčni organ v postopku davčne izvršbe terja davčnega zavezanca, saj davč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Neodbitni DDV kot davčno priznani odhodek

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 • Ali se DDV, ki se po četrtem odstavku 67. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)1 ne sme odbiti, lahko obravnava kot davčno priznani odhodek v skladu z 29. in 30. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)?2 ZDDV-1 v četrtem odstavku 67. člena določa, da davčni zavezanec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Davčna obravnava stroška za nakup vinjete

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 Pojasnilo MF, št. 421-177/2008, 8. julija 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Nagrade stečajnih upraviteljev z vidika DDV

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008Glede na to, da smo imeli v zvezi z obravnavo nagrad stečajnih upraviteljev v sistemu DDV več vprašanj, smo na Ministrstvo za finance naslovili dopis, s katerim smo jih zaprosili za njihovo mnenje. Dne 16. maja 2008 smo mnenje (št. 429-265/2007) prejeli in ga v delu, ki se nanaša na obravnavo dela s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

DDV in pogodbe sale and lease back

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008•?Kakšna je davčna obravnava poslov pogodb sale and lease back z vidika DDV? Transakciji dobave in povratnega najema na podlagi pogodbe sale and lease back se za namene DDV obravnavata kot dve ločeni dobavi in ne kot transakcija financiranja. Ministrstvo za finance je v svojem pojasnilu št. 423-24/...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Obdavčitev dobav rabljenega blaga

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 Kako se obdavči prodaja osnovnih sredstev (avtodoma in tovornega vozila), ki jih je zavezanec nabavil od prodajalca, davčnega zavezanca iz druge države članice EU, ki je na računu obračunal DDV na podlagi posebne ureditve za rabljeno blago? Od dobave motornega vozila, ki je ni mogoče uvrstiti v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Olajšava za investicije pri prodaji in povratnem odkupu

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 Pojasnilo DURS, št. 4200-76/2008-2, 16. junij 2008 Družba z omejeno odgovornostjo je leta 2005 kupila nepremičnino in pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za ta nakup uveljavljala olajšavo za investicije na podlagi 49. člena ZDDPO-1. V letu 2008 želimo na podlagi kupoprodajne pogodbe od te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄29-30

Davek na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 26.7.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 29-30/2007Prodaja nepremičnin in zavezanost za DDV Pojasnilo DURS, št. 060-87/2007-2, 11. maj 2007 Na vprašanje svetovalne hiše, ki se nanaša na konkreten primer, ko je oseba pred osmimi leti kupila zemljišče, na katerem je v skladu s predpisi dopustna graditev objektov, zdaj pa to zemljišče, razdelje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄29-30

Davek na motorna vozila

Avtor ni naveden, 26.7.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 29-30/2007Oprostitev DMV od vozil, kupljenih za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok Pojasnilo DURS, št. 092-576/2007-2, 26. april 2007 Mater štirih otrok, ki je v letu 2006 v Sloveniji kupila rabljeni osebni avtomobil in plačala vse dajatve, je zanimalo, ali je možno uveljavljati davčno olajšavo p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

2016(1) 2015(1) 2014(4) 2013(3)
2012(6) 2010(1) 2008(7) 2007(5)
2006(3) 2005(2)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJK LMNO P QRSŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov