O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Kmalu spremembe pri izplačilih in predplačilih proračunskih uporabnikov

mag. Mojca Kunšek, 30.5.2013

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 21/2013V začetku junija 2013 bo začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki naj bi bil kot odraz potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjšanje odhodkov in povečanje prihodkov proračunov države sprejet po nujnem postopku, saj dosedanji ukrepi niso dosegli pričakovanega uspeha v zadostnem obsegu. Poleg tega pa je treba v proračunih zagotoviti dodatna sredstva za poplačilo ukrepov, določenih v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), za katere sta Ustavno sodišče RS in Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ugotovili, da so v nasprotju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Novi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

Petra Ferk, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 21/2011Dne 3. maja 2011 je bil objavljen Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), ki je začel veljati 18. maja 2011 in je v celoti razveljavil in nadomestil v letu 2007 sprejeti ZPFOLERD. Prinaša bistvene spremembe. Kot vodilo v 4. in 7. členu ohranja osnovno pravilo, da javna podjetja in izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, ki poleg dejavnosti, ki jih opravljajo na podlagi pravic ali pooblastila, izvajajo še druge dejavnosti, vodijo ločene računovodske evidence po posameznih dejavnostih. Vendar pa v 6. in 12. členu pri določanju izjem uporablja zelo visoke finančne pragove. Javna podjetja in izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem uživajo izključno ali posebno pravico, znaša manj kot 40 milijonov evrov, ali javne kreditne institucije z izključno ali posebno pravico, katerih bilančna vsota znaša manj kakor 800 milijonov evrov, niso zavezanci po ZPFOLERD-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na področju varstva okolja

Adrijana Viler-Kovačič, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 21/2011Javno-zasebno partnerstvo je razmeroma nov ekonomski in pravni instrument, ki ga je leta 2006 uvedel Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP). Zakon je krovni predpis o povezovanju javnih in zasebnih partnerjev za pospeševanje uresničevanja projektov v javnem interesu. Iz Poročila o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2009 izhaja, da se v javno-zasebno partnerstvo uvrščajo tudi vodne pravice (koncesije in vodna dovoljenja) in nekatera pooblastila na področju varstva okolja. Menim pa, da ti instituti ne sodijo v javno-zasebno partnerstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Z novim ZPFOLERD-1 do preglednejšega in bolj urejenega delovanja javnih podjetij

Mojca Kunšek, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 21/2011Na podlagi revizijskega mnenja Računskega sodišča je bil sprejet Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), ki s povzemanjem določb Direktive Komisije 2006/111/ES in ob upoštevanju ugotovitev Računskega sodišča nadomešča svojega predhodnika in prinaša red v vodenju evidenc javnih podjetij ter podjetij s koncesijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti

Rajko Pirnat, 2.6.2011

PRORAČUN

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 21/2011Vlada je 13. aprila 2011 določila predlog Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, ki je trenutno v prvi obravnavi v Državnem zboru. Predlog je sicer poskus bolje in jasneje urediti statusna vprašanja javnih zavodov in koncesij na področjih storitev v splošnem interesu, ki so negospodarskega značaja, pri tem pa poskuša urejati tudi sistem teh storitev. Zavedam se tudi, da je bil v usklajevanje rešitev predloga zakona vložen velik napor in da je morda to največ, kar se je trenutno dalo doseči. Vendar, z rezultatom ne moremo biti zadovoljni, saj temelji na nejasnih in napačnih konceptih ter ne zadošča za modernizacijo izvajanja storitev v splošnem interesu v Sloveniji, zlasti glede javnih zavodov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado RS in Vlado Italijanske republike

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Storitve na področju gradbeništva in 76.a člen ZDDV-1

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Ali se storitev, opravljena na podlagi pogodbe za gradnjo inženirskega objekta, ki vključuje tudi arhitekturno in gradbeno projektiranje ter gradbeni nadzor, obravnava kot enotna storitev, za katero se v celoti uporabi 76. a člen ZDDV-1?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Obresti iz naslova blagovnih kreditov

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične osebe, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po ZDavP-2 ali zakonu o obdavčenju

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Nastanek obdavčljivega dogodka

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Ali je mogoče obdavčeno najemnino za objekt, poslovni prostor ipd. zaračunati v skladu z drugim odstavkom 33. člena ZDDV-1 za več mesecev skupaj (denimo trimesečno, polletno ali letno), pri čemer bi storitev nastala zadnji dan najemnega obdobja (za obdobje januar-marec pogodbeni stranki določita, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Nastopajoči športnik (nerezident) in ureditev obveznosti plačnika davka

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Obračunavanje razlike trošarine za cigarete

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Uveljavljanje dodatne splošne olajšave

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Udeležil sem se seminarja, na katerem mi je bilo razloženo, da se kot dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, kateremu se prišteje obračunan znesek prispevkov za socialno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Olajšava za investiranje - motorna vozila

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Davčna uprava RS je prejela več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na uveljavljanje olajšave za investiranje za nakup delovnih strojev (bagrov, viličarjev, kosilnic).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Fizična oseba je lastnica nepremičnine (zemljišča), ki ga je pridobila leta 2007. Ta fizična oseba namerava odpreti podjetje (s.p.), v katerega bo ob začetku opravljanja dejavnosti vložila nepremičnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009V zvezi z identifikacijo za namene DDV ter obdavčljivim dohodkom dobivajo različni samostojni novinarji nasprotujoče si informacije s strani davčnih uradov, prav tako novinarji različno razlagajo zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Obdavčitev regresa in novosti v koriščenju letnega dopusta

mag. Mojca Kunšek, 29.5.2008

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 21/2008Obračun davčnih odtegljajev odslej le še individualen in elektronsko posredovan V skladu s 57. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)1 mora plačnik davka oz. izplačevalec kateregakoli dohodka fizični osebi ob izplačilu izračunati in plačati davek za davčnega zavezanca v obračunu davčnega odtegl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Obračun davčnih odtegljajev odslej le še individualen in elektronsko posredovan

Avtor ni naveden, 29.5.2008

Poravnava davkov in prispevkov

, Pravna praksa, 21/2008Obračun davčnih odtegljajev odslej le še individualen in elektronsko posredovan V skladu s 57. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)[1] mora plačnik davka oz. izplačevalec kateregakoli dohodka fizični osebi ob izplačilu izračunati in plačati davek za davčnega zavezanca v obračunu davčnega odte...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄21

Združevanje denarnih sredstev

Mitja Širaj, 31.5.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Davek od dohodka pravnih oseb

Mitja Širaj, Pravna praksa, 21/2007študent 4. letnika PF Univerze v Ljubljani, pravna pisarna Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana Z združevanjem denarnih sredstev (cash pooling) pojmujemo eno izmed storitev, ki jo banke ponujajo predvsem družbam za upravljanje likvidnosti, koristna pa je zlasti za multinacionalne družbe v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄21

Odločitve Državne revizijske komisije

Tomaž Vesel, 12.6.2003

Računsko sodišče

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 21/2003Navedbe blagovnih znamk in dopustnost dodatka "in podobno" Praksa javnih naročil dodatek "ali podobno" sorazmerno pogosto uporablja. In medtem ko zapis raznih blagovnih znamk, tipov, patentov ali proizvajalcev praviloma omenjeni dodatek spremlja, pa se ob tem pogosto pozablja, da je navedeno kombina...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Davki: Davčni vidik managerskega odkupa podjetja (II.del)

Klemen Šešok, 13.6.2002

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 21/2002Nadaljevanje iz prejšnje številke Obdavčitev kapitalskih dobičkov? Z vidika MBO je med bistvenimi vprašanji obdavčitev kapitalskih dobičkov. Posamezniki, udeleženi v MBO, se lahko kasneje odločijo, da bodo svoje delnice oziroma deleže prodali(*1). Tako ustvarjeni kapitalski dobiček je lahko obrem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Davki: Davki in harmonizacija s pravom EU

Romana Sladič, 13.6.2002

Davki občanov in dohodnina

Romana Sladič, Pravna praksa, 21/2002V času, ko se Slovenija pripravlja na vstop v Evropsko unijo in včasih že skoraj prehitropripravlja, popravlja in sprejema zakone ter druge državne akte, da bi zadostila pogojem in zahtevam EU, je Državni svet v sodelovanju z Zvezo društev pravnikov Slovenije in Avstrijskim inštitutom za vzhodno in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Pojasnilo direktorja Carinske uprave RS - prekoračeno pooblastilo

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Carinska služba, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 21/1998Pojasnilo, št. 7-3/96-A-3, ki ga je 27. 12. 1995 izdal direktor Carinske uprave RS, ni začelo veljati in se ne sme uporabljati, ker ni bilo objavljeno v Uradnem listu RS. Z izpodbijanim pojasnilom je direktor Carinske uprave RS zakonsko pooblastilo prekoračil, saj je z določitvijo načina ugotavlj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

2013(1) 2011(4) 2010(8) 2009(5)
2008(2) 2007(1) 2003(1) 2002(2)
1998(2) 1997(1) 1995(2) 1993(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Avtorji

ABCĆČ DĐEF GHIJK LMNOP QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov