O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji

mag. Dominik Kuzma, 26.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Davki občanov in dohodnina

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 16-17/2018Ob poplavi novic o davčnih utajah in skrivanju dohodkov v davčnih oazah, projektu BEPS in drugih mednarodnih ukrepih, ki ciljajo na zajezitev erozij davčnih osnov v druge (davčno manj obremenjene) države, je novica o sprejetju direktive o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji (v nadaljevanju direktiva) bolj ali manj šla mimo radarja strokovne in še posebej splošne javnosti. To pa ne pomeni, da je sprejetje direktive, ki bo določila standarde reševanja sporov mednarodne dvojne obdavčitve dohodkov in marsikateremu davčnemu zavezancu dala na voljo pravna orodja za uveljavljanje pravic v mednarodnem davčnem okolju, nepomembno. Ravno nasprotno, gre za pomemben premik in dobrodošlo spremembo na področju mednarodne davčne ureditve v Evropski uniji (EU), ki bo po implementaciji direktive pomembno vplivala na dohodke in življenje marsikaterega davčnega zavezanca, ki se je znašel v navzkrižnem ognju dvojne obdavčitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Ureditev rezidentskega statusa in druge davčne obveznosti

Avtor ni naveden, 26.4.2018

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2018Finančna uprava RS obvešča vse slovenske državljane, ki živijo v tujini in imajo v Sloveniji še vedno uradno prijavljeno stalno prebivališče, dejansko pa že dlje časa živijo v tujini ali pa so se iz Slovenije odselili za stalno, si lahko uredijo svoj rezidentski status pri Finančni upravi RS (FURS) z vložitvijo vloge (dopisa) oziroma v obliki izpolnjenega Vprašalnika: Ugotovitev rezidentskega statusa - odhod iz Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Uvoz in izvoz blaga prek pošte (Podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 26.4.2018

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2018Carinskih formalnosti ni treba opraviti za pošiljke, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav članic EU, razen če gre za blago, ki v EU še ni bilo sproščeno v prosti promet ali je poslano z ozemelj, ki so izvzeta s carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄16-17

Za odbitek davka, plačanega v tujini, morate vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Avtor ni naveden, 26.4.2018

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2018Davčnemu zavezancu se odbitek davka, plačanega v tujini, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma napovedi za odmero dohodnine. Če tega ne stori v ugovoru pa ima tak zavezanec možnost, da zoper odločbo o odmeri dohodnine vloži pritožbo, v kateri uveljavlja tuj davek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega naročila in koncesijskih pogodb

Mužina Aleksij, Rejc Žiga, 21.4.2017

PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, mag. Žiga Rejc, Pravna praksa, 16-17/2017Po ratione temporis veljavnih direktivah 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU so dobava blaga, izvedba storitev ali izvedba gradenj javne pogodbe, ki so bodisi javno naročilo bodisi javna koncesija. Že v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) določena"odplačnost pogodbe" oziroma opredelitev v Direktivi 2004/18/ES ("proti plačilu pisno sklenjene pogodbe", katerih predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali opravljanje storitev) jasno nakazujeta, da gre za sinalagmatične pogodbe, pri katerih mora država za predmet javnega naročila plačati v izbrani ponudbi določeno ceno oziroma opraviti plačilo iz javnih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Pasti ekonomsko najugodnejše ponudbe kot merila za izbor ponudnika po ZJN-3

mag. Matjaž Kovač, 21.4.2017

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 16-17/2017Javna naročila naročnik odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba mora biti ocenjena glede na najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, pri čemer bi moral biti vedno upoštevan vidik cene ali stroškov. Oceno ekonomsko najugodnejše ponudbe je mogoče izvesti tudi zgolj na podlagi cenovne ali stroškovne učinkovitosti. Prav tako se ustrezni standardi kakovosti določijo tudi s tehničnimi specifikacijami ali pogoji za izvedbo javnega naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄16-17

Davčna transparentnost

mag. Dominik Kuzma, 21.4.2016

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 16-17/2016Razkritje milijonov dokumentov panamske svetovalne družbe Mossack Fonseca, ki je nudila svoje storitve številnim fizičnim in pravnim osebam po svetu, bo verjetno še zelo dolgo odmevalo tako v strokovnih medijih in politiki kot tudi v družbenem mnenju. Kljub turbulenci, ki bo nekaj časa vladala čustvom, je na razkritje treba gledati kritično in konstruktivno. Kritični pogled mora obsegati vprašanja o verodostojnosti dokumentov neznanega vira, ki velikokrat podaja podatke v obliki prepisov elektronske korespondence med davčnimi zavezanci in panamsko družbo. Konkretni postopki zoper posameznike bodo razkrili strokovno zanimiva vprašanja, še zlasti če bodo postopki temeljili izključno na ugotovitvah iz panamskih dokumentov, brez dodatnih verodostojnih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Stvarne pravice na javnem premoženju, javno-zasebno partnerstvo (koncesije) in javna naročila

dr. Aleksij Mužina, 25.4.2013

PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 16-17/2013V prispevku podajam nekaj temeljnih napotil pri pravilni uvrstitvi raznovrstnih pravnih poslov, ki jih sklepata javni in zasebni sektor v zvezi z gradnjo (zlasti) infrastrukturnih objektov, kar lahko po eni strani predstavlja prve korake v smeri iskanja pravnih odgovorov na vsakdanje dileme, po drugi pa pomaga minimizirati tveganje izogibanja strožjim predpisom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Zadnje spremembe MSRP se bodo odražale že v vmesnem poročilu 2013

mag. Mojca Kunšek, 25.4.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 16-17/2013Zadnje spremembe mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) so z Uredbo Komisije (EU) št. 301/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede letnih izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja (Uredba) prinesle spremembe pri vrsti MSRP, ki zajemajo:
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

(Ne)dopustnost dodatnih del v kohezijskih projektih

dr. Breda Mulec, 25.4.2013

PRORAČUN

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 16-17/2013Ministrstva, ki so kot posredniška telesa dolžna zagotoviti, da poteka izvajanje večjih in dragih investicijskih projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada, v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, se soočajo z zahtevami izvajalcev in naročnikov po financiranju dodatnih del zaradi nepredvidenih okoliščin. Za dodatnimi deli, predvidenimi v aneksih k osnovnim izvajalskim pogodbam za gradbena dela, ki jih skleneta naročnik (občina) in izvajalec (podjetje), pa se včasih skrivajo želje ene od pogodbenih strank po povečevanju vrednosti projekta. S tem je upravičenost sofinanciranja takih dodatnih del iz evropskega in državnega proračuna vprašljiva, saj obstaja možnost, da so bili kršeni strogi zakonski okviri, posledično pa uporabljen postopek za izbor izvajalca dodatnih del, ki je neskladen s pogoji za izbiro postopka, določenimi v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄16-17

Je povrnitev stroškov izobraževanja nekdanjemu delodajalcu s strani novega delodajalca za delavca res obdavčena boniteta?

Joži Češnovar, 26.4.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Joži Češnovar, Pravna praksa, 16-17/2012Plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, pod pogojem, da gre za izobraževanje oziroma usposabljanje v zvezi s poslovanjem delodajalca, se po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) ne štejejo za boniteto, temveč so neobdavčen dohodek delojemalca. V praksi niso redki primeri, ko delavec med izobraževanjem, ki ga je plačal delodajalec, ali po njegovem končanju prekine delovno razmerje in se zaposli pri drugem delodajalcu, pri čemer novi delodajalec namesto delavca prvemu delodajalcu povrne stroške izobraževanja v višini, kot je bila za primer delavčeve odpovedi delovnega razmerja dogovorjena v pogodbi o izobraževanju med delavcem in prvim delodajalcem. Iz sodbe Upravnega sodišča RS opr. št. I U 136/2009 z dne 9. marca 2010, sicer sprejete še na osnovi starega Zakona o dohodnini (ZDoh), izhaja stališče, da naj bi taka plačila za delavca pomenila obdavčen prejemek iz delovnega razmerja, in ne plačilo stroškov izobraževanja v povezavi z zaposlitvijo, ki se po takrat veljavnem ZDoh niso vštevala v osnovo za davek od osebnih prejemkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Izvedba postopka javnega naročanja brez gradbenega dovoljenja

Aleksander Petrovčič, 22.4.2010

PRORAČUN

Aleksander Petrovčič, Pravna praksa, 16-17/2010V postopkih javnega naročanja se investitor - naročnik po predpisih o javnem naročanju - pogosto znajde pred dilemo, ali lahko že izvede postopek javnega naročanja za izvedbo gradnje bodočega objekta, za katerega sicer še nima gradbenega dovoljenja, ali ne. Dilema je še zlasti aktualna, saj ima naro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010V Ur. l. RS, št. 27/10 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: pravilnik), ki je začel veljati 3. aprila 2010. V nadaljevanju so na kratko obrazložene spremembe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Obvestilo o sprejetju sprememb in dopolnitev Zakona o davku na motorna vozila

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010V Ur. l. RS, št. 9/10 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-C), s katerim se od 1. marca 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV)1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Vračilo DMV za nakup motornega vozila za prevoz invalidne osebe

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010• Davčna zavezanka živi z možem in njegovim bratom, ki je stoodstotni invalid in je povsem odvisen od tuje pomoči. Ker pa ni kreditno sposoben, je posojilo vzela davčna zavezanka in je zato registrirala avto na svoje ime. Ali lahko torej davčna zavezanka uveljavlja vračilo DMV za nakup novega avtomo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Davčna obravnava rente iz naslova izgubljenega zaslužka

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4210-50/2009, 18. marec 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Obračun DDV od dobave orodja na ozemlju Italije

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-23/2009-2, 6. april 2009 Kupec blaga s sedežem v Sloveniji se ne strinja s plačilom DDV v Italiji za nakup orodja, ki je potrebno za izdelavo aluminijastih profilov in ki po dobavi ostane v Italiji. • V kateri državi je treba obračunati DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Davčna obravnava obresti, doseženih pri predčasni prekinitvi pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-2/2009, 5. marec 2009 Stranka je 10. aprila 2001 sklenila varčevalno pogodbo po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS) za dobo deset let. Dne 31. julija 2008 je stranka pogodbo predčasno prekinila. Banka do prekinitve pogodbe po NSVS davčni upravi ni poročala o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Zavarovanje bančnih garancij

dr. Miran Jus, 23.4.2009

Banke, zavodi

dr. Miran Jus, dr. Miran Jus, Pravna praksa, 16-17/2009Na preprosto ali prvo zahtevo izdane bančne garancije so učinkovito in uveljavljeno sredstvo zaščite pred riziki neizpolnitve pogodbenih obveznosti dolžnikov, ki pa nalogodajalce za izdajo teh garancij ter banke in druge finančne institucije izpostavlja rizikom unfair callinga ter prevarnim zahtevam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 - nakup delovnih strojev in traktorjev

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4210-39/2009-1, 23. marec 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Dokazilo o prevozu blaga v namembno državo članico pri carinskem postopku 42

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-105/2009-2, 6. april 2009 Za uvozno podjetje iz Velike Britanije nastopam kot carinski posrednik in zastopnik v carinskem postopku 42 pri uvozu jadrnic, gliserjev, jaht, ki se v namembno državo ne prevažajo, ampak se opravi "samotransport". V tem primeru uvoznik ne razpol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230115/2009-04, 9. april 2009 • Kako je z davčno obravnavo oddajanja nepremičnin v lasti slovenske pravne osebe, ki leži na Hrvaškem, in s katero lahko po hrvaški zakonodaji upravlja le pravna oseba s sedežem na Hrvaškem?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Obdavčitev dobitkov iger na srečo po novem

mag. Mojca Kunšek, 24.4.2008

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 16-17/2008Obdavčitev dobitkov iger na srečo po novem
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Obdavčitev nagrade

Avtor ni naveden, 24.4.2008

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 16-17/2008 • Ali in kako je obdavčena nagrada stanovskega društva za življenjsko delo? Nagrade so po določbi tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2)[1] obdavčene kot drugi dohodki. V skladu s 107. členom ZDoh-2 se dohodnine ne plačuje od nagrade in priznanja za izjemne dosežke na human...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄16-17

Davčna imuniteta Evropskih skupnosti

Avtor ni naveden, 26.4.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine, Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 16-17/2007Davčna imuniteta Evropskih skupnosti Komisija ES proti Belgiji (C-437/04 z dne 22. 3. 2007) Na podlagi 3. člena Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti so Skupnosti, njena sredstva, prihodki in drugo premoženje oproščeni vseh neposrednih davkov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

2018(4) 2017(2) 2016(1) 2013(3)
2012(1) 2010(4) 2009(7) 2008(2)
2007(3) 1998(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

ABCĆČ DĐEFGHIJ K LM NOP QR SŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov