O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Splošno o DDV (podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019Pojasnilo FURS, 3. izdaja dokumenta, januar 2019 Veljavnost od 1. januarja 2019 Obračun DDV Predložitev obračuna Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katere
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Kam smo zašli z novelo ZJN-3A?

Milena Basta Trtnik, 17.1.2019

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 3/2019Javno naročanje je način ureditve nabavne politike države (oziroma zavezancev za javno naročanje po 9. členu ZJN-3). Prvotni namen zakonodaje o javnem naročanju je varovanje položaja ponudnikov na trgu in njihove enakopravne obravnave ter zagotavljanje konkurence med ponudniki na relevantnem tržišču. Kot že pregovorno velja v pravu javnih naročil, ureditev področja ni celostna in se zato prepogosto spreminja. Zato je prva sprememba (ZJN-3A, ki se uporablja od 1. novembra 2018) sledila relativno hitro, in sicer le dobri dve leti po uveljavitvi ZJN-3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Davčno potrjevanje računov (vprašanja in odgovori)

Avtor ni naveden, 17.1.2019

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2019Pojasnilo FURS, 1. izdaja dokumenta, julij 2015 Sprememba dokumenta, dopolnjeno vprašanje št. 165 in 226, ter dodano vprašanje št. 315 Vprašanje 165: Številčenje računov glede na način plačila (na TRR ali gotovinsko) (21. 8. 2015, 8. 1. 2019) Primer 1: Podjetje
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Obvezne sestavine okvirnega sporazuma v postopku javnega naročanja

dr. Klemen Pohar, 17.1.2019

PRORAČUN

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 3/2019Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah. V splošnem sta bistveni sestavini pogodbe vsaj predmet obveznosti in cena, pri čemer je logično, da morajo biti določene tudi stranke pogodbe. Podobno velja za pogodbe, sklenjene v postopkih javnega naročanja, za katere poleg pravil obligacijskega prava veljajo tudi specialna pravila prava javnih naročil. Poleg (običajnih) pogodb pa je mogoče v postopkih javnega naročanja skleniti tudi t. i. okvirne sporazume, to je sporazume med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, s katerimi se določijo pogoji za naročila, ki se bodo oddajala v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno, in če je ustrezno, predvideno količino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Zaslišanje stranke pri uporabi instituta poroštva v postopku davčne izvršbe

Nataša Klančnik, 17.1.2019

Davki občanov in dohodnina

Nataša Klančnik, Pravna praksa, 3/2019Po drugem stavku prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) davčni organ začne postopek davčne izvršbe, ko davčni dolžnik, ki izkazuje davčni dolg, prenese svojo dejavnost na drugo osebo in se s prenosom želi izogniti plačilu davčne obveznosti. Gre za zakonsko poroštvo na področju javnega, davčnega prava, zato se odloča na podlagi ZDavP-2 s subsidiarno uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

TAXEDU

Patricij Maček, 17.1.2019

DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE

Patricij Maček, Pravna praksa, 3/2019Spletni portal TAXEDU je spletna stran Evropske unije (EU), ki je namenjena izobraževanju mladih o davkih. Cilji portala so: (1) izboljšati fiskalno izobraženost mladih evropskih državljanov, (2) z izobraževanjem zmanjšati davčne utaje in goljufije po Evropi ter (3) državljane EU informirati o storitvah in možnostih, ki jih davki omogočajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Vprašanja (ne)ustavnosti ureditve po noveli ZBan-1L

Tamara Kek, 23.1.2014

Banke, zavodi

Tamara Kek, Pravna praksa, 3/2014Dne 14. novembra 2013 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 96/13 z dne 22. novembra 2013. S sprejemom ZBan-1L so bili v 261.a, 261.b, 261.c, 261.d, 261.e in 261.f členu v povezavi s 2. in 4. točko prvega odstavka 253.a člena, v 1.a točki prvega odstavka 253. člena in tretjega odstavka 253. člena, 253.b, 260.a in 260.b členu, prvem in drugem odstavku 262.a člena, drugem odstavku 262.b člena, 347. in 350a. členu na novo določeni izredni ukrepi, ki jih lahko izreče Banka Slovenije posameznim bankam z namenom zagotovitve kapitalske ustreznosti bank, in možnost uporabe pravnih sredstev zoper izrečene ukrepe. Ti ukrepi se nanašajo bodisi na konverzijo kvalificiranih obveznosti (med katere sodijo tudi podrejene obveznice NLB26) v delnice banke ali na prenehanje veljavnosti kvalificiranih obveznosti. V obeh primerih se z izrečenimi izrednimi ukrepi poseže v že nastalo dolžniško-upniško razmerje med kupcem kvalificiranih obveznosti in poslovno banko kot izdajateljico dolžniškega vrednostnega papirja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Davek na nepremičnine - vidik občine

Nejc Zemljak, 23.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov, LOKALNA SAMOUPRAVA

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 3/2014>Davek na nepremičnine je uveljavljen. Poslan je sicer tudi v ustavno presojo, ampak pustimo času čas in se obnašajmo, kot da bo v taki obliki tudi ostal. Kaj je prinesel občinam?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Predlog ZJN-2E

Milena Basta Trtnik, 23.1.2014

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 3/2014Ministrstvo za finance je prejšnji teden na Vlado poslalo predlog za spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), poimenovan ZJN-2E. Predlog predstavlja že peto spremembo ZJN-2, pri čemer pa glede na sprejem direktive o javnih naročilih lahko pričakujemo, da se bo ZJN-2 v kratkem ponovno spreminjal. Menim, da predlagane spremembe, razen dviga mejnih vrednosti, od katerih dalje je treba uporabljati določila direktiv, niso take, da jih ne bi bilo mogoče uzakoniti že hkrati z nedavno spremembo zakona konec novembra 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Obdavčitev nepremičnin z vidika stvarnopravne ureditve

Kuzma Dominik, Kaluža Aleš, 23.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Dominik Kuzma, Aleš Kaluža, Pravna praksa, 3/2014Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr) je dodobra razdelil slovensko strokovno in splošno javnost. Nov davek zadeva vse, ki imajo v lasti nepremičnino, posredno pa bo imel vpliv tudi za osebe, ki so z lastniki nepremičnin ekonomsko ali pogodbeno povezane. Na kratko, zakon je v javnosti vzbudil veliko zanimanja, ki se izraža predvsem v obliki negativnih odzivov na zakon in številnih kritik uporabljenega pristopa. V članku ne bova razpravljala o politični ustreznosti zakona, želiva pa analizirati nomotehnične rešitve, ki se prekrivajo s stvarnopravnimi instituti in v stičnih točkah ustvarjajo trenja, ki so z uporabniškega vidika neželena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Dvojno obdavčeni obmejni delavci

mag. Jasmina A. Tabaković, 23.1.2014

Davki občanov in dohodnina

Jasmina A.-Tabaković, Pravna praksa, 3/2014Deseti informativni shod Civilne iniciative Apače (CI Apače), organiziran prvo soboto v letu 2014, bi lahko poimenovali tudi Slovenija v malem, saj so se ga množično udeležili dnevni delovni migranti z Gorenjske, Koroške, Štajerske in iz Prekmurja, ki si kruh služijo v sosednjih državah članicah EU. Razlog za množično udeležbo je sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), s katero je zakonodajalec sledil odločbi Ustavnega sodišča in ukinil posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne migrante, kar je bilo že predstavljeno. Tokratni prispevek prikazuje obdavčenje obmejnih delavcev z vidika nadnacionalnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem naročanju

Potočnik Maja, Križanec Uroš, 24.1.2013

PRORAČUN, Obligacije

mag. Maja Potočnik, Uroš Križanec, Pravna praksa, 3/2013Dejstvo, da Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) določa obvezna plačila podizvajalcev, je splošno znano tako med naročniki kot tudi med ponudniki in podizvajalci. Zaplete pa se takoj, ko dejansko stanje odstopi od ustaljenega: če glavni izvajalec ne priznava terjatve ali celotne terjatve podizvajalca, če ima izpolnitev podizvajalca napake, če so med glavnim izvajalcem in podizvajalcem dogovorjena zadržana sredstva in celo če glavni izvajalec pred prejemom plačila naročnika poplača podizvajalce. Težave pri reševanju takih vprašanj, ki so v praksi pogosta in tudi običajna, kažejo na nerazumevanje instituta neposrednega plačila podizvajalcem. Glede na to, da se v zvezi s pravno naravo tega instituta ne more poenotiti niti pravna stroka, subjektom, ki jih predmetni institut prizadeva, ne preostane nič drugega, kot da poiščejo konkretne odgovore na konkretna vprašanja, kar je tudi namen tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Od 1. januarja teče rok za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po novem

mag. Mojca Kunšek, 24.1.2013

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2013S 1. januarjem je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba), ki določa oblikovanje cen občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 149. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) za: - oskrbo s pitno vodo, - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, - obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Ustava in dolžniška zavora

Igor Vuksanović, 26.1.2012

PRORAČUN

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 3/2012Priča smo pretežno enotnemu navdušenju političnih elit in akademske stroke nad dopolnitvijo Ustave z "zlatim pravilom" o najvišjem dovoljenem javnem dolgu države (nem. Schuldenbremse - dolžniška zavora). Videti je, da je mišljena omejitev, izražena v odstotkih bruto domačega proizvoda (BDP), na čemer gradi tudi predlog sprememb javnofinančne zakonodaje, ki naj bi postavil zgornjo mejo (bruto) zadolževanja pri 48 odstotkih BDP. Po pravu Evropske unije (EU) nas že tako ali tako zavezuje maastrichtska meja pri 60 odstotkih BDP, hkrati pa dvojec Merkel-Sarkozy neustavljivo promovira idejo o fiskalnem paktu držav evrskega območja. Tukaj se niti nima smisla ukvarjati s psihološko-antropološko sliko slovenskih elit, ki z brezmejno energijo podprejo predlog, ki je pisan na kožo eni državi članici EU (Nemčiji), niti črhnejo pa ne o predlogih, ki bi bili v korist lastni državi (uvedba evrskih obveznic, za katere jamči Nemčija, sredstva pa pridobivajo tudi šibkejše države).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

S spremembami ZDoh-2 do pravičnejše davčne obravnave dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti

Mojca Kunšek, 27.1.2011

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2011Ob koncu preteklega leta je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H), ki med drugim prinaša spremembe pri obdavčitvi dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti. Namen teh sprememb je odmera dohodnine od dejansko prejetih kmetijskih subvencij, in ne več na podlagi povprečnih zneskov subvencij, kar v skladu z opozorili Varuha človekovih pravic vodi do primernejše in pravičnejše odmere dohodnine. Z novelo ZDoh-2H se uvajata dve bistveni spremembi:
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007

mag. Mojca Kunšek, 24.1.2008

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2008Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007 Pri oddaji dohodnine se bomo srečali z novim institutom, tj. ugovorom, ki ga bodo lahko vložili vsi tisti davčni zavezanci, ki se z informativnim izračunom dohodnine Davčne uprave RS, poslanim do 31. maja 2008, ne bodo strinjali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Naročniki kot varuhi poslovnih skrivnosti?

mag. Dejan Jasnič, 24.1.2008

PRORAČUN

mag. Dejan Jasnič, Pravna praksa, 3/2008mag. pravnih znanosti, LL.M., pravna služba Siemens, d.o.o. V prejšnji številki PP je Aleksander Petrovčič objavil zanimiv članek v zvezi z javnostjo ponudbe, v katerem je predstavil odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-274/2007.1 To vprašanje je v praksi povezano z marsikateri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Olajšava za vzdrževanega družinskega člana

Avtor ni naveden, 24.1.2008

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 3/2008 . Kako je s priznanjem olajšave za otroka, ki se je rodil 31. marca v minulem davčnem letu (starša med letom nista uveljavljala olajšave)? Ali se prizna ta olajšava le sorazmerno (10/12) ali pa pripada upravičencu oziroma upravičencema v celoti? Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

Statusna preoblikovanja in davčne olajšave

dr. Michael Knaus, 30.1.2003

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Michael Knaus, Pravna praksa, 3/2003Nezakonite odločbe davčne uprave: Statusna preoblikovanja so instrument za optimalno ureditev podjetniške strukture že obstoječih podjetij. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) je do novele ZGD-F (v nadaljevanju: novela) normativno urejal le inštitut združitve. Združitev je vrstni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

Ustavno sodišče RS: Javna naročila - pravica do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 30.1.2003

Ustavno sodišče, Proračun

, Pravna praksa, 3/2003Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. točke prvega odstavka 19. člena in prve alineje prvega odstavka 45. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97 in 78/99) se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Ustavno sodišče RS: Višina davčne olajšave

Avtor ni naveden, 4.2.1999

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 3/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 9. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71 /93, 2/94-p., 2/95-odl. US, 7/95, 14/96-odl. US, 44/96, 68/96-odl. US in 82/97-odl. US) v zvezi z 2. točko prvega odstavka 9. člena Zakona o dohodnini se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Davčni zavezanec - mladoletnik

dr. Andrej Berden, 19.2.1998

Davki občanov in dohodnina

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 3/1998Otrok živi pri materi, oče zanj plačuje preživnino. Otrok je podedoval nepremičnine. Pri tem je davčna urpava za celotni znesek davka na dediščino obremenila zgolj mater (tudi z izvršbo) in ne očeta. Otrok je mladoleten. Ali ne bi morala starša v primeru, ko ne gre za preživljanje otroka, nositi vsa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Hrvaški štart z davkom na dodano vrednost

dr. Bojan Škof, 19.2.1998

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Bojan Škof, Pravna praksa, 3/1998Najpogostejše razprave na Hrvaškem se odvijajo o bolj ali manj uspelem štartu davka na dodano vrednost ali, kot mu pravijo Hrvatje, porez na dodanu vrijednost. Zaračunavati so ga začeli 1. 1. 1998. Za seboj je "potegnil" najširši krog davčnih zavezancev. Posledično pa tudi davčno upravo in finančno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava -VII

dr. Franc Pernek, 9.2.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 3/1995V tem sestavku bomo poskušali poiskati vpliv olajšav na obdavčitev gospodarskega poslovanja v državah OECD. Mislimo predvsem na obdavčitev dobička in dividend. V zadnjih dvajsetih letih se je razvoj sistemov obdavčitve poslovanja v posameznih državah začel s precej splošnim davkom (torej z davkom, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Vzdrževani družinski člani

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Zakonska zveza in družinska razmerja, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 3/1992Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, po kateri se vnuk šteje za vzdrževanega družinskega člana le pod določenimi pogoji. Sklep US RS, št. U-I-86/91 z dne 19. 12. 1991
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2019(6) 2014(5) 2013(2) 2012(1)
2011(1) 2008(3) 2003(2) 1999(1)
1998(2) 1995(1) 1992(2)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

A B CĆČDĐEFGHIJ K LM NOP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov