O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 194 / 198
Dokumenti od 4826 do 4850 (od skupaj 4947)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Javni pravobranilec in denacionalizacijski postopek

mag. Jože Gregorič, 28.5.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Jože Gregorič, Pravna praksa, 10/1992Zakon o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91) v 4. odst. 60. čl. določa, da v primerih, če se zahtevek glasi na premoženje, s katerim razpolagajo družbenopolitične skupnosti, zastopa interese zavezane stranke pristojno javno pravobranilstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄9

Uredba (naj bo) osrednji vladni pravni akt

dr. Marijan Pavčnik, 14.5.1992

Vlada

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 9/1992V 50. členu osnutka zakona o vladi Republike Slovenije je predvideno, da vlada ureja zadeve iz svoje pristojnosti z uredbami, njen osrednji akt za izvrševanje zakonov pa naj bi bil odlok ("Izvršilni predpisi vlade so odloki.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄9

Denacionalizacija - Prepoved razpolaganja s podržavljenim premoženjem

Alojz Flack, 14.5.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 9/1992Ali velja v smislu 88. člena zakona o denacionalizaciji prepoved nakupa stanovanja po določbah stanovanjskega zakona če je bila nepremičnina podržavljena zavarovalni zadrugi, torej civilno pravni osebi? Prepoved razpolaganja po 88. členu zakona o denacionalizaciji (v nadaljnjem besedilu ZDEN) se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄9

Sklepi o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Avtor ni naveden, 14.5.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 9/1992Iz sklepa o sprejemu pobude in začetku postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih sklepov z dne 13/6-1991 izhaja ugotovitev ustavnega sodišča da bo treba oceniti, ali sta izpodbijana sklepa v skladu z zakonom o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄9

Sporočilo Predsedstvu in Skupščini RS

Avtor ni naveden, 14.5.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 9/1992Ustavno sodišče Republike Slovenije od 30. aprila lanskega leta dalje ni konstituirano v skladu z ustavno določbo po kateri sestavlja sodišča devet sodnikov; sodniku Stanetu Markiču je mandat potekel 30/4-1991, Janku Česniku in Ivu Tavčarju pa 24/7-1991. Sodnik mag. Janez Snoj je bil izvoljen 12/2-1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄9

Ustavno sodišče RS o pokojninski osnovi

dr. Lev Svetek, 14.5.1992

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 9/1992Že precej časa nazaj buri duhove - predvsem naših delavcev na začasnem delu v tujini - določilo našega pokojninskega sistema, po katerem se tistim zavarovancem, ki po letu 1966 (po novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju po letu 1970) niso imeli vsaj enega vštevnega leta zavarovanja v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄9

Sklep izvršnega sveta občine

Avtor ni naveden, 14.5.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 9/1992Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijani sklep po svoji pravni naravi ni predpis lokalne skupnosti in za oceno takega sklepa ustavno sodišče ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-72/91 z dne 19. 3. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄9

Varstvo človekovih pravic

Barbara Konte, 14.5.1992

Človekove pravice

Barbara Konte, Pravna praksa, 9/1992Ustanovitev Sveta Evrope (maja 1949) je bila namenjena uveljavitvi treh vodilnih načel: zagotoviti vladavino prava, demokracijo in varstvo človekovih pravic in svoboščin. Prva naloga te prve evropske politične institucije je bila izdelava konvencije, ki bi zagotovila učinkovito varstvo človekovih pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄9

Statutarni sklep

Avtor ni naveden, 14.5.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 9/1992Ustavno sodišče ni pristojno ocenjevati splošnih aktov, ki niso bili izdani za izvrševanje javnih pooblastil. Sklep US RS, št. U-I-13/91 z dne 12. 3. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Denacionalizacija

Alojz Flack, 23.4.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 8/1992Ali lahko pravna oseba, ki so ji bili odvzeti gozdovi zahteva na podlagi zakona o denacionalizaciji vrnitev odvzetega premoženja? Po določbi 3. člena zakona o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/91) so upravičenci do denacionalizacije fizične osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Zakon o vladi RS - smernice ministrom

Avtor ni naveden, 23.4.1992

Vlada

, Pravna praksa, 8/1992Menimo, da bi bilo koristno v večji meri zagotoviti tudi enotno delovanje vlade ter se v ta namen poslužiti nekaterih pravil, ki veljajo v ZR Nemčiji (Geschäftsordnung der Bundesregierung - 11. maj 1951).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Obisk dr. Krügerja - varstvo človekovih pravic

mag. Vid Jakulin, 23.4.1992

Človekove pravice

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 8/1992Na povabilo Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bil v Ljubljani 13. in 14. aprila na delovnem in prijateljskem obisku dr. Hans-Christian Krüger, ki je tajnik Komisije za človekove pravice Evropskega sveta, priznan pravni strokovnjak in eden od najboljših poznavalcev judikatu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Strokovne komisije

Alojz Flack, 23.4.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 8/1992Ali so lahko za člane strokovnih komisij, ki jih izvršni sveti občinskih skupščin ustanovijo za pomoč upravnim organom, imenovani tudi predstavniki zavezancev? Po določbi 54. člena zakona o denacionalizaciji izvršni sveti občinskih skupščin ustanovijo za pomoč občinskim upravnim organom, ki na pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

O delu sveta Evrope

Avtor ni naveden, 23.4.1992

Človekove pravice, Znanost in raziskovalna dejavnost

, Pravna praksa, 8/1992Program se je začel izvajati v letu 1990. Svet Evrope ga uresničuje s posredovanjem znanja in izmenjavo izkušenj ter finančnimi investicijami. Obveščanje, sodelovanje in povezovanje so glavne smernice tega programa. E.A.S.T. (European Advanced Studies and Training in Sience and Technology) pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Ustava Republike Slovenije

dr. Lojze Ude, 23.4.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 8/19921. Podlago za urejanje lastninskih razmerij daje že 2. člen ustave, ki določa, da je Republika Slovenija pravna in socialna država. Podlago za urejanje lastninskih razmerij daje tudi zadnji stavek prvega odstavka 5. člena ustave, ki določa, da država skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kult...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

OD delavcev in funkcionarjev v državni upravi

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1992Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije v času veljavnosti določbe zakona, ki je določala, da je osnova za obračun osebnih dohodkov funkcionarjev in delavcev v državnih organih v zakonu opredeljen osebni dohodek, zmanjšan za odstotek, ki ga določi izvršni svet glede na proračunske možnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Urejanje zakonske materije s podzakonskim aktom

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 7/1992Ni v skladu z zakonom določba podzakonskega predpisa, ki nalaga obveznost plačila celotnega ali polovičnega zneska vrednosti zdravil določenim kategorijam uporabnikov zdravstvenega varstva, ki jim po zakonu ni mogoče določiti prispevka v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva. Ustavn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Ustava Republike Sovenije

dr. Lojze Ude, 9.4.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 7/1992Ustava Republike Slovenije v III. poglavju vsebuje določbe o gospodarskih in socialnih razmerjih, posamezne opredelitve o funkcijah države (posebej na področju družbenih dejavnosti in socialne varnosti) pa ureja tudi v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (na primer v členih 51., ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Valorizacija nadomestila - pristojnost IS občine

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 7/1992Ni v neskladju z zakonom določba občinskega odloka, po kateri izvršni svet ugotavlja valorizirano vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prav tako ni kršeno ustavno načelo o prepovedi retroaktivnosti, če izvršni svet to vrednost točke ugotovi v teku trimesečja, za katerega toč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Pravni interes kot procesni pogoj

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 7/1992Ustavno sodišče ni sprejelo pobude za oceno zakonitosti (občinskega odloka), ker pobudnik ni izkazal svojega pravnega interesa. Sklep US RS št. U-I-93/91 z dne 13. 2. 1992 Pobude za oceno izpodbijanih določb zakona sodišče ni sprejelo, ker pobudnik ni izkazal pravnega interesa v skladu s 162. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Sklep o sprejemu študije

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 7/1992Ustavno sodišče ni pristojno za oceno sklepa IS občinske skupščine o sprejetju študije lokacij, ki po svoji vsebini ni predpis. Sklep US RS, št. U-I-101/91 z dne 13. 2. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Prof. Finžgar o preoblikovanju družbene lastnine

mag. Miha Juhart, 19.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 5-6/1992V okviru Svobodne katedre Pravne fakultete v Ljubljani smo četrtek,12. marca, poslušali predavanje akademika in zaslužnega profesorja dr. Alojzija Finžgarja z naslovom "Preoblikovanje družbene lastnine v drugo obliko lastnine". Izjemno aktualne in široko zastavljene teme se je akademik prof. Finžgar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Ureditev človekovih pravic - vključno s pravicami manjšin - na ozemlju RS

Biserka Videtič, 19.3.1992

Človekove pravice

Biserka Videtič, Pravna praksa, 5-6/1992Človekove pravice so glavna prvina določb, ki normirajo sodelovanje Republike Slovenije v evropskem in svetovnem prostoru in njeno aktivno sodelovanje pri izpopolnjevanju mednarodnega sistema človekovih pravic kot sestavnega dela sodobnega demokratičnega sveta. Nova ustava Republike Slovenije prizna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Mednarodne pogodbe s področja človekovih pravic

Avtor ni naveden, 19.3.1992

Človekove pravice

, Pravna praksa, 5-6/1992I. Mednarodne pogodbe OZN 1. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 2. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 3. Fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah* 4. Drugi fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državlja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Janez Breznik, Marko Prijatelj, Jože Sedonja: Zakon o denacionalizaciji s komentarjem

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1992V založbi Gospodarskega vestnika je nedavno izšel, kmalu po sprejemu, tudi že komentar zakona o denacionalizaciji. Avtorji so dokaj znani juristi, strokovni delavci Ministrstva za pravosodje in upravo.
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 193 194 195 ... 198 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(78) 48(67) 47(65) 46(35)
45(44) 45-46(25) 44(63) 44-45(2)
43(51) 43-44(9) 42(28) 42-43(15)
41(20) 41-42(43) 40(13) 40-41(14)
39(25) 39-40(60) 38(77) 38-39(21)
37(45) 37-38(16) 36(58) 36-37(34)
35(92) 35-36(5) 34(67) 34-35(7)
33(87) 33-34(8) 32(41) 32-33(10)
31(25) 31-32(42) 30(23) 30-31(26)
29(24) 29-30(54) 28(51) 28-29(36)
27(79) 27-28(10) 26(93) 26-27(7)
25(83) 25-26(10) 24(70) 24-25(75)
Več...

Leto objave

2020(28) 2019(236) 2018(224) 2017(208)
2016(136) 2015(124) 2014(108) 2013(117)
2012(127) 2011(146) 2010(156) 2009(160)
2008(141) 2007(217) 2006(317) 2005(167)
2004(138) 2003(224) 2002(284) 2001(240)
2000(207) 1999(209) 1998(124) 1997(147)
1996(130) 1995(199) 1994(83) 1993(163)
1992(110) 1991(77)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov