O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 110)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Akt poslovanja organa

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1992Sklep občinskega IS o zaračunavanju stroškov v vsaki sklenjeni kupoprodajni pogodbi po 117. členu stanovanjskega zakona ni predpis, temveč akt poslovanja organa, za oceno ustavnosti in zakonitosti katerega ustavno sodišče ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-38/92 z dne 8. 10. 1992.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Sodno in ustavnosodno varstvo ustavnih pravic posameznika

Vasilij Polič, 24.12.1992

Ustavno sodišče

Vasilij Polič, Pravna praksa, 25/1992Tega sestavka nisem napisal v nikogaršnjem imenu - z njim izražam le lastna stališča pravnika, ki je deloval v eni in deluje v drugi veji sodstva. Naj se šteje le kot pobuda za bodočo zakonodajno ureditev na obravnavanem področju. Veljavna zakonodaja Po 66. členu zakona o upravnih sporih (Ur. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Pravna revizija lastninjenja

dr. Lojze Ude, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, 4.3.1. Računovodstvo 4.3.2. Revizija

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 25/1992Mesec dni po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij seveda ni mogoče napraviti temeljite pravne analize določb novega zakona (členov 48-50), ki se nanašajo na finančno, računovodsko in pravno revizijo doslej opravljenih postopkov lastninjenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Obtožba zoper predsednika vlade in ministre

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Vlada

, Pravna praksa, 25/1992Posamezni zbor republiške skupščine ne more biti upravičen predlagatelj obtožbe zoper predsednika vlade in ministre. Sklep US RS, št. U-I-127/92 z dne 22. 10. 1992, objavljen v Ur. l. RS, št. 52/92.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Oživitev ustavnih določb o parlamentu

dr. Albin Igličar, 24.12.1992

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 25/1992Z izvolitvijo državnega zbora in državnega sveta je storjen pomemben korak k udejanjanju veljavne slovenske ustave. S tem prekinjamo z nelagodno prakso prehodnega obdobja, ko je nova ustava decembra 1991. leta opredelila nov parlament, ki pa je celo leto obstajal le na papirju, saj je v resničnosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Pogoji za izvolitev ustavnega sodnika in primeri nezdružljivosti funkcije

dr. Arne Mavčič, 24.12.1992

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 25/1992Položaj organov ustavnosodne kontrole v pravnem sistemu vpliva na pomen sestave teh organov. Zato ustrezne ustavne in zakonske ureditve posebej urejajo pogoje za imenovanje ustavnih sodnikov oziroma članov drugih organov ustavnosodne kontrole, ob tem pa zaradi posebne narave teh funkcij navajajo tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Poseg v pridobljene pravice

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1992Z zakonom ni mogoče poseči na že pridobljene pravice, določene s pravnomočno odločbo sodišča, ker bi to bilo v nasprotju z načelom delitve oblasti (2. odst. 3. člena ustave), pa tudi s prepovedjo retroaktivne veljave zakona (155. člen ustave). Odločba US RS, št. U-I-10/92 z dne 5. 11. 1992, objav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij

dr. Marijan Kocbek, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 25/1992Dolgo pričakovani zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je s svojimi določbami močno posegel tudi na statusnopravno področje, predvsem glede možnosti ustanavljanja kapitalskih družb v družbeni lastnini, statusnih sprememb podjetij z družbenim kapitalom, razpolaganja s sredstvi in družbenim kap...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Divje privatizacije v luči novega zakona

Branka Neffat, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 25/1992Zadnje srečanje članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana v letu 1992 se je odvijalo v dvorani ČGP Dela, kjer je številčna udeležba dokazala, da je bila tema "Divje privatizacije v luči novega zakona" pravilno izbrana. Uvod je podal Bojan Pečenko. V razpravi je bilo izraženih veliko pomis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Mandat organov upravljanja - podaljšanje

mag. Anica Popovič, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 25/1992Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92), ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki, določa v 19. členu, da podjetje izbere način ali kombinacijo načinov preoblikovanja v skladu s tem zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Sklep o višjih najemninah

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 25/1992Sklep izvršnega sveta, s katerim je le-ta povišal najemnine za najemna stanovanja v lasti občine, ni predpis, temveč akt gospodarskega poslovanja organa. Sodno varstvo najemnikovih pravic v zvezi z najemnino je urejeno v 66. členu stanovanjskega zakona. Za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov poslo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Dopolnitev zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1992Občinski odlok, s katerim se spreminjajo oziroma dopolnjujejo tekstualni deli veljavnih zazidalnih načrtov brez izpeljave zakonitega postopka, ni v skladu z zakonom. Odločba US RS, št. U-I-36/92 z dne 8. 10. 1992, objavljena v Ur. l. RS, št. 52/92.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 25/1992V skladu z zakonom je občinski odlok o sprejemu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, če so bile v postopku njegovega sprejemanja izdelane strokovne rešitve in osnutek akta javno razgrnjeni ter je bila med javno razgrnitvijo zagotovljena javna obravnava, tako da so imeli občani možnost aktivne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Usklajevanje plač v državnih organih

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Uprava

, Pravna praksa, 25/1992Sklep vlade o določitvi osnove za obračun plač, ki je določil osnovo za določen mesec in jo potem vzdrževal nespremenjeno ne glede na statistično izkazan porast povprečne plače v gospodarstvu, je nezakonit, ker zakon terja sprotno ugotavljanje osnove, ki pa ne sme pasti pod 50% povprečne plače v gos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Spor o pristojnosti med mestom in občino

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1992Izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti po določbi 4. alinee 11. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije ni upravičen začeti postopek pred ustavnim sodiščem zaradi spora o pristojnosti med družbenopolitičnimi skupnostmi; tak postopek lahko začne s predlogom samo skupšč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Enakost volilne pravice

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 25/1992Niso v neskladju z ustavo in z zakonom o volitvah v državni zbor (ZVDZ) določbe zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZVE), po katerem so v velikosti volilnih okrajev po številu prebivalcev velike razlike, če so te razlike neizogibne glede na 3. in 4. odstavek 20. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Omejevanje pravice do pokojnine

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Človekove pravice, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 25/1992V nasprotju z načelom enakosti pred zakonom (14. člen ustave) je norma, ki omejuje državljanu ustavno pravico do pokojnine glede na njegovo bivališče, saj je zagotovljena svoboda gibanja (32. člen). Odločbo US RS, št. U-I-70/92 z dne 5. 11. 1992, objavljena v Ur. I. RS, št. 55/92.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Odpravljanje pristojnosti mesta

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 25/1992Ustanovitev sklada stavbnih zemljišč je izvirna pravica in dolžnost mesta Ljubljane, določena v mestnem statutu, in zato torej ni pravica in dolžnost ljubljanske občine. Enostransko in s tem samovoljno prevzemanje te pristojnosti mesta z ustanovitvijo občinskega sklada stavbnih zemljišč je v nasprot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Zbor Društva za ustavno pravo Slovenije

Avtor ni naveden, 10.12.1992

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 23-24/1992V ponedeljek, 26. oktobra je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani občni zbor Društva za ustavno pravo Slovenije. V poročilu o delu društva od zadnjega občnega zbora 12. 6. 1989 je dr. Miha Ribarič (dosedanji predsednik društva) poudaril, da je za obdobje značilna individualna dejavnost članov druš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Parlamentarna preiskava v slovenskem pravnem sistemu

Boris Vrišer, 10.12.1992

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 23-24/1992Nova slovenska ustava je uvedla v slovenskem pravnem prostoru nov pravni institut, to je parlamentarno preiskavo (v nadaljevanju: preiskava). V 93. členu je namreč določeno, da "državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena". Državni zbor to stori na zahtevo tretjine poslancev državne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Mednarodna akta o varstvu človekovih pravic

Biserka Bahovec-Videtič, 10.12.1992

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 23-24/1992Republika Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva konvencij OZN (Uradni list MP - 9/92, z dne 17. 7. 1992) ugotovila, da je Republika Slovenija pravna naslednica Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah tekst pakta je objavljen v Uradnem listu SFRJ MP - 7/71 ). Ministrstvo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Lastninska preobrazba za tržno uspešnost

Bojan Pečenko, 10.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 23-24/1992Pred nami je projekt lastninske reforme na podlagi novega slovenskega zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je stopil v veljavo 5. decembra 1992. Z njim so določena za lastninjenje podjetij nova pravila, saj je nadomestil ( zvezni ) zakon o družbenem kapitalu iz leta 1989.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Denacionalizacija zemljišč v Republiki Sloveniji

Edvard Kopušar, 12.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Edvard Kopušar, Pravna praksa, 21-22/1992Republika Srbija je lani sprejela "Zakon o načinu in pogojih priznavanja pravic in vračanju zemljišč, ki so prešla v družbeno lastnino na podlagi kmetijskega zemljiškega sklada in s konfiskacijo zaradi neizpolnjenih obveznosti do obveznega odkupa kmetijskih pridelkov (Službeni glasnik RS, št. 18/91)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Stečaj: izločitvena ali samo ločitvena pravica - odnos do denacionalizacije

mag. Dušan Dougan, 12.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Dougan, Pravna praksa, 21-22/1992V članku želim osvetliti dileme pri dveh vprašanjih - prvo zadeva razumevanje zakonskega besedila 3. odstavka 99. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju ZPPSL), drugo pa je še aktualno vprašanje odnosa med ZPPSL in zakonom o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDN).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Sporno lastninjenje

mag. Viktor Planinšec, 12.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 21-22/1992Ob konkurenčni klavzuli se zahteva odškodnina za prizadetega delavca Zveza društev pravnikov Slovenije in mag. Anica Popovič v svojem pozivu oziroma članku obsojata lastninjenje družbenega kapitala na nezakonit način tudi v obliki nelojalne konkurence, pri čemer se sklicujeta na razne pravne vire...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(18) 23-24(4) 21-22(3) 20(2)
19(1) 18(4) 17(4) 16(4)
15(10) 14(6) 12-13(4) 11(3)
10(3) 9(8) 8(6) 7(6)
5-6(3) 4(7) 3(4) 2(6)
1(4)

Leto objave

< Vsi
1992(110)
> Januar(4) > Februar(10) > Marec(10) > April(12) > Maj(11) > Junij(7) > Julij(16) > September(8) > Oktober(7) > November(3) > December(22)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF G HI J K LM N OP QR S Š TU V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov