O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 130)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Denacionalizacija - uvedba stečaja

Miran Žilavec, 19.12.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miran Žilavec, Pravna praksa, 25/1996V pp, št. 19/96 je Bogdana Žigon odgovorila na vprašanje v zvezi z vplivom stečajnega postopka na denacionalizacijski zahtevek. Avtorica je sicer že sama ugotovila, da je vprašanje sicer nedosledno v delu, kjer opredeljuje zahtevek denacionalizacijskih upravičencev, ne glede na to pa se je postavila...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Določanje najvišjih cen naftnih derivatov

Avtor ni naveden, 19.12.1996

Ustavno sodišče, Vlada

, Pravna praksa, 25/1996Pobuda za oceno ustavnosti Sklepa Vlade o odklonitvi izvzetja utekočinjenega naftnega plina iz soglasja k cenam naftnih derivatov se zavrže. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov in Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah nista bila v neskladju z zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Denacionalizacija nepremičnin - pristojnost za odločanje v sporu

Avtor ni naveden, 19.12.1996

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 25/1996Za odločanje o zahtevah .... za denacionalizacijo nepremičnin... je pristojno Okrajno sodišče v ... Odločb o arondaciji, ki so jih upravni organi izdajali na podlagi pravnih poslov, sklenjenih med prejšnjimi lastniki zemljišč in arondacijskimi upravičenci, ni mogoče šteti kot pravni temelj za pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Nepopolna vloga - ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 19.12.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1996Ker se pobudnik potem, ko je postalo sporno, katere akte izpodbija, ni izjavil o tem, ali še vztraja pri pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov, ki še niso bili sprejeti, je ustavno sodišče postopek ustavilo. Sklep US RS, št. U-I-127/95 z dne 30. 10. 1996
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Revizija v postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči

Avtor ni naveden, 19.12.1996

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/1996Zakonodajalcu, ki je z ureditvijo revizije po določbi 73. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) zasledoval točno določen namen, popraviti krivice, če so se zgodile zaradi diskriminacije pri zaposlovanju na politični podlagi, ni mogoče očitati, da je ravnal arbitrarno i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Urejanje prostora - pozidava

Avtor ni naveden, 19.12.1996

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 25/1996Sedma al. 1. odstavka 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Ruše ( Medobč. uradni vestnik, št. 3/92 in 1/96) se razveljavi. Prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje naselja lahko dovoljujejo le dopolnilne gradnje v skladu s 25. členom ZUN, ne pa tudi drugih novog...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Samoprispevek - razpis referenduma

Avtor ni naveden, 19.12.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/1996Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje izgradnje krajevne ceste Peč - Zg. Duplice in širitev ceste Peč - Polica in Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje izgradnje ceste Peč - Zg. Duplice in razširitev ceste Peč - Polica se odpravita. Ker sklep ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Politična stranka - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 19.12.1996

Politične stranke

, Pravna praksa, 25/1996Politična stranka izkazuje pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov takrat, kadar tak splošni akt neposredno posega v pravice, pravne interese ali pravni položaj politične stranke kot pravne osebe. Sklep US RS, št. U-I-328/96 z dne 29. 10. 1996 Določb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Pooblastila varnostnika pri zasebnem varovanju

Janez Tekavc, 19.12.1996

Uprava

Janez Tekavc, Pravna praksa, 25/1996Pred časom sem se pogovarjal z več osebami, ki se ukvarjajo z zasebnim varovanjem. Nekako nismo uspeli uskladiti pogledov na vlogo in pooblastila, ki jih ima varnostnik pri svojem delu. Menim, da si varnostniki preveč široko tolmačijo pooblastila, ki jim jih daje Zakon o zasebnem varovanju in o obve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Izvolitev sodnikov za prekrške - sodno varstvo

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Prekrški

, Pravna praksa, 24/19961. Prvi odstavek 6. člena Zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. l. RS, št. 82/94) in drugi odstavek 278. člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83 itd.) nista v skladu z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Občinski statut - določitev meja krajevnih skupnosti

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 24/19961. Razveljavi se del 6. člena statuta Občine Bohinj ( Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), ki se nanaša na območje, ki je z uveljavitvijo navedenega akta prešlo iz KS Koprivnik - Gorjuše v KS Srednja vas v Bohinju. 2. Dokler se s statutom Občine Bohinj ne določi razmejitev med krajevnima skupnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Izvršitev občinskega proračuna - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Proračun

, Pravna praksa, 24/1996Izvršitev proračuna in proračun sam ne posegata v pravice, pravne koristi ali pravni položaj pobudnika niti kot člana občinskega sveta niti kot občana, zato ni podan njegov pravni interes za vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti proračunskih odlokov, ki jih je spreje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Varstvo kmetijskih zemljišč - graditev objektov

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 24/19961. Izpodbijana določba 50. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84 itd. in Ur. l. RS, št. 26/90 itd. - ZUN), ki kot splošno pravilo določa, da si mora investitor za graditev objektov in naprav in druge posege v prostor pridobiti lokacijsko dovoljenje, je te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Zneski povračil v državnih organih

Taja Plešnik, 28.11.1996

Uprava, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1996Kakšen naj bo način plačila stroškov za prenočevanje v hotelu, kije nižje kategorije od de luxe? Ali gre povrniti stroške na podlagi računa, izstavljenega za stroške nočitve, ko pa je znesek v hotelu nižje kategorije od kategorije de luxe višji od maksimuma, določenega za povračilo stroškov prenočev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Povrnitev potnih stroškov za prevoz na delo za zaposlene v lokalni samoupravi

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Lokalna samouprava

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Ali so upravičeni do povrnitve potnih stroškov za prevoz na delo z osebnim vozilom delavci, zaposleni v lokalni samupravi, ki imajo bivališče oddaljeno manj kot 4 km od kraja dela in nimajo možnosti za uporabo javnega prevoza? V skladu z določbo 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Volitve in volilni sistem

Jadranka Sovdat, 14.11.1996

Politične stranke, Državni zbor in državni svet

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 22-23/1996Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je pred kratkim izdal knjigo profesorja dr. Franca Grada, predstojnika Katedre za ustavno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, z naslovom Volitve in volilni sistem. Avtor v predgovoru h knjigi ugotavlja, da je splošna raven znanja o volitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Lokalna samouprava

Dušan Skok, 14.11.1996

Lokalna samouprava

Dušan Skok, Pravna praksa, 22-23/1996Sedem referatov je bilo vnaprej pripravljenih za delo te sekcije, obravnavana aktualna tematika pa je pod spretnim vodstvom dr. Franca Grada spodbudila tudi dokaj živahno razpravo med samimi referenti in tudi s strani navzočih v prenovljeni Metropolovi dvorani. Naj zgolj informativno ponovimo, o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Pravno varstvo osebnih podatkov kot element pravice do zasebnosti

Jaka Repanšek, 14.11.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 22-23/1996Sekcija, ki jo je vodil prof. dr. Lojze Ude, je obravnavala vprašanje pravnega varstva podatkov kot elementa pravice do zasebnosti. Dr. Ude je v uvodnem prispevku opozoril na nekatere ustavnopravne vidike varstva pravic zasebnosti, osebnostnih pravic in varstva osebnih podatkov. Opisal je splošna iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Izvajanje geodetskih upravnih storitev

Božo Demšar, 17.10.1996

Uprava, Geodetske službe

Božo Demšar, Pravna praksa, 20/1996Geodetske upravne storitve so opredeljene v zakonu o geodetski službi (ZGSI). Do leta 1992 so upravne storitve opravljale skoraj izključno občinske geodetske uprave, le izjemoma so občinske skupščine podelile pooblastila geodetskim organizacijam, ki jih je ustanovila država ali občinske skupščine sa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prevzem državnih funkcij - še enkrat

mag. Gregor Virant, 17.10.1996

Ustavno sodišče, Uprava

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 20/1996Strokovne kvalitete profesorja Janeza Šmidovnika osebno zelo cenim, tako da mi je po svoje žal, da se že drugič (prvič se je to zgodilo ob njegovi kritiki odločbe ustavnega sodišča o prvem odstavku 101. člena zakona o upravi) spuščam v polemiko z njegovimi stališči. Tudi spoznanja, na katerih temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Denacionalizacija - vračilo v naravi

Avtor ni naveden, 17.10.1996

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 20/1996Določbe 2. in 3. odst. 25. čl. Zakona o denacionalizaciji niso v neskladju z Ustavo. S tem, ko daje upravičencu možnost, da dobi nepremičnino vrnjeno v naravi in da lahko izbira med tremi oblikami vračanja, izpodbijana ureditev v 25. členu ZDen tudi s stališča zavezancev za vrnitev podržavljenih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Kaj so upravne naloge in kaj so lokalne zadeve?

dr. Janez Šmidovnik, 3.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 19/1996Ob odločbi US RS o zakonu o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin Kako je potekal spor Zainteresirana javnost je z zanimanjem pričakovala novo razsodbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z zakonom, s katerim je država prevzela od občin državne na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Denacionalizacija - uvedba stečaja

Bogdana Žigon-Roth, 3.10.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bogdana Žigon-Roth, Pravna praksa, 19/1996Denacionalizacijski upravičenec je vložil zahtevek za vrnitev nacionaliziranega podjetja. Zavezanec za vrnitev premoženja je družba z omejeno odgovornostjo v lasti dveh družbenih podjetij. Kakšne so posledice uvedbe stečaja na zahtevek upravičencev po zakonu o denacionalizaciji? Ali dejstvo, da n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Prevzem državnih normativnih pristojnosti z občin

Avtor ni naveden, 3.10.1996

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 19/19961. Razveljavi se 1. člen Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin. 2. Razveljavi se prvi odstavek 99.a člena Zakona o lokalni samoupravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Sodelovanje notarja v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja

Andrej Škrk, 3.10.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Odvetništvo in notariat

Andrej Škrk, Pravna praksa, 19/1996Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetja (v nadaljevanju ZLPP) nikjer izrecno ne določa obvezne navzočnosti notarja pri sprejemanju aktov podjetja, verjetno tudi iz razloga, ker je bil ZLPP sprejet skoraj 2 leti pred sprejemom zakona o notariatu.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(9) 24(5) 22-23(4) 20(3)
19(6) 17-18(3) 16(19) 15(15)
14(4) 13(1) 12(5) 11(2)
10(3) 9(2) 7(3) 6(9)
5(7) 3-4(16) 2(6) 1(8)

Leto objave

< Vsi
1996(130)
> Januar(14) > Februar(16) > Marec(16) > April(3) > Maj(5) > Junij(7) > Julij(5) > Avgust(15) > September(22) > Oktober(9) > November(9) > December(9)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF GHIJK L MNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov