O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 65)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Načelo abstraktnosti menične zaveze

mag. Polona Kukovec, 10.2.2017

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Polona Kukovec, Pravna praksa, 5/2017Menica je abstraktni vrednostni papir, kar pomeni, da pravica iz te listine obstaja ne glede na veljavnost temeljnega razmerja, ki je podlaga za njegovo izdajo. To načelo ni samo sebi namen in je prvenstveno namenjeno zaščiti (dobrovernega) tretjega, ki je menico veljavno pridobil. Zaradi načela abstraktnosti je zoper njega obseg ugovorov meničnih zavezancev močno zmanjšan. V prispevku me bo zanimal učinek izpostavljenega načela pri menici, ki je ostala v rokah strank temeljnega razmerja. Z naslonitvijo na judikate Vrhovnega sodišča in s stališča teorije bom predstavila obseg ugovorov, ki jih ima v takšnem primeru na voljo menični zavezanec, s posebnim poudarkom na dopustnosti uveljavljanja ugovora iz temeljnega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)

Branka Sedmak, 10.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, TRGOVINA

Branka Sedmak, Pravna praksa, 5/2017Državni zbor je 22. novembra 2016 sprejel nov Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki je začel veljati 3. decembra 2016, uporabljati pa se začne 3. marca 2017. Drugače od svojega predhodnika (ZPotK-1), ki je imel, vključno s prehodnimi in končnimi določbami, 45 členov, ima novi zakon kar 110 členov. V nadaljevanju je prikazanih nekaj novosti, ki jih uvaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Razlaga drugega odstavka 20. a člena ZOZP

Avtor ni naveden, 10.2.2017

ZAVAROVALNIŠTVO

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017Določila drugega odstavka 20.a člena ZOZP se ne sme razlagati tako, da ima zavarovalnica v vsakem primeru, ko je njena odgovornost sporna ali škoda ni v (celoti) ocenjena, na voljo tri mesece za reševanje oškodovančevega odškodninskega zahtevka in da šele potem pride v zamudo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Devizni tečaji, davki in konkurenčnost

Matej Tomažin, 4.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 5/2016Veselje ob praznovanju novega leta na svetovnih borzah ni dolgo trajalo. Po prvih nekaj trgovalnih urah so dnevne novice preplavila namigovanja, da nezadržno drvimo proti novi krizi. V ospredju je bilo upočasnjevanje kitajske gospodarske rasti ... Vse te novice lahko razumemo tudi kot sporočilo, da se vzpostavlja novo ravnotežje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Ko se namesto otroka rodi starec

dr. Luigi Varanelli, 4.2.2016

Pravoznanstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 5/2016S 1. januarjem je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je med drugim močno omejila ustanavljanje družb in podjetij ter pridobitev statusa družbenika (10.a člen ZGD-1I). Po novem namreč ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost ali zaradi nekaterih drugih kaznivih dejanj. Enaka omejitev velja tudi za davčne dolžnike, za osebe, ki so bile najmanj dvakrat sankcionirane z globo na podlagi pravnomočne odločbe Inšpektorata RS za delo ali FURS v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za osebe, ki so bile z več kot 50-odstotnim deležem neposredno udeležene v kapitalu družb z omejeno odgovornostjo, izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi določila ZFPPIPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Regulacija v dobi ekonomije delitve in spletnih platform

Helena Uršič, 4.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Helena Uršič, Pravna praksa, 5/2016Evropska komisija se zaveda, da bo v prihodnjih letih področje digitalne ekonomije ključno za razvoj Evropske unije in ohranitev njene vloge v svetu. Strategija Evropa 2020 in velikopotezni načrti v povezavi z enotnim digitalnim trgom (vključno z velikodušnimi investicijami) izkazujejo prvenstven pomen digitalizacije. Sporočilo Komisije v maju 2015 je začrtalo zakonodajne predloge za naslednji dve leti. Med izpostavljenimi področji je e-trgovanje, reforma pravne ureditve avtorskih pravic, prevetritev telekomunikacijskih pravil ter navsezadnje tudi regulacija podatkovne ekonomije (angl. data economy) in spletnih posredniških platform. V sklopu slednjih Komisija omenja tudi regulacijo t. i. ekonomije delitve (angl. sharing economy), na katero se ta prispevek osredotoča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Bine Kordež

dr. Jože Mencinger, 5.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 5/2015Od nekdaj me privlači oporekati splošno sprejetim "resnicam". Prav zato me najbrž privlači Bine Kordež, kot tajkun obsojen na šest let in pet mesecev zapora. V čem je njegova posebnost? Morda zadošča že njegova izjava: "Nikoli nisem rekel in nikoli ne bom, da v Sloveniji ni pravne države, samo zato, ker sem bil obsojen, kot to počnejo mnogi. Zaradi mojega primera pravne države ni nič več in nič manj." Bi jo zmogli, če bi bili v njegovi koži?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 5.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič in Miha Bratina, Pravna praksa, 5/2015V zadnjem času se vse več razpravlja o odgovornosti članov organov vodenja in nadzora, med katerimi se iščejo "krivci" za škodo, ki je nastala družbi, čeprav sploh ne izhaja iz njihove sfere. Delovanje družbe je namreč kompleksen sistem, ki ni odvisen le od dveh kolegijskih organov družbe, temveč še od številnih drugih dejavnikov. V tem sistemu se pozablja na vpliv delničarjev, ki s sprejemanjem skupščinskih sklepov odločajo tudi o najpomembnejših zadevah v družbi. Res je sicer, da je formalnopravno vpliv delničarjev na poslovodenje družbe zelo omejen. Dejansko pa v praksi večinski delničar (pri nas v Sloveniji je to pogosto država kot delničar) predpisane meje svojega vpliva prevečkrat prekorači. Že pred časom so se prav zato začele strokovne razprave o dolžnostih in posledično tudi odgovornosti delničarjev. Ti svojo moč izvršujejo prek skupščine, na kateri pa pomembne procesne odločitve, ki lahko tudi krojijo usodo družbe, sprejema predsednik skupščine, čigar odgovornost se povsem zapostavlja. To bi lahko izhajalo iz zelo skope ureditve v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Imenovanje poslovodstva (d. o. o.) - smrt poslovodje - sprememba družbene pogodbe

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015Če poslovodja d. o. o., določen z družbeno pogodbo umre - in če iz družbene pogodbe ne izhaja drugače - imajo družbeniki možnost, da novega zastopnika družbe imenujejo na način, ki ga predvideva ZGD-1, to je z navadno večino na skupščini (507. člen ZGD-1 in drugi odstavek 510. člena ZGD-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Izgubljeni kompas korporativnega upravljanja

Matej Tomažin, 6.2.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 5/2014Kako smo naivni. Malo nam sonček posije in že mislimo, da je vse v najlepšem redu. Toda to je daleč od resnice. Očitno v slovenskem korporativnem upravljanju podjetij ni vsesplošne želje po preboju na višjo raven. Kako drugače si namreč lahko razložimo dogajanje okoli Luke Koper?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Skrbnost pri vlaganju odškodninskih zahtevkov zoper člane uprave v skladu z 263. členom ZGD-1

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 6.2.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 5/2014Razmahnitev gospodarske krize in posledično slabše poslovanje gospodarskih subjektov je tudi v Sloveniji sprožilo vprašanja odgovornosti za poslovanje družb. Posledica tega je tudi uveljavljanje (potencialnih) odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja in nadzora v družbi. Precej časa smo torej v Sloveniji potrebovali, da se je začelo udejanjati načelo odgovornosti članov organov vodenja in nadzora v družbah po 263. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), pri čemer še zelo zaostajamo za razmišljanji oziroma uveljavljanjem odškodninske odgovornosti zaradi vpliva tretjih oseb po 264. členu ZGD-1, za kar v Sloveniji obstaja kar nekaj konkretnih primerov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Posledice abstraktne narave pravnega posla o pridobitvi lastnih delnic

Nadija Šuler, 7.2.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nadija Šuler, Pravna praksa, 5/2013Pravilo, določeno v četrtem odstavku 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), da je pravni posel o pridobitvi lastnih delnic, ki je v nasprotju s prvim in drugim odstavkom istega člena, ničen, pridobitev delnic s strani družbe pa ni neveljavna, je izjema od načela kavzalnosti pravnih poslov, uzakonjenega v 40. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Kljub specifični ureditvi pa to odstopanje v praksi ne privede do (bistveno) drugačnih posledic v primerjavi s kavzalnim pravnim poslom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Nastanek plačilne nesposobnosti po ZFPPIPP

dr. Živko Bergant, 7.2.2013

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Živko Bergant, Pravna praksa, 5/2013Temeljni razlog za ta prispevek je prepričanje, da je opredelitev točke, ko postane subjekt plačilno nesposoben, zelo pomembna, ne samo s formalnega vidika možnih odškodninskih tožb proti poslovodstvu in članom nadzornih organov, temveč tudi z vsebinskega vidika pravočasnega sprejemanja ustreznih poslovnih ukrepov. Navsezadnje je razlog tudi v tem, da Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ne more doseči svojega temeljnega namena, če je ta točka lahko predmet različnih špekulacij in/ali napačnega razumevanja zakonskih določil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Nastajanje ekonomske monokulture

mag. Sandi Kodrič, 7.2.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 5/2013Kadar kupujemo blago ali storitve, želimo plačati čim manj in dobiti čim več (količine ali kakovosti). Ko smo v nasprotni vlogi in nekaj prodajamo, želimo za svoj izdelek ali storitev od kupca dobiti čim več. Povsem normalna ekonomska logika, kajne? Če bi ravnali drugače, bi bilo neumno ali pa vsaj naivno. Kupci in prodajalci, ki bi se na trgu obnašali drugače, ne bi preživeli prav dolgo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razvojni trendi koncernskega prava EU

Til Rozman, 9.2.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Til Rozman, Pravna praksa, 5/2012Koncernsko pravo EU ni urejeno celovito in sistematično, temveč prek posameznih direktiv, ki se nanašajo predvsem na področje računovodstva in revizije ter bank, zavarovalnic in investicijskih družb, ne pa na jedro koncernskega prava, tj. na varstveni in organizacijski vidik povezovanja družb. Ker se v zadnjem času na ravni EU obuja zamisel o poenotenju koncernskega prava, je smiselno predstaviti njeno bistvo - t. i. doktrino koncernskega interesa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Etično vs. zakonito

Jure Mikuž, 9.2.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 5/2012V Sloveniji se v zadnjem času srečujemo s krizo na več ravneh. Poleg ekonomske krize, v katero smo zapadli zaradi spanja na lovorikah iz preteklosti in velike navezanosti na gospodarstva okoli nas, ki se prav tako soočajo s težavami, je za moj okus še veliko hujša druga kriza, namreč kriza vrednot.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Razsojeno

Toni Tovornik, 10.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2011Sodišče prve stopnje je v celoti zavrnilo primarni tožbeni zahtevek na razveljavitev pogodb, sklenjenih med prvotoženo stranko kot pridobiteljem poslovnega deleža v družbi G., d.o.o., in drugo- do šestotoženimi strankami, v celoti je zavrnilo tudi podrejeni tožbeni zahtevek, po katerem naj bi drugo- do šestotožene stranke na tožnika prenesle 28,30 odstotka na prvotoženo stranko prenesenega poslovnega deleža v družbi G., d.o.o.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Letno poročilo že po novem

Mojca Kunšek, 10.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 5/2011Proračunski uporabniki in pravne osebe javnega in zasebnega prava bodo do konca februarja izdelali letno poročilo že po novem
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄5

Aktualnost lastnih delnic

Matej Tomažin, 10.2.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 5/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Mednarodna finančna kriza in moralni hazard

mag. Robert Kleindienst, 7.2.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 5/2008mag. poslovnih znanosti, predsednik uprave, NLB Skladi, d.o.o. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Trenutna mednarodna finančna kriza ni toliko posledica padca cen nepremičnin kot moralnega hazarda, ki ga predolgo nihče ni znal ali želel uvidet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Insolventnost po ZFPPIPP

mag. Miha Šlamberger, 7.2.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 5/2008mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. Po dolgih prizadevanjih za sprejem nove insolvenčne zakonodaje, ki jo je spodbudila še zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju podjetij (z zelo kratkim življenjem, saj je Ustavno sodišče hitro ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo), je Državni zbor napo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Enotno območje plačil v evrih - SEPA

Mitja Širaj, 7.2.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Plačilni promet

Mitja Širaj, Pravna praksa, 5/2008absolvent PF Univerze v Ljubljani, pravna pisarna UniCredit Banka Slovenija, d.d. Poleg projektov MiFID, BASEL II in SISBON je vzpostavitev Enotnega območja plačil v evrih - SEPA (Single Euro Payments Area) tisti proces, ki je zadnje čase slovenski bančni sektor najbolj zaposloval. Širša javnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Manj birokracije za več podjetništva

Boštjan Koritnik, 7.2.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Uprava

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 5/2008 S 1. februarjem je začel delovati Državni portal za poslovne subjekte, ki omogoča registracijo enostavne eno- ali večosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) prek spletne aplikacije e-Vem.1 Dan zagona - prva registracija je potekala na območni GZS Ljubljana - je bil po besedah ministra za ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

(Bančna) izvršba po evru

mag. Miha Šlamberger, 9.2.2007

Civilni sodni postopki, Monetarni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 5/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM d.d. Stališča, izražena v tem prispevku, niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. V PP, št. 3/2007, je strokovnjakinja za izvršilno pravo, sodnica Dida Volk, v članku Izvrševanje sklepov o izvršbi po uvedbi evra poskušala razmejiti prist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Delavci izbrisanih družb brez neizplačanih plač

dr. Šime Ivanjko, 9.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 5/2007dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Mariboru Nedavno smo lahko zasledili nasprotovanje sprejetju novele Zakona o finančnem poslovanju podjetij, s katero se odpravlja domneva, da so družbeniki podpisali izjavo po uradni dolžnosti izbrisanih družb iz sodnega registra, da bodo plačali dolgo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

2017(3) 2016(3) 2015(3) 2014(2)
2013(3) 2012(2) 2011(3) 2008(4)
2007(7) 2004(2) 2003(1) 2002(1)
2001(2) 2000(1) 1999(1) 1998(4)
1997(4) 1996(6) 1995(4) 1994(3)
1991(6)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.3. FINANČNI PREDPISI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA 4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Avtorji

A B CĆČDĐ EFG H I J K L M NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov