O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Izvršba na plačo po noveli ZIZ-J

Dida Volk, 17.10.2014

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 40-41/2014Glede izvršbe na plačo so se v zadnjih letih pojavljala številna vprašanja, in sicer predvsem glede obsega izvršbe na plačo, vrstnega reda in tudi učinka upravne izplačilne prepovedi. V zadnjem prispevku na to temo sem (zaradi nekaterih sprejetih sodnih odločb) vnovič obravnavala vprašanje obsega izvršbe na plačo in predvsem vprašanje, kako in v kakšnem obsegu izvršiti sklep o izvršbi na plačo. Posebno poglavje predstavlja upravna izplačilna prepoved, saj je umeščena z Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), zanjo pa načeloma ne veljajo siceršnja pravila izvršbe. Na vsa temeljna vprašanja in dileme glede izvršbe na plačo pa smo dobili odgovor z uveljavitvijo zadnje novele Zakona o izvršbi in zavarovanju - novele ZIZ-J, ki je začela veljati 30. julija 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Odstranitev fotografij s Facebooka

Irena Vovk, 17.10.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2014Posamezniku so pred časom vdrli v računalnik in odtujili fotografije, ki se zdaj pod lažnim profilom objavljajo na družbenem omrežju Facebook. Kako je mogoče to preprečiti in na koga se je mogoče obrniti v zvezi s prijavo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Pravica do povrnitve škode

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014Prvi stavek prvega odstavka 193. člena Zakona o prekrških je, kolikor izključuje pravico do povračila plačane globe tudi v primeru, ko je prišlo do ustavitve postopka o prekršku zaradi zastaranja, v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do uveljavitve drugačne zakonske ureditve ima pravico do povrnitve neupravičeno plačane globe tudi oseba, ki ji je bila v postopku o prekršku pravnomočna odločba oziroma sodba ali sklep o prekršku spremenjena, odpravljena ali razveljavljena in postopek zoper njo pravnomočno ustavljen zato, ker je nastopilo zastaranje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Razžalitev dobrega imena in časti v tisku - kolizija ustavnih pravic

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014V primeru, ko pride le do kolizije dveh sobivajočih pravic, ne gre za poseg v pravico, katerega dopustnost bi bilo treba presojati s pomočjo načela sorazmernosti, ampak se nasprotje med pravicama uskladi z metodo razlage, ki jo teorija pozna tudi kot praktično konkordanco: gre za kompromis, ki naj zagotovi, da se obseg varovanja vsake pravice zmanjša le v obsegu, ki je nujno potreben zaradi uveljavitve druge pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Soglasje etažnega lastnika za izvedbo poslov rednega upravljanja - začasna odredba o ureditvi razmerij - stroški

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014S 114. členom ZNP je predvidena tako imenovana regulacijska (ureditvena) začasna odredba o ureditvi razmerij. Njen namen ni zavarovalni. Takó vsebina predloga v nepravdnem postopku, kot začasne odredbe je nadomestitev manjkajočega soglasja - izjave volje etažnega lastnika, ki je potrebna za izvedbo posla rednega upravljanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Prekršek - kajenje v zaprtih javnih prostorih

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014Gostinskega vrta, ki je zamejen s streho in steno prehoda (pasaže), v katerem se nahaja, preostale strani pa so zamejene z ograjo (ne glede na to, iz kakšnega materiala je ograja), glede režima kajenja ni mogoče šteti za zaprt javni prostor, saj nima zaprte več kot polovice površine pripadajočih sten.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Odstranitev fotografij z zmenkarskega portala

Irena Vovk, 17.10.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2014Posameznik je izvedel, da je na neki spletni strani za zasebne stike objavljena njegova fotografija. Ker objave ni dovolil, je upravljavcu spletne strani poslal prošnjo za njen umik. Upravljavec mu je pojasnil, da mora najprej posredovati svoje ime in druge osebne podatke, česar pa ne želi, da ne bi prišlo do še hujše zlorabe njegovih podatkov (na primer objave pravih podatkov pod fotografijo).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Za spremembo proračuna

dr. Nana Weber, 18.10.2013

Sodišča

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 40-41/2013Po preučitvi vladnega predloga proračunov za naslednji dve leti se je že pojavilo nekaj predlogov za njuno spremembo. Po prepričanju Vrhovnega sodišča RS bo pomanjkanje sredstev resno ogrozilo doseganje jasno opredeljenih prednostnih nalog in ciljev, zato je podalo alternativni predlog, ki zahteva 7,5 milijona evrov več za leto 2014 in dva milijona evrov več za leto 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Odreditev testa DNK za ugotovitev očetovstva v sporu za dodelitev stikov, začetem na zahtevo biološkega očeta

mag. Judita Dolžan, 18.10.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 40-41/2013S 13. julijem 2013 je v ZRN začela veljati nova ureditev na področju družinskega prava, katere namen je krepitev pravic biološkega očeta. Nova ureditev namreč biološkemu očetu oziroma tistemu, ki misli, da je oče otroka, proti materini volji pod določenimi pogoji omogoča uveljavljanje zahtevkov za stike z otrokom oziroma zahtevkov za informacije o otrokovih življenjskih razmerah. Če obstaja domneva očetovstva otroka in če biološki oče izkaže resen interes za otroka, ima lahko pravico do stikov z njim oziroma pravico do informacij o otrokovem življenju, če za to obstaja upravičen interes in to ne nasprotuje koristi otroka. Tako ni več potrebno, da ima biološki oče z otrokom že vzpostavljeno socialno-družinsko vez, ampak ob pogoju, da je to otroku v korist, zadošča že, da izkaže resen interes in sam ni odgovoren za to, da z otrokom stika ni navezal že prej. Če biološko očetovstvo še ni zanesljivo ugotovljeno, se v okviru postopka za zahtevo do stikov oziroma informacij na zahtevo tistega, ki meni, da je oče otroka, ugotavlja tudi očetovstvo otroka. Pri tem so se, pod pogojem da je to potrebno, izvedenskemu dokazu dolžne podvreči vse osebe (primarno mati in otrok). Taka ureditev naj bi preprečila, da bi otrokova mati ali druge osebe onemogočile ugotavljanje biološkega očetovstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Preverjanje podpisa v notarski knjigi

Irena Vovk, 18.10.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2013Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2013/3666, 7. oktober 2013 Ali je v skladu s 77. členom Zakona o notariatu (ZN) dopustno vpogledati v notarsko knjigo overitev podpisov? Notarji kot nosilci javnih pooblastil (z vidika Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 so torej del javnega sekto
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Dolgo pričakovana novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Igor Knez, 18.10.2013

Intelektualna lastnina

Igor Knez, Pravna praksa, 40-41/2013Več kot pet let je že minilo od zadnje novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in sedem let od zadnje novele, ki se je dotaknila kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic. Štiri vlade in vsaj štirje poskusi sprememb pozneje so končno privedli do večjih sprememb ZASP. Vendar pa tudi tu ne gre brez težav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Pomilostitev kot (ne)izogibna revizija sodne odločbe?

dr. Dragan Petrovec, 18.10.2013

Sodišča

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 40-41/2013Pravzaprav je razmeroma malo razmišljanj o pomilostitvi kot posebnem pravnem institutu. V zadnjih desetih letih je nabor slovenskih strokovnih besedil zelo skromen. Mislim pa, da ni s tem prav nič narobe. Očitno se niti pravnim teoretikom niti praktikom ne zdi, da bi bilo pri pomilostitvi že izvorno kaj posebej spornega in bi bilo treba razmišljati o spremembah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Uporaba izvršnice v praksi

Tacol Tilen, Jan Matjaž, 18.10.2013

Civilni sodni postopki

Tilen Tacol, Matjaž Jan, Pravna praksa, 40-41/2013Izvršnica je pravni instrument sui generis, ki je bil v slovenski pravni red vpeljan z namenom učinkovitejšega zavarovanja plačil obveznosti iz poslov, sklenjenih med gospodarskimi subjekti, in katerega sočasni učinek naj bi bil zagotovitev kar najhitrejše izpolnitve obveznosti iz pogodb, ki jih taki subjekti sklepajo med seboj. Gre za nov pravnotehnični instrument, ki bistveno odstopa od do zdaj znanih in uveljavljenih instrumentov zavarovanja plačil tako pri nas kot tudi v primerljivih pravnih sistemih. Posledica tega je, da pravne značilnosti izvršnice v pravni teoriji in sodni praksi doslej niso bile predmet širše obravnave. Sodne prakse višjih in Vrhovnega sodišča RS (še) ni, v strokovnih publikacijah pa so bili o vprašanjih, ki jih sproža izvršnica, objavljeni vsega trije relevantni strokovni članki. Praktični domet izvršnice je zatorej bolj kot ne neznanka, kar potreb poslovne prakse, zainteresirane za poznavanje njenih pozitivnih in negativnih lastnosti, ne zadovoljuje. Tako stanje želiva z objavo tega članka preseči, zato v njem poleg splošnih značilnosti izvršnice obravnavava tudi nekatere povsem konkretne vidike njene praktične uporabnosti in s tem povezana pravna vprašanja, s katerimi se ali bi se lahko srečevali gospodarski subjekti pri poslovanju z njo. Morda uspeva z objavo k dodatni razpravi o izvršnici pritegniti še koga iz strokovnih krogov, kar bi nedvomno pripomoglo k nadaljnjemu razjasnjevanju lastnosti in praktičnih učinkov tega novinca med zavarovalnimi instrumenti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Kaduciteta - odgovornost države za zapustnikove dolgove

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013Sklep II Ips 115/2011, 29. avgust 2013 ZD - 143. člen ZFPPIPP - 417.a do 417.d člen Ker je položaj države ob prehodu zapuščine nanjo bistveno podoben položaju dediča, je tudi odgovornost države za dolgove zapustnika enaka, kot je odgovornost dediča - država odgovarja pro viribus hereditatis; tor
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Ko je zamakajoč avto "zgolj" nebistvena stvarna napaka

Zoran Skubic, 18.10.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

Zoran Skubic, Pravna praksa, 40-41/2013Pravo EU piše včasih dokaj zanimive zgodbe, še zlasti kadar obravnava pravice potrošnikov in njihov procesnopravni in materialnopravni položaj pred pristojnimi nacionalnimi sodnimi telesi. Tokrat je Sodišče EU v luči Direktive 1999/44/ES imelo na mizi primer španske potrošnice, ki je kupila avtomobil z zamakajočo streho, nato pa je po več peripetijah pred pristojnim pravdnim sodiščem "narobe" tožila za razdrtje pogodbe in seveda izgubila. Zato jo je, čeprav je bil njen zahtevek sicer delno utemeljen, a žal napačno postavljen, po nacionalnem pravu doletela "sankcija" res iudicata in posledično prekluzija nadaljnjega pravdanja. Ne glede na to, da omenjena situacija v slovenskem pravdnem postopku ni mogoča (ali pač?), pa nam predstavljeni primer plastično prikaže, kako je mogoče neko pomanjkljivost stvari šteti enkrat za bistveno, drugič pa za nebistveno stvarno napako. Po drugi strani pa zadeva vnovič pokaže jasno tendenco acquis commitaire varstva potrošnikov, da svoj absolutizem prenese iz materialnopravnega še v civilnoprocesnega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice

Nerat Barbara, Pustoslemšek Miran, 18.10.2013

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Barbara Nerat, mag. Miran Pustoslemšek, Pravna praksa, 40-41/2013Enota za forenzično psihiatrijo, locirana v drugem nadstropju Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (EFP UKC Maribor), je splošno nevarnim storilcem kaznivih dejanj svoja vrata odprla 1. junija 2012, ko je uradno začela delovati in sprejemati prve paciente, torej osebe, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, pa tudi pripornike in obdolžene, ki jim je odrejeno opazovanje zaradi izdelave psihiatričnega izvida in mnenja glede ugotavljanja stopnje (ne)prištevnosti in/ali sposobnosti za udeležbo v kazenskem postopku. Težave v zvezi z namestitvijo in korektno izvedbo medicinske terapevtske obravnave forenzičnih pacientov za zidovi edinstvenih enot F1 in F2 manj kot leto in pol po odprtju razkrivava v naslednjem prispevku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Vrstni red in hitrost postopanja

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013Odločba št. U-I-169/10, 12. september 2013 (Ur. l. RS, št. 83/13) Tretji odstavek 11. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju ni v neskladju z Ustavo. Norma, katere vsebina se da ugotoviti z ustaljenimi metodami razlage pravnih norm, ni nejasna in zato ni v
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Glasbene kvote

Jurij Žurej, 15.10.2010

Intelektualna lastnina

dr. Jurij Žurej, Pravna praksa, 40-41/2010Glasbene kvote v zadnjem času sprožajo mnoge vroče razprave za kvote ali proti njim. Skupna značilnost teh razprav je izrazito pomanjkanje navajanja relevantnih dejstev in popolno ignoriranje državljanov, v imenu katerih naj bi se zakonske rešitve sprejemale. Zato želim v nadaljevanju prikazati objektivnejši pogled na to vprašanje, predvsem pa odpreti številne dileme, ki jih različne predlagane rešitve prinašajo. Zaradi korektnosti bom navedel tudi tisti del zgodbe, ki pomaga pri razumevanju, zakaj so posamezniki za take ali drugačne rešitve zainteresirani in kakšne so merljive koristi, ki si jih lahko od njih obetajo. Najprej naj jasno in glasno zapišem, da sam poslušam večinoma radijsko postajo, ki predvaja zelo veliko slovenske glasbe, da pa kljub temu "praviloma" nisem privrženec kvot. Verjamem predvsem v svobodno odločitev posameznika, kaj in kdaj bo poslušal, in menim, da je vsakršna kvota sama po sebi kontradiktorna prisila in pomeni cenzuro izbire. Kljub vsemu temu se v tem trenutku zavzemam za glasbene kvote, vendar iz povsem drugačnih nagibov kot večina oseb, ki si zdaj podaja mikrofone, v drugačnem odstotku, kot so predlagane, in čeprav menim, da bi bile drugačne rešitve dolgoročno precej primernejše za doseganje ciljev, ki bi jih morale doseči kvote.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Pravni kanibalizem

Primož Gorkič, 15.10.2010

Kazenski postopek

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Nedopusten poseg v lastninsko pravo

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice, kolikor ureja lokalno cesto Obrh-Žaloviče, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1079/6, 1120/24 in 1120/5, k. o. Žaloviče, je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Prepisovanje oziroma transkribiranje zvočnih posnetkov sodnih obravnav

Mira Krajnc-Ivič, 15.10.2010

Civilni sodni postopki

dr. Mira Krajnc-Ivič, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Zavarovanje odgovornosti odvetnikov

Jernej Veberič, 15.10.2010

Odvetništvo in notariat

Jernej Veberič, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Objektivna odgovornost zaradi opravljanja nevarne dejavnosti

Aljoša Dežman, 15.10.2010

Obligacije

dr. Aljoša Dežman, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Arbitraža v delovnem sporu

Nataša Belopavlovič, 15.10.2010

Civilni sodni postopki

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2010S podjetniško kolektivno pogodbo imamo za reševanje delovnih sporov določeno arbitražo. V kolektivni pogodbi sta določena tudi sestava in postopek za delo arbitraže. • Ali se morata v primeru konkretnega spora, do katerega je prišlo, delavec in delodajalec podvreči arbitražnemu odločanju ali lahko gre delavec s svojo tožbo neposredno na sodišče?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Obnova fasade

Adrijana Viler-Kovačič, 15.10.2010

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Adriana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 40-41/2010Lastnik stanovanja v stari meščanski večstanovanjski hiši želi na svoje stroške obnoviti tisti del fasade, ki obdaja njegov balkon. Fasada je v že tako slabem stanju, da se lušči, stanovalci pa za obnovo celotne fasade hiše nimajo denarja. Hiša ni pod spomeniškim varstvom.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

2014(7) 2013(10) 2010(13) 2009(13)
2008(9)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG HI J K LM N OP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov