O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 325 / 326
Dokumenti od 8101 do 8125 (od skupaj 8143)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

30 držav pristopilo h konvenciji o mednarodni prodajiblaga

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 5/1991UNCITRAL sporoča, da je do 1. februarja 1991 ratificiralo ali pristopilo h konvenciji ZN o mednarodni prodaji blaga že 30 držav. Jugoslavija je to konvencijo ratificirala, tako da je začela veljati 1. 8. 1988.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Podnajemnik - pridobitev stanovanjske pravice

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 5/1991Vprašanje: Delavec podjetja je stanoval v stanovanju imetnice stanovanjske pravice, pri čemer je bilo stanovanje last podjetja. Ko je nosilka stanovanjske pravice odšla v dom za upokojence, je podjetje kot stanodajalec sprejelo odločitev, da ostane delavec v stanovanju kot podnajemnik, dokler ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Odškodninska razmerja - "nevarna dejavnost"

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 5/1991Kadar je med nevihto - z udarci strele - organizirano prenočevanje vojakov pod šotorom, je to "nevarna dejavnost" (173. člen Zakona o obligacijskih razmerjih), za katero je odgovorna država SFRJ po načelu vzorčnosti (objektivna odgovornost).
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Denacionalizacija stanovanjskih objektov

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 5/1991V zadnjem obdobju smo ponovno priče temu, kako življenje prehiteva normativno dejavnost države in kako se vedno znova najdemo pred težavami, za katere je bilo v veljavi prepričanje, da so zanesljivo in popolno urejene. Delno je to res tudi glede denacionaliziranih stanovanjskih objektov, pravic imet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odločba o prekršku po skrajšanem postopku

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Prekrški

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, ki predvideva sprejetje odločbe o prekršku po skrajšanem postopku, če obdolženec ne želi uveljaviti zajamčene pravice do obrambe, oziroma ne želi biti zaslišan in si vzeti zagovornika in zaradi tega tudi ne izpodbija odločbe. Sklep USJ, št. U-I-62/89 z dn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Zamudne obresti pri izplačilu odškodnine

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1991Izpodbijana ureditev je med postopkom prenehala veljati z novim zakonom o razlastitvi (Sl. vesnik SRM, št. 46/89), ki določa, da je razlastitveni upravičenec dolžan v primeru zamude pri plačilu odškodnine plačati prejšnjemu lastniku zamudne obresti po predpisih o obligacijskih razmerjih. Sklep US...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Višji sodni svetovalec - pogoj, delovne izkušnje

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo in zakonom samoupravna ureditev (pravilnik delovne skupnosti Zveznega sodišča, Beograd), po kateri mora imeti višji sodni svetovalec najmanj 6 let delovnih izkušenj v pravnih zadevah, od tega najmanj 3 leta v pravosodju na ustreznem pravnem področju. Sklep USJ, št. U-I-34/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pogoj za družinsko pokojnino

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/1991Zvezni zakon o temeljnih pravicah lahko predpiše samo temeljne pogoje za pridobitev pravice do družinske pokojnine. Zato zvezni zakon lahko, ne pa mora predpisati vse pogoje, ki naj jih izpolnijo družinski člani zavarovanca, da bi pridobili pravico do družinske pokojnine. Sklep USJ, št. U-I-23/89...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Prepoved prometa z nepremičninami

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 4/1991V neskladju z ustavo je določba zakona, ki postavlja lastnike nepremičnin na določenem območju v neenakopraven položaj glede na lastnike nepremičnin na drugih območjih. Razen tega predpisovanje prepovedi prometa z nepremičninami ne spada v način uresničevanja posameznih svoboščin in pravic v smislu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Poraba solidarnostnih stanovanjskih sredstev

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 4/1991Določilo občinskega odloka, s katerim se zagotavljajo sredstva za odplačilo bančnega posojila, s katerim je občina plačala odkup družbenih stanovanj podjetja v breme sredstev, zbranih s prispevkom za solidarnost na področju stanovanjskega gospodarstva, in s katerimi se ne povečuje stanovanjski sklad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Priključitev objektov na komunalne naprave

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, ki določa pogoje, pod katerimi se smejo zgrajeni objekti priključiti na komunalne in druge naprave, torej tudi na električno omrežje, saj takšna ureditev ne omejuje prometa električne energije. Odločba USJ, št. U-I-81/89 z dne 9. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Razrešeni funkcionar - odpoved stanovanjskega razmerja

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: Delavka, ki je bila v upravnem organu občine imenovana kot funkcionar, je pridobila kadrovsko stanovanje. Zaradi razrešitve ji je prenehalo delovno razmerje (proti njeni volji). Ali lahko upravni organ doseže, da se delavka izseli iz stanovanja oz. ali se ji lahko odpove stanovanjsko r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Vrnitev (valorizirane) lastne udeležbe

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: Ali mora organizacija vračati imetnikom stanovanjske pravice lastno udeležbo ob upoštevanju valorizacije, ali pa lahko upošteva le tisto obrestno mero, ki je bila določena s pogodbo o plačilu lastne udeležbe, ali s splošnim aktom o reševanju stanovanjskih vprašanj? Odgovor: Plači...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Vlaganje v stanovanje - lastna udeležba

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: Ali lahko ugovarjam v pobot stroške, ki sem jih imel z renoviranjem družbenega stanovanja, za katerega moram plačati lastno udeležbo, ker po zakonu plačila lastne udeležbe nisem oproščen? Odgovor: Menimo, da ni možno pobotati stroškov za preureditev stanovanja z obveznostjo plači...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Predpisovanje smrtne kazni

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/1991V neskladju z ustavo je zakonska ureditev (KZ SR Srbije in KZ SR Makedonije), ki predpisuje smrtno kazen za navadni umor, storjen v steku ali povratku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odvetniško cehovstvo...

Aspazija Čuden, 7.3.1991

Odvetništvo in notariat

Aspazija Čuden, Aspazija Čuden, Pravna praksa, 4/1991Peter Čeferin na pravno-filozofski ravni poveličuje vlogo odvetnika in odvetništva kot javne službe (v pp, št. 3/91 - Ob (počasnem) sprejemanju zakona o odvetništvu). S tem se kot eden izmed sedanjih premalo strokovno usposobljenih, odvisnih in zlasti vplivom države podrejenih odvetnikov zavzema za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Priposestvovanje - pridobitev lastninske pravice

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska ureditev (o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih), po kateri na stvari v družbeni lastnini ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem. Sklep USJ, št. U-I-46/90 z dne 13. 6. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Obrestna mera zamudnih obresti

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1991Federacija je lahko z zveznim zakonom uredila zamudne obresti, ki izhajajo iz vseh obligacijskih razmerij, ker zamudne obresti kot pravno sredstvo za zagotovitev izpolnitve denarnih obveznosti spadajo v splošni del obligacij. Sklep USJ, št. U-I-55/90 z dne 9. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Revalorizacija terjatev in dolgov

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1991Z zakonom je mogoče predpisati, da morajo uporabniki družbenih sredstev revalorizirati družbena sredstva, ki jih uporabljajo, z obrestno mero, ki ne sme biti nižja od stopnje rasti cen industrijskih proizvodov. Odločba USJ, št. U-I-31/89, 33/89 in 59/89 z dne 9. 5. 1990, objavljena v Ur. l. SFRJ,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pravica do pritožbe v upravnem postopku

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 4/1991Zakon o upravnih sporih je lahko predpisal, da je mogoče zoper prvostopno sodno odločbo, sprejeto v upravnem postopku, vložiti pritožbo samo, če to predvideva zakon v določenih primerih. Sklep USJ, št. U-l-82/89 z dne 20. 6. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odgovornost prevoznika v železniškem prometu

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije, Železniški promet

, Pravna praksa, 4/1991Odgovornost prevoznika v železniškem prometu ureja federacija z zveznim zakonom. Pri tem določi tudi višino odškodnine, ki jo je prevoznik dolžan plačati za izgubljene ali poškodovane stvari, sprejete na prevoz. Sklep USJ, št. U-I-98/89 z dne 18. 4. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Ob (počasnem) sprejemanju zakona o odvetništvu

dr. Peter Čeferin, 21.2.1991

Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Pravna praksa, 3/1991V skupščinski proceduri je novi slovenski zakon o odvetništvu. V zvezi s pripravo tega zakona se že dalj časa pojavljajo številni odpori. Priče smo nerazumljivi počasnosti postopka sprejemanja. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je tako na primer v svojem dopisu ministrstvu za pravosodje (Su 69/90 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Italijanska družinska pokojnina

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Ali ima vdova pravico do italijanske družinske pokojnine po možu (umrl leta 1944), ki je služil 14 mesecev v italijanski vojski? Mož je imel v letih 1930 - 1944 prijavljeno obrt v Italiji (številka obrtnega dovoljenja je znana), ni pa dokazil, da bi plačeval pokojninsko zavarovanje. V ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Razvoj javnega pravobranilstva

Marija Krisper-Kramberger, 21.2.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 3/1991Javni pravobranilec kot samostojni organ družbenopolitične skupnosti (od 1955 do danes) Svojo samostojnost, to je samostojnost izven javne uprave, je javno pravobranilstvo pridobilo šele z zakonom o javnem pravobranilstvu iz leta 1955 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Višje obresti - toda ugovor naj zadrži izvršbo

Erna Mokorel, 21.2.1991

Civilni sodni postopki

Erna Mokorel, Erna Mokorel, Pravna praksa, 3/1991S člankom Antona Bizjaka (v pp. št. 2/91) se popolnoma strinjam zlasti v delu, kjer piše o zamudnih obrestih. Že res, da so obresti tudi ukrep ekonomske politike, toda prav zato ne gre prezreti dejstva, da so tako nizke zakonite zamudne obresti soustvarjale finančno nedisciplino. Ob tem pa sodna ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 324 325 326 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(137) 48(114) 47(101) 46(102)
45(85) 45-46(32) 44(129) 44-45(6)
43(88) 43-44(10) 42(50) 42-43(36)
41(40) 41-42(68) 40(28) 40-41(52)
39(42) 39-40(85) 38(127) 38-39(21)
37(101) 37-38(8) 36(110) 36-37(51)
35(158) 35-36(6) 34(145) 33(123)
33-34(23) 32(73) 32-33(10) 31(37)
31-32(119) 30(35) 30-31(54) 29(26)
29-30(130) 28(117) 28-29(49) 27(131)
27-28(21) 26(137) 26-27(10) 25(103)
25-26(17) 24(95) 24-25(132) 23(178)
Več...

Leto objave

2019(207) 2018(299) 2017(260) 2016(293)
2015(293) 2014(306) 2013(308) 2012(350)
2011(422) 2010(408) 2009(392) 2008(426)
2007(400) 2006(406) 2005(313) 2004(313)
2003(372) 2002(302) 2001(229) 2000(186)
1999(219) 1998(216) 1997(226) 1996(203)
1995(210) 1994(121) 1993(140) 1992(126)
1991(197)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov