O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 325 / 339
Dokumenti od 8101 do 8125 (od skupaj 8461)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Društvo za pomorsko pravo Slovenije

dr. Marko Pavliha, 1.4.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/1993Pred več kot letom dni je mag. Aleksander Čičerov obvestil slovensko (pravniško) javnost (glej PP 2/92, str. 19), da smo prijatelji slovenskega morja, pomorstva in pomorskega prava ustanovili samostojno Društvo za pomorsko pravo Slovenije z namenom, da bi proučevali in pospeševali razvoj pomorskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 5-6/1993Če je sodna odločba, zoper katero je dovoljeno pravno sredstvo, pravilno vročena odvetniku kot pooblaščencu stranke, začne teči zakoniti rok za vložitev pravnega sredstva prvi naslednji dan po vročitvi in se v zakonitem roku tudi izteče, ne glede na to, da je bila ista sodna odločba kasneje vročena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Položaj javnega tožilstva in družbeno vrednotenje njegove funkcije

Andrej Ferlinc, 18.3.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 5-6/1993Nedavna ustanovitev društva delavcev državnih tožilstev je vsekakor prispevala k možnosti širšega preverjanja vloge javnega (državnega) tožilstva na način, kakor to že vrsto let uspeva sodniškemu društvu in upati je, da bo društvo v večji meri vzpodbudilo razprave o marsikateri strokovni trmi, ki za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Vknjižba etažne lastnine

mag. Lojze Cafuta, 18.3.1993

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Lojze Cafuta, Pravna praksa, 5-6/1993Razprava o vknjižbi etažne lastnine v pp, št. 4/93 (avtor dr. Alojzij Finžgar) je zelo dobrodošla in marsikomu odpira oči v ta problem. Celo pravniki se niso veliko ukvarjali s tako vknjižbo, ker so njihovi direktorji, to so bili direktorji investitorjev, večinoma gradbenih organizacij združenega de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 5-6/1993Ravnanje javnega pravobranilca kot zakonitega zastopnika družbenopolitične skupnosti, ki je ob pripoznavi tožbenega zahtevka nasprotne stranke nasprotovalo določbi 6. člena zakona o javnem pravobranilstvu, ima lahko vpliv le na notranje razmerje med njim in zastopano družbenopolitično skupnostjo in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o varstvu terjatev

dr. Marijan Kocbek, 18.3.1993

Obligacije

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 5-6/1993Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb, ki ga je državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 26. 1. 1993 (Uradni list RS, št. 7/93) je sporen tako s sistemsko - pravnega vidika dosedanje in tudi bodoče ureditve odgovornosti za obveznosti pravnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Odziv kazenskega pravosodja na nasilje v družini

dr. Alenka Šelih, 18.3.1993

Sodišča, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 5-6/1993Pojem nasilje v družini je v bistvu eufemizem za pojem nasilja nad žensko znotraj družine in v svojem prispevku se bom omejila le na ta problem.* Ta pojav, ki ga v zadnjih desetletjih na novo odkrivamo, seveda ni nov: tako kot nasilje nad otroki je spremljal človeško družbo, toda gledanja nanj in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Javni razpis

Alja Kratovac, 4.3.1993

Obligacije

Alja Kratovac, Pravna praksa, 4/1993V praksi se pojavljajo v zadnjem času vse pogostejši primeri pritožb zoper odločitve komisij na podlagi javnih razpisov. Vprašanje je, kakšne so konkretne pravne možnosti pritožbe tistega, ki je na javnem razpisu sodeloval, pa ni bil izbran, vendar meni, da je prišlo do vrste nepravilnosti, zaradi k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Dejanska podlaga tožbe v gospodarskem sporu

Miha Šipec, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

Miha Šipec, Pravna praksa, 4/1993Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je predpis, ki je primarno želel urediti postopek obravnavanja premoženjskih, rodbinskih in osebnih razmerij fizičnih oseb. Šele na zadnjem mestu so v 1. čl. zakona omenjena premoženjska razmerja pravnih oseb; specialnim določbam za gospodarske spore je namenjenih vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Varstvo terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij

dr. Konrad Plauštajner, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Civilni sodni postopki

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 4/1993Sprejem zakona o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb (Ur. l RS št. 7/93) je marsikateremu upniku vzbudil upe, da bo namesto od dolžnika prejel plačilo vsaj od t.i. "by-pass" podjetij med katere uvrščamo zlasti tista, ki so jih ustanovili dolžniki sami ali njih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o nepravdnem postopku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1993Skupne stroške postopka (2. odst. 35. čl. ZNP) predstavljajo tudi sodne takse. Zato tudi te stroške trpijo udeleženci postopka za delitev stvari in skupnega premoženja v sorazmerju z velikostjo njihovih lastninskih deležev (126. in 130. čl. ZNP).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1993Pri zavarovanju pred odgovornostjo se zavarovalnica ne more izogniti svoji obveznosti na povrnitev škode oškodovancu (1. odst. 941. čl. ZOR) s tem, da izplača zavarovalno vsoto svojemu zavarovancu. (Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Odškodninska odgovornost podjetja

Damjan Mozetič, 4.3.1993

Obligacije

Damjan Mozetič, Pravna praksa, 4/1993Čeprav se je delavec poškodoval na službeni vožnji s službenim avtomobilom, podjetje za škodo ni odgovorno, če ni krivo ali če ni objektivno odgovorno. (Odločba Sodišča združenega dela R Slovenije, Sp 1045/92 z dne 1. 10. 1992) Delavec je na službeni vožnji s službenim avtomobilom prehiteval k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Odškodninska razmerja

Damjan Mozetič, 4.3.1993

Obligacije

Damjan Mozetič, Pravna praksa, 4/1993Če je samoupravni sporazum o združitvi temeljnih organizacij v delovno organizacijo vseboval tudi določbe o pravicah in obveznostih materialne narave, so podlaga za odločitev o odškodninskem sporu iz tega razmerja določbe 262. do 269. člena zakona o obligacijskih razmerjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1993Terjatev, ki se po izvršilnem naslovu glasi na plačilo tolarske protivrednosti določenega denarnega zneska v tuji valuti po tečaju na dan plačila z zamudnimi obrestmi od določenega dne do plačila in ki do trenutka obračuna ni bila še niti delno poravnana, se pri izterjatvi v izvršilnem postopku obra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1993Določbe zakona o izvršilnem postopku o dolžnikovih prejemkih, ki so v celoti (92. člen ZIP) ali delno (93. čl. ZIP) izvzeti iz izvršbe, se nanašajo tudi na tista dolžnikova denarna sredstva, ki so na njegovem bančnem računu in na katera seže upnik z izvršbo po 127. čl. ZIP (izvršba na dolžnikov banč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Eskontne mere - bančne obresti

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Obligacije, Obresti in obrestna mera

, Pravna praksa, 3/1993Ni v skladu z ustavo in zakonom sklep Sveta Banke Slovenije, s katerim se zahteva od poslovnih bank prilagoditev strukture in ravni aktivnih in pasivnih obrestnih mer splošni eskontni meri Banke Slovenije, ker Banka Slovenije nima tega zakonskega pooblastila. Ni v skladu z ustavo in zakonom določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Prenehanje lastninske pravice na zemljiščih

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 3/1993Ustavno sodišče je ugotovilo, da pravne posledice (prepoved uporabe, razveljavitve določb 9. do 28. člena zakona o stavbnih zemljiščih velja tudi za odloke občin o prenehanju lastninske pravice, sprejete na podlagi prejšnjega zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih name...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Izreden preizkus pravnomočne odločbe

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/1993Pravnemu redu Republike Slovenije nasprotujejo določbe 416.- 420. člena ZPP (zahteva za izreden preizkus pravnomočne odločbe pred Zveznim sodiščem) in se zato navedene določbe niti smiselno ne uporabljajo kot republiški predpis na podlagi 1. odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Delovna dovoljenja - za tujce, dnevne migrante

Nataša Belopavlovič, 18.2.1993

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3/1993V pp. št. 25/92 je bilo že odgovorjeno, kako je s podaljšanjem (oziroma izdajo novih) delovnih dovoljenj za delavce, državljane republik nekdanje SFRJ, ki so pridobili osebna delovna dovoljenja po prehodni določbi 23. člena zakona o zaposlovanju tujcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Abstraktno odmerjanje odškodnine

mag. Miha Juhart, 18.2.1993

Obligacije

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/1993ZOR/524. člen (1) Če je bila prodaja razdrta zaradi tega, ker je en pogodbenik prekršil pogodbo, stvar pa ima dnevno ceno, lahko druga stran zahteva razliko med ceno, ki je bila določena v pogodbi, in dnevno ceno na dan, ko je bila pogodba razdrta, na trgu kraja, v katerem je bil opravljen posel....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Odločanje po prostem preudarku

Vasilij Polič, 18.2.1993

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 3/1993I. SPLOŠNO Odločbe o upravnih postopkih, izdane po načelu prostega preudarka (presoje) oziroma diskrecijske pravice, katerega uporaba ima sicer zakonsko podlago, v katerih sam prosti preudarek ni obrazložen (brez navedb o okoliščinah in pravno pomembnih dejstvih konkretnega primera v upravnem pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Odločanje o preživljanju skupnih otrok po uradni dolžnosti

Rok Čeferin, 18.2.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

Rok Čeferin, Pravna praksa, 3/1993V pp, 25/92 je uredništvo objavilo moj članek, v katerem sem kot podlago za razmišljanje navedel hipotetični primer, po katerem tožnik vloži tožbo na razvezo zakonske zveze, sodišče pa njegovemu zahtevku ugodi, poleg tega pa po uradni dolžnosti odloči še o preživljanju skupnih otrok. Na pritožbo ene...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Lastninskopravna razmerja

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 3/1993Pravna oseba, ki s svojimi dejanji (npr. z izvajanjem poslovne politike, oblikovane v organih upravljanja) izvršuje neposredno dejansko oblast nad stvarjo (1. odst. 70. čl. ZTLR), je v primeru, če je bila njena posest motena, upravičena do posestnega varstva (75. čl. ZTLR). (Sklep Vrhovnega sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 3/1993Zamudne obresti za neplačano preživnino Tožnik lahko zahteva plačilo zamudnih obresti od neplačanih preživninskih obrokov od vložitve tožbe na plačilo preživnine, ne glede na to, da je obrestni zahtevek postavil šele naknadno med pravdo (3. odst. 279. čl. ZOR).
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 324 325 326 ... 339 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(148) 48(122) 47(110) 46(109)
45(92) 45-46(32) 44(137) 44-45(6)
43(88) 43-44(10) 42(50) 42-43(48)
41(40) 41-42(68) 40(28) 40-41(64)
39(42) 39-40(85) 38(127) 38-39(30)
37(110) 37-38(8) 36(122) 36-37(51)
35(158) 35-36(6) 34(145) 34-35(16)
33(131) 33-34(23) 32(73) 32-33(10)
31(37) 31-32(119) 30(35) 30-31(54)
29(26) 29-30(130) 28(117) 28-29(49)
27(131) 27-28(21) 26(137) 26-27(22)
25(103) 25-26(17) 24(95) 24-25(141)
Več...

Leto objave

2020(190) 2019(335) 2018(299) 2017(260)
2016(293) 2015(293) 2014(306) 2013(308)
2012(350) 2011(422) 2010(408) 2009(392)
2008(426) 2007(400) 2006(406) 2005(313)
2004(313) 2003(372) 2002(302) 2001(229)
2000(186) 1999(219) 1998(216) 1997(226)
1996(203) 1995(210) 1994(121) 1993(140)
1992(126) 1991(197)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov