O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 190)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Pravica do odškodnine pri ustanovitvi služnosti v javno korist

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018Varuh človekovih pravic (Varuh) opozarja, da je vsakokratni razlastitveni zavezanec v primerih ustanovitve služnosti v javno korist upravičen do odškodnine, razen če iz pogodbene volje strank ni jasno razvidno, da gre za neodplačno ustanovitev služnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Medicina, pravo in družba

Špela Kogovšek Sajovic, 10.5.2018

Obligacije

Špela Kogovšek-Sajovic, Pravna praksa, 18/2018Sedaj že tradicionalni, 27. posvet, ki ga je 23. in 24. marca organizirala PF Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom Maribor in Zdravniškim društvom Maribor, je letos dobil novo, svežo podobo. Na oplemenitenje kaže že samo poimenovanje posveta, saj se je medicini in pravu pridružila še družba. Pri tem ne gre zgolj za lepotni popravek, temveč to pomeni dodatni zorni kot pri preučevanju zastavljenih vprašanj s še širšim naborom predavateljev. Izredno pohvalna je tudi okrepljena programska vsebina v obliki vzporedne mednarodne sekcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Tožba za izbris znamke - aktivna legitimacija zastavnega upnika

Avtor ni naveden, 10.5.2018

Intelektualna lastnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2018Zastavni upnik ima zagotovljeno varstvo zastavne pravice tudi proti tretjim osebam. V skladu s 164. členom SPZ je izenačen z lastnikom stvari in lahko pod istimi pogoji zahteva vrnitev stvari, prenehanje vznemirjenja in posestno varstvo. Čeprav je ta določba umeščena v 3. oddelek VI. dela SPZ, ki ureja ročno zastavo, jo je treba razumeti kot splošno določbo, veljavno tudi za položaj zastavnega upnika v primeru neposestne zastavne pravice. Zato je tudi zastavnemu upniku v primeru zastavne pravice na znamki treba priznati tožbeno upravičenje za uveljavljanje vseh zahtevkov, ki so usmerjeni v ohranitev vrednosti zastavljene pravice. Ker izbrisna tožba zaradi izbrisnega razloga iz točke b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1 zasleduje prav ta namen, je zanjo aktivno legitimiran tudi zastavni upnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Zapornikov otrok in njegova pravica do stikov

Burkelc Frida, Felc Brina, 10.5.2018

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev, Zakonska zveza in družinska razmerja

Frida Burkelc, mag. Brina Felc, Pravna praksa, 18/2018Če je človeku, ki ima mladoletnega otroka, odvzeta prostost zaradi izrečene zaporne kazni in nastopi njeno prestajanje, to nedvomno pomeni velik poseg v dotedanji način družinskega življenja vseh njegovih bližnjih. Zaporna kazen pomeni nujno ločitev otroka in staršev ter ima posledice tudi za izvajanje roditeljske pravice oziroma starševske skrbi, pri čemer je možnost stikov z otrokom nedvomno najbolj neposreden način njenega izvrševanja. V veliki večini se družine spremenjenim razmeram prilagodijo in otroci skupaj z drugim od staršev ali drugim bližnjim obsojenega obiskujejo v zaporu. Obstaja pa tudi veliko primerov, ko je moralo o ureditvi otrokovih stikov s starši iz različnih razlogov odločati sodišče, ki je svojo odločitev o otroku najbolj koristnih stikih sprejelo po temeljito raziskanih subjektivnih lastnostih in potrebah vsakega konkretnega otroka, osvetlitvi starševskih zmožnosti njegovih roditeljev ter po seznanitvi z življenjskimi okoliščinami otroka in staršev, ki jih je treba upoštevati, da se stiki lahko izvajajo. Korist konkretnega otroka je osnovno vodilo sodišča tudi, ko se določajo način, kraj, čas in obseg izvajanja stikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Objava liste kandidatov na oglasni deski društva

Matej Vošner, 10.5.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 18/2018Ali je dopustna objava liste kandidatov, ki vsebuje osebne podatke, kot so ime in priimek, letnica rojstva, stopnja splošne izobrazbe in gasilski čin, na oglasni deski društva?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Pravica do odvetnika v kazenskem postopku - stanje in izzivi

Vučko Katarina, Kogovšek Šalamon Neža, 10.5.2018

Kazenski postopek, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vučko, dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 18/2018Pravica osumljencev in obdolžencev do odvetnika in pravne pomoči je temeljna človekova pravica, zavarovana s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. V ustavnih demokracijah je trdno zasidrana, izvajanje pravice v praksi pa pokaže, da v sistemu še vedno obstajajo področja, ki zahtevajo pozornost za boljše izvajanje pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Google koledar

Matej Vošner, 11.5.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 18/2017Ali lahko delodajalec zaradi poenostavitve vpisovanja dopustov ustvari vnos v Google koledar za skupno rabo, v katerega bi vpisal zaposlene z imenom in prvo črko priimka, pri čemer bi povezavo do koledarja prejeli le zaposleni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Napačna uporaba določb ZFPPIPP privedla do kršitve ustavnih pravic

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2017Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 75/2016 z dne 11. avgusta 2016 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2015 z dne 4. marca 2016 se razveljavita in potrdi se sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2340/2014 z dne 22. junija 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Izvirno pridobljena lastninska pravica na nepremičnini kot izločitvena pravica v stečaju

Slađana Vrenčur, 11.5.2017

Lastnina in druge stvarne pravice

Slađana Vrenčur, Pravna praksa, 18/2017Izločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti uveljavlja izločitveno pravico proti insolventnemu dolžniku, in je tisti pravni subjekt, ki je lastnik stvari. Na izločitveno pravico začetek stečajnega postopka ne vpliva (drugi odstavek 279. člena ZFPPIPP). Pravno podlago za izločitveno pravico predstavlja pod določenimi pogoji tudi pridržek lastninske pravice za prodajalca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Sodniki in izzivi poklicne etike

Patricij Maček, 11.5.2017

Sodišča

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2017"Sodstvo, ki zahteva neodvisnost, obenem pa zavrača odgovornost, ne bo pridobilo zaupanja javnosti," je opozorila vrhovna sodnica in nekdanja predsednica Sodnega sveta dr. Mateja Končina Peternel, ki je v okviru izbirnega predmeta magistrskega študija Etika pravniških poklicev na PF Univerze v Ljubljani na povabilo dr. Aleša Novaka dne 4. aprila spregovorila o izzivih sodniške poklicne etike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Tamara Petrović, 11.5.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Tamara Petrović, Pravna praksa, 18/2017Glede na rezultate raziskave javnega mnenja iz leta 2015 se več kot polovica anketirancev strinja, da predstavlja posredovanje osebnih podatkov čedalje večji del sodobnega življenja in da nimajo popolnega nadzora nad svojimi osebnimi podatki. Rezultati iste raziskave so tudi pokazali, da skoraj tri četrtine anketirancev meni, da bi za kakršnokoli obdelavo njihovih osebnih podatkov moralo biti zahtevano njihovo izrecno dovoljenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Odgovornost za prekrške pri prenehanju pravne osebe

Hinko Jenull, 11.5.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/2017Pravni osebi (d. o. o.) je bila zaradi prekrška po 19. točki prvega odstavka 21. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, storjenega 16. decembra 2013, dne 15. januarja 2014 s plačilnim nalogom izrečena globa. Od 13. novembra 2014, torej v času, ko je že bil izdan plačilni nalog in zoper njega vložena zahteva za sodno varstvo, sodišče pa o tej zahtevi še ni odločilo, je bila pravna oseba v stečajnem postopku. Sodišče, ki za stečajni postopek ni vedelo, je s sodbo z dne 25. januarja 2016 zavrnilo zahtevo pravne osebe za sodno varstvo. Stečajni postopek je bil končan brez razdelitve s sklepom z dne 7. novembra 2016, ki je postal pravnomočen dne 23. novembra 2016. Globa, ki je bila pravnomočno izrečena pravni osebi, ni bila plačana, niti izterjana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Pametne naprave naj upravljajo pametni ljudje

Asja Strgaršek, 11.5.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Asja Strgaršek, Pravna praksa, 18/2017Družba IUS Software (GV Založba) je v sodelovanju z Info Hišo 6. in 7. aprila 2017 na Bledu že tretjič pripravila Dneve prava zasebnosti in svobode izražanja. Na dogodku je sodelovalo 16 vrhunskih predavateljev, ki so udeležencem v štirih sekcijah predstavili nekaj najaktualnejših tem s področja zasebnosti in svobode izražanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Spregled pravne osebnosti - določnost tožbenega zahtevka

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2017Institut spregleda pravne osebnosti (8. člen ZGD-1) se je razvil kot odgovor na pojavljanje nezaželenih posledic načela ločenosti pravne osebe in njenih članov, ki so bila v nasprotju z načelom pravičnosti. Pojem "zloraba družbe kot pravne osebe" je nedoločen pravni pojem (pravni standard), ki mu je treba v vsakem posamičnem primeru dati pravi pomen z ugotovitvijo vseh relevantnih okoliščin. V konkretnem primeru gre za okoliščine, ki kažejo na to, da je drugi toženec družbo izkoristil z namenom, da se izogne svoji neposredni odgovornosti kupcem stanovanj in jo na ta način zlorabil za oškodovanje njenih upnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Žalitev prava in zdravega razuma

mag. Matevž Krivic, 5.5.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 18/2016Sodba Vrhovnega sodišča, s katero je bil dr. Boštjan M. Turk oproščen obtožbe, da je v članku Referenti in renegati v reviji Reporter 13. junija 2011 storil kaznivo dejanje razžalitve dr. Jožeta Pirjevca, je zame šolski primer, kakšna sodba, še zlasti pa sodba vrhovnega sodišča, ne bi smela biti. Šolski primer z zdravim razumom skreganega "obračanja besed", ki iz črnega skušajo narediti belo in zaradi katerih so pravniki pri večini ljudi tako na slabem glasu. In zaradi njih potem žal še pravo, kadar njegovi služabniki pri tem obračanju besed spretno ustvarijo vtis, da gre za veliko učenost in za laikom težko doumljive pravne finese, zaradi česar, ker se to prepogosto ponavlja, potem vse več ljudi pri nas za take, zdravemu razumu nedoumljive nesmisle krivi pravo, in ne slabih pravnikov ali njihovih slabih sodb, v katerih ga niso znali korektno uporabiti. Tako to vidim. Če kdo misli drugače in zna to prepričljivo utemeljiti, naj to naredi. Bom pazljivo prebral in razmislil, najbrž tudi odgovoril. Pritrdilno ali odklonilno. Toda to vprašanje je preveč pomembno, da bi razmišljajoči pravniki smeli molče mimo njega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Navodilo glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ

Irena Vovk, 5.5.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) ukinja obveznost samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, da morajo imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun. Od 15. decembra 2015 ima lahko torej ta kategorija poslovnih subjektov za opravljanje svojih zasebnih in poslovnih transakcij zgolj en transakcijski račun (o tem se odloči vsak sam), kar pomeni, da se na enem transakcijskem računu evidentirajo zasebna in poslovna denarna sredstva imetnika računa. Ali bosta migracija poslovanja s poslovnih na "osebne" in ukinitev "osebnih" računov in uporaba samo poslovnih računov vplivala na izvajanje četrtega odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ker Uprava RS za javna plačila (UJP) kot temeljno merilo za objavo podatkov upošteva poslovni račun, ki je javno objavljen v registru transakcijskih računov in Poslovnem registru Slovenije (PRS) pri AJPES?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja

dr. Anita Napotnik, 5.5.2016

Obligacije

dr. Anita Napotnik, Pravna praksa, 18/2016Zoper etažnega lastnika je bil uveden osebni stečaj. Upravnik je priglasil terjatev iz naslova neplačanih prispevkov v rezervni sklad. Terjatev iz stečajne mase ni bila poplačana. Novi lastnik je v stečajnem postopku zelo ugodno kupil stanovanje v stavbi, ki je popolnoma prenovljena, stroški prenove pa so se pokrili iz sredstev rezervnega sklada.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno tajnostjo

dr. Eneja Drobež, 5.5.2016

Intelektualna lastnina

dr. Eneja Drobež, Pravna praksa, 18/2016Tožnica proizvaja in distribuira parfume ter je izključna imetnica licence za uporabo znamke Skupnosti Davidoff Hot Water, registrirane pod št. 968661 za parfume. Januarja 2011 je prek spletnega dražbenega portala kupila stekleničko parfuma znamke Davidoff Hot Water. Kupnino za ta izdelek je nakazala na bančni račun, odprt pri Stadtsparkasse, ki ji ga je navedel prodajalec. Ko je prejela kupljeni izdelek, je ugotovila, da gre za očiten ponaredek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Postopek odmere sodne takse - pravna sredstva

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016Glede na besedilo tretjega odstavka 1. člena ZST-1, ki napotuje na smiselno uporabo procesnih predpisov, ki pritožbo in (ob določenih pogojih) tudi druga (izredna) pravna sredstva večinoma dopuščajo, če niso z zakonom posebej izključena, bi moral zakonodajalec, če bi želel izključiti dodatna pravna sredstva v postopku odmere sodne takse, to v zakonu izrecno določiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Partnerska zveza

Irena Vovk, 5.5.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016V Državnem zboru so poslanci (54 za, 15 proti) 21. aprila 2016 sprejeli Zakon o partnerski zvezi, ki izenačuje pravne posledice med partnerjema istega spola s pravnimi posledicami, kot jih zakon predvideva za zvezo dveh oseb različnega spola (zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnost), a brez možnosti posvojitev in postopkov biomedicinske oploditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Obveščanje žrtve o predčasnem odpustu obsojenca s prestajanja zaporne kazni

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Človekove pravice, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je znašla v hudi stiski ob skorajšnjem (predčasnem) zaključku prestajanja kazni zapora obsojenca, ki ji je s kaznivim dejanjem, za katerega je prestajal zaporno kazen, skoraj vzel življenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji

Kuzma Dominik, Lampe Andrej, 7.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

mag. Dominik Kuzma, Andrej Lampe, Pravna praksa, 18/2015Do kod sega avtonomija zasebnega subjekta pri poslovanju prek spletne trgovine na skupnem trgu EU? Državljani EU smo se deloma že navadili in tudi razvadili zaradi ugodnosti prostega prehoda meja in brezcarinske unije. Kljub temu pa je med državami članicami EU še veliko razhajanj, nemalo jih izhaja tudi iz naših predsodkov in stereotipov o drugih državah članicah, ki vsak dan usmerjajo naše obnašanje, odločanje in vsebino medsebojnih odnosov. Moramo pa se vprašati, ali je naša avtonomna volja omejena z lastnostmi in načeli enotnega trga EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Izvorna koda

Irena Vovk, 7.5.2015

Intelektualna lastnina

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015"Računalniški programi so varovani z avtorskimi pravicami tako kot na primer literarna dela, vendar pa vsak program še ni avtorsko delo," je na srečanju Pravniškega društva Ljubljana 23. aprila 2015 dejal Ivan Bohnec iz družbe Preator.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Osebni dokazi - verbalne izjave kot pot k materialni resnici?

Nika Skvarča, 7.5.2015

Kazenski postopek

Nika Skvarča, Pravna praksa, 18/2015Pridobivanje in vrednotenje izjav osumljenca (obdolženca), prič, izvedencev ter strokovnjakov je v kazenskem postopku precej zapleteno. Opraviti imamo namreč z najbolj zapleteno "stvarjo" na svetu: s človekom. Še vedno je težko razumeti priznanje, ki sta ga pred več kot stotimi leti podala zakonca Franc in Marija Bratuš o umoru njune hčerke. Priznala sta, da sta jo umorila, njeno truplo pa razkosala in zažgala v peči. Dve leti pozneje je novomeški preiskovalni sodnik po naključju zasliševal tatico, za katero je posumil, da bi lahko bila "umorjena" hči zakoncev Bratuš. Dvom se je razblinil v trenutku, ko je prednjo pomolil fotografijo obsojenih zakoncev. Prestopnica je namreč vzkliknila: "Oh, to so pa moj ata." Ali so izjavo o umoru izsili orožniki ali je držalo izvedensko mnenje o bolezenskem stanju zakoncev, ne ve nihče. Po več kot stoletju vemo le to, da se o načinih pridobivanja in vrednotenju izjav udeležencev kazenskega postopka sprašujemo še danes. Natančneje so si ta in še številna druga vprašanja postavljali 22. aprila na Fakulteti za varnostne vede, ki je pripravila posvet o kriminalističnih, kazenskopravnih in psiholoških vidikih osebnih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Nekateri dodatni pogledi na izpodbojnost neodplačnih dejanj v stečaju

dr. Saša Prelič, 7.5.2015

Civilni sodni postopki

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 18/2015Odvetnik Aleš Velkaverh se je v članku Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih dejanj v stečaju, ki je bil objavljen v PP, št. 14/2015, precej površno odzval na moj prispevek Plačilna nesposobnost dolžnika kot predpostavka za izpodbijanje pravnih dejanj po ZFPPIPP, ki sem ga objavil v PP, št. 6/2013. Na zapisana kolegova stališča se moram odzvati, še zlasti, ker menim, da temeljijo na napačnih predpostavkah. Prepričan sem, da kolega Velkaverh ne bi prišel do zmotnih zaključkov, če bi natančneje prebral Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter moj prispevek.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

2018(6) 2017(8) 2016(6) 2015(7)
2014(7) 2013(7) 2012(7) 2011(9)
2010(9) 2009(9) 2008(9) 2007(13)
2006(16) 2003(13) 2002(8) 2001(2)
1999(9) 1998(15) 1995(6) 1994(2)
1993(4) 1992(9) 1991(9)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF GH IJ K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov