O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Nova Googlova politika zasebnosti

Irena Vovk, 16.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2012Nova Googlova politika zasebnosti ima po mnenju uporabnika telefona z Googlovim operacijskim sistemom Android številne sporne točke. Najspornejša pa se mu zdi možnost, da bo Google lahko zbiral tudi prometne podatke v zvezi s telefonskimi klici (klicane telefonske številke, zgodovino klicev, trajanje klicev ipd.). Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Splošni zavarovalni pogoji nezgodnega zavarovanja - skupno gospodinjstvo

Avtor ni naveden, 16.2.2012

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6-7/2012Tipičen interes pri nezgodnem zavarovanju v korist družinskih članov je v zagotavljanju njihove dodatne ekonomske varnosti. Ob takem izhodišču pojma skupnega gospodinjstva ni mogoče pogojevati s skupnim življenjem v ožjem smislu, kot ga na primer pojmuje družinsko pravo, ampak je bistveno, da med skleniteljem zavarovanja in zavarovano osebo - otrokom do dopolnjenih 15 let - obstaja razmerje s pravicami in dolžnostmi, ki sestavljajo roditeljsko pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Objava dokumentov iz Nagodetovega procesa

Irena Vovk, 16.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2012V zbirki Viri, ki jo izdaja Arhivsko društvo Slovenije, želijo objaviti enega od povojnih sodnih procesov, t. i. Nagodetov proces iz leta 1947, in sicer zgolj glavno obravnavo in sodbo. Ali je taka objava v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)? Celoten potek glavne obravnave, iz katere javnost ni bila izključena, je bil večinoma objavljen v tedanjem dnevnem časopisju. V skladu s 65. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) pa so ti dokumenti javno (ali zasebno) arhivsko gradivo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica?

Franci Krivec, 16.2.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Franci Krivec, Pravna praksa, 6-7/2012V članku Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah, ki je bil objavljen v prilogi PP, št. 3/2012, sta avtorja Jasna Hudej in Iztok Ščernjavič analizirala med drugim pomen odločbe Ustavnega sodišča št. Up-591/10 z dne 2. decembra 2010. Iz obrazložitve te ustavne odločbe sta izpeljala sklep, da v razmerju med odsvojiteljem in pridobiteljem prenos lastninske pravice (v stvarnopravnem smislu) učinkuje že s trenutkom, ko odsvojitelj pridobitelju izroči listino, sposobno za vpis pridobitve lastninske pravice v zemljiško knjigo. Navajata, da je dejanski vpis v zemljiško knjigo za prenos lastninske pravice konstitutivnega pomena le v razmerju do tretjih oseb (ki z dejstvom izstavitve overjenega zemljiškoknjižnega dovolila niso seznanjene), za razmerje med odsvojiteljem in pridobiteljem (in za razmerje do tretjih, ki vedo za izstavitev overjenega zemljiškoknjižnega dovolila) pa naj bi bila dejanska vknjižba v zemljiško knjigo nerelevantna. Menim, da je tako razumevanje omenjene ustavne odločbe napačno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Novela EZ-E

Irena Vovk, 16.2.2012

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2012Dne 11. februarja 2012 je začela veljati novela Energetskega zakona (EZ-E), ki jo je Državni zbor sprejel na seji 28. januarja (besedilo novele je sprejela Vlada Boruta Pahorja na dopisni seji 7. oktobra 2011) in s katero se v slovenski pravni red prenašajo določbe desetih direktiv in treh uredb (ker nekaterih direktiv nismo prenesli, smo že dobili opomin Evropske komisije), usklajena pa je tudi z odločbo Ustavnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Bi kupili informacije o sebi ali o svojem otroku?

mag. Sandi Kodrič, 16.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 6-7/2012Na slovenskem tržišču že nekaj časa delujejo podjetja, ki posameznikom ponujajo t. i. osebno genetsko analizo. Pri tem se postavlja cela vrsta vprašanj - tako pravnih kot tudi etičnih, povezanih z vidiki varovanja zasebnosti. Komercialna genetika v večini primerov gradi na statistični oceni tveganja za
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Sodstvo je v dobri kondiciji

Irena Vovk, 16.2.2012

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2012Ob uradnem odprtju sodnega leta 2012 je predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša 13. februarja na novinarski konferenci poudaril, da je sodstvo v dobri kondiciji, ki pa jo je treba ohraniti in konstruktivno spodbujati. Sodišča obvladujejo pripad, število nerešenih zadev je manjše od pripada v
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Povrnitev stroškov tujega "korespondenčnega" odvetnika

mag. Judita Dolžan, 16.2.2012

Civilni sodni postopki

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 6-7/2012Tuje podjetje s sedežem v Švici je postavilo zahtevek za izdajo začasne odredbe zaradi kršitve avtorskih pravic, ki mu je bilo ugodeno. V postopku za določitev stroškov postopka je med strankama postalo sporno, ali ima švicarsko podjetje pravico poleg povrnitve stroškov zastopanja nemškega pooblaščenca zahtevati tudi povrnitev stroškov švicarskega odvetnika. Deželno sodišče je zahtevek zavrnilo, pritožbeno pa je štelo, da je povrnitev teh stroškov upravičena. Bistvo spora je torej v določitvi meril za povrnitev stroškov tujega korespondenčnega odvetnika (nem. Verkehrsanwalt). Zvezno vrhovno sodišče Nemčije (Bundesgerichtshof - BGH), ki se doslej glede tega vprašanja še ni dokončno izreklo, je povedalo, da se mora vprašanje o tem, ali so ti stroški potrebni, presojati po skrbni preučitvi okoliščin vsakega primera. Pri tem je treba upoštevati, da je tipično, da bo stranka s sedežem v tujini zaradi jezikovnih in kulturnih razlik ter zaradi nepoznavanja nemškega pravnega sistema korespondenčnega odvetnika po kraju njenega sedeža angažirala prej kot domača stranka. Njegovo sodelovanje pa ni potrebno takrat, ko ima nemški pooblaščenec že vse potrebne informacije, ali v primeru, ko ima tuja stranka možnost, da sama obvesti pooblaščenca, in je to tudi ceneje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Acta: iskanje pravega ravnotežja med pravicami iz ustvarjalnosti in pravico do varstva osebnih podatkov

Jure Logar, 16.2.2012

Intelektualna lastnina

Jure Logar, Pravna praksa, 6-7/2012Namen trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (Sporazum) je vzpostavitev celovitega mednarodnega okvira, ki bo EU pomagal pri prizadevanjih za učinkovit boj proti kršenju pravic intelektualne lastnine. Ob upoštevanju, da je učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine bistveno za ohranitev gospodarske rasti v vseh gospodarskih panogah in po svetu, kako je potem mogoče, da je podpis sporazuma v javnosti povzročil tolikšno razburjenje in celo proteste?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Zakonita in zakonska brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012

mag. Franci Ježek, 16.2.2012

Sodišča

mag. Franci Ježek, Pravna praksa, 6-7/2012Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) v 34. členu ZBPP določa, da se o brezplačni pravni pomoči odloča po upravnem postopku. Tudi sodniki ob izvolitvi (23. člen Zakona o sodniški službi - ZSS) prisežejo, da bodo sodniško funkcijo opravljali v skladu z ustavo in zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Reorganizacija dolga lokalnih skupnosti

Matija Repolusk, 16.2.2012

Civilni sodni postopki

Matija Repolusk, Pravna praksa, 6-7/2012>Predpisi o organizaciji in financiranju lokalnih skupnosti in ustave večine držav članic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) uporabljajo različne mehanizme, s katerimi nadzirajo in regulirajo višino ter način zadolževanja na podnacionalni ravni (sub-sovereign level). Podnacionalna raven lahko pomeni dežele in zvezne dežele, na primer v Nemčiji, Avstriji ali Španiji, oziroma province, okraje ali druge ravni oblasti, ki so pristojne za zadolževanje in tudi za obdavčitev. Ne glede na to, ali gre za centralizirane države ali federacije, podnacionalna raven vključuje občine in druge oblike lokalnih skupnosti. V državah Evropske unije Maastrichtska pogodba obvezuje članice, da vzdržujejo skupni javni dolg pod 60 odstotki BDP, proračunski primanjkljaj pa ne sme presegati treh odstotkov na letni ravni. Pri tem omejitve Maastrichtske pogodbe pomenijo, da je tudi dolg lokalnih skupnosti in vseh drugih enot podnacionalne ravni del teh omejitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Za objavo imen sodnikov v objavljenih sodbah

Blaž Mrva, 16.2.2012

Sodišča

Blaž Mrva, Pravna praksa, 6-7/2012V svetu je običajno, da so v objavljenih sodbah navedeni sodniki, ki so sodbo sprejeli. Pri nas to velja le za Ustavno sodišče. Po mojem prepričanju bi bilo zelo koristno, če bi tudi v sodbah drugih sodišč bila objavljena imena sodnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Dostop do vrhovnega sodišča v pravdnem postopku v novejši praksi ESČP

Aleš Galič, 17.2.2011

Civilni sodni postopki, Varstvo človekovih pravic

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 6-7/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Previdno pri izbiri klavzule DDP Incoterms 2010

Andrej Friedl, 17.2.2011

Obligacije

dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 6-7/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Posebno varstvo terjatev delavcev v postopkih zaradi insolventnosti s prednostno pravico

Emina Mulalić, 17.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Emina Mulalić, Pravna praksa, 6-7/2011V naši pravni ureditvi poznamo posebno varstvo pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca s prednostno pravico po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in varstvo delavskih terjatev z jamstvom prek jamstvene institucije po Zakonu o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS). V zadnjem času se v praksi pojavljajo nekatera vprašanja glede ureditve prednostnih terjatev v ZFPPIPP, zaradi odprave nekaterih nejasnosti pa je bila v Državnem zboru sprejeta avtentična razlaga 3. točke prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP. V prispevku podrobneje obravnavam prvo obliko varstva terjatev delavcev v postopkih zaradi insolventnosti s prednostno pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 17.2.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6-7/2011Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, kolikor kategorizira javno pot "Vrtovče po vasi", v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 140/1.S in 372/4, obe k. o. Šmarje, se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Strojno branje osebnih dokumentov

Irena Vovk, 17.2.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2011Kadar
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Vpogled v osebne podatke dolžnika v postopku osebnega stečaja

Irena Vovk, 17.2.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2011Ali je sporno, če z vpisom imena in priimka neke osebe v spletni iskalnik pridobimo informacijo o tem, ali je ta oseba v postopku osebnega stečaja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Objava fotografije z Wikipedije v tiskanem mediju

Jasna Rupnik, 17.2.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Sodišča

Jasna Rupnik, Pravna praksa, 6-7/2011Ali je v skladu s slovensko zakonodajo, če založniško podjetje v svoji publikaciji (denimo knjigi) objavi fotografijo osebe, ki je sicer že javno objavljena in vsem dostopna na svetovnem spletu, ob predpostavki, da avtorske pravice niso ovira za njeno objavo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Enako varstvo pravic

Avtor ni naveden, 17.2.2011

Ustavno sodišče, Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6-7/2011Sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 313/2010 z dne 12. februarja 2010, št. ZSV 314/2010 z dne 12. februarja 2010 in št. ZSV 315/2010 z dne 12. februarja 2010 se razveljavijo in zadeve se vrnejo Okrajnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Pravni interes za tožbo za razveljavitev znamke zaradi neuporabe - pojem zainteresirane osebe

Avtor ni naveden, 17.2.2011

Intelektualna lastnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6-7/2011Pri razlagi pojma zainteresirane osebe za vložitev tožbe za razveljavitev znamke, ki se ne uporablja, je treba upoštevati, da obstaja tudi splošen interes za zmanjšanje skupnega števila blagovnih znamk. Vsaka registrirana znamka pomeni tudi omejevanje svobode komercialnega izražanja vseh drugih podjetnikov. Vsak gospodarski subjekt zato že s tem, da nastopa na trgu, na katerem take omejitve ni, vstopa v ožji krog možnih "zainteresiranih oseb". Za širšo razlago pojma zainteresirane osebe govori tudi načelo do prava EU lojalne razlage in uporabe nacionalne zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄6-7

Nepremična kulturna dediščina

Vera Samardžija, 17.2.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Vera Samardžija, Pravna praksa, 6-7/2011Tema tokratnega srečanja Pravniškega društva Maribor, ki je potekalo 3. februarja na PF Univerze v Mariboru, je bila nepremična kulturna dediščina, ki jo je predstavila dr. Tjaša Ivanc, asistentka z iste fakultete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Skupno in posebno premoženje zakoncev na nepremičninah

Nina Scortegagna, 11.2.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 6-7/2010V zvezi s skupnim in posebnim premoženjem zakoncev se v praksi postavljajo vprašanja, na katera v zakonodaji ne najdemo neposrednega odgovora. Poglejmo si nekaj takih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Ugotovitev ničnosti izjave o priznanju očetovstva - nujno sosporništvo

Avtor ni naveden, 11.2.2010

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6-7/2010Ker so v pravdi za ugotovitev ničnosti izjave o pripoznanju očetovstva prva toženka (mati), drugi toženec (otrok) in tretji toženec (oče oziroma moški, ki je pripoznal očetovstvo) nujni sosporniki in ker je tožnik s spornim tožbenim zahtevkom zajel le prvo toženko in tretjega toženca, je podano poma...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Delitev skupnega premoženja - poslovni delež

Avtor ni naveden, 11.2.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6-7/2010Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo pridobi družbenik poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo. Ker lahko poslovni delež pripada eni ali več osebam, je lahko tudi del skupnega premoženja zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev, a le v primeru, če je bil osnovni v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6-7

Leto objave

2012(12) 2011(10) 2010(10) 2008(11)
2003(10)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJ K L M NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov