O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Rok hrambe osebnih podatkov delavcev po privolitvi

Matej Vošner, 18.1.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

Matej Vošner, Pravna praksa, 2/2018Ali je treba podatke o osebnih telefonskih številkah delavcev prijaviti v ločeno zbirko ali jih je možno vključiti v obstoječo zbirko osebnih podatkov? Ali je rok hrambe osebnih telefonskih številk delavcev do izteka delovnega razmerja treba navesti že na obrazcu, s katerim delavec poda osebno pisno privolitev, in kako je z rokom hrambe skupinskih fotografij, ko zaposlenemu na fotografiji delovno razmerje preneha?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Toni Tovornik, 19.1.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 2/2017Informacijski pooblaščenec je decembra lani izdal Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, saj beleži na tem področju veliko število tako prijav zaradi kršitev varstva osebnih podatkov kot tudi zaprosil za mnenja. Nove smernice, ki so javno dostopne in dopolnjujejo obstoječo zbirko 340 mnenj, so namenjene predvsem vodilnim kadrom ter pravnim, kadrovskim in IT-službam delodajalcev pri zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, delavcem in sindikalnim združenjem pa so v pomoč pri uresničevanju njihovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Detektivski nadzor nepravilnosti v javnem zavodu

Irena Vovk, 14.1.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2016Ali je delodajalec (javni zavod) dolžan predhodno obvestiti zaposlenega oziroma študenta, da bo s pomočjo pooblaščenega detektiva preveril domnevne nepravilnosti v zvezi s prikazovanjem delovnega časa na terenu in obračunavanja potnih stroškov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Odprti podatki med javnim in zasebnim

dr. Matej Kovačič, 15.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Matej Kovačič, Pravna praksa, 2/2015Transparentnost in pravica vedeti imata v sodobni družbi izjemen pomen za zagotavljanje demokratičnosti, povečevanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij, zmanjševanje tveganj za slabo upravljanje, zlorabo oblasti in korupcijo ter smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev. Neoviran dostop do informacij javnega značaja je tako tudi neke vrste pokazatelj, kako demokratična in odprta je neka družba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU

Saša Sever, 15.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Saša Sever, Pravna praksa, 2/2015Konec novembra je Sodišče EU od Ustavnega sodišča RS prejelo prvi predlog za predhodno odločanje (zadeva C-526/14). Na podlagi 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je Ustavno sodišče v predhodno odločanje predložilo več vprašanj, ki se večinoma nanašajo na razlago in veljavnost Sporočila Komisije o uporabi pravil o državni pomoči v korist bank. To sporočilo je bilo podlaga za sprejetje novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki je Banki Slovenije omogočila, da je "ostrigla" (razlastila) imetnike podrejenih obveznic v bankah, ki jih je Republika Slovenija dokapitalizirala z davkoplačevalskim denarjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Posredovanje davčne številke etažnih lastnikov upravniku

Irena Vovk, 15.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2015Upravnik večstanovanjske stavbe je od etažnih lastnikov zahteval davčne številke, saj jih potrebuje za namen sklenitve pogodbe o oddaji skupnih prostorov večstanovanjskega objekta v najem, ki so v lastni etažnih lastnikov. Ali lahko upravnik pridobiva osebne podatke iz uradnih evidenc ali zgolj neposredno od lastnikov stanovanj?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Osebni podatki o kupcu premičnine na dražbi

Irena Vovk, 16.1.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2014Ali je z vidika varstva osebnih podatkov dopustno posredovanje dokumenta, ki ga izvršitelj ob prodaji premičnine na javni dražbi izda dolžniku, saj so iz dokumenta razvidni ime, priimek in naslov kupca premičnine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Izbrani vidiki razvoja ZUP - prek današnjih problemov k jutrišnjim ciljem

Kovač Polonca, Remic Matjaž, 16.1.2014

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, Pravna praksa, 2/2014Upravni postopek je pri nas klasično razumljen kot osnovni formalnoprocesni okvir za uveljavitev z materialnim javnim pravom (področnimi zakoni) določenih pravic, pravnih interesov in obveznosti v upravnopravnih in mestoma drugih javnopravnih razmerjih, torej v odnosu posameznikov, pravnih oseb in skupin le-teh do oblastnih institucij (upravnih organov). Glede na njegovo pravno ureditev in razumevanje pa je lahko upravni postopek temeljno orodje za dialog med javno upravo in strankami oziroma uporabniki javnih storitev za partnerski razvoj družbe. V tem smislu na temelju ključnih obstoječih problemov na tem področju po najini oceni izpostavljava nekaj izbranih izhodišč in smernic, v okviru katerih bi kazalo iskati nadaljnje potenciale razvoja, zlasti glede spreminjanja in obsega veljave Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Podatki o službenih telefonih za občinski svet

Irena Vovk, 17.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Na seji občinskega sveta je svetnica zaprosila za seznam oseb, ki imajo službeni telefon, in izpis klicev tistih uporabnikov službenih telefonov, katerih znesek je v posameznem mesecu presegal 30 evrov. Ali je svetnica do teh podatkov upravičena?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Pridobivanje fotografij s Facebooka in mnenje sosedov

Irena Vovk, 17.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Center za socialno delo je v postopku uveljavljanja pravice staršev do znižanja plačila za programe vrtcev in pravice pridobitve otroškega dodatka od vlagateljice, ki je navedla, da živi sama z otrokoma, zahteval, da to potrdita dve priči. Nato pa jo je še enkrat pozval, da se oglasi pri njih, in ji pokazal slike z njenega lastnega profila na Facebooku, s katerih je razvidno, da živi s partnerjem. Ali lahko center za socialno delo obdeluje podatke s profila na Facebooku vlagatelja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Izmenjava osebnih podatkov med osnovno šolo in svetovalnim centrom

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sodelavka Pravnap, Pravna praksa, 2/2012 Na osnovni šoli se srečujejo z različnimi vzgojnimi in učnimi problemi. Ko ugotovijo, da učenci in njihove družine kljub pomoči šolske svetovalne službe, vodstva šole in učiteljev potrebujejo svetovanje zunaj šole, jih napotijo na Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Javna objava variabilnega dela plače

Irena Vovk, 19.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/3240, 1. december 2011 Ali sme delodajalec iz zasebnega sektorja ocene posameznikov, na podlagi katerih se izplačuje tudi variabilni del plače, objaviti na oglasni deski? Ali je taka objava z vidika varstva osebnih podatkov sploh dopustna? Podat
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Spletno mesto kot osebni podatek

Irena Vovk, 19.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2709, 12. oktober 2011 Ali je povezava na spletno mesto posameznika osebni podatek? Gre namreč za povezavo na domeno, ki v naslovu vsebuje ime in priimek (denimo (www.imepriimek.com)). Uporabnik spletnega foruma namreč od upravljavca zahteva, da iz obj
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Posredovanje osebnih podatkov stečajnemu upravitelju

Irena Vovk, 20.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2011Stečajni upravitelj je v postopku osebnega stečaja na upravno enoto naslovil zahtevek za pridobitev osebnih podatkov posameznika (tj. iz matičnega registra, registra stalnega prebivalstva ter registra vozil in prometnih listin), proti kateremu je uveden postopek osebnega stečaja. V določbah od osmega do desetega odstavka 384. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) med taksativno naštetimi evidencami matični register in register stalnega prebivalstva nista navedena, omenjen je le register prometnih dovoljenj. Ali je navedba 384. člena ZFPPIPP in opravilne številke sklepa sodišča o začetku osebnega stečaja proti fizični osebi zadostna pravna podlaga za pridobitev zahtevanih osebnih podatkov dolžnika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Posredovanje podatkov staršem polnoletnih otrok s strani fakultete

Irena Vovk, 20.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2011Ali imajo starši študenta prvega letnika, ki je že dopolnil 18 let, pravico do informacij, ali hodi na vaje in predavanja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Dostop do podatkov zaposlenih na šoli

Kristina Kotnik-Šumah, 20.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Kristina Kotnik-Šumah, Pravna praksa, 2/2011• Ali ima član sveta (osnovne) šole zakonsko podlago, da zahteva podatke o zaposlenih delavcih, kot so na primer priimek in ime, dokončana formalna izobrazba, osnovna zadolžitev, osebne ocene zadnjih treh let, zadnje večje usposabljanje in zaposlitev za (ne)določen čas?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Posredovanje zasebne telefonske številke delodajalcu

Irena Vovk, 21.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2010Ali ima delodajalec pravico od zaposlenega zahtevati telefonsko številko zasebnega telefona?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Kontrola bolniškega staleža

Irena Vovk, 21.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2010Vodja laboratorija je prejel prošnjo podjetja, da potrdi, ali je bil njihov zaposleni v času kontrole bolniškega staleža v laboratoriju. Ali je posredovanje takega podatka dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Prepoved snemanja in objavljanja fotografij učiteljev

mag. Katarina Krapež, 22.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 2/2009Med poukom je učenec fotografiral učitelja in slike objavil na internetu. Objavil je tudi več posnetkov svojih sošolcev. Učitelj sprašuje, kako je v tem primeru z varstvom zasebnosti, in dodaja, da je po šolskem hišnem redu uporaba mobitelov med poukom prepovedana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Posredovanje podatkov o stalnem prebivališču zavarovalnici

mag. Katarina Krapež, 22.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 2/2009Upravna enota je od zavarovalnice dobila poizvedbo o stalnem prebivališču neke osebe. V zavarovalnici so za pravno podlago navedli 154. člen Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) in 40. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju ter zapisali, da podatek potrebujejo za reševanje regresnega zahtevka. Ali bi mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad subjekti v lasti oz. v financiranju občine

Mojca Beliš, 22.1.2009

Upravni postopek in upravne takse

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 2/2009Situacija, ko inšpekcijski nadzor nad subjekti v lasti oz. v financiranju občine opravlja javni uslužbenec, ki je hkrati župan te občine, pomeni nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄2

Sodno varstvo zoper odločitve društev

Jaka Slokan, 17.1.2008

Društva, javni shodi, prireditve

Jaka Slokan, Pravna praksa, 2/2008univ. dipl. pravnik, strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Kopru Pravica do članstva v društvu je izraz ustavno opredeljene pravice do združevanja, ki jo Ustava jamči v drugem odstavku 42. člena. Ker Ustava jamči tudi pravico do sodnega varstva pravic, mora imeti posameznik, ki ni sprejet v d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄2

Narodni manjšini v Sloveniji: ustavnopravni pomislek proti 10. členu ZDru-1

mag. Andraž Teršek, 17.1.2008

Društva, javni shodi, prireditve, Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 2/2008mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Zakon o društvih (ZDru-1)1 v 10. členu določa: "Ime društva mora biti v slovenščini. Če ima društvo sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, ime lahko sestavlja tudi prevod imena v italijanskem ali madžarskem jeziku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

»Dajte Bogu, kar je božjega, in cesarju, kar je cesarjevega.« (Mr 12, 13-17)

dr. Mirko Pečarič, 18.1.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Verske skupnosti

dr. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 2/2007dr. pravnih znanosti, svetovalec Državnega sveta RS Državni svet RS je sprejel zahtevo, da Državni zbor RS vnovič odloča o zakonu o verski svobodi (ZVS), ki ga je sprejel s 46 glasovi. Zakon, ki zadeva vsakega posameznika, bi moral imeti večjo podporo. Menim, da je bil veto upravičen, zato pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Projektni pogoji in soglasja za gradnjo objektov (Dileme in nerešena vprašanja)

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 18.1.2007

Upravni postopek in upravne takse, Gradbeništvo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 2/2007univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje Z uvedbo nove gradbene zakonodaje, točneje s sprejemom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1),1 so v letu 2003 nastale velike spremembe pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Med njimi imajo velikansko v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2016(1) 2015(3)
2014(2) 2013(2) 2012(3) 2011(3)
2010(2) 2009(3) 2008(2) 2007(2)
2006(2) 2005(1) 2003(2) 2001(2)
1999(1) 1998(1) 1996(2) 1995(2)
1993(3) 1992(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFGHIJK LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov