O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1330 / 1343
Dokumenti od 33226 do 33250 (od skupaj 33574)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Iz sodne statistike 1990

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 15/1991Poravnalni sveti V 62 občinah v Republiki Sloveniji je v letu 1990 delalo 648 poravnalnih svetov. Največ poravnalnih svetov je ustanovljenih v občinah Murska Sobota (38), Ljubljana Vič-Rudnik (35), Maribor (35), Ptuj (34), Celje (25), Novo mesto (25) in Ljubljana Moste-Polje (23). V letu 1990 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Če pride do odvzema premoženja...

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 15/1991Pravna služba Gospodarske zbornice Slovenije je ob primerih nezakonitega odvzemanja premoženja slovenskih podjetij v drugih republikah pripravila vrsto nasvetov kako ravnati. V nadaljevanju povzemamo nekaj mnenj (v celoti so bila objavljena v GV, št. 29/91 ). PREVENTIVNI UKREPI Predvsem naj sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15/1991Vprašanje: V podjetniško kolektivno pogodbo bi radi vnesli določilo, po katerem bi bil delavec dolžan opravljati nadurno delo tudi takrat, ko bi moral nadomestiti čas, ko bi čakal doma na delo, seveda v okviru koledarskega leta. Ali bi bila taka določba v skladu z zakonom? Odgovor: Kolek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Skupnost šol v občini

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1991Vprašanje: Kako oblikovati skupnost šol v občini, ki jo predvideva 52. člen zakona o zavodih? (Uradni list RS, št. 12/91)? V občini je sedem samostojnih šol, ki naj bi oblikovale skupnost šol, ki ne bi bile pravna oseba.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Pristojnost predsednika sodišča

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 15/1991Ni v neskladju z ustavo določba zakona, po kateri predsednik odloča o suspenzu sodnika, ne da bi hkrati določal poprejšnje mnenje določen kolegijski organ. Sklep US RS, št U-I-11/91 z dne 28. 6 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Poseg v pravico uporabe zemljišča

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 15/1991Odlok o sprejemu zazidalnega načrta, ki omogoča poseg v pravico uporabe zemljišča, če gre za zgostitev obstoječe zazidave, je v skladu z zakonom. Sklep US RS št. U-I-27/90 z dne 29. 5. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Povratni učinek občinskega odloka

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1991Odlok, ki uveljavlja učinek za nazaj, ni v skladu z ustavo (primer odloka SM Ljubljana o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin - Ur. l. RS, št. 6/9l - 4. člen). Odločba US RS št. U-I-15/91 z dne 13. 6 1991, objavljena v Ur. l. RS, št. 4/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Plačilo komunalnih storitev

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 15/1991Določbe v odloku občinske skupščine, po katerih stroški vzdrževalnih del notranjih vodovodnih instalacij, vključno s priključnim ventilom in priključkom, bremenijo uporabnika, niso v neskladju z ustavo in zakonom. Sklep US RS št. U-I-19/91 z dne 29. 5. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Omejitev mandata v delavskem svetu

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15/1991Z izpodbijanim 4. odst. 47. čl. zakona o podjetjih je predpisano, da nihče ne sme biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen v isti delavski svet. Ustavno sodišče Jugoslavije je ugotovilo, da iz same vsebine ne izhaja, da ima izpodbijani 4. odst. 47. čl. zakona o podjetjih učinek za nazaj in da ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Razlastitev "črne gradnje"

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Ustavno sodišče, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 15/1991Na stavbi, zgrajeni brez dovoljenja pristojnega organa, če je bilo to v času graditve predpisano, ni mogoče pridobiti lastninske pravice, ker ima takšen objekt začasni značaj do legalizacije ali rušenja, pa zato takšnega objekta ni mogoče razlastiti, niti ni mogoče zanj izplačati pravične odškodnine...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Sprejemanje aktov društva

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 15/1991Zakon o društvih ne določa obveznega načina sprejemanja aktov društva, temveč prepušča urejanje teh vprašanj statutu društva oziroma pravilom društva. Ustavno sodišče ni pristojno za oceno medsebojne skladnosti aktov društva, temveč le za oceno skladnosti aktov društva z ustavo in zakonom; spore ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Republiške takse za firmo, uporabo poslovnih prostorov instavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodni registri in sodne takse, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 15/1991V neskladju z ustavo in v nasprotju z zakonom je republiški odlok o plačevanju posebnih republiških taks za firmo, uporabo poslovnih prostorov in stavbnega zemljišča, ker pravne osebe in občane z območja Republike Hrvatske in Republike Slovenije postavlja v neenakopraven položaj pri opravljanju deja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Iz sodne statistike 1990

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 15/1991Število sodnikov Na slovenskih rednih sodiščih se je leta 1990 sicer povečalo število sodnikov za 19 ali za 3,9% (skupaj jih je bilo torej 509, 247 sodnikov, 262 sodnic) - toda glede na sistematizacijo je ostalo še vedno nezasedenih 47 sodniških mest (na temeljnih sodiščih 39, na višjih sodiščih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Zamudne obresti za plačilo odškodnine

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 15/1991Po 1. odst. 277. člena zakona o obligacijskih razmerjih mora dolžnik, ki zamudi izpolnitev denarne obveznosti, plačati tudi obresti po stopnji, ki se plača v kraju izpolnitve za hranilne vloge, ki so nenamensko vezane za več kot eno leto.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Iz sodne statistike 1990

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 15/1991O vrstah civilnih sporov Temeljna sodišča so v minulem letu prejela sicer nekaj manj novih zadev s tega področja - pripad se je povečal le pri ljubljanskem TS v primerjavi z letom 1989 - toda tudi rešila so manj zadev kot v letu poprej: od 41.931 zadev, kolikor so jih imela v delu, je bilo rešeni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Iz sodne statistike 1990

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 15/1991Sodišča združenega dela - pripad zadev, reševanje Pripad zadev se je v letu 1990 v primerjavi z letom 1989 skupno zmanjšal za 13,7%. Število novih zadev se je zmanjšalo pri devetih sodiščih združenega dela, od 0,7% pri Sodišču združenega dela v Kranju do 32,5% pri Sodišču združenega dela v Postoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Posebni prispevek solidarnosti v letu 1991

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Varstvo pred naravnimi nesrečami

, Pravna praksa, 15/1991Z zakonom o posebnem prispevku solidarnosti v letu 1991 (Ur. l. RS, št. 26/91) je urejeno oblikovanje dodatnih sredstev za odpravljanje posledic poplav, ki so v prvih dneh novembra 1990 prizadele več območij v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Nadomestilo OD med medicinsko rehabilitacijo

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 15/1991Dispanzer za medicino dela je izdal zdravniško potrdilo, da delavec zaradi bolezni določen čas ne more opravljati dela na svojem delovnem mestu. Podjetje ga je razporedilo na lažje delo, na katerem ima nižje osebne dohodke. Ali ima pravico do nadomestila osebnega dohodka? Ali lahko tako potrdilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 15/1991Ni v neskladju z ustavo določba zakona, s katero je zakonodajalec v okviru svoje pristojnosti ocenil in opredelil pogoje za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Sklep US RS št. U-I-29/90 z dne 20. 6 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Ustanovitev javnega podjetja za komunalno dejavnost

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 15/1991Niso v skladu z ustavo in z zakonom določbe odloka o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost, ki izenačujejo tiste dejavnosti tega podjetja, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo, z dejavnostmi, ki jih podjetje opravlja po tržnih načelih, ter določbe tega odloka, ki opredeljuje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Začasna prepoved sečnje v družbenih gozdovih

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Gozdarstvo, Varstvo okolja

, Pravna praksa, 15/1991Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini ne posega v bodočo ureditev lastniških razmerij, temveč skuša zgolj zavarovati pravice prejšnjih lastnikov do bodoče pravne ureditve teh odnosov, zato mu ni mogoče očitat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Ureditveni načrt

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15/1991Z ureditvenim načrtom se lahko predvidi gradnja (razširitev hotela, izgraditev dodatnega objekta), saj je zazidalni načrt potreben le za nova naselja ali za posamezno območje naselij ter za turistična in industrijska območja zunaj ureditvenih območij naselij. Sklep US RS št. U-I-59/90 z dne 13. 6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Merila pri reševanju stanovanjskih vprašanj

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 14/1991V neskladju z ustavo in v nasprotju z zakonom je samoupravna ureditev, po kateri pripada 20 točk prosilcu za dodelitev stanovanja oziroma dodelitev stanovanjskega posojila, če izroči stanovanje v družbeni lastnini, kolikor uporaba tega merila ni omejena samo na primere, ko izročitev dosedanjega stan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Odlok o zazidalnem načrtu

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 14/1991Odlok o sprejetju zazidalnega načrta, ki izključuje prvo območje kmetijskih zemljišč, je v neskladju z zakonom. Odločba US RS št. U-I-74/89 z dne 7. 3. 1991, objavljena v Ur. l. RS št. 13/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Prenehanje lastninske pravice

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 14/1991Odlok o prenehanju lastninske pravice, ki ne določa roka izgradnje območja, ni v neskladju z zakonom Sklep US RS št. U-I-55/90 z dne 14. 2. 1991
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1329 1330 1331 ... 1343 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(633) 48(550) 47(536) 46(406)
45(406) 45-46(176) 44(571) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(160)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(240)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(69)
37(447) 37-38(44) 36(453) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 33(592)
33-34(56) 32(237) 32-33(32) 31(111)
31-32(467) 30(91) 30-31(164) 29(105)
29-30(512) 28(507) 28-29(166) 27(603)
27-28(58) 26(626) 26-27(34) 25(333)
25-26(69) 24(326) 24-25(582) 23(695)
Več...

Leto objave

2019(498) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov