O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1336 / 1348
Dokumenti od 33376 do 33400 (od skupaj 33691)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Varstvo zemljišč pred pozidavo

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 14/1991Ker je bil osnutek zazidalnega načrta javno razgrnjen po uveljavitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, bi moral biti odlok o sprejemu zazidalnega načrta sprejet po postopku, ki ga določa ta zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Sprememba območja katastrske občine

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/1991Po zakonu o zemljiškem katastru je občinska skupščina pristojna za določanje območja in imen katastrskih občin na svojem območju, torej tudi za njihovo morebitno spajanje in pripajanje. Zato ni v neskladju z zakonom občinski odlok, s katerim občinska skupščina ni določila razmejitve med občinama , t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Soodločanje v Zvezni republiki Nemčiji

mag. Drago Mežnar, 18.7.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 14/1991V Zvezni republiki Nemčiji (ZRN) je sistem soodločanja in participacije delavcev urejen na različnih ravneh in z različnimi predpisi: - na ravni obrata (Betrieb, plant level) z: * Zakonom o statutu podjetja iz leta 1988 Betriebsverfassungsgesetz), * Zakonom o predstavniškem komiteju vodstvenega o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Splošni akt stanovanjske skupnosti

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 14/1991Pravilnik o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin je samoupravni splošni akt, ki je splošnega pomena za delovne ljudi in občane v občini ter mora biti v skladu z drugim odstavkom 258. člena ustave R Slovenije objavljen v uradnem glasilu občine. Drugačna objava ni skladna z ustavo. Odl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Merila pri reševanju stanovanjskih vprašanj

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 14/1991V neskladju z ustavo in v nasprotju z zakonom je samoupravna ureditev, po kateri pripada 20 točk prosilcu za dodelitev stanovanja oziroma dodelitev stanovanjskega posojila, če izroči stanovanje v družbeni lastnini, kolikor uporaba tega merila ni omejena samo na primere, ko izročitev dosedanjega stan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Savezu udruženja pravnika Jugoslavije

dr. Janez Šinkovec, 18.7.1991

Ostalo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 14/1991DR. JANEZ ŠINKOVEC predsednik Zveze društev pravnikov Jugoslavije in predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije SAVEZU UDRUŽENJA PRAVNIKA JUGOSLAVIJE Obveščam vas, da odstopam kot predsednik Zveze društev pravnikov Jugoslavije ker glede na uveljavljene razmere v Jugoslaviji ugotavljam,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Razveljavitev odredbe IS

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Lokalna samouprava, Varstvo konkurence, cene

, Pravna praksa, 14/1991Občinska skupščina lahko razveljavi ali odpravi le protiustavno ali nezakonito odredbo občinskega IS o družbeni kontroli cen, namesto take odredbe pa ne sme sama začasno izdati nove odredbe, ker je za družbeno kontrolo cen pooblastila svoj IS in ker za izdajo izvršilnih predpisov sama ni pristojna. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Sprememba odloka o zazidalnem načrtu

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 14/1991Odlok o sprejemu zazidalnega načrta ni v neskladju z zakonom, če je bil osnutek zazidalnega načrta javno razgrnjen na sedežu občine, ki je na območju krajevne skupnosti, za katero se sprejema zazidalni načrt. V zazidalnem načrtu predvidena manjša odstopanja od odločitev v družbenem planu občine o po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Učinek občinskega odloka

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/1991Odlok občinske skupščine, ki predpisuje plačilo prispevka komunalni skupnosti za namene, ki niso določeni v zakonu, je bil v neskladju z ustavo in zakonom. Odločba US RS št. U-I-63/90 z dne 29. 5. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Ureditev občine na območju mesta

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/1991Ni skladna z ustavo statutarna ureditev občine na območju mesta, ki kot pravice in dolžnosti občine določa tudi tiste pristojnosti, ki so s prvim odstavkom XLI. amandmaja k ustavi SR Slovenije poverjene mestni skupnosti kot posebni samoupravni in družbenopolitični skupnosti in ne občinam na območju ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

mag. Miha Trampuž: Avtorsko pravo v praksi

dr. Marko Ilešič, 18.7.1991

Intelektualna lastnina

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 14/1991Kar nekaj časa je že poteklo, odkar je v Sloveniji zadnjič izšla samostojna publikacija z avtorskopravno tematiko. Zato je Trampuževa knjiga tembolj dobrodošla, saj zbuja upanje, da bo zavest o potrebi po pravnem varstvu avtorske pravice in pravic intelektualne lastnine sploh prodrla med prizadete o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Statut skupnosti stanovalcev

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14/1991Statut skupnosti stanovalcev, ki ni bil objavljen, se ne sme uporabljati. Statut skupnosti stanovalcev, ki ureja organe hišne samouprave ter njihove naloge drugače, kot to določa zakon, le v nasprotju z zakonom. Odločba US RS št. U-I-4/91 z dne 23. 5. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

O umetni inteligenci in pravu

dr. Arne Mavčič, 18.7.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 14/1991Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Razkroj institucij, ki varujejo zaposlene?

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14/1991Delegatka DPZ v republiški skupščini Sonja Lokar je sredi junija povprašala ministra Rajka Pirnata, kaj misli ukreniti, da se zajezi razkroj pravnih institucij, ki ščitijo pravice zaposlenih - in zakaj še ni nič ukrenil, da se stanje ne bi slabšalo? Na eni od zadnjih skupščinskih sej je RSPU (v okvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Pristojnost ustanovitelja komunalnega podjetja

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 14/1991Niso v neskladju z ustavo in zakonom določbe odloka, po katerih ima družbenopolitična skupnost kot ustanovitelj javnega podjetja pravico in obveznost skladno z zakoni in drugimi predpisi oblikovati cene za proizvode in storitve komunalnih dejavnosti ter imenovati in razreševati direktorja. Odločb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Razpis stanovanjskih posojil

Avtor ni naveden, 18.7.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 14/1991Razpis stanovanjskih posojil ni samoupravni splošni akt, s katerim se urejajo splošni samoupravni odnosi (441. člen ustave RS), marveč le dejanje v okviru postopka dodeljevanja stanovanj, ki ga v skladu z zakonom določajo drugi samoupravni splošni akti. Zato za oceno njegove ustavnosti in zakonitost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Upokojitev in pravica do regresa za letni dopust

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 13/1991Vprašanje: Delavki sta se invalidsko upokojili in v tem letu nista izrabili nobenega dneva letnega dopusta. Delovno razmerje jima je prenehalo 30. 4 1991 oz. 31. 5. 1991. Ali sta upravičeni do izplačila regresa? Odgovor: Zaradi invalidske upokojitve preneha delavcu delovno razmerje po samem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Obračun nadomestila OD za letni dopust

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 13/1991Vprašanje: Podjetje je prešlo na 40-urni delovni tednik in zato jih zanima, kako naj obračunavajo nadomestilo za redni dopust. Doslej so namreč letni dopust preračunali na ure in glede na število ur letnega dopusta tudi ugotavljati višino nadomestila. Kako naj obračunavajo letni dopust v bodoče?
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Sodno varstvo zoper odločitev v disciplinskem postopku

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 13/1991Katere osebe so upravičene zahtevati sodno varstvo zoper dokončno odločitev o disciplinskem ukrepu, ki je bil izrečen delavcu v državnem organu? Če je aktivno legitimiran tudi družbeni pravobranilec samoupravljanja, kdo ga je dolžan obvestiti o dokončnosti disciplinske odločitve? Zakon o delav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Sporazumno prenehanje delovnega razmerja - regresa zaletni dopust

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 13/1991Vprašanje: Delavki je sporazumno prenehalo delovno razmerje dne 22. 5. 1991 in je pred tem v celoti izrabila letni dopust za leto 1991. Ali je upravičena do izplačila regresa za letni dopust? Odgovor: Če je delavka v skladu s sporazumom o prenehanju delovnega razmerja izrabila celotni letni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Sindikalni zaupnik - nepotrebni delavec

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 13/1991Februarja letos je direktor podjetja ugotovil obstoj trajnega prenehanja potrebe po nekaterih delavcih in pozval sindikat, da sodeluje pri pripravi ustreznega programa. Poleg že obstoječega sindikata je bil nekaj kasneje ustanovljen še drugi sindikat, ta pa je izvolil za sindikalnega zaupnika prav d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Prometni davek

Avtor ni naveden, 4.7.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 13/1991Republiška uprava za družbene prihodke je v zvezi z izvajanjem določb zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) v pismu št. 415-8/91 z dne 23. 5. 1991, ki ga je posredovala vsem občinskim upravam za družbene prihodke, dala naslednja pojasnila: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Pravna pot v samostojnost in neodvisnost

dr. Lojze Ude, 4.7.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 13/1991Slovenski narod in vsi državljani Slovenije so na plebiscitu 23. decembra 1990 jasno izrazili svojo politično voljo, da živijo v samostojni in neodvisni Sloveniji. Z amandmajema XCVI in XCIX je Republika Slovenije ustvarila ustavno podlago za postopno prevzemanje tistih funkcij, ki jih je še z ustav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Prejemki iz Italije - samo enkratna obdavčitev

dr. Lev Svetek, 4.7.1991

Davki občanov in dohodnina

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 13/1991V mednarodnem plačilnem prometu - pa tudi v dvostranskih odnosih med dvema državama, so ponavadi sprejete norme, po katerih se neka dajatev iz premoženja, avtorske pravice, patenti in tehnične izboljšave ne smejo obdavčevati z davkom v dveh ali več državah, temveč samo enkrat, in to večinoma v tisti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Sporočilo Zveze društev pravnikov Slovenije mednarodnimpravniškim organizacijam

dr. Janez Šinkovec, 4.7.1991

Ostalo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 13/1991Državljani Slovenije smo v decembru 1990 odločali na plebiscitu o osamosvojitvi, s čimer smo uveljavili pravico, določeno z mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah. Parlament Republike Slovenije je nato sprejel potrebne akte in je bila samostojnost Slovenije razglašena dne 26. 6. 1...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1335 1336 1337 ... 1348 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(633) 48(550) 47(536) 46(406)
45(406) 45-46(176) 44(571) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(160)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(240)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(69)
37(447) 37-38(44) 36(453) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 33(592)
33-34(56) 32(237) 32-33(32) 31(111)
31-32(467) 30(91) 30-31(164) 29(105)
29-30(512) 28(507) 28-29(166) 27(603)
27-28(58) 26(626) 26-27(34) 25(333)
25-26(69) 24(326) 24-25(582) 23(695)
Več...

Leto objave

2019(615) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov