O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1356 / 1378
Dokumenti od 33876 do 33900 (od skupaj 34440)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zaščita računalniških programov - dogajanja in spremembev Evropi in svetu

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991V tem letu je bilo v Evropi, pa tudi drugje v svetu, narejenih kar nekaj pomembnih korakov v smeri harmonizacije pravnega varstva računalniških programov. Predlog usmeritev za uskladitev pravnega varstva računalniških programov (z angleško oznako: Proposal for a Council Directive on the Legal Pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Uporaba jezikov pred vojaškimi sodišči

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Obramba, Sodišča

, Pravna praksa, 23-24/1991Uporaba jezikov narodov in narodnosti Jugoslavije in njihovih pisav v postopku pred vojaškim sodiščem ne more biti urejena s poslovnikom vojaških sodišč prve stopnje. Po oceni USJ se smejo pravice in obveznosti strank v postopku pred sodiščem, zlasti pa z ustavo zajamčene svoboščine in pravice, urej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Dokup zavarovalne dobe - pravica do odpravnine obupokojitvi

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Delavcu, za katerega se je ugotovilo, da sodi med trajne presežke je podjetje ponudilo možnost dokupa dveh let zavarovalne dobe zaradi predčasne upokojitve. Ali delavec, ki je tako pridobil pravico do predčasne pokojnine, nima hkrati tudi pravice do odpravnine zaradi upokojitve? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Merila za regres za LD

mag. Drago Mežnar, 12.12.1991

Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23-24/1991V skladu z zveznim zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/89 in 42/90) in republiškim zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90 in S/91) ima delavec pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju 18 delovnih dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Novi položaj podstanovalca

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice se je že v septembru leta 1984 izselil iz stanovanja, stanovanje pa je zasedel v celoti njegov prejšnji podnajemnik. Podjetje je leta 1986 vložilo zahtevo pri upravnem organu občine za izpraznitev stanovanja, ta pa je izdal odločbo o tem, da se mora podnaje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Praktični pouk - zavarovalna doba

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1991SPIZ je zavrnila zavarovančevo zahtevo za priznanje zavarovalne dobe za čas vajeniške dobe in sicer z utemeljitvijo, da je bil praktični pouk vajencev oziroma obvezno proizvodno delo sestavni del šolanja in da se zato po 3. točki 129. člena TZPZ v zvezi s 3. odst. 21. člena TZPZ ne more priznavati v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Mehika: spremenjena patentna zakonodaja

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991Mehika je letos spremenila patentno zakonodajo. Zakon z angleškim nazivom "MEXICAN LAW FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY" je bil objavljen v "Official Federal Journal" 27. junija 1991 in velja od 28. junija 1991 dalje. Tekst zakona s komentarjem je bil objavljen v World Inte...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Pravica obdolženca do obrambe pred vojaškim sodiščem

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Sodišča, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23-24/1991USJ meni, da je obdolženec v kazenskem postopku pred vojaškim sodiščem prikrajšan pri pravici do obrambe, ki mu je zajamčena po določbi 182. člena ustave SFRJ, ker nima pravice, da bi si za zagovornika izbral odvetnika, ki ga sam želi, ne glede na to, da mu je, formalnopravno gledano, zagotovljen za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Delovna doba v tujini - listine za uveljavitev pravic

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Kako naj obravnavamo delovno dobo delavca v tujini, ko gre za: dopust, odpravnino, pokojninsko dobo, dodatek za delovno dobo? Katere dokumente mora predložiti delavec v primeru upoštevanja delovne dobe v tujini in kakšne pogoje mora izpolnjevati? Odgovor: Del odgovora na postavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Prodaja stanovanja zavoda

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Zavod je pred leti kupil stanovanja za delavce ki so prispevali tudi lastno udeležbo. Sedaj je stanovanje kupila delavka zavoda in sklenila prodajno pogodbo z ustanoviteljem zavoda - občino. Ali je zavod upravičen do katerihkoli sredstev, ki jih bo občina oz. republika dobila od te pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Prodaja nepremičnine tujcu

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Javni pravobranilec je "zavrnil" pogodbo o nakupu poslovnega prostora, ker kupec ni predložil dokazila o državljanstvu. Ta postopek za pridobitev državljanstva teče. Kako je mogoče v tej zvezi razumeti 16. člen ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti Republike S...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Sklenitev najemne pogodbe - vrnitev lastne udeležbe

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice ne bo odkupil stanovanja, ampak bo z lastnikom sklenil najemno pogodbo. Ali ima pravico zahtevati vrnitev revalorizirane lastne udeležbe pred potekom roka, ki je določen s pogodbo (10 let). Ali se vrne celotni znesek plačane lastne udeležbe, ne glede na to,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Razrešitev sodnikov pred potekom mandata

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 23-24/1991V neskladju z ustavo je zakonska ureditev, da lahko Sabor Republike Hrvatske razreši predsednika rednega sodišča in sodnike Vrhovnega sodišča Hrvatske tudi pred potekom dobe, za katero so bili izvoljeni, ne glede na pogoje, predpisane z zakonom, torej tudi ne glede na pogoje, ki zagotavljajo njihovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Usklajevanje pokojnin z gibanjem OD

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1991Ni v skladu z ustavo določba zakona, ki z učinkom za nazaj zožuje obseg pravic zavarovancev v pokojninskem in invalidskem zavarovanju (4. čl. zakona o spr. in dop. zakona o pokojninskem zavarovanju... Ur. l. RS, št. 10/91). Odločba US RS št. U-I-24/91 z dne 17. 10. 1991, objavljena v Ur. l. RS št...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Veljavnost začasnega statutarnega sklepa

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22/1991Začasni statutarni sklep javnega podjetja, ki ga je sprejel izvršni svet mestne skupščine in ki ni bil objavljen v Uradnem listu RS, ni začel veljati. Odločba US RS, št. U-I-75/91 z dne l7. 10. 1991, objavljena v Ur. l. RS št. 24/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Sanacija in razrešitev deponije komunalnih odpadkov

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Gospodarske javne službe (komunala), Varstvo okolja

, Pravna praksa, 22/1991Odločitev v srednjeročnem družbenem planu občine o sanaciji in razširitvi odlagališča komunalnih odpadkov, sprejeta na podlagi usmeritve v dolgoročnem družbenem planu občine, ni v neskladju z zakonom. Odlok občinske skupščine o lokacijskem načrtu za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o osnovni šoli - neusklajenost določb

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Osnovno šolstvo

, Pravna praksa, 22/1991Ker so s spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja izpodbijane določbe zakona vsebinsko nadomeščene z novimi določbami, po katerih je vsebina vzgoje in izobraževanja ideološko nevtralno usmerjena, ni več utemeljenih, v pobudi navedenih razlogov za začetek postopka za oc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o prekrških kot sistemski zakon

Zdenko Pavlina, 28.11.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 22/1991Zakon o prekrških (objavljen v Ur. list SRS, št. 25/83, dne 21. 7. 1983), ki je pričel veljati 1. januarja 1984. leta ter je bil nebistveno spremenjen v letih 1985, 1987, 1990 in 1991 (Ur. list SRS, št. 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS št. 10/91), je sistemski zakon na področju prekrškov. Kot tak ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 28.11.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 22/1991Normativna konkretizacija namesto "uporabljanja prava" Za ideologijo "uporabljanja prava" je pravno odločanje v konkretnih primerih prenos vsebine zakona na konkretni primer, prenos, ki deducira vsebino pravne odločitve iz prava kot dogmatično izoblikovanega sistema. Odločilno je ravno to, da gre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Ekologizacija prava

Dušan Skok, 28.11.1991

Varstvo okolja

Dušan Skok, Pravna praksa, 22/1991Gost na novembrskem srečanju članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana je bil (znova) minister in sicer odgovoren za varstvo okolja in prostora - ing. Miha Jazbinšek, seveda povabljen, da govori o tematiki s svojega področja: o zasnovah novega celovitega zakona o varstvu okolja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Razglasitev naravnega in kulturnega spomenika

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ustavno sodišče, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 22/1991Odlok o razglasitvi naravnega in kulturnega zgodovinskega spomenika, ki je bil sprejet na podlagi mnenja in predloga organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine in ni v neskladju s planom, ni v neskladju z zakonom. Sklep US RS, št. U-I-52/90 z dne 12. 9. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Organiziranje javnih podjetij

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 22/1991V neskladju z ustavo in zakonom so določbe odlokov o organiziranju javnih podjetij, po katerih ima ustanovitelj ne glede na obseg vloženega kapitala v podjetje poglavitni vpliv na upravljanje javnega podjetja. Prav tako so v neskladju z ustavo in zakonom določbe teh odlokov, ki določajo pravico o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1991Ur. l. RS -I. I- št. 25 (19. 11. 1991) Iz te številke omenimo najprej odlok Predsedstva RS, po katerem se predčasno odpustijo s služenja vojaškega roka vojaki, ki so začeli služiti vojaški rok 15. in 16. maja 1991 (odpustili so jih 16. novembra). Minister za varstvo okolja objavlja - pričakova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Plačevanje TV naročnine

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Javno obveščanje

, Pravna praksa, 22/1991Ni v skladu z 2. odstavkom 197. člena ustave RS določba zakona, ki izenačuje glede obveznosti plačevanja TV naročnine tiste imetnike TV sprejemnikov, ki jim je omogočeno sprejemanje programa RTV Slovenije, s tistimi, ki jim to ni omogočeno in lahko sprejemajo le TV programe drugih organizacij v SFRJ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Enakost državljanov pri izračunu pokojninske osnove

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska določba (148. čl. zakona o pok. in invalid. zav. - Ur. l. SRS, št. 27/83... 10/91), po kateri se zavezancu, ki po 1. januarju 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo osebni dohodki za izračun pokojninske osnove, starostna pokojnina odmeri ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1355 1356 1357 ... 1378 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(633) 48(550) 47(571) 46(445)
45(442) 45-46(176) 44(609) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(201)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(280)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(109)
37(487) 37-38(44) 36(490) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 34-35(45)
33(628) 33-34(56) 32(275) 32-33(32)
31(111) 31-32(467) 30(91) 30-31(208)
29(105) 29-30(512) 28(507) 28-29(208)
27(642) 27-28(58) 26(663) 26-27(34)
25(333) 25-26(69) 24(326) 24-25(626)
Več...

Leto objave

2019(1364) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov