O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1397 / 1398
Dokumenti od 34901 do 34925 (od skupaj 34936)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Uporaba izrazov "varstvo" in "zaščita" v pravniterminologiji

dr. Vladimir Škerlak, 31.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ostalo

dr. Vladimir Škerlak, dr. Vladimir Škerlak, Pravna praksa, 2/1991Sodobni slovenski pravniški in tehniški strokovnjaki uporabljajo oba izraza v enakem pomenu. Na primer: Dr. Stojan Pretnar je na simpoziju na Brionih v dneh od 23.- 25. 10. 1989 govoril (in pisal) o varstvu intelektualne lastnine, dr. Marko Ilešič piše o varstvu osebnostnih pravic v računalniški ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Izraba letnega dopusta

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/1991Vprašanje: Delavec je v podjetju izrabil celotni letni dopust, nato pa podal izjavo o odpovedi delovnega razmerja. Če bi podjetje prej vedelo za delavčevo namero, mu ne bi omogočilo izrabe celotnega dopusta. Ali ima delavec pravico tudi do celotnega regresa za letni dopust oziroma ali je delavec ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Komisarjeva odgovornost

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 2/1991Kako daleč sega komisionarjeva odgovornost za izvršitev naročenega mu posla izvoza, če kupec blaga ni plačal? Ali sodi v okvir komisionarjeve skrbnosti tudi vložitev tožbe na plačilo na lastne stroške? Ali lahko komisionar pravico izterjave plačila iz posla, ki ga je sklenil za komitenta, brez privo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Novi ustavni dopolnili

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 2/1991Skupščinski zbori so 24. januarja dali v javno razpravo osnutka dveh novih dopolnil k ustavi Republike Slovenije. Razprava bo trajala do 8. februarja 1991. Amandmaja sta posledica obveznosti iz zakona o plebiscitu, da skupščina v 6 mesecih od dneva razglasitve odločitve na plebiscitu sprejme ustavne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Nesreča na poti z ali na delo - OD nadomestilo

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 2/1991Ali lahko delavski svet podjetja sprejme sklep, da se nesreče na poti z dela ali na delo ne štejejo za poškodbe pri delu in da se za take primere nadomestilo osebnega dohodka ne obračunava v višini 100 % od osnove? Opozarjamo, da tudi stroški zdravstvenih storitev za take poškodbe ne bremenijo organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Presežni delavci - ocena delovne uspešnosti

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/1991Vprašanje: V podjetju ugotavljajo presežke delavcev. Po predlogu, ki ga bo sprejel delavski svet, bodo delovno uspešnost kot temeljni kriterij ocenjevali tako, da bo neposredno nadrejeni vodja organizacijske enote določil globalno oceno delovne uspešnosti posameznika (na osnovi ocenitve delovnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Odškodnina zaradi nepravilne odločbe občinskega organa

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Lokalna samouprava, Obligacije

, Pravna praksa, 2/1991Pristojni občinski organ je izdal odločbo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev za opravljanje določene dejavnosti. V pritožbenem postopku je bila odločba odpravljena. Oškodovano podjetje ima pravico, zahtevati odškodnino za povzročeno škodo od družbenopolitične skupnosti, če se v kasnejšem postopku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Podstanovalska pogodba

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 2/1991Vprašanje: Lastnik individualne stanovanjske hiše ima sklenjeno podnajemniško pogodbo s podnajemniki za nedoločen čas. Ali lahko kupec oziroma novi lastnik hiše s temi podnajemniki veljavno sklene novo podnajemniško pogodbo za določen čas šestih mesecev? Odgovor: Iz vprašanja ne razberemo d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Konkurenca med glavnico, obrestmi in stroški

mag. Miha Juhart, 31.1.1991

Obligacije

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 2/1991Po objavljenem stališču VS Vojvodine PŽ 574/89 glej "Privreda i pravo", št. 3-4/90) se določilo 313. člena ZOR uporablja pri konkurenci glavnice, obresti in stroški le tedaj, ko dolžnik pri izpolnitvi obveznosti ne izjavi, kaj izpolnjuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Zmanjšanje dednega deleža zapustnikovega zakonca po 13.členu zakona o dedovanju

Mateja Končina, 31.1.1991

Zakonska zveza in družinska razmerja, Dedovanje

Mateja Končina, Pravna praksa, 2/1991Po splošnem pravilu o dedovanju v prvem dednem redu dedujejo zapustnikovi otroci in zakonec zapuščino po enakih delih.(*1) Vendar lahko, ob pogojih, ki so določeni v 13. čl. slovenskega zakona o dedovanju (od tu dalje ZD), zapustnikov zakonec izjemoma deduje manjši delež kot otroci. V 13. členu Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Kdo lahko napiše akt oziroma pogodbo o ustanovitvi d.o.o.

Gorazd Šifrer, 31.1.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gorazd Šifrer, Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 2/1991Pri nas lahko vsak, vsaj še zdaj! Leta 1937 pa ne. Tedanji trgovinski zakon za kraljevino Jugoslavijo je v drugem odstavku 418. paragrafa predpisoval : "Pravila družbe z omejeno zavezo morajo biti sestavljena v obliki notarskega akta (parag. 52 oziroma parag. 58 zakona o javnih notarjih)". Da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Strogo kazenskopravno varstvo na področju računalništva vZDA

Miha Trampuž, 31.1.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Poštni promet in telekomunikacije

Miha Trampuž, Pravna praksa, 2/1991O znamenjih bolj dosledne in stroge kaznovalne politike v ZDA na področju kaznivih dejanj v zvezi z računalništvom poroča revija Computerworld.(*1) Sodišče v Atlanti (Zvezna država Georgia) je trem polnoletnim (od 22 do 24 let) računalniškim "hacker-jem" izreklo nepogojne zaporne kazni dvakrat po 14...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Predlog smernic Sveta evropskih skupnosti za pravnovarstvo računalniških programov

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 2/1991V Ip, št. 3/89 smo objavili besedilo smernic, v Ip, št. 1/90 pa 1. del t.i. Posebnih določil, ki so praktično komentar k posameznim členom smernic - tokrat objavljamo sklepni del tega gradiva. Prevod je delo Alenke Belič, dipl. iur. 4. člen Omejitvena določila 1 (a) Po tradicionalni avtorsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

The computer Law and Security Report

Nelka Fikeys-Krmić, 31.1.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Nelka Fikeys-Krmić, Pravna praksa, 2/1991Izdajatelj: Eclipse Publications Ltd., 18-20 Highbury Place, London N5 1QP; Tel.: 01-354-5858; Fax: 01-359-4000 Glavni urednik: Stephen Saxby, znani strokovnjak za računalniško in telekomunikacijsko pravo Revija izhaja od: maj-junij 1985 Čas izhajanja: 6-krat na leto Mednarodna standardn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Sporna vprašanja v stečajnem zakonu

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 1/1991Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. SFRJ, št. 84/89 v nadaljevanju - stečajni zakon) je na novo uredil stečaj kot način prenehanja gospodarskega subjekta. Namen stečaja, kot ga opredeljuje zakon, je izključitev plačilno nesposobnega subjekta iz gospodarskega prometa ter poplač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Nedoseganje pričakovanih rezultatov dela

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/1991V Srbiji imamo trgovskega potnika, ki ima tam stalno prebivališče in za katerega ugotavljamo, da dela zaradi objektivnih razlogov ne more opravljati. Ali lahko uvedemo postopek za prenehanje delovnega razmerja? Postopek za ugotavljanje delavčeve nezmožnosti za delo oz. nedoseganje pričakovanih re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Akviziterska prodaja proizvodov

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 1/1991Opravljanje trgovine na drobno na republiški ravni ureja zakon o blagovnem prometu (Ur. l. SRS, št. 21/77 ter pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Ur. l. RS, št. 23/90), trgovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnihkmetijskih gospodarstev (kmetij)

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Dedovanje

, Pravna praksa, 1/1991V postopku za razdružitev kmetije imajo osebe, ki ne morejo dedovati kmetije v smislu 27. člena zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev kmetij Ur. l. SRS, št. 26/73, 29/73 in 1/86), pravico do denarne vrednosti solastninskega deleža ob pogojih iz 3. in 4. odst. 122...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Kolektivna pogodba - veljavnost za delavce v drugihrepublikah

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1/1991Vprašanje: V uvodnem delu splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo je določeno, da ta pogodba velja za delavce, ki trajno opravljajo delo na območju Slovenije in so zaposleni pri delodajalcih, ki imajo sedež v Sloveniji. Ali velja pogodba tudi za trgovske potnike naših podjetij, ki živijo in de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Upravni delavci - priznana delovna možnost

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/1991Ali pomeni določba 78. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90) lex specialis tako, da delavcem, ki nimajo statusa strokovno tehničnih delavcev po tem zakonu (npr. inšpektorjev), ni več priznana tako imenovana z delom pridobljena delovna zmožnost? Ta se je priznavala po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1/1991Vprašanje: Direktor podjetja je razvrstil delovna mesta v tarifne razrede, in sicer tako da je določenemu mestu znižal koeficient za določanje osnovnega osebnega dohodka z 3,18 na 3,00. Ob tem so se osebni dohodki v podjetju povečali, tako da delavec, razporejen na določeno delovno mesto, ob razv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Dedna pravica tujca

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Tujci, Dedovanje

, Pravna praksa, 1/1991Ali lahko tujec podeduje poslovni prostor ali stanovanje na območju Slovenije, čeprav v Sloveniji ne opravlja nobene dejavnosti in tam tudi nima stalnega prebivališča? Tuja fizična oseba lahko podeduje poslovni prostor in stanovanje, pa čeprav na območju Republike Slovenije ne opravlja nobene dej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Ob tezah novega obrtnega zakona

Vilma Režek, 17.1.1991

Malo gospodarstvo in obrt

Vilma Režek, Pravna praksa, 1/1991Teze za novi obrtni zakon, gledano v celoti, pomenijo korak naprej v pravnem urejanju obrti, saj so očiščene vseh elementov, ki presegajo to področje, obenem pa je predlagatelj upošteval tudi komparativni pregled sodobnih obrtnih zakonov sosednjih držav in ob upoštevanju naših specifik, sledi določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Prerezati popkovino

Anton Tomažič, 17.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Anton Tomažič, Pravna praksa, 1/1991Če je bila z deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije spočeta naša nova država, je razumljivo, da je bil v času "nosečnosti" tudi pravni red pod posebnimi pogoji. Čarobne formule, ki bi probleme prehoda od dvojne, zvezne in republiške, zakonodaje rešila kar čez noč, pač ni bilo mogoče izumiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Potrebne so nove menične golice

Jožko Žiberna, 17.1.1991

Menica in ček

Jožko Žiberna, Pravna praksa, 1/1991V Uradnem listu SFRJ, št. 70/78 z dne 29. 12. 1978 je bil objavljen "Dogovor o uskladitvi temeljev politike obdavčitve meničnih kreditov ter izdajanju enotnih meničnih golic in njihovem dajanju v obtok". Dogovor je začel veljati že naslednji dan po objavi. Zanj ni bilo posebnega zanimanja, kar je...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1396 1397 1398 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(673) 48(588) 47(571) 46(445)
45(442) 45-46(176) 44(609) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(201)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(280)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(110)
37(487) 37-38(44) 36(490) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 34-35(45)
33(628) 33-34(56) 32(275) 32-33(32)
31(111) 31-32(467) 30(91) 30-31(208)
29(105) 29-30(512) 28(507) 28-29(208)
27(642) 27-28(58) 26(663) 26-27(34)
25(333) 25-26(69) 24(326) 24-25(626)
Več...

Leto objave

2020(417) 2019(1443) 2018(1381) 2017(1393)
2016(1489) 2015(1521) 2014(1609) 2013(1714)
2012(1792) 2011(1881) 2010(1951) 2009(1971)
2008(1805) 2007(1720) 2006(1420) 2005(1033)
2004(910) 2003(1106) 2002(999) 2001(886)
2000(775) 1999(786) 1998(702) 1997(704)
1996(610) 1995(837) 1994(434) 1993(588)
1992(461) 1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov