O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 78 / 79
Dokumenti od 1926 do 1950 (od skupaj 1970)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o prekrških kot sistemski zakon

Zdenko Pavlina, 28.11.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 22/1991Zakon o prekrških (objavljen v Ur. list SRS, št. 25/83, dne 21. 7. 1983), ki je pričel veljati 1. januarja 1984. leta ter je bil nebistveno spremenjen v letih 1985, 1987, 1990 in 1991 (Ur. list SRS, št. 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS št. 10/91), je sistemski zakon na področju prekrškov. Kot tak ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 28.11.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 22/1991Normativna konkretizacija namesto "uporabljanja prava" Za ideologijo "uporabljanja prava" je pravno odločanje v konkretnih primerih prenos vsebine zakona na konkretni primer, prenos, ki deducira vsebino pravne odločitve iz prava kot dogmatično izoblikovanega sistema. Odločilno je ravno to, da gre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Kazenskopravna odgovornost v zvezi z varstvom pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 22/1991Tudi v kazenskem pravu se pogosto srečujemo z delovnimi nesrečami, v katerih žrtve, delavci, praviloma utrpijo hude posledice, ki se manifestirajo v obliki premoženjske škode ali telesne poškodbe, pri čemer se delovne nezgode v praksi dostikrat končajo tudi s smrtnim izidom. S tem v zvezi se postavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄21

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 14.11.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 21/1991Od pojmovne, prek interesne do vrednostne jurisprudence Teorija argumentacije (v pomenu odločanja v konkretnih primerih) se, kot bi rekel Peczenik, ukvarja s preobrazbami znotraj prava. Samo na prvi pogled se zdi da gre za teorijo, ki je novejšega datuma. V primeru, ko nas zanima pot, ki preteče ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄21

Še o "privatizacijski" kupni pogodbi za stanovanja

dr. Konrad Plauštajner, 14.11.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 21/1991Dr. Marko Ilešič je v pp 20/91 s člankom "Kupna pogodba kot instrument za privatizacijo stanovanj" prvi našel nekaj teoretičnih in praktičnih odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo ob privatizaciji po novem stanovanjskem zakonu (v nadaljevanju: SZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Osnutek pogodbe o ustanovitvi evropske unije

Andrej Piano, 31.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrej Piano, Pravna praksa, 20/1991Konec letošnjega junija je zaradi vojne v Sloveniji nekako neopazno mimo šla novica, da je ES sprejela osnutek pogodbe o preobrazbi ES v politično, ekonomsko in monetarno unijo. S podpisom in kasnejšo ratifikacijo te pogodbe se bo začelo novo poglavje evropskih integracij. Glede na vseobsežnost tema...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 31.10.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 20/1991Tipična norma in tipični primer kot vezna člena Vezni člen med raznolikimi življenjskimi primeri in pomensko odprtimi pravnimi predpisi so tudi tipične norme oziroma tipični primeri. Tipične norme precizirajo pravne predpise tako, da se njihova normativna vsebina (beri: bistvene lastnosti zakonsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Še o odgovornosti banke za izgubljeni ali ukradeni ček

dr. Konrad Plauštajner, 31.10.1991

Menica in ček

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 20/1991Mirko Kostanjevec je v pp, št. 16/91 nazorno prikazal problem odškodninske odgovornosti prejemnikov izgubljenih a1i ukradenih čekov. Dodatno razpravo terja navedba iz obrazložitve sodbe prvega sodišča. To je med drugim zaključilo, da je potrebno poslovno odškodninsko odgovornost pogodbenih strank...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Odgovornost družbenopolitičnih skupnosti in njihovihorganov za prekrške

Zdenko Pavlina, 31.10.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 20/1991Pogosto v praksi prihaja do dilem o odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti (republike, občin, posebnih družbenih političnih skupnosti mesta, obale itd.) in njihovih organov (skupščin, izvršnih svetov, upravnih organov), drugih državnih organov (npr. javnih tožilstev, rednih sodišč itd.), organov ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Čas storitve kaznivega dejanja - uporaba milejšega zakona

mag. Mira Polutnik-Špringer, 31.10.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 20/1991Vsaka pravna norma velja na določenem kraju v določenem času. Čas storitve kaznivega dejanja je pomembna kategorija, ki jo mora sodišče nedvomno upoštevati v zvezi z mnogimi vprašanji, ki se pojavljajo v kazenskem pravu v zvezi z npr. zastaranjem, zlasti pa tudi v zvezi s pravili o časovni veljavnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Neodvisnost sodnika (in sodstva)

Alenka Jelenc-Puklavec, 17.10.1991

Sodišča

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 19/1991Ko govorimo o neodvisnosti sodstva, ji je treba dodati še neodvisnost sodnika in jo postaviti na prvo mesto. Vse razvite evropske dežele so se namreč že pred časom obrnile stran od institucionalne neodvisnosti sodstva k sodniku. S tem so nedvomno največ naredile za sodstvo. Tudi pri nas že vrsto let...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Postopek o deviznih prekrških

Zdenko Pavlina, 17.10.1991

Prekrški, Devizno poslovanje

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 19/1991S potekom moratorija 7. oktobra 1991 sta na podlagi stališč in sklepov Skupščine Republike Slovenije z dne 2. 10. 1991 (Ur. l. RS, št. 16/I-91 ) dne 8. 10. 1991 stopila v veljavo, ter se s tem pričela uresničevati, zakon o kreditnih poslih s tujino (Ur. l. RS, št. 1/I-91 ) in zakon o deviznem poslov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 17.10.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 19/1991"Narava stvari" kot tertium comparationis Očitno je, da pravna odločitev ni izpeljiva le iz življenjskega primera in iz splošnega pravnega akta kot takega. Njuno preoblikovanje in povezava med njima ima izrazit teleološki naboj: vrednota, ki je pravno relevantna, vsebinsko sodoloča obe premisi in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 3.10.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 18/1991Prepoznavanje kot "temelj" pravne odločitve Praktični pravnik ne izhaja iz pravnih norm kot zgornjih stavkov, njegovo izhodišče so spodnji stavki, ki "predstavljajo konkretne življenjske primere. Ti primeri tvorijo izhodišče in zanje iščejo juristi ustreznih pravnih norm" (ta in navedki, ki slede...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Postopek za carinske prekrške

Zdenko Pavlina, 19.9.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 17/1991Skupna brionska deklaracija z dne 7. 9. 1991 je v točki II svojega aneksa določila, da bodo carine pobirali slovenski cariniki. Glede na to ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/I-1991) ni bil razveljavljen. V prvem od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Odstranitev gradbenega objekta zaradi motenja posesti

dr. Konrad Plauštajner, 19.9.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 17/1991V pravdah zaradi motenja posesti srečujemo poleg običajnih ugotovitvenih zahtevkov glede samega obstoja motenja posesti tudi različne restitucijske zahtevke. Med takšnimi zahtevki so najpogostejši zahtevki na odstranitev predmetov, raznih naprav, ovir in podobno. Zato nastane teoretično in praktično...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 19.9.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 17/1991Argument namena Namenska razlaga je nenehna spremljevalka pravnikovega dela. V vseh tistih primerih, ko uporabnik zakona naleti na oviro in se zaveda, da besedilo razlaga, se namenski razlagi ne more izogniti. Denimo v primeru, ko je Ustavno sodišče SR Slovenije sprejelo stališče, da ni v "neskla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Razvoj organov za postopek o prekrških v republikiSloveniji

Zdenko Pavlina, 5.9.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 16/1991Za ta razvoj sta značilni dve obdobji: Prvo obdobje zajema čas od 1945 leta do 1971 leta; drugo obdobje, ki se začne z uveljavitvijo XXX Ustavnega amandmaja v letu 1971 (Ur. l. SFRJ, št. 29/71), pa pomeni prelomnico v razvoju prava o prekrških, še posebej po sprejemu novega republiškega zakona o pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 5.9.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 16/1991Pomen zgodovinskega konteksta V kontekst zgodovinske razlage sodi primer, ko je sodišče razlagalo opredelitev žalitve "najvišjih organov" državne oblasti glede na predlog kazenskega zakonika, v katerem je bila sprva besedna zveza "najvišji organ oblasti ali uprave", a sta po razpravi v zakonodajn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 1.8.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 15/1991Zunanji in notranji sistem V sodni praksi je bilo sprejeto stališče, da so "določbe splošnega in posebnega dela kazenskega zakona celota, čeprav so v različnih zakonih (kazenski zakon SFRJ, kazenski zakoni republik in pokrajin)". V zakonu o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 18.7.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 14/1991Še nekateri prepričevalni argumenti a. Argumentum a completudine Argumentum a completudine je interpretacijski argument, ki temelji na domnevi, da je pravni sistem popoln, ker je v njem vselej mogoče najti pravno pravilo, s katerim razrešimo katerikoli pravni problem. V ožjem pomenu gre za ide...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

Turist in negmotna škoda

dr. Konrad Plauštajner, 18.7.1991

Obligacije, Gostinstvo in turizem

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 14/1991Sodobni turizem je sicer množičen in s tem industrija, vendar temelji na posamezniku-turistu. Zato ni presenečenje, da se zlasti v tujini zavzemajo tudi turistične agencije, hotelirji, prevozniki in še kdo za čim kompleksnejšo pravno zaščito turista, tega "zlatega teleta" mogočne turistične industri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 4.7.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 13/1991Argumentum a contrario Argumentum a contrario (nasprotni razlog, sklepanje po nasprotnem razlogovanju) pomeni, da določena pravna posledica velja samo za tisti konkretni dejanski stan, ki izpolnjuje izrecno navedene predpostavke zakonskega (abstraktnega) dejanskega stanu. Če te izrecno navedene p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 20.6.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 12/1991Pomen zakonske in pravne analogije V teoriji je razširjeno stališče, da sta zakonska in pravna analogija vrsti razlage pravnih aktov v širšem pomenu te besede (prim. par. 7 ODZ: "Kadar se praven primer ne da določiti niti po besedah, niti po naravnem smislu kakšnega zakona, se je ozirati na podob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Denarna kazen za neizdan račun - izterjava na krahu samemali po postopku

Maja Pruša, 20.6.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Davek od dohodka pravnih oseb

Maja Pruša, Pravna praksa, 12/1991Zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91 ), h kateremu je skupščina Republike Slovenije dala soglasje, v 2. odstavku 66 člena določa, da se z denarno kaznijo 10.000,00 din kaznuje tudi fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja promet proizvodov...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 77 78 79 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(32) 48(31) 47(29) 46(20)
45(30) 45-46(11) 44(28) 44-45(3)
43(21) 43-44(4) 42(6) 42-43(10)
41(11) 41-42(8) 40(3) 40-41(13)
39(9) 39-40(23) 38(22) 38-39(9)
37(24) 37-38(1) 36(16) 36-37(17)
35(34) 35-36(1) 34(34) 34-35(1)
33(32) 33-34(3) 32(14) 31(10)
31-32(23) 30(3) 30-31(9) 29(7)
29-30(19) 28(24) 28-29(10) 27(28)
27-28(1) 26(32) 26-27(4) 25(32)
25-26(5) 24(32) 24-25(31) 23(37)
Več...

Leto objave

2019(55) 2018(68) 2017(77) 2016(75)
2015(77) 2014(77) 2013(64) 2012(74)
2011(63) 2010(65) 2009(69) 2008(86)
2007(85) 2006(82) 2005(78) 2004(80)
2003(81) 2002(65) 2001(68) 2000(56)
1999(43) 1998(73) 1997(130) 1996(61)
1995(49) 1994(32) 1993(51) 1992(38)
1991(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov