O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄6

Zahtevnejši ukrepi izterjave davčnega dolga

Karen Gladović, 13.2.2020

Davki občanov in dohodnina

Karen Gladović, Pravna praksa, 6/2020Primeri, ko se dolžniki na vsak način poskušajo izogniti plačilu davčnega dolga, v praksi niso redkost. Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) tovrstne primere, v katerih prihaja do razpolaganja s premoženjem v izogib plačilu, obravnava v posebnih postopkih. Gre za zahtevnejše ukrepe, ki jih urejajo Obligacijski zakonik, Zakon o gospodarskih družbah, Družinski zakonik ter Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄6

Pravni vidiki šaha in primerljivih iger

Jan Gantar, 13.2.2020

Šport in organizacije

Jan Gantar, Pravna praksa, 6/2020Šah je po nekaterih stališčih igra, v kateri se združujejo elementi športa, znanosti in umetnosti. Gre za t. i. "kraljevsko igro", ki se včasih uporablja kot prispodoba za preudaren ali izenačen športni dvoboj. Neredko sicer tudi v nekoliko slabšalnem pomenu - pravijo namreč, da je najhujša možna poškodba pri šahu izpah čeljusti zaradi zehanja. V tej šali pa je tudi zrno resnice, kajti šaha prav zato najbrž ni mogoče uvrstiti v vejo športnega prava. Toda to seveda še ne pomeni, da naj šah in pravo ne bi imela ničesar skupnega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄6

Ugled in avtoriteta sodstva ter zagovornikova pravica do izražanja

mag. Robert Golobinek, 15.2.2018

Človekove pravice

mag. Robert Golobinek, Pravna praksa, 6/2018Ob otvoritvi letošnjega sodnega leta je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) 26. januarja pripravilo seminar z naslovom Avtoriteta sodstva, s katerim je naslovilo različna vprašanja, kot so pomen delitve oblasti, odgovornost sodišč in sodnikov, protiukrepi sodišč ter odnosi sodišč z javnostjo in mediji. Dan pred tem je predsednik sodišča Guido Raimondi predstavil statistiko sodišča za leto 2017.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄6

Objektivna ali krivdna odškodninska odgovornost države po 26. členu Ustave?

Jan Gantar, 15.2.2018

Ustavno sodišče

Jan Gantar, Pravna praksa, 6/2018Prva stališča o objektivni ali subjektivni naravi odškodninske odgovornosti države v našem pravnem prostoru segajo še v čas pred osamosvojitvijo. Ko je bil pred nekaj več kot desetimi leti izdan eden izmed dveh najvidnejših slovenskih zbornikov o odškodninski odgovornosti države, se avtorji glede tega instituta niso povsem poenotili. Še danes je v praksi Vrhovnega in Ustavnega sodišča možno zaslediti nekoliko različne pristope pri navajanju predpostavk odškodninske odgovornosti države. Zdi se, da na polemično vprašanje, ali je krivdo možno šteti kot eno izmed predpostavk odškodninske odgovornosti države, zares ni možno podati povsem zanesljivega odgovora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄6

Spremembe davčne zakonodaje v letu 2018

Guštin Irena, Medle Irma, Istenič Petra, Rupnik Tadeja, 15.2.2018

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Irena Guštin, Irma Medle, mag. Petra Istenič, mag. Tadeja Rupnik, Pravna praksa, 6/2018Državni zbor je 28. novembra 2017 potrdil paket davčnih zakonov. Sveženj obsega novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Predlagane rešitve "gredo v smeri nadaljnjega prestrukturiranja davčnih bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanja administrativnih bremen".
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄6

Varstvo pravic uporabnikov javnih medijev

mag. Damjan Gantar, 15.2.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Damjan Gantar, Pravna praksa, 6/2018V tem prispevku se bom ukvarjal s posebnostmi postopkov pri uveljavljanju pravic in nalaganju obveznosti na področju javnih medijev. Javni mediji opravljajo javno službo na področju obveščanja in informiranja, na splošno pa je narava javnih služb v tem, da se posamezniku nudi neka dobrina - javne službe opravljajo servisno dejavnost. S tem, ko nekdo nudi neko dobrino (vključno z javnimi mediji), hkrati nad posameznikom izvaja tudi oblast. Njegova oblast se kaže v tem, da posamezniku odkloni storitev, ki se sicer splošno ponuja, ali pa da posamezniku naloži neko obveznost (na primer obveznost cepljenja, obveznost plačevanja RTV-prispevka ipd.). S tem odloča o pravicah in obveznostih podobno, kot to delajo državni organi. Kot navaja Erik Kerševan v svojem prispevku Vloga procesnega prava pri odločanju v nedržavnem sektorju, gre v teh primerih za oblastveno odločanje, in ne pogodbeno zasebno razmerje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Izvedena priča

dr. Primož Gorkič, 11.2.2016

Kazenski postopek

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 6/2016Zakon o kazenskem postopku (ZKP) celovito ureja tri osebna dokazna sredstva: pričo, izvedenca in obdolženca. V literaturi je verjetno največ pozornosti namenjene sicer obdolžencu kot specifičnemu dokaznemu sredstvu, ker nastopa hkrati tudi kot (glavni) procesni subjekt, katerega položaj določajo temeljna procesna jamstva. Vendar pa pri tem ne smemo zanemariti dilem, ki se porajajo v zvezi s pričo in izvedencem. Čeprav je na prvi pogled razlika med njima jasna, pa zlasti praksa kazenskih postopkov kaže, da ni tako. Verjetno je prišel čas, ko moramo odkrito pripoznati tudi institut t. i. izvedene priče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Podrobneje o novostih na področju obdavčitve določenih storitev od 1. januarja 2015

Andrej Grah Whatmough, 12.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 6/2015Jeseni 2014 sem pisal o novostih na področju davka na dodano vrednost (DDV) v državah članicah Evropske unije (EU), ki so začele veljati 1. januarja 2015. Uvedene spremembe niso vplivale na vse davčne zavezance, temveč zgolj na tiste, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko opravljene storitve končnim potrošnikom v drugih državah članicah. Tokrat pa predstavljam praktične posledice, ki jih bodo zavezanci, ki opravljajo take storitve, morali upoštevati pri svojem vsakodnevnem poslovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 14.2.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 6/201316. februar 1824 - Peter Kozler Rodil se je slovenski pravnik, geograf in politik Peter Kozler, ki je izdelal zemljevid Slovenske dežele in pokrajine, na katerem je označeno slovensko etnično ozemlje. Bil je poslanec v deželnem zboru na Dunaju in zavzet borec za pravice Slovencev. 1989
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Dedovanje sredstev v okviru PDPZ

Darja Golob-Koritnik, 12.2.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 6/2009 • Kako je z dedovanjem sredstev, privarčevanih v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (kdo in kdaj lahko deduje ter kako je z obdavčitvijo)? Če oseba, ki je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovana, umre pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine (rente) ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 12.2.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 6/2009 12. februar 1912 - Pu Ji Odstopil je zadnji kitajski cesar Pu Ji. S tem se je končalo več stoletij trajajoče kitajsko cesarstvo, Kitajska pa je razglasila republiko. 1920 - Ustavodajna skupščina Kraljevine SHS Delovati je začela ustavodajna skupščina Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Nadzorni sveti bank - nelegalno sestavljeni organi?

mag. Mato Gostiša, 12.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Banke in hranilnice

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 6/2004Sedanji nadzorni sveti bank so sestavljeni samo iz predstavnikov delničarjev, torej brez predstavnikov delavcev bank. To pa pomeni, da so - upoštevajoč nedavno odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-140/01 - 17 z dne 4. decembra 2003 - sestavljeni nelegalno, statuti bank, ki določajo takšno sestavo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄6

Sodba ESČP - nov razlog za obnovo pravdnega postopka?

dr. Aleš Galič, 14.2.2002

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 6/2002Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, izdana v postopku individualne pritožbe zaradi kršitev pravic iz Evropske konvencije človekovih pravic, je dokončna (razen če ni predložena in sprejeta v odločitev velikemu senatu - čl. 43/1 EKČP) in za državo, ki je bila stranka postopka, zavezujoča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄6

Slovenščina v pravni praksi (75.del): Trpniku v slovo

dr. Monika Kalin-Golob, 14.2.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 6/2002Slaba stran strokovnih polemik je gotovo to, da vse trditve "nasprotne strani" vzamemo osebno. Tako tudi dr. Novak v odgovoru (PP, št. 5/2002, 34-35) na moje pisanje o trpniku ugovore jemlje na svoj račun, zato sem dolžna nekaj pojasnil. Mnenje dr. Novaka, ki ga je zapisal o trpniku v prvem prisp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄6

Slovenščina v pravni praksi (43.del): Stvarna imena ter pisava velike in male začetnice (2.)

dr. Monika Kalin-Golob, 22.2.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 6/2001Predstavljajmo si, da literarni teoretik obravnava Cankarjevo črtico Skodelica kave. Gotovo nikoli ne dvomi (pa čeprav je skodelica lahko tudi občno ime) in vedno zapiše ime besedila z veliko, torej: v uvodu Skodelice kave Cankar uporablja ...; jedro Skodelice kave je mojstrsko ubesedeno, ob zaključ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Občina - ustanoviteljica javnega zavoda

Ksenija Mihovar-Globokar, 25.2.1999

Lokalna samouprava

Ksenija Mihovar-Globokar, Pravna praksa, 6/19991. Ali s spremembo zakona o lokalni samoupravi postane ustanoviteljica javnega zavoda samo tista občina, kjer je sedež zavoda, ali so ustanoviteljice tudi druge občine, na območju katere zavod opravlja svoje dejavnosti? 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Lokalni organi - njihov položaj in medsebojna razmerja

dr. Franc Grad, 2.4.1998

Lokalna samouprava

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 6/1998I. SPLOŠNI ORIS 1. Oblike odločanja v lokalni samoupravi Bistvo lokalne samouprave je v upravljanju z lokalnimi zadevami, upravljanje pa se udejanja skozi odločanje. Načini in oblike odločanja v lokalni samoupravi se močno razlikujejo po posameznih državah, razlikujejo pa se tudi znotraj njih....
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Sindikalni zaupnik - profesionalec

mag. Mato Gostiša, 27.3.1997

Kolektivne pogodbe, Sindikati

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 6/1997Kolektivna pogodba za kemično, nekovinsko in gumarsko industrijo Slovenije določa v 68. členu: "Za čas opravljanja profesionalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku plača..." Kako je v primeru, ko je v družbi več sindikatov? Kaj pomeni "opravljanje profesionalne funkcije"? Ali je "profesionaln...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Međunarodno privatno pravo

dr. Miroslava Geč-Korošec, 30.3.1995

Civilni kolizijski predpisi

dr. Miroslava Geč-Korošec, Pravna praksa, 6/1995V zbirki "Biblioteka Udžbenici/Narodne novine; 182" je v Zagrebu leta 1993 izšlo izredno pomembno delo rednega univerzitetnega profesorja Pravne fakultete v Zagrebu dr. Krešimira Sajka z naslovom: "Međunarodno privatno pravo, opči dio"... Knjiga obsega 228 strani, obogatena je s številnimi opombami,...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

2020(2) 2018(4) 2016(1) 2015(1)
2013(1) 2009(2) 2004(1) 2002(2)
2001(1) 1999(1) 1998(1) 1997(1)
1995(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov