O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 6 / 6
Dokumenti od 126 do 147 (od skupaj 147)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Enostranska sprememba pogodbe

Avtor ni naveden, 27.4.1995

Obligacije

, Pravna praksa, 8/1995Če ena stranka (javno podjetje) enostransko spremeni sklenjeno pogodbo v škodo druge stranke, pa čeprav na podlagi sklepov organov upravljanja in občine, je to kršitev dobrih poslovnih običajev. Iz obrazložitve: Obtožena stranka je s prizadeto stranko sklenila 10-letno najemno pogodbo, na podlagi ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄8

Rok plačila

Avtor ni naveden, 21.4.1994

Obligacije

, Pravna praksa, 8/1994Če se v nasprotju s sklenjeno pogodbo upošteva kot dan plačila energije dan, ko prispe plačilo na žiro račun, ne pa dan, ko je bilo plačilo nakazano po pošti, je to kršitev dobrih poslovnih običajev. Iz obrazložitve: Obtožena stranka, dobavitelj energije, je odjemalcem zaračunavala zamudne obr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄8

Družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, 21.4.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1994Ali praksa centrov za socialno delo kaže, da bi bilo treba pristojnost za odločanje o ukrepih za varovanje otrokovih koristi v celoti prenesti na sodišča? Pristojnost centrov za socialno delo se je povečala z novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) leta 1989....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

"Prodaja stanovanja imetniku stanovanjske pravice -lastniku hiše" - nasprotno mnenje

Dušan Jenko, 15.4.1993

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Dušan Jenko, Pravna praksa, 8/1993V pp, št. 4/93, je bilo objavljeno stališče glede zahteve imetnika stanovanjske pravice za odkup stanovanja, čeprav je lastnik stanovanjske hiše, ki je od kraja zaposlitve oddaljena 40 km. Po objavljenem mnenju je v takšnem primeru potrebno upoštevati vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na poslabša...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Stvarno pravo - priročnik

Tone Frantar, 15.4.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

Tone Frantar, Pravna praksa, 8/1993Za Gospodarsko založbo je sodnik VS RS Tone Frantar pripravil novo verzijo že dvakrat izdanega priročnika Stvarno pravo - v katerem je strnil sila obsežno gradivo (zakonodajno, iz strokovne literature in sodne prakse) o varstvu lastninske, služnostne in zastavne pravice, varstvu posesti nujnih poti,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

dr. Boris Strohsach: Obligacijska razmerja III

dr. Marko Ilešič, 15.4.1993

Obligacije

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 8/1993Redko prijetna je priložnost, da dr. Strohsacku v istem času lahko čestitamo kar dvakrat; skoraj hkrati z njegovo izvolitvijo za predsednika Vrhovnega sodišča Slovenije smo dočakali tudi izid tretje knjige obligacijskih razmerij, s katero je zaokrožil svoj prikaz problematike splošnega dela obligaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 15.4.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 8/19931. odstavek 369. člena v zvezi s 398. členom ZKP Pritožbe javnega tožilca zoper sklep zunajobravnavnega senata, s katerim je bila zavrnjena njegova zahteva za preiskavo; se ne vroča obdolžencu in njegovemu zagovorniku zaradi odgovora. (Problem je sprožilo Temeljno sodišče v Ljubljani) Obraz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Sistem kaznivih ravnanj: dileme in perspektive

dr. Alenka Šelih, 15.4.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 8/1993Prispevek obravnava probleme obstoječega sistema kaznivih ravnanj, kakor so se doslej pokazali v slovenski teoriji in praksi, ukvarja pa se tudi z možnostmi za njihovo rezrešitev.* Omenjen je zlasti na sistem kot tak in na dve vrsti kaznivih ravnanj: na prekrške in gospodarske prestopke. Potreba ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Odložitev izvršitve upravnega akta med upravnim sporom

Vasilij Polič, 15.4.1993

Upravni spor, Civilni sodni postopki

Vasilij Polič, Pravna praksa, 8/1993Zoper odločbo o razrešitvi dolžnosti višjega upravnega delavca je delavec v skladu s 5. odstavkom 23. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 18/91, 22/91 in 2/91-I) sprožil upravni spor.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Varščina za pravdne stroške in tuje osebe

mag. Viktor Planinšec, 15.4.1993

Civilni sodni postopki

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 8/1993Varščina je poseben institut, ki ščiti domačega državljana pred neutemeljeno tožbo tuje osebe. Če namreč tujec kot tožeča stranka s tožbo ne uspe, se lahko pojavijo težave pri izterjavi toženčevih pravdnih stroškov v tujini, iz položene varščine pa se toženec lahko poplača doma. Toženčeva zahteva za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Odločanje o vzgoji in varstvu otrok ob razvezi zakonske zveze

mag. Mateja Končina-Peternel, 15.4.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1993Republika Slovenija je Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je nekdanja SFRJ ratificirala leta 1990, notificirala leta 1992(*1). Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje posamezne pravice otroka in obveznosti držav podpisnic, da otroku zagotovijo celovito pravno varstvo otroko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

O nekaterih vidikih determiniranosti sodstva

Božidar Merc, 15.4.1993

Sodišča

Božidar Merc, Pravna praksa, 8/1993Zlasti v zadnjem času je mogoče v slovenski laični pa tudi strokovni (pravni) javnosti često zaznati razmišljanje in razpravljanje o sodstvu in njegovi neodvisnosti. Morda tudi, ali predvsem zaradi tega, ker je čutiti krizo, če že ne aberacijo vrednot in anomijo, zaradi česar postaja sodstvo vse bol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Sodišča bodo razbremenjena

Miha Kozinc, 15.4.1993

Sodišča

Miha Kozinc, Pravna praksa, 8/1993"Namen uvedbe oziroma notariata je predvsem razbremenitev sodišč, ki so na leto opravila okoli 100 tisoč overitev. To bo po novem mogoče opraviti pred notarji. Če bomo spremenili zakon o dedovanju in del opravil iz zapuščinskih postopkov prepustili notarjem, bo seveda to bistveno razbremenilo sodišč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Evropska patentna konvencija

Alenka Košak, 23.4.1992

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 8/1992Nove članice V letu 1992 bo Evropska patentna konvencija praznovala petnajsto obletnico. S pristopom Portugalske in Monaka šteje od 1. januarja tega leta skupaj 16 članic, in to so: Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Lichtenstein, Luxemburg, Monako, Nizozemska, Portuga...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Pri obrestih - iz skrajnosti v skrajnost

mag. Viktor Planinšec, 23.4.1992

Obligacije, Obresti in obrestna mera

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 8/1992Srečal je Cankarjev Kristus na svojem popotovanju Slovenca na obcestnem kamnu in se razjokal - ker mu ni bilo pomoči. In razjokal bi se človek - v preteklosti ob nerealni nizki le 30 % stopnji zamudnih obresti in pretirano visokih "davčnih obrestih", sedaj pa ob 14. številki slovenskega uradnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Še o možnosti pridobivanja hipoteke tujcev v RS

Robert Preininger, 23.4.1992

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

Robert Preininger, Pravna praksa, 8/1992V pp, št. 7/92 na str. 6 smo lahko prebrali stališče, da tujci lahko pridobijo hipoteko v Republiki Sloveniji. Avtorica svoje stališče opira na 68. člen ustave RS in 9. člen ustavnega zakona za njeno izvedbo (Ur. 1. RS, št. 33/91-I), ki po njenem mnenju nekoliko drugače urejata vprašanje stvarnih pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

O gospodarski kriminaliteti

mag. Vid Jakulin, 2.5.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Vid Jakulin, mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 8/1991Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bilo od 16.-18. aprila 1991 posvetovanje o problemih gospodarske kriminalitete. Organizirala ga je katedra za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo in Direktoratom za pravne zadeve Sve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Uporaba republiškega zakona v postopkih zoper storilceprekrškov, določenih v zveznih predpisih

Zdenko Pavlina, 2.5.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 8/1991Vse do 23. 1. 1991 so sodniki za prekrške v Republiki Sloveniji na prvi in drugi stopnji na podlagi določb 12. točke l. odstavka 281. člena Ustave SFRJ (zvezne ustave) in 11. točke 1. odstavka 281. člena Ustave Republike Slovenije (republiške ustave) vodili postopek o prekrških proti storilcem prekr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Spremembe in dopolnitve zakona o prekrških

Zdenko Pavlina, 2.5.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 8/1991Skupščina RS je sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/91 z dne 14. 3. 1991. Ta zakon je stopil v veljavo osmi dan po objavi, to je dne 22. 3. 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Valutna klavzula kot dinarsko plačilo po vrednosti tujevalute - dovoljena

mag. Viktor Planinšec, 2.5.1991

Obligacije, Devizno poslovanje

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 8/1991Valutna klavzula je vrsta zaščitne klavzule, ki predvideva: 1. plačilo denarne obveze glede na vrednost neke tuje valute, ali pa 2. plačilo denarne obveznosti direktno v tuji valuti (valuta je na splošno denarna enota kot zakonsko plačilno sredstvo v neki državi, oz. po naši devizni zakonodaji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Konvencija ZN o pogodbah pri mednarodni prodaji blaga

Avtor ni naveden, 2.5.1991

Odvetništvo in notariat, Obligacije

, Pravna praksa, 8/1991V pp, št. 5/91 smo objavili informacijo UNCITRAL (komisije ZN za mednarodno trgovinsko pravo o novih pristopih nekaterih držav, za katere bo Konvencija začela veljati v letošnjem letu.) Zaradi vse večjega praktičnega pomena Konvencije tudi za naša podjetja (ne gre npr. prezreti, da je Konvencija ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Odškodnina zaradi nepravilne odločbe upravnega organa alisodišča

mag. Konrad Plauštajner, 2.5.1991

Sodišča, Obligacije

mag. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 8/1991Občani, podjetja ali kdo tretji so večkrat prepričani, da jim je zaradi nepravilne ali nezakonite upravne ali sodne odločbe nastala škoda, ki jim jo je dolžna povrniti tista družbenopolitična skupnost, v okviru katere deluje tisti upravni organ, ki naj bi to škodo povzročil, oz., ki voli sodnike sod...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 4 5 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

2019(9) 2014(11) 2012(11) 2011(14)
2010(5) 2008(11) 2005(10) 2003(9)
2002(7) 2000(7) 1999(4) 1998(8)
1997(9) 1995(11) 1994(2) 1993(10)
1992(3) 1991(6)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B C ĆČ DĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov