O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Ni milosti za tajkune

Andreja Tratnik, 16.6.2011

Kazenski postopek, Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 23/2011Brechtovo vprašanje, kaj je rop banke v primerjavi z njeno ustanovitvijo, je dobro ogledalo današnji družbi. Vsak dan izvemo za kakšen nov sporen posel, v katerem se operira s povprečnemu občanu nepredstavljivimi vsotami denarja. Za temi posli stojijo konkretne osebe, ki so imele od njih konkretne koristi. Tajkuni so v zadnjih nekaj letih preplavili Slovenijo. Z njimi pa imajo težave tudi naši severni sosedi, po katerih se tako radi zgledujemo. Le da je - vsaj tako kaže primer Elsner proti Avstriji - sistem tam do njih bolj neusmiljen. In očitno učinkovitejši: nacionalna sodišča pritoževanju pritožnika niso popustila in Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) jim je pritrdilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Odmera enotne kazni

Boštjan Polegek, 16.6.2011

Kazenski postopek

Boštjan Polegek, Pravna praksa, 23/2011Kazenski zakonik (KZ-1) z določitvijo pravil za izrek enotne kazni v primeru steka kaznivih dejanj, razen v primerih absorbcije vseh določenih kazni po najvišji od njih in v primeru kumulacije posameznih kazni, ne predpisuje, kako visoka naj bo izrečena enotna kazen, temveč določa le spodnjo in zgornjo mejo enotne kazni. Ti navadno sodišču omogočata razmeroma širok manevrski prostor, ko po aperacijskem načelu odloča, ali naj storilcu več kaznivih dejanj izreče višjo ali nižjo kazen, in zahtevata dodaten miselni proces po odmeri kazni za posamezno kaznivo dejanje v sistemu relativno predpisanih kazni. Glede na dejstvo, da je asperacija osnovni sistem odmere kazni zapora v primeru steka kaznivih dejanj, pri izrekanju enotne kazni tako tehničnemu izračunu njenega okvira običajno sledi tudi vrednotenje upoštevnih okoliščin, ki naj vplivajo na višino izrečene kazni, razen kadar višina posameznih kazni ob upoštevanju zakonskih določb o odmeri enotne kazni omogoča le izrek točno določene enotne kazni. V tem pogledu lahko govorimo o odmeri enotne kazni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Razsojeno

Toni Tovornik, 16.6.2011

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Pravna praksa, 23/2011Delavci so zoper delodajalca uveljavljali povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela za obdobje od januarja 2004 do decembra 2006. Sodišče je tožnikom ugodilo in toženi stranki naložilo plačati razliko stroškov prevoza, kar so tožniki zahtevali več, pa je sodišče zavrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 16.6.2011

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 23/2011Pregled slovenske zakonodaje Varnost in zdravje pri delu Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki bo začel veljati šele 3. decembra 2011, uvaja novosti, s katerimi naj bi se povečala varnostna kultura. Z ZVZD-1 se tako zahteva zagotavljanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Poslovanje z gotovino kmalu nadzirano z davčnimi blagajnami?

Mojca Kunšek, 16.6.2011

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 23/2011Na velik obseg sive ekonomije, ki se praviloma povezuje z neplačevanjem davkov in prispevkov, že več let opozarjajo različni državni organi. Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2007 je delež sive ekonomije pomenil več kot deset odstotkov bruto družbenega proizvoda, kar uvršča Slovenijo med manj razvite države članice Evropske unije. Pojav sive ekonomije ni neugoden le z davčnega vidika, tj. manjšega pobiranja davkov za državne potrebe in nastajanja davčne vrzeli, temveč tudi z vidika zaupanja v sistem, načela enakosti in pravičnosti zavezancev, še zlasti tistih, ki redno poravnavajo svoje davčne obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Videonadzor v poslovnih prostorih

Irena Vovk, 16.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Nekateri solastniki želijo na poslovnem objektu postaviti dve kameri, s katerima bi izvajali videonadzor dostopa v uradne službene prostore oziroma poslovne prostore (notranje stopnišče in skupno parkirišče). Ali se morajo s tem strinjati vsi solastniki oziroma ali se morajo z uvedbo videonadzora strinjati tudi najemniki (uporabniki) prostorov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Javnost ima pravico dostopa do revizijskega poročila Evropskega parlamenta

Katarina Vatovec, 16.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 23/2011Evropski parlament v zadnjem času ni v zavidljivem položaju. Hram demokracije v EU preveva kar nekaj afer, v katerih so se znašli poslanci iz različnih držav članic, ki mečejo slabo luč na institucijo: od (domnevnega) prejemanja podkupnin do (domnevnega) prepisovanja pri doktorski nalogi. Z nedavno sodbo Splošnega sodišča, v kateri je to sodišče ovrglo argumente Evropskega parlamenta glede zavrnitve dostopa javnosti do notranjega revizijskega poročila o nadomestilih za parlamentarne pomočnike, pa se obeta - če bo do razkritja celotnega poročila res prišlo - zanimivo branje, ki naj bi razkrilo nepravilnosti poslancev pri uporabi finančnih sredstev, namenjenih njihovim pomočnikom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Informacijsko nepismen danes je tako kot nepismen nekoč

Andreja Tratnik, 16.6.2011

Ostalo, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 23/2011Laiki ob besedi "nepremičnine" verjetno pomislijo na lepa stanovanja, hiše in vrtičke, v isti sapi pa najbrž še na vrtoglave cene, kredite in hipoteke. Morda še na njihovo nedosegljivost, prodajne, darilne pogodbe, dedovanja in razne notarske zapise. Pa verjetno tudi na takse, vpise v zemljiško knjigo, na novo porajajoče se elektronske baze o nepremičninah in njihovih lastnikih ter obetajoči se davek na nepremičnine. O vsem tem so (med drugim) veliko bolj strokovno razpravljali na tretjih Dnevih stvarnega in zemljiškoknjižnega prava v Kranjski Gori. Organizatorju GV Založbi je 6. in 7. junija 2011 vnovič uspelo zbrati kakovostne predavatelje in nemalo udeležencev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 16.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Izzivov tehnološkega razvoja se premalo zavedamo

Jernej Pusser, 16.6.2011

Ostalo

Jernej Pusser, Pravna praksa, 23/2011Temam, povezanim z razvojem informacijske tehnologije, ne namenjamo dovolj pozornosti in bo zato treba preoblikovati stare in sprejeti nove pravne institute, opozarja profesor s PF Univerze v Ljubljani dr. Lojze Ude. K temu je zagotovo pripomogel simpozij o pravnih vprašanjih elektronskega poslovanja in informacijskih tehnologij Pravo v informacijski družbi, ki ga je 20. maja na PF Univerze v Ljubljani organiziral Inštitut za primerjalno pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Višina povprečnine

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Civilni sodni postopki, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Poti do predčasnih volitev

Matjaž Debelak, 16.6.2011

Politične stranke

mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 23/2011V aktualnih razmerah na slovenskem političnem prizorišču se znova kažejo nekatere pomanjkljivosti ustavne ureditve, ki izvirajo zlasti iz nedosledne izpeljave načela delitve oblasti. Omejil se bom zlasti na reševanje situacije, ko je zaupanje med parlamentom in vlado porušeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Matičarji in poroke

Bojana Zadravec, 16.6.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Bojana Zadravec, Pravna praksa, 23/2011"Zakonska zveza se sklene pred matičarjem." Zelo preprost stavek, ki bi, če bi končno našel pot v Družinski zakonik, poenostavil postopek sklenitve zakonske zveze, zmanjšal porabo proračunskih sredstev in približal pravno ureditev sklepanja zakonskih zvez ureditvi v drugih evropskih državah. Nikakor pa ne bi zmanjšal pomena in svečanosti sklenitve zakonske zveze.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

E. coli - povzročiteljica nove gospodarske krize v EU

Janja Hojnik, 16.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 23/2011Zdi se, da EU nikakor ne more spreobrniti pesimističnega dogajanja. Po več kot letu dni, kar naslovnice dnevnih časopisov polnijo kriza javnega dolga v evrskem območju in ugibanja o obstanku skupne valute, je 25.000 libijskih beguncev na italijanskem otoku Lampedusa zamajalo dosežke EU na področju svobodnega gibanja oseb. V zadnjih dveh tednih pa je nove konflikte med državami članicami povzročil skrivnostni novi sev bakterije E. coli. Poglejmo si trgovinsko-pravne vidike zadnje krize in ukrepe za sanacijo nastale situacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Posredovanje EMŠO Statističnemu uradu

Irena Vovk, 16.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Delodajalec je od Statističnega urada RS (SURS) prejel obvestilo, da mu mora poslati poročilo o izplačanih plačah, nadurah, EMŠO itd. za vse zaposlene delavce. Kakšno pravno podlago ima SURS za pridobivanje osebnih podatkov zaposlenih pri posameznem delodajalcu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Ustanovi se Občina Ankaran

Avtor ni naveden, 16.6.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Ustanovi se Občina Ankaran, ki obsega naselje Ankaran. Sedež Občine Ankaran je v Ankaranu. Prvi občinski svet šteje trinajst članov. Enega člana prvega občinskega sveta izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti na podlagi posebne volilne pravice kot svojega predstavnika. Območje naselja Ankaran se izloči iz območja Mestne občine Koper.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Temperatura v delovnih prostorih

Brigita Rajšter-Vranović, 16.6.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 23/2011Kakšno temperaturo delovnega okolja je delodajalec dolžan zagotavljati delavcem in kateri predpisi to določajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - sodno varstvo

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Določba o odpovednem roku, če je ta vsebovana v odpovedi, pomeni element odpovedi pogodbe o zaposlitvi, katerega zakonitost se lahko uveljavlja v skladu z določbami tretjega odstavka 204. člena ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja - odgovornost odgovorne osebe

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Glede na akcesornost odgovornosti pravne osebe pravna oseba odgovarja za ravnanje vsake druge osebe, ne le odgovorne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Objava fotografije in drugih podatkov mladoletnika v dnevnem časopisu

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Okrožnemu državnemu tožilstvu je Varuh decembra 2009 poslal kopijo članka, objavljenega v Slovenskih novicah 11. decembra 2009, "Do sreče ga loči le očetov podpis". Ker so ob članku objavljeni fotografija, ime, starost in drugi podatki o mladoletniku, je Varuh ocenil, da medij z objavo podatkov o mladoletniku nedopustno posega v njegovo zasebnost in krši njegove pravice, ki jih zagotavljata Ustava in Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Takih posegov v zasebnost ni mogoče opravičevati s pravico javnosti do obveščenosti, saj ta pravica ne sme prevladati nad pravico otroka do zasebnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Prevoz skupine otrok - označba vozila s predpisanim znakom

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Cestni promet, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Dvanajsti odstavek 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa v delu, v katerem je kot prekršek določal vožnjo vozila, označenega s predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem ni bilo skupine otrok, ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Vlada RS

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 138. seji (9. junij 2011): - izhodišča za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2011; - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih;
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Evropa

Irena Vovk, 16.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Torek, 31. 5. Zdrave javne finance. S priporočili v zvezi z gospodarskimi programi in načrti za zdrave javne finance posameznih držav članic EU za leto 2011 želi Evropska komisija državam članicam (tudi Sloveniji) pomagati, da izboljšajo svoje gospodarske in socialne politike. Nabori ukrepo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Vsebina PP št.23/2011

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011stran 3 UVODNIK dr. Matej Avbelj Nemogoče predčasne volitve stran 6 GOSPODARSKO PRAVO dr. Aljoša Dežman Obvezni večstranski pobot po ZPreZP in njegove praktične posledice Prokuristova procesnopravna upravičenja st
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Carpent tua poma nepotes

Janez Kranjc, 16.6.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 23/2011Rek je vzet iz Vergilijeve zbirke pastirskih pesmi (Bucolica 9, 50). Po naše bi se glasil: "Tvoje sadeže bodo obirali vnuki." Vergilij (70-19 pr. Kr.) je najbolj znan po svojem epu Eneida, v katerem je opisal glavne mite o nastanku rimske države. Zbirko desetih pastirskih pesmi je napisal med letoma 43 in 39 pr. Kr., ko je po zmagi nad Cezarjevima morilcema Brutom in Kasijem prihajalo do razlastitev zemljiških lastnikov za potrebe veteranov. Žrtev razlastitve je bil med drugim tudi Vergilij, ki pa mu je Oktavijan pozneje vrnil zaplenjeno premoženje.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
2011(47)
> Junij(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČD ĐEFG H IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov