O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/20146. junij - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA; - predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšin
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Tudi počitniške volitve so ustavno dopustne

mag. Matija Žgur, 12.6.2014

Ustavno sodišče

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 23/2014Za predčasne državnozborske volitve v času letnih dopustov in poletnih šolskih počitnic naj bi bila odgovorna predsednica Vlade, ki je odstopila v neprimernem trenutku. Odgovorni naj bi bili tudi predsednik republike in poslanci Državnega zbora, ker se niso dovolj potrudili poiskati novega mandatarja. Tako vsaj trdijo tisti, ki hkrati zatrjujejo, da volitve v poletnem času pomenijo protiustavno omejitev volilne pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Vključenost splošnih pogojev v pogodbo z mednarodnim elementom

Tina Grum, 12.6.2014

Obligacije

Tina Grum, Pravna praksa, 23/2014V primeru spora glede vsebine pogodbe sodišča nemalokrat upoštevajo pravila za razlago pogodb. V konkretnem primeru, s katerim sem se srečala v praksi, sta bili stranki v sporu glede pomena poslovne izjave tožene stranke. Od razlage te izjave je bilo odvisno vprašanje, ali so v sporno prodajno pogodbo vključeni tudi splošni pogoji, ki vsebujejo arbitražno klavzulo, od tega pa vprašanje, ali je za spore iz sporne pogodbe oziroma v zvezi s sporno pogodbo podana sodna pristojnost ali pristojnost arbitraže. Ker je šlo za spor z mednarodnim elementom, saj je bila ena od strank pravna oseba s sedežem v Kraljevini Švedski, je bilo treba uporabiti določbe Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Določba 8. člena CISG je primarno namenjena prav sodiščem, ki se v konkretnih zadevah soočajo s potrebo po razlagi pomena izjav poslovne volje in ravnanj strank, saj določa pravila za razlago in tako pripomore k natančni razjasnitvi vsebine pogodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Posredovanje podatkov Uradu RS za intelektualno lastnino

Irena Vovk, 12.6.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014Med Zavodom za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (Zavod AIPA) in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) je sporno vprašanje, ali ima URSIL zakonska pooblastila za zahtevo po fotokopijah oziroma posredovanju pogodb, ki jih je Zavod AIPA sklenil z zunanjimi sodelavci, ki zanj opravljajo posle v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic. Ali tako preverjanje spada v obliko nadzora, ki jo predvideva 162. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Zloraba bančnega računa otroka

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Sodišče je Varuha zaprosilo za stališče glede odprtja bančnega računa za mladoletnega otroka, katerega starša ne živita skupaj. Otrok je zaupan v varstvo in vzgojo materi, oče otroka pa je - da bi se izognil izvršbi preživnine - na otrokovo ime odprl dva računa in z njima posloval samostojno in za lastne potrebe. S tem je preprečil rubež sredstev za plačilo preživnine, hkrati pa so ta sredstva upoštevana kot otrokov prihodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

razpisi

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Ur. l. RS, št. 36/14 1. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti - Sodni svet RS; rok je 24. junij. Ur. l. RS, št. 38/14 2. Direktor - Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma; rok je 16. junij. 3. Okrožni sodnik na
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Subvencije malice in kosila

Irena Vovk, 12.6.2014

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pogodbeni odstop hipotekarno zavarovane terjatve - prenos hipoteke

Aleksander Vojičić, 12.6.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Aleksander Vojičić, Pravna praksa, 23/2014Hipoteka je stvarna pravica na tuji stvari, za katero je značilna akcesornost, zato je neposredno povezana z zavarovano terjatvijo. Hkrati je knjižna pravica, katere nastanek in prenos se vpisuje v zemljiško knjigo, saj 148. člen Stvarnopravnega zakonika (SPZ) določa, da prenos hipoteke učinkuje šele z njenim vpisom. Zato se v praksi in teoriji pogosto pojavlja vprašanje, ali je za učinkovit "prenos hipoteke na novega upnika potreben vpis v zemljiško knjigo" oziroma ali je vpis prenosa hipoteke v zemljiško knjigo konstitutiven ali pa je potreben le zaradi publicitetnih učinkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

"Učinek dežnika", posredna vzročna zveza in meje odškodninske odgovornosti nezakonitih kartelov po pravu EU

Zoran Skubic, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 23/2014Temelj EU je skupni trg, bistvene predpostavke za njegov obstoj in delovanje v praksi pa sta - poleg prostega pretoka blaga, storitev in kapitala - varstvo potrošnikov ter spoštovanje svobodne in poštene konkurence na trgu. Nedovoljeno kartelno določanje cen nedvomno izkrivlja konkurenco na relevantnem trgu, in sicer ne samo neposredno, tj. med samimi udeleženci kartela, temveč lahko posredno povzroča dvig cen tudi pri drugih (sicer "poštenih") konkurentih. Prav to dejstvo pa je Sodišče EU postavilo pred zanimivo dilemo: ali je mogoče udeležence nezakonitega kartela neposredno sodno preganjati tudi za to, posredno škodo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Zavrnitev zdravljenja z novo metodo

dr. Andreja Tratnik, 12.6.2014

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 23/2014Vprašanje zavrnitve uporabe nekonvencionalnih metod zdravljenja je v Sloveniji zelo aktualno. Vsi poznamo odmevno akcijo zbiranja denarja za operacijo dečka Reneja v Združenih državah Amerike, da bi preprečili alternativo, ki so jo predlagali slovenski zdravniki, amputacijo noge. Konec maja je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločilo o podobni zadevi: ali so italijanske oblasti z zavrnitvijo nove, še neuveljavljene metode zdravljena hudo bolni ženski posegle v katero od njenih z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) zagotovljeno pravic?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Gospodarsko upravljanje v EU pod drobnogledom

mag. Petra Ferk, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 23/2014Od 28. do 31. maja 2014 je bil v Kopenhagnu XXVI. kongres Mednarodnega združenja za evropsko pravo FIDE (Federation Internationale du droit Europeen), katerega član je tudi Slovensko društvo za evropsko pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Odločiti ali ne - pritožba zagovornika zoper sklep o priporu, ko je obdolženec na begu

dr. Saša Kmet, 12.6.2014

Kazenski postopek

dr. Saša Kmet, Pravna praksa, 23/2014V zadnjem času sem imel priložnost opaziti nekaj ne tako redkih situacij v sodni praksi (omejujem se nanje in razprave namenoma ne širim na vse zamisljive podobne procesne položaje), ko zunajobravnavni senat okrožnega sodišča na podlagi prvega odstavka 207. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) iz t. i. razloga begosumnosti po 1. točki prvega odstavka 201. člena ZKP odredi pripor zoper obdolženca, ki se skriva, je na begu ali je kako drugače nedosegljiv roki pravice. Zoper sklep o odreditvi pripora se pritoži obdolženčev zagovornik, ki je bil obdolžencu ob izdaji sklepa morebiti postavljen po uradni dolžnosti oziroma je bil angažiran že prej. Do tod vse lepo in prav, zaplete pa se ob vprašanju, ali bo stvarno pristojno sodišče druge stopnje o zagovornikovi pritožbi sploh odločalo. Vprašanje ni retorično, kar bi bilo sicer pričakovati, saj je odgovor v resnici skrb zbujajoč ter nesprejemljiv - odvisno, za katero višje sodišče v državi gre. Ravnanje sodišča, ki pritožb niti ne sprejme v obravnavo, odstopa od sodne prakse Vrhovnega in Ustavnega sodišča, iz več razlogov pa bi lahko bilo tudi ustavno sporno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Konstruktivni odpoklic župana

dr. Ciril Ribičič, 12.6.2014

Uprava

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 23/2014Zamerim poslancem, da niso znali pred volitvami uresničiti zahteve vstajnikov glede uvedbe odpoklica župana. S tem bi omogočili, da takrat, ko župan izgubi temeljno zaupanje volivcev, ne bodo potrebni novi nemiri, kot smo jih spremljali v Mariboru, spopadi s policijo, materialna škoda, ranjeni in kazensko preganjani demonstranti. Zadoščalo bo preprosto zbrati podpise in obkrožiti na glasovnici boljšega županskega kandidata. Ali, kot je rekel avtor zakonskega predloga o odpoklicu župana dr. Gregor Virant: volivcem je treba omogočiti, "da v situacijah, ko jim prekipi, poprimejo za pero namesto za granitno kocko".
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Zaposlitev za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 12.6.2014

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 23/2014Ravnateljica vrtca je septembra nastopila petletni mandat. Za pomočnico ravnatelja si je izmed strokovnih delavcev vrtca izbrala javno uslužbenko, ki trenutno opravlja dela in naloge vzgojitelja in ima za to delovno mesto sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Delovno mesto pomočnika ravnatelja je vezano na petletni mandat ravnatelja. Po izteku petletnega mandata lahko pride do menjave ravnatelja in javna uslužbenka, ki zaseda delovno mesto pomočnika ravnatelja, bo glede na to, da ima za nedoločen čas sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto vzgojitelja razporejena nazaj na delovno mesto vzgojitelja. • Ali lahko vrtec na delovno mesto vzgojitelja, ki ga je zasedala strokovna delavka, ki je z imenovanjem novega ravnatelja izbrana na delovno mesto pomočnika ravnatelja za petletno mandatno obdobje, zaposli novo strokovno delavko za določen čas - vezano na delavko, ki trenutno zaseda delovno mesto pomočnika ravnatelja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pasivna legitimacija upravnikov v sporih z dobavitelji

dr. Anita Dolinšek, 12.6.2014

Civilni sodni postopki

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 23/2014Ali je upravnik večstanovanjske stavbe pasivno legitimiran v postopkih za izterjavo terjatev čistilnega servisa, ki opravlja storitve čiščenja v večstanovanjski stavbi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z vidika prava javnega naročanja

mag. Maja Potočnik, 12.6.2014

PRORAČUN, Obligacije

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 23/2014Malo je projektov, pri katerih po sklenitvi gradbene pogodbe ali pogodbe o izvedbi storitev med naročnikom in izbranim ponudnikom v času trajanja pogodbe ne bi prišlo do potrebe po taki ali drugačni spremembi pogodbe. Najpogosteje gre za vprašanje, kako urediti naročilo dodatnih del ali storitev, kako je s podaljšanjem pogodbenega roka in z menjavo podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe. Vsi naročniki s področja energetike imajo še dodatno specifiko, da so bili z Uredbo o spremembah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje uvrščeni na informativni seznam naročnikov oziroma zavezancev za javna naročila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Preden so postali zavezanci za javna naročila, so imeli sklenjene številne gradbene pogodbe in pogodbe o izvedbi storitev, za katere se zdaj poraja vprašanje, kako je s sklepanjem aneksov k tem pogodbam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Zakon o izbrisanih in uporaba določil obligacijskega prava

Uroš Pavlina, 12.6.2014

Človekove pravice

Uroš Pavlina, Pravna praksa, 23/2014Na straneh Pravne prakse je bilo v preteklih mesecih veliko napisanega o neustreznosti Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), predvsem v delu, ki se nanaša na zgornjo mejo odškodnine, ki jo lahko prejmejo upravičenci po zakonu. Zato namen tega prispevka ni polemizirati, ali je normativno omejevanje višine denarne odškodnine v sodnih postopkih v skladu z Ustavo RS, niti kaj z vidika golega občutka za pravo in pravičnost pomeni, da odgovorna oseba kot povzročitelj škode sama določi najvišjo odškodnino, ki jo je dolžna izplačati oškodovancu. ZPŠOIRSP poleg te določbe namreč vsebuje tudi na videz neproblematično določbo, ki pa bi lahko odškodninske spore v primeru izbrisanih še dodatno zapletla. Ker se ZPŠOIRSP začne uporabljati 18. junija 2014, menim, da si je to določbo treba podrobneje ogledati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Izbiranje evropskih voditeljev

dr. Matej Accetto, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 23/2014Če želite, lahko v nekaj sekundah ustvarite nekaj, česar svet še ni videl - le na kratko premešajte običajen kupček igralnih kart. Ker je število možnih permutacij nepojmljivo visoko (52! oziroma 64-mestno število), skoraj povsem gotovo enakega zaporedja kart ni ustvaril še nihče prej. Če nekaj takega velja že za preprost snopič kart, potem nemara lažje razumemo, da podobne novosti ves čas ustvarja tudi pravni red, kot se je med drugim zgodilo ob zadnjih volitvah v Evropski parlament - te naj bi na novo premešale institucionalne karte Evropske unije, postavile pa so nova vprašanja o izbiranju političnih voditeljev. Problem ima tako evropsko kot tudi slovensko razsežnost in na obeh ravneh je ujet v nekakšnem limbu med pravom in politiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Odslej več dela za gospodinjske pomočnice?

Cvetka Horvat, 12.6.2014

Delovna razmerja

Cvetka Horvat, Pravna praksa, 23/2014Z 20. majem je začel veljati Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki pa se bo začel uporabljati devetdeseti dan po uveljavitvi, torej 18. avgusta 2014, razen v delu, ki se nanaša na osebno dopolnilno delo, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2015. Vlada je med razlogi za sprejetje zakona navedla, da je eden od ciljev uvesti administrativne poenostavitve ter odpraviti administrativne ovire in posledično zmanjšati obseg dela in zaposlovanja na črno. Ali ji je to uspelo tudi pri ureditvi osebnega dopolnilnega dela, pa sami presodite po preletu tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist - uporaba milejšega zakona - odločba o kazenski sankciji

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Sodba I Ips 45162/2011-601, 13. marec 2013 (v zvezi z sklepom Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 45162/2011) URS - 14. in 28. člen ZKP - drugi in tretji odstavek 129.a člena, 4. točka 372. člena, prvi in drugi odstavek 420. člena KZ-1 - sedmi, osmi in enajsti odstavek 86. člena KZ-1B - 44. člen V
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Stalna arbitraža pri GZS

Irena Vovk, 12.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014(www.sloarbitration.eu) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spletna baza arbitrov, vzorčne klavzule, kalkulator stroškov, e-gradiva ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in sploš
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Odmor za dojenje in nadomestilo plače

dr. Nana Weber, 12.6.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 23/2014Sem mati samohranilka in delam v zasebnem sektorju. Delodajalec mi sicer dovoli, da dojim otroka med delovnim časom, vendar moram za čas dojenja podaljšati delavnik. Prav tako mi ne plačuje nadomestila plače za čas dojenja. • Ali je glede na to, da zakon dovoljuje odmor za dojenje in določa nadomestilo plače za čas odmora, ravnanje delodajalca pravilno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 61. seji (5. junij 2014): - Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin; - Ur
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov - ZVPot-F (Ur. l. RS, št. 38/14) - veljati začne 13. junija. 2. Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalst
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
2014(35)
> Junij(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJK LMNOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov