O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Delovni invalid - ustrezno delovno mesto

Marta Klampfer, 21.3.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 6/1996Delavec - invalid III. kategorije je opravljal delo varnostnika. To delovno mesto je delodajalec ukinil. Delodajalec je dolžan invalida III. kategorije ustrezno razporediti. * Kdo poda oceno ustreznosti dela? * Kakšen je status delavca - invalida, ki se pritoži zoper odločbo o razporeditvi? * Ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Volilna kampanja - enakost kandidatov in predlagateljev (strank)

Avtor ni naveden, 21.3.1996

Politične stranke

, Pravna praksa, 6/1996Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o volilni kampanji (Ur. l. RS, št. 62/94) se zavrne. Iz obrazložitve: A. 1. Pobudnik v svoji pobudi navaja, da je izpodbijani zakon v nasprotju z Ustavo, saj ne upošteva enakega varstva pravic, ki ga zagotavlja 22. člen Ustave, niti prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Najmanjše število ustanoviteljev politične stranke

Avtor ni naveden, 21.3.1996

Politične stranke

, Pravna praksa, 6/1996Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o političnih strankah ( Ur.l.RS, št. 62/94) se zavrne. Zakonska določba, ki predpisuje najmanjše število ustanoviteljev politične stranke, ne pomeni omejevanja pravice svobodnega združevanja iz 42. člena ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Varstvo volilne pravice

Avtor ni naveden, 21.3.1996

Človekove pravice

, Pravna praksa, 6/1996Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 53. člena in členov 103 do 109 Zakona o volitvah v Državni zbor se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 52. člena Zakona o volitvah v Državni zbor ter 73. člena in členov 96 do 102 Zakona o lokalnih volitvah se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Volitve v Državni zbor - nacionalne liste

Avtor ni naveden, 21.3.1996

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 6/19961. Določba drugega odstavka 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92) ni v neskladju z ustavo. 2. Zakon o volitvah v Državni zbor je v neskladju z ustavo, kolikor ne predpisuje obvezne objave seznama spiskov kandidatov iz drugega odstavka 93. člena v sredstvih javnega obve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Polovični delovni čas - dolžina letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 21.3.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 6/1996Delavec dela po pogodbi o zaposlitvi polovičen delovni čas. V kolikšnem obsegu lahko delavec pri tej obliki zaposlitve uveljavlja pravico do letnega dopusta. Po določbi 3. odst. 27. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ št. 60/89 in 42/90), ki se uporablja kot repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Mednarodno pravo varstva potrošnikov (V)

dr. Franc Pernek, 21.3.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 6/1996Varstvo potrošnikov v Evropski zvezi (EZ) se je v zadnjih desetih letih zelo razvilo. Sporazumi v EZ zahtevajo visoko stopnjo varstva potrošnikov z notranjimi zakonskimi ukrepi za zavarovanje zdravja, varnosti, gospodarskih in bivalnih interesov potrošnikov, kar dokazuje kolikšno pomembnost države č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Davčno pravo (I)

mag. Bojan Škof, 21.3.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Pravna praksa, 6/1996Pri prehodu na tržno gospodarstvo v vzhodni Evropi se je v vseh nekdanjih socialističnih državah začel proces obsežnih davčnih reform. Razlogov za to je več: v prvi vrsti že preoblikovanje državnih podjetij v zasebna zahteva nov, učinkovitejši sistem obdavčenja; po drugi strani pa glede na trend odp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Načelo enakosti (V)

dr. Lovro Šturm, 21.3.1996

Človekove pravice

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 6/1996Klasična britanska ustavna doktrina načelo enakosti izvaja iz načela vladavine prava (Rule of Law), kakor jo je leta 1885 definiral Albert Dicey v svojem klasičnem delu - An Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Vladavina prava preprečuje arbitrarnost, zato mora biti pri izvrševa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Študirati pravo v Pavii

mag. Zvonko Fišer, 21.3.1996

Ostalo

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 6/1996Pavia je manjše mesto (nekaj manj kot sto tisoč prebivalcev) kakih štirideset kilometrov južno od Milana. Mesto, ki ga pri nas najbrž komaj kdo pozna, če pa ga že, ga bodisi po tem, da je bilo v zgodnjem srednjem veku langobardska prestolnica ter po zelo stari in znani univerzi iz XIV. stoletja. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Presežna delavka - prenehanje delovnega razmerja

mag. Tanja Dobrin, 21.3.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 6/1996Delavki je prenehalo delovno razmerje kot presežni delavki pri zasebnem podjetju s sedmimi zaposlenimi. Čez nekaj mesecev je podjetje prenehalo s poslovanjem, ostali delavci so se zaposlili drugje, vendar nad podjetjem ni bil uveden niti stečaj niti likvidacija. Po dveh letih prejemanja nadomestila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Nočno delo delavcev in delavk

Lilijana Tratnik, 21.3.1996

Delovna razmerja

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 6/1996Katera določila mora podjetje upoštevati pri uvedbi začasne nočne delovne izmene, kdo lahko odloči o uvedbi nočne izmene ter koliko časa lahko en delavec dela v nočni izmeni? Vprašanje : Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/89 in 42/90), ki se na podlagi prvega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Ali je mogoč dogovor za manjši obseg participativnih pravic, kot ga jamči zakon?

mag. Zvone Vodovnik, 21.3.1996

Delovna razmerja

mag. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 6/1996Mnenja o možnosti, nakazani v naslovu, so v Sloveniji deljena. Že na prvi pogled je jasno, da gre za eno ključnih vprašanj, ki globoko segajo v interesne položaje delodajalcev ter kolektivov delavcev, zato je nujna hitra strokovna in vrednostna razrešitev problema. Avtentična razlaga določil 5. člen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Pogoji za ustanovitev občine

Avtor ni naveden, 21.3.1996

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 6/199613. a člen Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95 in 20/95- odl. US) ni v neskladju z ustavo. Ni v neskladju z ustavnimi določbami zakon o lokalni samoupravi, če zakonodajalec določi spodnjo mejo števila prebivalcev občine, kadar ta meja ni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Odločanje o zahtevi za denacionalizacijo - spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 21.3.1996

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 6/1996Za razmejitev pristojnosti pri odločanju o zahtevah za denacionalizacijo med upravnim organom in sodiščem je bistveno, ali je treba kot podlago za prehod premoženja v državno last šteti zakon oziroma odločbo upravnega organa, izdano na njegovi podlagi, ali pravni posel. Okoliščina, da so bila zemlji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Vštevanje odpravnin v osnovo za odmero davka

Avtor ni naveden, 21.3.1996

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 6/1996Določba 2. odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini ( Ur. l. RS, št. 7/95) se razveljavi. Uveljavitev davčnih obveznosti za prejemke, izplačane pred uveljavitvijo zakona, pomeni poseg v obstoječo pridobljeno pravico razpolaganja z dohodkom in je zato v nasprotju z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Delovno razmerje za določen čas - prenehanje, podaljševanje

mag. Tanja Dobrin, 21.3.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 6/1996V zvezi z delovnim razmerjem za določen čas se odpirajo naslednja vprašanja: * kolikokrat se lahko podaljša delovno razmerje za določen čas in ali se lahko podaljša z vmesnimi prekinitvami ali brez njih, * ali lahko preneha delavcu delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, čeprav je delo stalne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Pasivno legitimirana stranka, ko še ni delitvene bilance - med novimi občinami

Bogdana Žigon-Roth, 21.3.1996

Lokalna samouprava

Bogdana Žigon-Roth, Pravna praksa, 6/1996Občina je leta 1960 izdala odločbo o podržavljenju, ki jo je nato leta 1990 izrekla za nično. Ker zemljišč ni več mogoče vrniti v naravi, želi denacionalizacijski upravičenec uveljaviti pravico do odškodnine. Kdo je tožena stranka in ali je vrhovno sodišče v podobni zadevi že odločalo? Občina, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Lastninjenje javnega zavoda (za socialno varstvo)

Avtor ni naveden, 21.3.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Zavodi

, Pravna praksa, 6/1996Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. odst. 62. čl. in 1. odst. 65. čl. Zakona o zavodih ( Ur. l. RS, št. 12/91 in 45/94) ter 6. al. 98. čl. in 1. ter 2. odst. 120. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. Rs, št. 54/92, 1/93 in 42/94) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Procesni predpisi za učinkovitejše delo

mag. Janez Kramarič, 21.3.1996

Kazenski postopek

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 6/1996V tem sestavku želim pokazati na procesne določbe sedanjega zakona o prekrških in predloga novega zakona o prekrških, ki dajejo sodniku eno od možnosti za čimkrajši postopek in s tem za večjo učinkovitost.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

O predlogu novega slovenskega ZPP in ZIP

Barbara Konte, 21.3.1996

Civilni sodni postopki

Barbara Konte, Pravna praksa, 6/1996Odvetniška zbornica Slovenije je 16. februarja v zdravilišču Dobrna organizirala seminar o novostih predlagane slovenske civilne procesne zakonodaje. Seminar je trajal en dan in predavatelji prof. dr. Dragica Wedam Lukič, Mag. Aleš Galič ter odvetnik Jože Ilc so kratek čas, ki jim je bil na voljo, l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Pravo vrednostnih papirjev

mag. Nina Plavšak, 21.3.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nina Plavšak, Pravna praksa, 6/1996"Delovanja modernega, na tržnih razmerah zasnovanega gospodarskega sistema si brez vrednostnih papirjev ni več mogoče zamišljati." Z besedami priznanega nemškega pravnega teoretika, s katerimi avtorja dr. Peter Grilc in dr. Miha Juhart začneta uvod v delo Pravo vrednostnih papirjev, je strnjen ce...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Kaznivo dejanje genocida: opredelitev v 373/II. členu KZRS v nasprotju z ustavo?

Karel Rajniš, 21.3.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Karel Rajniš, Pravna praksa, 6/1996Kaznivo dejanje genocida je kaznivo dejanje mednarodnega kazenskega prava in kot tako mednarodno kazensko-pravno določeno. Nastanek tega kaznivega dejanja datira iz časov II. svetovne vojne. Sile Osi so med to vojno storile neštevilne in hude zločine, zato so zavezniki sklenili ne samo, da bodo zaht...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Novela zakona o sodniški službi

Jožko Casar, 21.3.1996

Sodišča

Jožko Casar, Pravna praksa, 6/1996S spremembami in dopolnitvami Zakona o sodniški službi (ZSS- A, Ur. l. RS, št. 8/96) smo pokrpali nekatere vrzeli, ki so se pokazale v poldrugem letu njegove uporabe prav zaradi tega, ker so s tem zakonom v našem sodstvu - kot sedaj ustavno priznani neodvisni veji oblasti - bile uveljavljene tudi ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

"Slovenski pravnik" - pred 115 leti

Miloš Likar, 21.3.1996

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 6/1996K pisanju tega sestavka me je vzpodbudil podatek v reviji Pravnik št. 4-5/1995, napisan na drugi strani ovojnice. Tam piše med drugim, da je Slovenski Pravnik prvič izšel leta 1862. Janko Šlebinger v svojem bibliografskem gradivu o naši publicistiki od leta 1797 do 1937 pa piše, da sta leta 1862 (gl...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
1996(28)
> Marec(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GHIJK L MNOP QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov