O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Sprememba namembnosti zemljišč

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 6/1991Sprememba namembnosti zemljišč, trajno namenjenih za kmetijsko proizvodnjo, v nekmetijske namene ob zagotovitvi usposobitve drugih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo vsaj v enakem obsegu, ni v neskladju z zakonom. Sklep US RS, št. U-I-39/90 z dne 13. 11. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Kazensko pravo

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 6/1991Televizijski signal iz omrežja kabelske televizije ne predstavlja premične stvari v smislu 9. odst. 45. člena KZ RS. (Predlog je podalo Temeljno sodišče v Novem mestu, enota v Novem mestu). S širitvijo omrežja kabelske televizije so se začele širiti tudi različne zlorabe ko posamezniki ki se n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Objava občinskega akta

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 6/1991Sklep občinske skupščine o razširitvi odlagališča komunalnih odpadkov, sprejet kot splošni akt, ki ni bil objavljen v uradnem glasilu občine, ni začel veljati. Ker razširitve odlagališča občinska skupščina ni opredelila v dolgoročnem in srednjeročnem planu občine, navedeni sklep tudi ni v skladu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Organizacija občinskih upravnih organov

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 6/1991Ni v nasprotju z zakonom o notranjih zadevah in zakonom o temeljih sistema državne uprave ureditev, ki predvideva skupen organ za občo upravo in notranje zadeve, ne predvideva pa samostojnega upravnega organa za notranje zadeve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Obvezna priključitev na javni vodovod

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 6/1991Ni v neskladju z zakonom ureditev, po kateri skupščina občine z odlokom določi obveznost priključitve na javni vodovod v naseljih, ki so oskrbovana s pitno vodo iz javnih vodovodov, čeprav so se uporabniki doslej oskrbovali s pitno vodo iz kapnic, vodnjakov ali lastnih zajetij. Sklep US RS, št. U...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 6/1991Ni v neskladju z ustavo in zakonom ureditev v odloku skupščine občine, ki za druga naselja, določena v dolgoročnem planu občine kot oskrbno, turistično ter pomembno lokalno središče, predpisuje obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Sklep US RS, št. U-I-35/90 z dne 10. 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Članstvo v lovski družini

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Lovstvo in ribištvo

, Pravna praksa, 6/1991V neskladju z ustavo in v nasprotju z zakonom je določba pravil lovske družine, s katerimi je kot pogoj za sprejem občana v lovsko družino določena moralnopolitična oziroma moralna primernost za lovca. Odločba US RS, št. U I-11/90 z dne 6. 12. 1990, objavljena v Ur l. RS, št. 1/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Še o italijanskih pokojninah

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 6/1991Od kdaj velja sprememba italijanske zakonodaje, da je potrebno za italijansko pokojnino - seveda z uporabo jugoslovansko- italijanske konvencije o socialni varnosti iz leta 1961 - najmanj 52 tednov italijanske zavarovalne dobe? Ali se v teh 52 tednov šteje tudi delovna doba v Italiji? Kdaj se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Varstvo kmetijskih zemljišč pred pozidavo

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 6/1991Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine in mesta ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine, ki za določeno območje niso usklajene z obveznimi prostorskimi sestavinami republiških planov in v tem delu ne vsebujejo prostorskih planskih usmeritev in prostorskih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 4.4.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 6/1991Narava jezikovne razlage Predmet razlage je zakonsko besedilo, ki se sestoji iz jezikovnih znakov. Sporočilo, ki ga razlagalec išče, je pravna norma, njeni sestavni deli in pomen teh delov. Klasično (tradicionalno) pojmovanje temelji na prepričanju, da sta subjekt, ki pravno normo išče in jo spoz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Institut za management

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1991O lastninski, organizacijski in programski preobrazbi podjetja Inštitut je za skupino vodilnih delavcev iz 10 podjetij pripravil od 25. do 29. marca "svetovalni teden" - tudi tokrat v mirnem okolju hotela Bor v Preddvoru pri Kranju. Udeleženci so s pomočjo predavanj in konkretnih nasvetov ugledni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

O organiziranosti delodajalskih organizacij

mag. Drago Mežnar, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 6/1991Mednarodna organizacija dela je v Ženevi (4.- 8. marca) organizirala seminar za vodstveno osebje delodajalskih organizacij v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah. Povabljeni so bili predstavniki Bolgarije, Češke in Slovaške republike, Madžarske, Poljske, Romunije, Sovjetske zveze in Jugoslav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Mednarodna konferenca "pravnikov v gospodarstvu"

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1991V prejšnji številki smo objavili le del zanimivega poročila Bojana Pečenka z letne konference Company Lawyers, ki je bila v Lizboni od 20. do 22. 2. 1991, tu pa dodajamo še nekaj poudarkov o obravnavanih vprašanjih. Pravila, ki naj zagotovijo svobodno konkurenco na skupnem trgu oz. politika konku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Primeri osebne odgovornosti za obveznosti podjetja vsrečaju po francoskem pravu

dr. Marko Ilešič, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 6/1991Tožba na prispevek k aktivi ("Comblement de passif") Poslovodje družbe so v določenih primerih lahko zavezani, da iz svojega osebnega premoženja prispevajo k manjkajoči aktivi potrebna sredstva za poplačilo družbenih terjatev. Ta možnost, ki se uveljavi s posebno tožbo pred sodiščem ("action en c...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Vrednotenje delovne dobe ob stanovanjskem vprašanju

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1991Različno vrednotenje obdobij delovne dobe kot eno od meril za določanje prednostnega vrstnega reda prosilcev v postopku za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil, ni v neskladju z ustavo in ne v nasprotju z zakonom. Odločba US RS, št. U-I-30/90 z dne 26. 12. 1990, objavljena v Ur. l. RS,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

O heteronomnem in avtonomnem najstvu

Mateja Končina, 4.4.1991

Pravoznanstvo

Mateja Končina, Pravna praksa, 6/1991Tudi v tem študijskem letu organiziramo v okviru Svobodne katedre Pravne fakultete v Ljubljani vsakomesečna predavanja. Teme predavanj so zelo raznovrstne in izbrane iz različnih pravnih področij. Na prvem letošnjem srečanju je mag. Zoran Kanduč predaval o heteronomnem in avtonomnem najstvu. Zora...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Vprašanja ob osnutku stanovanjskega zakona

Branka Neffat, 4.4.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Branka Neffat, Branka Neffat, Pravna praksa, 6/1991Na strokovnem srečanju za okroglo mizo 14. marca smo pravniki v gospodarstvu v Ljubljani obravnavali osnutek novega stanovanjskega zakona. Uvodno obrazložitev je podala Barbara Strajnar - samostojna svetovalka Republiškega sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora. Srečanja se je udelež...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Zastavna pravica na premični stvari po sporazumu strank

mag. Marija Krisper-Kramberger, 4.4.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 6/1991Ali je dopustna zastavna pravica na podlagi sporazuma strank tudi na premične stvari pravne osebe, ki spadajo med osnovna sredstva, nujna za opravljanje njene dejavnosti? Zakon o izvršilnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 20/78-27/90, v nadaljnjem besedilu ZIP) je z zadnjo novelo uredil zastavno pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Ob pripravi za novi pokojninski sistem

dr. Lev Svetek, 4.4.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 6/1991Pokojninska doba obsega, kakor je znano, dvoje vrst obdobij, ki so temelj pokojninsko-invalidskemu sistemu: zavarovalno dobo, ki temelji na plačilu prispevkov v sklad pokojninsko- invalidskega zavarovanja, ter posebno dobo, ki ne temelji na prispevkih, temveč na drugih, zakonito predvidenih okolišči...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Obvezna multilateralna kompenzacija

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1991IS RS je 18. marca letos sprejel odlok o obveznem pobotanju obveznosti in terjatev pravnih oseb v Republiki Sloveniji (glej Ur. l. RS, št. 13/91), za enoten način izvajanja OMK (obvezne multilateralne kompenzacije) pa je SDK izdala posebno navodilo (pred seboj ga imamo v okrožnici SDK v RS, št. 901-...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Presežni delavci na delu za krajši čas od polnega

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1991Vprašanje: Podjetje je ugotovilo, da ne potrebuje v določeni organizacijski enoti delavcev, ki bi delo opravljali poln delovni čas. Ali se lahko delavci te organizacijske enote opredelijo kot trajni presežek ter se jim nato določi krajši delovni čas od polnega oz. polovični delovni čas? Odgovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Občudovali smo ugled in statut pravnikov v Parizu

Andrej Vovšek, 4.4.1991

Ostalo

Andrej Vovšek, Pravna praksa, 6/1991Pariz, mesto številnih svetovnih znamenitosti, živahnega nočnega utripa, gostega prometa in zelo živega podzemlja, je bil cilj letošnjega izleta mariborskih pravnikov v gospodarstvu. V tem letnem času smo bili sicer prikrajšani za lepo urejene cvetlične grede in številne vodomete v mestnih parkih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Nadomeščanje direktorja

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1991Vprašanje: Organizacija je sestavljena iz dveh, s statutom določenih organizacijskih delov. Vsakega od njih vodi oseba, ki ima "vsa pooblastila direktorja v svoji skupini". V času daljše odsotnosti direktorja organizacije, lahko podjetje vsak izmed vodij omenjenih delov "samostojno polnopravno za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Sistemizacija delovnih mest - direktorjeve pristojnosti

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1991Vprašanje: Po prejšnji pravni ureditvi je razvid del in nalog sprejemal organ upravljanja podjetja. Ali lahko po novi pravni ureditvi sistematizacijo delovnih mest sprejme direktor podjetja ali pa direktor podjetja predlaga sprejem takega akta? Odgovor: Po veljavnem besedilu 57. člena zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Pravica krvodajalcev

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1991Vprašanje: Ali je možno neposredno uporabiti določbo 3. odst. 33. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89, 42/90), ki govori o tem, da imajo prostovoljni krvodajalci sicer pravico do dveh zaporednih prostih delovnih dni vsakokrat, ko dajo kri? Odgov...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
1991(28)
> April(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHI JK LM N OP QRS ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov