O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 542)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Dokumenti iz tožilskih in (kazenskih) sodnih spisov niso informacije javnega značaja

Katarina Klepec, 16.7.2020

JAVNO OBVEŠČANJE, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Katarina Klepec, Pravna praksa, 28/2020Vrhovno sodišče je v zadevi, povezani z dostopom do informacij v spisih sodišč in drugih pristojnih organov, odločilo, da imajo pri dostopu do informacij posebna določila področne (procesne) zakonodaje glede možnosti oseb za vpogled v spise sodišč in drugih pristojnih organov značaj specialne ureditve (lex specialis) glede na določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). To se nanaša tudi na kazenski pregon in informacije, ki se nahajajo v tožilskih oziroma sodnih spisih v (pred)kazenskih zadevah. ZDIJZ se lahko kot splošnejši predpis uporablja le v tistih primerih in v zvezi z dostopom do tistih informacij, do katerih dostop ni urejen z navedenimi specialnimi zakoni. S to precedenčno odločitvijo je Vrhovno sodišče vzpostavilo nadaljnji razvoj sodne prakse glede vprašanja razmerja med ZDIJZ in področno zakonodajo, ki ureja dostop do spisov in ki je bilo v zadnjem desetletju pogosto predmet (upravnih) sporov, ter ga na načelni ravni tudi dokončno rešilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Odziv sodišča: utišajte to odvetnico!

Nevenka Šorli, 16.7.2020

Odvetništvo in notariat, Človekove pravice

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 28/2020Zaradi člankov v Financah (kjer sem z imeni nekaterih sodnikov izpostavila njihovo res slabo delo) in uvodnika v Pravni praksi, v katerem sem ponovno omenila slabo delo sodnice Vere Gams Premerl (VGP) in predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika (v nadaljevanju: predsednik) v zadevi P 1570/2018-IV, me je predsednik pisno prijavil na Odvetniško zbornico Slovenije (OZS), da sem kršila tretji odstavek 20. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike. Pozneje je prijavo dopolnil še s poročilom o pregledu poslovanja v sporni zadevi, ki ga je dne 10. junija 2020 sestavilo Višje sodišče v Ljubljani (VSL).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Kakovost sodnega odločanja

mag. Igor Strnad, 16.7.2020

Sodišča

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 28/2020V strokovni in splošni javnosti, ki jo zanima slovensko sodstvo, obstaja soglasje o tem, da s sedanjim stanjem nismo zadovoljni. Glede vzroka oz. vira nezadovoljstva pa imajo kritiki različna mnenja. Tisti, ki s(m)o nosilci sodne oblasti, v ospredje postavljamo plačni sistem. Pri tem ne gre zgolj za uvrstitev v plačne razrede in višino (ter strukturo) plač, temveč je kamen spotike tudi sistem ocenjevanja in z njim povezanega napredovanja, kot ga ureja Zakon o sodniški službi (ZSS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

O dovoljenem in nedovoljenem razdeljevanju brezplačnih vzorcev zdravil

Zoran Skubic, 16.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 28/2020Sistematika določb prava Unije je zaradi svoje inherentne specifike nadnacionalnih pravil sedemindvajsetih, v določenih ključnih segmentih korenito raznorodnih pravnih ureditev pogosto precej slabo razumljeno področje. Posledično se pri podrobnejšem spremljanju sodne prakse Sodišča (EU) celo izkušenemu pravniku neredko pripeti, da se vprašanja v okviru postopka predhodnega odločanja po členu 267 PDEU zazdijo včasih "preveč" zdravorazumska, pravzaprav prozaična. A ko so v igri milijonski zneski, nobena dilema ni preveč "banalna". Še nemškemu Zveznemu vrhovnemu sodišču (BGH) se je nedavno utrnilo na videz preprosto vprašanje, tj. ali Zakonik Unije o zdravilih za uporabo v humani medicini (Zakonik) prepoveduje razdeljevanje brezplačnih vzorcev zdravil farmacevtom. In če ne, ali državam članicam dovoljuje, da tovrstno početje prepovejo kar same ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Pogovor s predsednikom Državnega zbora RS Igorjem Zorčičem

Matej Vošner, 16.7.2020

Državni zbor in državni svet

Matej Vošner, Pravna praksa, 28/2020Kolegij predsednika Državnega zbora RS (Kolegij) je na 71. seji dne 12. junija 2020 z dvotretjinsko večino sprejel Etični kodeks za poslance in poslanke Državnega zbora RS (etični kodeks). Gre za dolgo pričakovan dokument, ki se je napovedoval vse od prve sestave Državnega zbora RS (DZ) naprej in določa načela, po katerih ravnajo poslanci pri opravljanju svoje funkcije, nespoštovanje etičnih načel pa je tako za poslanca kot tudi za DZ nečastno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Vsebina PP št.28/2020

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/20203 UVODNIK dr. Marko Pavliha Etični kodeks poslancev 6 INTERVJU Matej Vošner Pogovor s predsednikom Državnega zbora RS Igorjem Zorčičem 9 PRAVOSODJE Katarina Klepec Dokumenti iz tožilskih in (kazenskih) sodnih spisov niso informacije javnega značaja 11 SODSTVO mag. Igor Strnad Kakovost sodnega odločanja
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Sedem komentarjev

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020Sedem komentarjev
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Teža odgovornosti razlagalca predpisov in Lahovnikov zakon

Mitja Zakelšek, 16.7.2020

Uprava, Plače v negospodarstvu

Mitja Zakelšek, Pravna praksa, 28/2020Letošnjega aprila smo obeležili 100. obletnico zgodovinskega trenutka, ko je v okviru otvoritvenega predavanja ob odprtju ljubljanske pravne fakultete znameniti slovenski pravni mislec Leonid Pitamic opozoril na pomembno protislovje pravnih ureditev, ki se kaže v razkoraku med pravom kot tekstom in pravom kot procesom interpretacije (uporabe) tega teksta v resničnem življenju. Od takrat se je v pravni znanosti zasidralo spoznanje, da jedro sodobnih (kontinentalnih) pravnih sistemov predstavlja množica zapisanih in medsebojno povezanih predpisov, katerih značilnost je uporaba splošnega in abstraktnega pravnega jezika. Prav zaradi te nepogrešljive jezikovne (semantične) kvalitete predpisov njihova uporaba v konkretnih primerih ni mehanično opravilo, kjer bi bilo misel postavodajalca mogoče vselej razbrati prima facie.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Pravni napovednik

Patricij Maček, 16.7.2020

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 28/2020Napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 93/20) - veljati začne 18. julija. 2. Pravilnik o tehničnih specifikacijah za voz
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Glagolski vid

dr. Nataša Hribar, 16.7.2020

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 28/2020Tudi v tokratnem jezikovnem kotičku se bomo za začetek spopadli s konkretnimi zgledi iz vsakdanje rabe. Oglejte si spodnji povedi in razmislite, ali sta označena glagola v njih uporabljena v ustrezni obliki ali ne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Izjave

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020"Kdor obvladuje medije, je zmagovalec." (Poslanec v DZ RS Jani Möderndorfer, trenutno član Liste Marjana Šarca, je ubesedil tisto, kar politiki pri svojem delovanju sicer raje zamolčijo, Twitter, 7. julij 2020) "Zato ima človek pravico, da prepričanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Od 6. do 12. julija

Patricij Maček, 16.7.2020

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 28/2020 Ponedeljek, 6. 7. Javne finance. Fiskalni svet je posodobil ocene dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih enkratnih protikriznih ukrepov. V sporočilu za javnost so med drugim zapisali, da je Vlada ob sprejemanju prvega in tretjega zakona, namenjenih blažitvi posle
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Razpisi

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020 Ur. l. RS, št. 91/20 1. Sodnik na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu - Ministrstvo za pravosodje, rok je 15. avgust. Ur. l. RS, št. 97/20 2. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu - Vrhovno sodišče Republike Slovenije, rok je
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Človekove pravice pravnih oseb

Tim Horvat, 16.7.2020

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tim Horvat, Pravna praksa, 28/2020Pravne osebe zasebnega prava oziroma korporacije so osrednji pravni institut v sodobnih kapitalističnih državah. Bistveni element pravne osebe je pravna subjektiviteta, ki je "maska, ki zastira človekov naravni obraz". Splošno sprejeto je, da pravne osebe lahko vstopajo v pogodbena razmerja in imajo sposobnost biti stranka v postopku. Bolj sporno pa je vprašanje, ali imajo pravne osebe tudi ustavne in človekove pravice. V članku bom obravnaval, na kakšen način so pravne osebe nosilke človekovih pravic, predstavil v ameriškem ustavnem pravu izvirajočo teorijo korporativne osebnosti kot normativno utemeljitev izenačenja fizičnih in pravnih oseb ter prikazal dileme določanja razlikovalnih okoliščin za odločanje o obsegu človekovih pravic pravnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Monografija o zavarovalnem pravu

Karmen Lutman, 16.7.2020

Kultura in umetnost

Karmen Lutman, Pravna praksa, 28/2020Le redko se zgodi, da se na domači knjižni polici kot novost znajde knjiga s področja zavarovalnega prava. Še toliko redkeje, če gre za sistemsko in celovito obravnavo te obsežne, a izjemno dinamične pravne panoge. Prav zato je monografija Pravo osiguranja - Sistem, Knjiga I profesorice Nataše Petrović Tomić s Pravne fakultete Univerze v Beogradu dragocena pridobitev za pravno znanost in stroko v Srbiji in širše. To impresivno delo, napisano v latinici, ki obsega 799 strani ter 2644 sprotnih opomb, v katerih je citiran bogat nabor literature v sedmih jezikih, je odraz avtoričine velike predanosti zavarovalnemu pravu in znanstvenoraziskovalnemu delu. Knjiga enciklopedičnih razsežnosti in pretanjenega občutka za sistematično in razumljivo podajanje snovi v ospredje postavlja srbsko zavarovalno pravo, ki ga avtorica umesti v primerjalnopravni kontekst. S poglobljeno obravnavo širokega spektra institutov zavarovalnega prava vsekakor potrjuje spremno besedo akad. prof. Vasiljevića, da gre za "knjigo, ki bralca ne pusti ravnodušnega, knjigo, ki budi uspavane in ohranja budne, predvsem pa za delo, ki je bilo napisano zato, ker ga potrebujemo, ne pa da bi bilo samo sebi namen".
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Zagate nekega (na videz) normativnega akta

Tomaž Pavčnik, 16.7.2020

Civilni sodni postopki

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 28/2020Pravniki se večkrat prizanesljivo namuznemo, ko laiki ubesedujejo pravo. Tako je, ko slišimo, da tožilstvo nekoga obsodi, instančno sodišče zavrže ali zavrne sodbo, odloči o zahtevi za revizijo in podobno. Odloki postanejo zakoni, členi normativnega besedila se spremenijo v določbe ... V tem laičnem pandemoniju se pravni akti parijo med seboj, izrazi zanje se prosto mešajo, množijo: akti, odločbe, uredbe, pravilniki, zakoni, zakoniki, poslovniki, sodbe, tožbe ... ničnost, pravnomočnost, potrjenost ... vse to prosto plava v istem brbotajočem bazenu ljudskega izročila. Iz njega nato lezejo ven na breg hibridi, spake, himere, ponosni nase, ker se tako učeno imenujejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Svojevrstna koncepcija ničnosti, ki na stežaj odpre vrata zlorabam

dr. Luigi Varanelli, 16.7.2020

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 28/2020"Ničnost je sklenitvena napaka." Na tisoče generacij pravnikov od klasičnega rimskega prava dalje je štelo to pravilo za dano, za nespremenljivo, za vklesano v številne učbenike in sodne odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Volilna skupščina ZDPS

Boštjan Koritnik, 16.7.2020

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 28/2020Novi predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije (ZDPS) je profesor na ljubljanski pravni fakulteti dr. Miha Juhart. Dne 24. junija 2020 je namreč potekala volilna skupščina ZDPS, na kateri so sprejeli spremembo pravil in izvolili vodstvo za novo mandatno obdobje. Pred tem pa so se na žalni seji poslovili tudi od nedavno preminule nekdanje direktorice GV Založbe in zakladnika ZDPS Vide Šibenik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Z orumenelih listov ...

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Kultura in umetnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020PP, št. 8/96, 18. april 1996, str. 41
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Čivkač

Dušan Olaj, 16.7.2020

Pravoznanstvo

Dušan Olaj, Pravna praksa, 28/2020Čivkač - Twitter je spletno družbeno omrežje in storitev za mikrobloge, ki svojim uporabnikom omogoča, da si izmenjujejo kratka sporočila v 280 znakih, ki se imenujejo čivki (tweets).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Evropa

Patricij Maček, 16.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 28/2020 Torek, 7. 7. Poletna gospodarska napoved. Evropska komisija (EK) je objavila poletno gospodarsko napoved 2020, iz katere izhaja, da se evropskemu gospodarstvu obetajo še globlja recesija in večje razlike, kot je bilo pričakovati spomladi. Kljub hitremu in celovitemu
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Snemanje opravljanja testa pri pouku na daljavo

Sonja Strle, 16.7.2020

Uprava, Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Sonja Strle, Pravna praksa, 28/2020Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) obrnil z vprašanjem o dopustnosti pisnega ocenjevanja celotnega razreda s snemanjem z videokonferenčnim sistemom brez privolitve dijakov. Zanimalo ga je, ali je možno, da učitelj predhodno dijake zgolj obvesti, da se bo pisanje testa, ki ga piše celoten razred preko videokonferenčnega sistema, snemalo tako, da se vidi vse posameznike, ki morajo nujno imeti priklopljene kamere na svojih računalnikih, z namenom preprečevanja goljufanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Kaznivo dejanje prenašanja nalezljivih bolezni

Patricij Maček, 16.7.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Patricij Maček, Pravna praksa, 28/2020Vladni govorec za novi koronavirus je na novinarski konferenci 6. julija 2020 sporočil, da je UKC Ljubljana podal prijavo zoper dve osebi zaradi suma prenašanja nalezljive bolezni iz malomarnosti. Navedeno so povzeli številni mediji. Tako je na MMC portalu RTV Slovenija zapisano, da naj bi 37-letna ženska in njen 40-letni okuženi partner kršila ukrep osamitve oziroma karantene, odrejene zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Zato so policisti "začeli zbirati podatke v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja, za katero je zagrožena ali denarna kazen ali pol leta zapora. Če pa bo zaradi tega prišlo do najhujših posledic - smrti ?, je zagrožena zaporna kazen do osem let zapora."
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Platonem non accepit nobilem philosophia, sed fecit

Janez Kranjc, 16.7.2020

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 28/2020Misel je vzeta iz Senekovega pisma Luciliju (Ep. 5, 44, 3). Slovensko bi se glasila: Platona filozofija ni sprejela, marveč naredila plemenitega. Seneka v pismu razpravlja o plemenitem poreklu. Luciliju, ki mu je napisal, da je po svojem družbenem poreklu neznaten, odvrne, da če je na filozofiji kaj dobrega, je to, da ne gleda na rodovnik. Če gledamo na sam začetek, so vsi ljudje od bogov. Lucilija potolaži, da je s svojo marljivostjo postal vitez. Ta pot je, kot pravi, mnogim zaprta. Tudi senator ne more postati vsak. Celo pri tistih, ki bodo morali prenašati nevarnosti in napore vojaškega življenja, je usoda izbirčna. Žlahtno mišljenje pa je odprto vsakomur in v tem pogledu lahko vsak postane plemenit. Filozofija nikogar ne izbira ali zavrača. Njena luč sveti vsem.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 22 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28

Leto objave

2020(35) 2016(40) 2015(42) 2014(35)
2013(38) 2012(43) 2010(47) 2009(48)
2008(45) 2007(37) 2006(32) 2005(26)
2004(24) 2001(24) 2000(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov