O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca - zamude pri izplačilu plač

Avtor ni naveden, 19.8.2016

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2016Z odpravo kršitve oziroma izpolnitvijo obveznosti v kratkem roku po delavčevem pisnem opominu delodajalec izkazuje, da je pripravljen zagotavljati pogoje za nadaljevanje delavčeve zaposlitve (tako s priznanjem predhodne kršitve kot s pripravljenostjo in dejansko realizacijo njene sanacije). Ob izpolnitvi teh pogojev po zakonu pogoji za izredno odpoved niso podani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas

mag. Suzana Pisnik, 19.8.2016

Delovna razmerja

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 31-32/2016Ureditev vprašanja sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je v celoti usklajeno z Direktivo Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP. Osnovno izhodišče direktive je, da so pogodbe za nedoločen čas splošna in tipična oblika delovnega razmerja med delavci in delodajalci, hkrati pa pogodbe o zaposlitvi za določen čas kot atipična oblika v določenih situacijah ustrezajo namenu in potrebi delodajalca, da zaposli delavca za določen čas pod zakonsko določenimi pogoji. Namen ureditve je izboljšanje kakovosti dela za določen čas z zagotavljanjem uporabe načela nediskriminacije ter vzpostavitev okvirja preprečitev zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu prek pooblaščenca

Avtor ni naveden, 19.8.2016

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2016Četrti odstavek 88. člena ZDR-1 res določa, da se delavcu odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, vendar pa je potrebno upoštevati tudi določbo šestega odstavka 88. člena ZDR-1 o tem, da se za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, kolikor ni drugače določeno. Ker takih določb ni, se glede tega vprašanja smiselno uporablja določba prvega odstavka 137. člena ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Prepoved konkurenčne dejavnosti - razlika med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo

Biljana Čamber Ristić, 19.8.2016

Delovna razmerja

Biljana Čamber-Ristić, Pravna praksa, 31-32/2016Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) z namenom zagotavljanja delavčeve lojalnosti delodajalcu ureja zakonsko in pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti. Z ureditvijo zakon zagotavlja spoštovanje načela lojalne konkurence tako, da delavec, ki v času trajanja delovnega razmerja pri opravljanju dela pri delodajalcu pridobi posebna znanja, povezave, izkušnje in podatke iz sfere delovanja delodajalca, ki jih ne bi mogel pridobiti drugje oziroma pri drugem delodajalcu, takšnih posebnih znanj niti v času trajanja delovnega razmerja niti določen čas po prenehanju delovnega razmerja ne bo uporabljal za svojo korist ali korist koga drugega in s tem ne bo povzročal škode delodajalcu, pri katerem je pridobil ta posebna znanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Odgovornost delodajalca za mobing

Miha Šercer, 20.8.2015

Delovna razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Miha Šercer, Pravna praksa, 31-32/2015Ugotovljeno je bilo, da je ena od vodij nad svojo podrejeno izvajala mobing. Kdo odškodninsko odgovarja delavki - ta vodja ali podjetje? Ali moramo kot delodajalec ukrepati zoper vodjo in kakšni so ti ukrepi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Krajši delovni čas

dr. Nana Weber, 20.8.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 31-32/2015Jeseni se vračam na delovno mesto v javni upravi in razmišljam o krajšem delovniku. Delovnik traja od ponedeljka do petka, brez nočnega dela in vikendov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Delo ob nedeljah v trgovini

dr. Nana Weber, 21.8.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 31-32/2014• Ali pravica, da v skladu s Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije ne delata ob nedeljah in praznikih, pripada obema staršema (zakonskemu paru pri istem delodajalcu), ki imata otroka, mlajšega od treh let, ali samo enemu od njiju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Pogodbena kazen v delovnem pravu

Janez Vrečer, 21.8.2014

Delovna razmerja

Janez Vrečer, Pravna praksa, 31-32/2014Ali je stališče Vrhovnega sodišča, da je dopustna uporaba pogodbene kazni v primeru nespoštovanja konkurenčne klavzule (40. člen Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1) in v primeru prepovedi konkuriranja (39. člen ZDR-1), resnično pravilno z vidika upoštevanja kogentnih določil ZDR-1 in temeljnih načel delovnega prava, z vidika ustavno zajamčenih temeljnih pravic in svoboščin ter z vidika ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Mentorski dodatek

mag. Nataša Belopavlovič, 21.8.2014

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2014Smo javni zavod. Glede na našo dokaj specifično dejavnost dve sodelavki večkrat sodelujeta pri izobraževanju in vključevanju novih zaposlenih v delo oziroma pri uvajanju tistih zaposlenih, ki so bili dalj časa odsotni, v delo. Poleg tega pripravljata izobraževanja ter seznanjata zaposlene z novimi metodami dela (predavanja, delavnice), kar v povprečju traja približno po deset ur na mesec. Po kolektivni pogodbi se mentorja določi pripravniku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Starostna pokojnina - prekrivanje obdobja prostovoljnega invalidskega in pokojninskega zavarovanja in obdobja obveznega pokojninskega zavarovanja v drugi državi

Avtor ni naveden, 21.8.2014

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2014V primeru prekrivanja obdobja prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje z obdobjem obveznega zavarovanja v drugi državi (Švici) se na podlagi določb Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 in izvedbene Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 pri ugotavljanju pravice zavarovanca do pokojnine upošteva le obdobje obveznega zavarovanja v pristojni državi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Odpoved pogodbe o zaposlitvi po koncu starševskega dopusta zaradi gospodarskih težav

Katarina Vatovec, 22.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Delovna razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 31-32/2013Zaradi slabih gospodarskih razmer so se v Latviji lotili reorganizacije javne uprave, zmanjševanja njenih stroškov in posledično zmanjševanja števila zaposlenih. Pogodbo o zaposlitvi so odpovedali tudi javni uslužbenki, ko se je po koncu starševskega dopusta vrnila na delo, ker je pri ocenjevanju v okviru ukinitve delovnega mesta dobila najslabšo oceno. Zadeva, ki se je v postopku predhodnega odločanja znašla pred luksemburškim Sodiščem in terjala razlago Direktive 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev in Okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, se dotika nekaj pomembnih vprašanj: ali oziroma v kakšnem obsegu in na podlagi katerih meril delodajalec lahko ocenjuje javnega uslužbenca, ki je vzel starševski dopust, v okviru ukinitve delovnega mesta ter ali gre v takem primeru za posredno diskriminacijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Sporazum o ureditvi materialnih pogojev za sindikalno delo - odpoved kolektivne pogodbe

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti - 40. člen Vprašanje zagotavljanja pogojev za sindikalno delo je materija kolektivne pogodbe. Tudi če je to vprašanje urejeno v pogodbi (ki ni tako poimenovana), ima ta pravno naravo kolektivne pogodbe. Sporazum, sklenjen med sindikatom in delodajalcem, ki ureja pravice, ki jih (vsakokratnemu) sindikalnemu zaupniku zagotavlja delodajalec, je torej kolektivna pogodba, zato se tudi glede njegove odpovedi uporabljajo določbe ZKolP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Neplačevanje prispevkov za socialno varnost in sodna pristojnost

Samo Puppis, 23.8.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Samo Puppis, Pravna praksa, 31-32/2012V PP, št. 24-25/2012, je bil objavljen članek okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani mag. Darka Krašovca Kaj narediti, ko delodajalec ne plača prispevkov za socialno varnost. V prispevku se je avtor opredelil tudi do vprašanja sodne pristojnosti v primerih, ko delodajalec obračuna davke in prispevke za socialno varnost, vendar jih ne plača (pravočasno), oziroma do vprašanja predhodnega varstva pravic pri delodajalcu v primeru, ko delodajalec obračuna plače ne izroči delavcu in ga ne posreduje Davčni upravi Republike Slovenije (DURS). Ker se z nekaterimi zaključki avtorja iz citiranega članka ne strinjam, v nadaljevanju podajam svoj pogled na to vsekakor zanimivo problematiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Upravičenost do izplačila dodatkov v času nosečnosti

Katarina Vatovec, 19.8.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Obseg izvršbe na plačo (in druge stalne denarne prejemke)

Dida Volk, 19.8.2010

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Dida Volk, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti

Avtor ni naveden, 19.8.2010

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Zavarovanje oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost proizvodnje električne energije

Avtor ni naveden, 19.8.2010

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Višina plače javnega uslužbenca

Avtor ni naveden, 19.8.2010

Plače v negospodarstvu, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Delovno razmerje s tujcem: transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

Maja Skorupan, 19.8.2010

Delovna razmerja

Maja Skorupan, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Razlikovanje glede plačila prispevkov delavcev

Avtor ni naveden, 19.8.2010

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Ponovna odpoved delovnega razmerja iz istega poslovnega razloga - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 20.8.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2009ZDR - 1. točka prvega odstavka 88. člena, 118. člen Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz istega poslovnega razloga le enkrat. Tega ne spremeni okoliščina, da je bila posledica pravnomočne odločitve sodišča reintegracija delavca-tožnika: torej vzpostavitev stanja, kakršno bi bilo, če prv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Strokovni in znanstveni nazivi

Avtor ni naveden, 20.8.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2009Delavka je pred osamosvojitvijo Slovenije diplomirala na fakulteti Univerze v Zagrebu in dodeljen ji je bil naziv diplomirana defektologinja. Po Zakonu o znanstveni dejavnosti in visokošolskem študiju ter Zakonu o akademskih in strokovnih nazivih in akademskih stopnjah ji je fakulteta v Zagrebu izda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Odpravnina delavca invalida ob redni odpovedi iz razloga nesposobnosti

mag. Nataša Belopavlovič, 20.8.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31-32/2009letu 2007 priznana III. kategorija invalidnosti s pravico do premestitve na drugo delovno mesto z naštetimi omejitvami s polovico polnega delovnega časa. Delodajalec, ki ga zavezuje trgovinska kolektivna pogodba, je delavcu odpovedal dotedanjo pogodbo o zaposlitvi in z njim sklenil novo pogodbo o za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Pravica do letnega dopusta v poletnem času

Brigita Rajšter-Vranović, 20.8.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 31-32/2009• Ali je dopustno, da delodajalec vsem delavcem, med katerimi je tudi ena delavka, ki ima šoloobveznega otroka, ne omogoči vsaj enega tedna letnega dopusta v poletnem času?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄31-32

Obračunavanje pedagoških ur

Mira Smolej-Mazovec, 21.8.2008

Delovna razmerja

Mira Smolej-Mazovec, Mira Smolej-Mazovec, Pravna praksa, 31-32/2008 • Zakaj se učitelju slovenskega jezika v osnovni šoli pri plači obračunava ura dopolnilnega in dodatnega pouka od 22 ur in ne od 21 ur, kot določa 2. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole? V skladu z določili pravilnikov, ki določajo normative in standarde ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

2016(4) 2015(2) 2014(4) 2013(2)
2012(1) 2010(7) 2009(4) 2008(2)
2007(5) 2006(6) 2005(3)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

AB CĆČ DĐE FGHIJK LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov