O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Evropa

Irena Vovk, 23.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2015 Torek, 14. 4. Zaposlovanje in socialne razmere. Gospodarske razmere v EU se že skoraj dve leti postopno izboljšujejo, skoraj v vseh državah članicah pa BDP raste. V večini sektorjev se razmere in zaposlenost stalno izboljšujejo, prvič od začetka krize je opaziti tudi zmanjš
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov v socialnovarstvenem zavodu

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015Varuh je ob obisku enega od domov za starejše v okviru Državnega preventivnega mehanizma med drugim ugotovil, da so bili posebni varovalni ukrepi uporabljeni pri stanovalcu zunaj varovanega oddelka, kar je v nasprotju z določbo 29. člena Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Reproduciranje berila za šolski pouk

mag. Eneja Drobež, 23.4.2015

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 16-17/2015Na osnovni šoli želimo starši za otroke svojega razreda iz knjig, revij in svetovnega spleta na list papirja ročno prepisati celotna besedila pesmi, pravljic, basni oziroma ugank. Navedli bi naslov, avtorja in vir, tem besedilom pa bi dodali še risbe otrok. Nato bi te liste natisnili v številu izvodov učencev v razredu in za učiteljico ter jih povezali v "knjigo", ki bi jo imeli naši otroci za berilo pri pouku. Tako narejena berila se ne bi prodajala, financiramo jih starši. Ali je ta projekt pravno izvedljiv?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Ugotavljanje olajševalnih in obteževalnih okoliščin v primeru sprejetega priznanja krivde in obseg sodbenih razlogov

Leon Recek, 23.4.2015

Kazenski postopek

Leon Recek, Pravna praksa, 16-17/2015V praksi prvostopenjskih sodišč je občasno zaznati dve izstopajoči lastnosti sodb, izrečenih na podlagi sprejetega priznanja krivde, danega na predobravnavnem naroku, glede ugotovljenih olajševalnih in obteževalnih okoliščin. Gre za skromno obrazložitev, včasih celo brez dokazne ocene, in za opiranje na dokaze, ki na naroku za izrek kazenske sankcije niso bili izvedeni. Oglejmo si problematiko na primeru treh nedavnih odločb prvostopenjskih sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Zanke slovenske inkriminacije opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca

dr. Damjan Korošec, 23.4.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 16-17/2015Ob nedavnem soočanju z domnevno serijo evtanazijskih usmrtitev znotraj slovenskega zdravstvenega sistema smo vsaj kazenski pravniki pomislili tudi na problematiko odgovornosti za pasivnost ob seznanitvi z verjetnostjo, da je do tako težkih deliktov prišlo. Pri natančnejšem proučevanju inkriminacije z naslovom Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca iz 281. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) pa se je pokazalo nekaj dogmatično zelo zanimivih nejasnosti v zvezi z objektivnim pogojem kaznivosti, ki otežujejo rabo tega delikta v pravosodni praksi in postavljajo pod vprašaj njegovo smiselnost, vsaj v dani tradicionalni obliki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Vsebina PP št.16-17/2015

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/20153 UVODNIK Hinko Jenull Protikorupcijska 6 GOSPODARSKO PRAVO Primož Mikolič Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem pretoku kapitala 9 PREKRŠKOVNO PRAVO Ivan Šelih Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi o
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Samodejno poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015Varuh je ugotovil, da centri za socialno delo v celoti zadržijo izplačevanje javnih sredstev, dokler dolg iz naslova neupravičeno prejetih javnih sredstev ni poravnan. S tem pa po njegovem mnenju ravnajo v nasprotju z določilom, da se pravica iz javnih sredstev mesečno zmanjša glede na višino neupravičeno prejetih javnih sredstev in število mesecev do izteka pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o njenem odstopu sodišču?

Ivan Šelih, 23.4.2015

Prekrški

Ivan Šelih, Pravna praksa, 16-17/2015Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana (Mestno redarstvo) je po navadni pošti prejeto vlogo z naslovom Prošnja za ustavitev izterjave kot pravočasno in dovoljeno zahtevo za sodno varstvo odstopilo v reševanje pristojnemu Okrajnemu sodišču v Ljubljani, vendar vlagatelja o tem dejanju ni obvestilo. To dejstvo mu ni bilo sporočeno ali kakorkoli drugače omenjeno niti v obširni komunikaciji z njim po e-pošti. Odstop vloge sodišču je štel za pomoto, ker sodnega varstva ni zahteval, saj naj bi v svojem dopisovanju izrazil zgolj nezadovoljstvo z izrečeno kaznijo. Mestnemu redarstvu je očital, da je bila zadeva poslana sodišču brez "njegove vednosti, odobritve ali zahteve", saj je v roku plačal (polovični) znesek kazni, ker je presodil, da njegovo dopisovanje po e-pošti ni bilo uspešno. Zato ga je presenetilo, da je pozneje prejel še odločitev sodišča s pozivom za plačilo sodne takse. Ker menimo, da so stališča Varuha človekovih pravic RS v tej zadevi lahko zanimiva tudi širše, želimo nanje v tem prispevku še posebej opozoriti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Pravica otroka do poznavanja svojega izvora v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo

dr. Judita Dolžan, 23.4.2015

Človekove pravice

dr. Judita Dolžan, Pravna praksa, 16-17/2015Tako kot pred njim že instančna sodišča se je tudi Vrhovno sodišče Zvezne Republike Nemčije (Bundesgerichtshof - BGH) moralo soočiti z vprašanjem pravice otroka do poznavanja svojega izvora v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tožnici, spočeti na ta način, sta namreč prek staršev od klinike za reproduktivno medicino zahtevali razkritje identitete njunega biološkega očeta, tj. imena darovalca. Čeprav je klinika v zunajsodnem postopku privolila v podajo želenih informacij, teh pozneje ni več želela razkriti. Prvostopenjsko sodišče je zahtevku ugodilo, pritožbena stopnja pa je tožbeni zahtevek zavrnila, z argumentom, da bi tožnici zahtevek za podajo informacij po veljavni zakonodaji lahko uveljavljali šele z dopolnitvijo 16. leta. Šele takrat naj bi bil namreč otrok sposoben oceniti vse svoje interese in pravne posledice uveljavitve svojega zahtevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Enovit študij za kakovost prava

dr. Matija Damjan, 23.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 16-17/2015"Kakovosten študij prava zahteva enovit študijski program, ki omogoča postavitev trdnih temeljev in njihovo postopno nadgrajevanje. Zato je glavni cilj fakultete reforma obstoječega študijskega programa in prehod na enovit petletni magistrski študij prava," je na slovesnosti ob dnevu PF Univerze v Ljubljani poudaril njen dekan dr. Miha Juhart. Dogodek je bil 15. aprila, na dan, ko je imel pred 95 leti svoje znamenito predavanje Pravo in revolucija prvi fakultetni dekan profesor Leonid Pitamic. Letošnji osrednji govornik je bil predsednik Vlade RS, sicer dolgoletni profesor na PF, dr. Miro Cerar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Dijak v svetu srednje šole

dr. Nana Weber, 23.4.2015

Splošno o vzgoji in izobraževanju

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 16-17/2015Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ima vsaka srednja šola svet šole oziroma svet zavoda, ki ga v srednji šoli sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Digitalne valute

dr. Aleš Završnik, 23.4.2015

Plačilni promet

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 16-17/2015Digitalne valute danes povezujemo s temačnim omrežjem (dark net) in prepovedanimi denarnimi verigami na eni strani ter z bojem proti monopolnim izkoriščevalskim finančnim posrednikom in preživetjem disidentov na drugi strani. Ta nova tehnologija zbuja nelagodje in upanje - v tem se ne razlikuje od doslejšnjih inovacij v zgodovini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Delitev družbe - izčlenitev - varstvo družbenikov

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015V primeru izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe pride do prenosa vseh ali posameznih delov premoženja prenosne družbe, ki z izčlenitvijo ne preneha, na novoustanovljene družbe (tretji odstavek 623. člena ZGD-1). Za to vrsto izčlenitve se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o delitvi z ustanovitvijo nove družbe. Bistvena razlika med izčlenitvijo ter drugima dvema oblikama delitve družb je v imetništvu delnic oziroma deležev novoustanovljene družbe. Pri izčlenitvi namreč ti pripadejo prenosni družbi (ustanoviteljici) kot pravni osebi, ne pa njenim delničarjem oziroma družbenikom. Zato tudi ne pridejo v poštev tiste določbe ZGD-1 o delitvah družb, ki so namenjene predvsem varstvu delničarjev oziroma družbenikov prenosne družbe (zlasti na primer določbe o menjalnem razmerju in denarnem doplačilu ali denarni odpravnini, katerih cilj je zagotovitev ohranitve kapitalskih razmerij ali kompenzacija v primeru spremembe teh razmerij). Čeprav ima izčlenitev dejansko posledice v njihovi sferi, pa zakon ne predvideva posebnega (dodatnega) varstva njihovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Od 14. do 20. aprila

Irena Vovk, 23.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/20151.NIVO: Torek, 14. 4. Zadeva Škrlec. Ugotovitve in mnenje Komisije za preprečevanje korupcije (objavljeni 10. aprila 2015) ter predhodna sodba Upravnega sodišča in ugotovitve inšpekcijskega postopka Inšpektorata za javni sektor in nadzorne skupine Ministrstva za pravosodje v za
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Prost pretok storitev v EU tudi za turške državljane?

Horvat Jerneja, Hojnik Janja, 23.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jerneja Horvat, dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 16-17/2015EU se spopada s številnimi izzivi, povezanimi s priseljevanjem iz različnih delov sveta. Odnos EU do ljudi, ki niso njeni državljani, je poln nasprotij. Po eni strani so časopisi polni člankov, obkroženih s fotografijami prijetih nezakonitih priseljencev, ki EU označujejo kot egoistično in nehumano trdnjavo. To odraža odklonilne ukrepe držav članic EU zoper državljane tretjih držav, mnogi od njih vključujejo stradanje in bivanje v zelo slabih razmerah. Po drugi strani pa vse večje priseljevanje na ozemlje EU ogroža gospodarstvo in socialne sisteme držav članic EU. Kljub vse ostrejši politiki EU do državljanov tretjih držav jih namreč danes v EU živi več kot kadarkoli prej. Ta nasprotna dejstva kažejo na to, da je EU pod pritiski zelo kompleksnih in nasprotujočih si sil, zaradi katerih je EU prisiljena vzpostavljati določena ravnotežja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti

Rakovec Marko, Horvat Danijela, 23.4.2015

Kaznovalno pravo

dr. Marko Rakovec, Danijela Horvat, Pravna praksa, 16-17/2015S 1. aprilom 2015 je Palestina postala država članica Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS). Glede na nejasnost statusa državnosti Palestine se postavlja vprašanje, kaj tako članstvo pomeni za državnost Palestine in prihodnje delo MKS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Prišli trgovci z novci ...

dr. Jože Mencinger, 23.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 16-17/2015"Prišli trgovci z novci za šalo v Blatno vas zares, na trgu sredi blata pustili pisker zlata ..." Moj peti vnuk Lev Župančičeve pesmi še ne razume prav dobro. Podobno je z našo oblastjo. Pesem pa malo spominja na zdajšnjo razprodajo slovenskih podjetij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Zloraba pravice do svobode literarnega izražanja

Marjan Kos, 23.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Marjan Kos, Pravna praksa, 16-17/2015Roman Palača muh (v portugalskem izvirniku O palácio das moscas) opisuje življenje družine s severa Portugalske, njihove težave in konflikte v portugalski diaspori v Združenih državah Amerike v času portugalske kolonialne vojne. Pri tem ne skopari z opisi negativnih značajskih lastnosti članov družine, njihovih napetih odnosov, dotakne pa se tudi občutljivejših tem sodelovanja z državno policijo, prešuštva in tudi siceršnje spolne svobodomiselnosti nekaterih članov družine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem pretoku kapitala

Primož Mikolič, 23.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Primož Mikolič, Pravna praksa, 16-17/2015Strategija upravljanja kapitalskih naložb države (v nadaljevanju: Strategija) v zvezi s privatizacijo družb, pri katerih je načrtovana uvrstitev delnic na organizirani trg vrednostnih papirjev, predvideva ustrezno ureditev omejitve koncentracije lastništva v statutu družbe. Ne glede na negativen vpliv na vrednost družb je taka omejitev (vključno z morebitnimi drugimi ukrepi s podobnim učinkom) lahko sporna z vidika pravil EU o prostem pretoku kapitala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Pravni napovednik

Irena Vovk, 23.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Vezanost pravdnega sodišča na pravnomočen sklep o izreku vzgojnega ukrepa mladoletniku

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015Kadar temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem stanju, na podlagi katerega je že bilo odločeno v kazenskem postopku zoper mladoletnega storilca, je pravdno sodišče glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti mladoletnega storilca po 14. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) vezano tudi na pravnomočni sklep o izrečenem vzgojnem ukrepu, izdan v tem kazenskem postopku zoper mladoletnega storilca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 23.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 23.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, 2., posodobljena izdaja

dr. Alenka Šelih, 23.4.2015

Kultura in umetnost

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 16-17/2015Pravni položaj otrok na splošno, tistih s posebnimi potrebami pa še prav posebej, se redko znajde med temami pravne literature. Zato je izid druge, posodobljene izdaje Vodnika po pravicah otrok s posebnimi potrebami dr. Jasne Murgel toliko bolj zaželen dogodek (IUS SOFTWARE. GV Založba, Ljubljana 2014, 204 strani). Avtorica, do pred kratkim sodnica na Okrožnem sodišču v Mariboru, zdaj pa poslanka v Državnem zboru, se je kot pravnica in kot mama dveh otrok s posebnimi potrebami srečevala in se še srečuje s problemi, ki jih vzgoja in skrb za take otroke postavljata pred starše (pa tudi pred družbo). Prav to, da je svojo osebno izkušnjo nadgradila z delom, ki je koristno v širšem družbenem okviru, daje knjigi posebno vrednost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄16-17

Meje zasebnega življenja zvezdnikov

Lena Šutanovac, 23.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 16-17/2015British American Tobacco je gospodarska družba, ki proizvaja cigarete in je v javnosti znana po blagovni znamki Lucky Strike. V obdobju med letoma 2000 in 2003 so za oglaševanje svojih proizvodov izrabili javnosti znane dogodke in so s humornimi, vendar šokantnimi opazkami na preprost način dosegli veliko pozornosti. Posrečen marketinški trik na račun znanih osebnosti je dobil epilog na nemškem sodišču, saj sta dva zvezdnika proti družbi British American Tobacco vložila tožbi. Zatrjevala sta, da sta bili njuni imeni uporabljeni neupravičeno, brez njunega dovoljenja, in da jima je bilo poseženo v pravico do zasebnosti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

< Vsi
2015(45)
> April(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFGH IJ K LM NOPQR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov