O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 16-17/199376., 270. in 436. člen ZKP - začetek postopka zoper sodnika Zahtevo državnemu zboru, da dovoli, da se zoper sodnika začne kazenski postopek (134. člen Ustave Republike Slovenije), pošlje sodišče šele potem, ko opravi preizkus, ali je vloga popolna in razumljiva, ali ko preizkusi zahtevo za preisk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Še o odgovornosti banke za izgubljeni ali ukradeni ček

mag. Marija Krisper-Kramberger, 29.7.1993

Menica in ček

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 16-17/1993V pp, št. 4/91, 16/91 in 20/91 so avtorji Anton Bizjak, Mirko Kostanjevec in dr. Konrad Plauštajner pisali o različnih vidikih problema odgovornosti za izplačilo izgubljenih ali ukradenih čekov. Kot dodaten prispevek k razjasnitvi te problematike navajam stališče ki ga je zavzelo Vrhovno sodišče Rep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Osnutek nove kazenske zakonodaje

Barbara Konte, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Barbara Konte, Pravna praksa, 16-17/1993V skladu s 4. čl. ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti R Slovenije se pri nas do izdaje ustreznega zakona smiselno uporabljata tudi zvezna zakona kazenski zakon SFRJ in zakon o kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

K razpravi o objektivnem pogoju kaznivosti

mag. Zlatko Dežman, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 16-17/1993V pp, št. 15/93, je mag. Zvonko Fišer objavil članek z naslovom "O objektivnem pogoju kaznivosti". Izhodišče za polemiko mu je stališče Vrhovnega sodišča R Slovenije, da predstavlja objektivni pogoj kaznivosti pri kaznivem dejanju ogrožanja javnega prometa po določilu 3. in 1. odstavka 251. člena KZ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Stanovanjski zakon

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 16-17/1993Zavezanec po 117. členu SZ je dolžan prodati stanovanje samo tistemu, ki je po tej določbi upravičenec, in sicer v roku dveh let po uveljavitvi zakona (123. člen). Če zavezanec sklenitev pogodbe odkloni, jo lahko upravičenec iztoži (128. člen SZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Plača direktorja

Meta Štoka-Debevec, 29.7.1993

Delovna razmerja

Meta Štoka-Debevec, Pravna praksa, 16-17/1993Družbeno podjetje ki ima sedež v Sloveniji preko 80 % vse svoje dejavnosti pa izvaja v tujini -zahodna Evropa. Delavci podjetja k1 delajo v tujini, imajo osebne dohodke po merilih, ki veljajo za države, v katerih delajo. Glede na navedeno dejstvo nas zanima, ali ima lahko direktor podjetja del sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Vrnitev na delo po sodni odločbi

mag. Drago Mežnar, 29.7.1993

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 16-17/1993Vprašanje: Na podlagi sodbe Sodišča združenega dela Republike Slovenije morajo v podjetju sprejeti nazaj na delo delavko ki ji je delovno razmerje prenehalo v letu 1991 po sklepu disciplinske komisije. Ali morajo delavki poleg plače izplačati: regres za letni dopust za leto 1992 in za vse mese...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Pravica do predčasne pokojnine

Jože Kuhelj, 29.7.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 16-17/1993Vprašanje: Delavcu, delovnemu invalidu III. kategorije invalidnosti je 30. junija prenehalo delovno razmerje kot presežnemu delavcu. Dopolnil je 50 let starosti in 27 let 4 mesece pokojninske dobe, od katere je 3 leta in 9 mesecev zavarovalne dobe, ki se je štela s povečanjem (beneficirana doba)....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Javna razgrnitev lokacijskega načrta

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 16-17/1993Občinski odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine, ki določa prostorsko ureditev za izgradnjo pomembnega infrastrukturnega objekta in ki ni bil predložen v javno razgrnitev in v javno obravnavo v variantah, ter občinski odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Lastninjenje se lahko začne

Damjan Belič, 29.7.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Damjan Belič, Pravna praksa, 16-17/1993Vlada je izpolnila svojo dolžnost in sprejela še zadnje manjkajoče uredbe s področja lastninskega preoblikovanja podjetij. Med njimi je tudi uredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov (Ur. l. RS, št. 40/93), s katero se natančneje določa in opredeljuje način izvedbe brezplačnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Zastopanje duševno prizadetega v upravnem postopku

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993Pristojni organi se na področju upravnih notranjih zadev pogosto srečujejo tudi s Primeri, v katerih skrbniki za posebne primere, postavljeni po 211. členu ZZZDR, zastopajo osebe, ki zaradi duševne prizadetosti ne morejo skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Odškodninska odgovornost države zaradi napake državnega organa

Miha Šipec, 29.7.1993

Uprava

Miha Šipec, Pravna praksa, 16-17/1993Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja (26. čl. Ustave RS). Na sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Kriteriji za ocenjevanje ustreznosti programa preoblikovanja podjetij

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 16-17/1993Med uredbami, ki jih je pred kratkim sprejela Vlada, objavljene pa so v Uradnem listu, št. 40/937, je tudi uredba o kriterijih za ocenjevanje programa preoblikovanja podjetij. Te kriterije mora upoštevati Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo v postopkih ocenjevanja ustreznosti programov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Pripoznanje očetovstva pred rojstvom otroka

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993V praksi Ministrstva za delo družino in socialno varstvo in v praksi Ministrstva za notranje zadeve se je postavilo vprašanje, ali je mogoče otroka pripoznati že pred rojstvom in ali bi pripoznanje otroka, dane pred rojstvom, veljalo tudi v primeru, če bi se otrok rodil v zakonski zvezi, ki bi jo ot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Prenos kapitala v sestavljene organizacije...

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 16-17/1993Drugi odstavek 145.b člena zakona o podjetjih ni bil v nasprotju z ustavo, če se je uporabljal za prenos družbenega kapitala med pravnimi osebami, ki so bile ob uveljavitvi zakona o podjetjih (1. 1. 1989) povezane v sestavljene organizacije združenega dela ali delovne organizacije, in to za tak pren...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Tone Frantar: Stvarno pravo - priročnik

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 16-17/1993Za Gospodarsko založbo je Tone Frantar, sodnik Vrhovnega sodišča RS, pripravil novo, bistveno spremenjeno in razširjeno verzijo svojega, že dvakrat izdanega (in razprodanega) priročnika, v katerem s komentarji primerov tožb in predlogov, bogato sodno prakso, literaturo in zakonodajnimi viri seznanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Delavci v organih družbe

mag. Drago Mežnar, 29.7.1993

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 16-17/1993Po sprejetem zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (v nadaljevanju ZSDU) se možnost sodelovanja delavcev v organih družbe uresničuje po predstavnikih delavcev v nadzornem svetu družbe oziroma v nadzornem odboru zadruge in z imenovanjem delavskega direktorja v upravo družbe. Nadzorni svet
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 16-17/1993Št. 39, 15. julij 1993 Državni zbor je odredil parlamentarno preiskavo o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti. Prav tako je objavljena cela serija aktov o izvolitvi, imenovanjih in razrešitvi. Objavljena je tudi splošna kolektivn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 16-17/1993Št. 42, 22. julij 1993 Državni zbor je prejel zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb in zadrug, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih in zakon o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 16-17/1993Št. 41, 21. julij 1993 Vlada objavlja uredbo o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 16-17/1993Št. 38, 10. julij 1993 Vlada je objavila uredbo o organizaciji podjetij, i opravljajo dejavnost PTT promet, skladno z določbami zakona o gospodarskim javnih službah in sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 16-17/1993Št. 40, 17. julij 1993 Državni zbor objavlja Poslovnik državnega zbora, s katerim se v 338. členih ureja organizacija in način dela državnega zbora, ter uresničujejo pravice in dolžnosti poslank in poslancev, resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike v RS in resolucijo državnega zbora ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Organizacijskopravna ureditev sodne oblasti

Jadranka Sovdat, 29.7.1993

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 16-17/1993Vlada Republike Slovenije je v Državnem zboru Republike Slovenije vložila predlog za izdajo zakona o sodiščih z osnutkom zakona, predlog za izdajo zakona o sodniški službi z osnutkom zakona, osnutek zakona o delovnih in socialnih sodiščih ter osnutek zakona o pravniškem državnem izpitu, ki naj bi ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Stanovanjski zakon

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 16-17/1993Imetnik stanovanjske pravice na stanovanju v zdravstveni postaji, ki je dobil stanovanje v zvezi s svojo zdravniško službo na tem območju, čeprav je ne opravlja v zdravstveni postaji, nima pravice do nakupa tega stanovanja (3. odstavek. 129. člena SZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Zakon o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 16-17/1993Prepoved razpolaganja po 88. členu ZDEN se nanaša tudi na premoženje, ki je bilo podržavljeno z zakonom o agrarnih skupnostih (Ur. l. LRS, št. 52/47), ker lahko njegovo vrnitev zahtevajo tudi fizične osebe (po 6. tč. 1. odstavka 3. člena ZDEN).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

< Vsi
1993(32)
> Julij(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFGHI JK LM NOP QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov