O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 18
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 447)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Prezgodnje stališče o avtentični razlagi v obrazložitvi sklepa Vrhovnega sodišča

dr. Albin Igličar, 25.9.2014

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 37/2014Živahno prepletanje pravne teorije in prakse vodi do razvoja pravnih institutov, njihovega nastajanja, spreminjanja in ukinjanja. To velja tudi za avtentično razlago in njeno splošno obvezno veljavo. Zaradi vse bolj prepoznane in zatrjevane problematičnosti avtentične razlage ponavljam že pred nekaj leti podani predlog, da bi institut avtentične razlage izpustili iz Poslovnika Državnega zbora, ki zdaj daje legalno podlago za njen obstoj v slovenskem pravnem sistemu. Vendar dokler se to ne zgodi, morajo državni organi - tudi sodišča - spoštovati veljavno ureditev in se ravnati po ustaljeni (ustavno)sodni praksi ter dosedanjem večinskem pojmovanju pravne stroke. Avtentično razlago (interpretacijo) predpisa ali drugega pravnega akta daje subjekt, ki ga je sprejel. Zanjo se uporablja tudi slovenski izraz verodostojna razlaga. Zato ima taka razlaga enako pravno moč kot predpis oziroma akt, ki ga razlaga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Posvojitelja sta upravičeno pričakovala neomejeno roditeljsko pravico kljub drugačnemu dogovoru z biološko materjo

Matic Kumer, 25.9.2014

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 37/2014Pritožnica, nemška državljanka, je rodila dvojčici, ki ju je oddala v posvojitev. Kljub dogovoru z bodočima staršema, da ji bosta pošiljala fotografije otrok in ji omogočala stike, posvojitelja tega nista storila. Nemška sodišča so njeno tožbo za izpolnitev dogovorjenih obveznosti zavrnila, zaradi česar je pritožnica sprožila postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) ter uveljavljala kršitev pravice do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Vzpon in padec drugega odstavka 508. člena ZKP ter pridruženo vprašanje

Leon Recek, 25.9.2014

Kazenski postopek

Leon Recek, Pravna praksa, 37/2014Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L) je bil črtan drugi odstavek 508. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Gre za pomembno novost, ki je iz ureditve zakonske rehabilitacije izločila dvoumno in razlagalno težavno določilo. Vendar to ni bil edini interpretacijski problem v ureditvi zakonske rehabilitacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Odslej odlogi ne bodo več zavirali izvršilnih postopkov?

Cvetka Horvat, 25.9.2014

Civilni sodni postopki

Cvetka Horvat, Pravna praksa, 37/2014Z uveljavitvijo novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) s 30. julijem 2014 naj bi se glede na zapisana načela in cilje v predlogu zakona odmašil tudi zamašek, ki so ga z institutom odloga na predlog upnika imeli na voljo upniki v izvršilnih postopkih kot grožnjo za primer, če bi dolžnik med izvršilnim postopkom nehal izpolnjevati svoje obveznosti. Neizpolnjevanje obveznosti je namreč pomenilo nadaljevanje izvršilnega postopka z rubežem plače, denarnih prejemkov, prodajo nepremičnine, izselitvijo iz stanovanja itd. V ciljih zakona je navedeno, da se določba spreminja zaradi pospešitev postopkov. Nadaljnji razlog je tudi v razbremenitvi sodišč, kar se bo poznalo pri tem, da v izvršbah na premičnine, nematerializirane vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, ter pri izpraznitvi in izročitvi nepremičnin o upnikovem predlogu za odlog izvršbe, s katerim se dolžnik strinja oziroma se o predlogu v času, ki mu ga določi izvršitelj za odgovor na predlog, ne izjavi, ni treba izdajati posebnega sklepa o odlogu. Izvršitelj v spisu in v vpisniku označi čas odloga in izvršilna dejanja nadaljuje po preteku tega časa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Davčna obravnava uporabe fitnes objektov in objektov aerobike

Avtor ni naveden, 25.9.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2014Davčnega zavezanca zanima, kakšna stopnja DDV se uporabi v naslednjih primerih:
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Uporaba tujega prava v pogodbi o zaposlitvi

dr. Nana Weber, 25.9.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 37/2014• Ali se je mogoče s pogodbo o zaposlitvi dogovoriti za uporabo avstrijskega prava?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Postopki pred Sodiščem EU

dr. Janja Hojnik, 25.9.2014

Kultura in umetnost

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 37/2014Nedavno je izšla nova knjiga s področja prava Evropske unije (GV Založba, IUS SOFTWARE, urednica dr. Maja Brkan, Ljubljana 2014, 284 strani), ki bo v prihodnjih tednih nedvomno obogatila mnoge knjižne police v pisarnah pravnikov, študentov prava in knjižnic. Knjiga z naslovom Postopki pred Sodiščem EU in podnaslovom Priročnik za sodnike, odvetnike in državne pravobranilce je delo več avtorjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Kdaj izročitev osebe državi z dosmrtnim zaporom krši prepoved nečlovečnega kaznovanja?

Igor Vuksanović, 25.9.2014

Varstvo človekovih pravic

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 37/2014Najnovejša sodba senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v času okrepljenega mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah - zlasti pri boju proti terorizmu - zelo pomembna. Tunizijec Nizar Trabelsi je v svoji pritožbi trdil, da ga izročitev Združenim državam Amerike (ZDA) izpostavlja tveganju, da bo podvržen ravnanju v neskladju s 3. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Trdil je tudi, da je bila z izvršitvijo odločbe o izročitvi v državo, v kateri mu grozi dosmrtni zapor, prekršena njegova pravica do pritožbe zaradi kršitve človekovih pravic iz 34. člena EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - novela ZDoh-2

Avtor ni naveden, 25.9.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2014Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer iz dosedanjih 50.000 evrov na 100.00 evrov prihodkov, ugotovljenih po predpisih o računovodenju. Določen je dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 na 80 odstotkov prihodkov. Pri tem pa je za davčne zavezance, ki bodo priglasili ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in njihovi prihodki v koledarskem letu pred davčnim letom oziroma davčnim obdobjem ne bodo presegli 100.000 evrov, določen dodaten pogoj. Novela ZDoh-2N določa, da mora biti v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero se ugotavlja davčna osnova z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri zavezancu vsaj ena oseba v skladu s pokojninskimi predpisi obvezno zavarovana za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Javna uprava in obračun prejetih storitev preverjanja, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države

Avtor ni naveden, 25.9.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2014Ministrstvo, ki je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, prosi za pojasnilo glede obračuna DDV od prejetih storitev prevajanja, ki mu jih bo opravil davčni zavezanec iz druge države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Še o odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja

Igor Bele, 25.9.2014

Civilni sodni postopki

Igor Bele, Pravna praksa, 37/2014V članku Ovire za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja - evidenca vpisanih kaznivih dejanj, objavljenem v PP, št. 36/2014, je avtorica Maja Lajevec v zvezi z izbrisi obsodb iz kazenske evidence navedla, da predpisi določajo izbris po uradni dolžnosti in da ni razlage, zakaj v tem segmentu sploh lahko pride do težav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Krajši delovni čas

dr. Nana Weber, 25.9.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 37/2014Javni uslužbenec uveljavlja pravico po 50. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), na podlagi katerega dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka, mlajšega od treh let. Glede tega je z delodajalcem sklenil aneks k pogodbi o zaposlitvi, v katerem je navedeno, da to pravico uveljavlja do izteka starosti treh let otroka. Javni uslužbenec je za določen čas (čez poletje) dobil varstvo za otroka, zato želi v tem obdobju delati polni delovni čas, nato pa bi jeseni, ko je otrok še vedno mlajši od treh let, vnovič delal krajši delovni čas. Delodajalec v času, ko je javni uslužbenec opravljal delo v krajšem delovnem času, tega manka ni nadomeščal z zaposlitvijo novega delavca ali s prerazporeditvijo dela na druge javne uslužbence.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Usmeritve za delo z osebami z demenco morajo biti v skladu z zakonom

Avtor ni naveden, 25.9.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2014Direktorat za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je junija 2011 izvajalcem institucionalnega varstva starejših posredoval Usmeritve za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših. Varuh je ugotovil, da so nekatere rešitve v nasprotju z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Stebri bančne unije EU končno postavljeni

Makovec Sara, Merc Peter, 25.9.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Banke, zavodi

Sara Makovec, mag. Peter Merc, Pravna praksa, 37/2014Sredi maja 2014 je bila po dolgotrajnem procesu, ki je potekal v okviru institucij EU, sprejeta Direktiva 2014/59/EU o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje bank. Njeno sprejetje je pomemben mejnik, tako z vidika bančnega sistema EU kot tudi z vidika bank, ki poslujejo v slovenskem bančnem sistemu. Enotni mehanizem za reševanje bank v težavah, ki ga vzpostavlja direktiva, je namreč eden od stebrov prihodnje bančne unije EU. Pred tem, novembra 2013, je začela veljati Uredba 1024/2013 o enotnem mehanizmu nadzora, ki je prvi steber bančne unije. Enotni sistem zajamčenih vlog, tretji steber, pa je bil po politični uskladitvi med Evropskim parlamentom in Svetom v Evropskem parlamentu v obliki direktive potrjen aprila 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Tradicionalni jesenski izlet

Andrej Vovšek, 25.9.2014

Ostalo

Andrej Vovšek, Pravna praksa, 37/2014Zveza društev za gospodarsko pravo je v soboto, 20. septembra, organizirala tradicionalni jesenski planinski izlet pravnikov na tokrat edini sončni konec Slovenije, 784 m visoki Šmohor. Varčevalno naravnani smo se z vlakom pripeljali v Laško, eni iz mariborske in drugi iz ljubljanske strani. Uvodoma smo si ogledali Pivovarno Laško, sledil je dvourni kar strmi vzpon na goro do prijetne planinske koče, po spustu pa je sledila degustacija laškega piva v Laškem. Nekoliko soparno vreme je pripomoglo k večjemu znojenju in lažjemu razumevanju, zakaj je pivo tako priljubljena pijača. Udeleženke so v povprečju shujšale za dva kilograma, moški pa nekoliko manj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 25.9.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2014 25. september 1555 - Augsburški verski mir Državni zbor v Augsburgu je razglasil augsburški verski mir, prvi pravni temelj za soobstoj luteranstva in katolištva v nemškem cesarstvu. 26. september 1815 - Sveta aliansa
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Fotokopiranje osebnega dokumenta v javnem sektorju

Irena Vovk, 25.9.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2014Pri posredovanju vloge za sprejem pacienta v socialnovarstveno ustanovo je zaželeno, da se zraven posreduje tudi fotokopija njegovega osebnega dokumenta. Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) in Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v svojih določbah dovoljujeta, da upravljavci osebnih podatkov lahko osebne dokumente kopirajo na podlagi pisne privolitve njihovih imetnikov. Zakaj bolnišnica (javni sektor) ne bi smela fotokopirati osebnega dokumenta pacienta na podlagi njegove pisne privolitve?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 25.9.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2014 Sodbe Sodišča 17. september Vstavi izbrisano tabelo 18. september Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 18.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 25.9.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 37/2014 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A) (Ur. l. RS, št. 50/14) - veljati začne 19. julija, uporabljati pa se začne 19. oktobra po njegovi uveljavitvi, razen prvega, drugega,
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Od 16. do 22. septembra

Irena Vovk, 25.9.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2014Torek, 16. 9. Podpredsednica ljubljanskega okrožnega sodišča. Sodni svet je za podpredsednico Okrožnega sodišča v Ljubljani za dobo šestih let imenoval okrožno sodnico mag. Sonjo Ilovar Gradišar. Sredstva za sodstvo. Za nemoteno delovanje do konca tega leta
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Dvanajsta slovenska vlada

Irena Vovk, 25.9.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2014Poslanci Državnega zbora so 18. septembra po deseturni razpravi potrdili Vlado dr. Mira Cerarja (54 jih je glasovalo za, 25 proti), ki bo imela tri člane več kot do zdaj (tj. šestnajst; sedem ministric in devet ministrov). Največja vladna stranka SMC bo vodila devet resorjev, DeSUS štiri, SD tri. "Slovenija ima Vlado, ki ima veliko odgovornost. Potrebujemo politično stabilnost, gospodarski razvoj, ureditev javnih financ in veliko socialnega čuta," je dejal dr. Cerar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Ne "z ognjem in mečem"

mag. Matevž Krivic, 25.9.2014

Sodišča

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 37/2014V naslovu izpostavljena prispodoba novega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča mi je bila všeč: ne "z ognjem in mečem", ampak s korenitimi reformami in z "vizijo razvoja, ki bo temeljila na resnih in strokovnih analizah". Na zaslišanju pred imenovanjem je (zdaj že minister) Klemenčič med drugim, citiram po Slovenski tiskovni agenciji, poudaril zlasti "izjemno šibak sodni svet, ki ne bi smel več biti samo kadrovik, ampak bi prevzel določene vloge zagotavljanja kakovosti v sodstvu". Najbrž je bilo s tem mišljeno: še katero drugo vlogo, še s katerimi drugimi "vzvodi", ne samo s kadriranjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

Evropa

Irena Vovk, 25.9.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2014 Torek, 16. 9. Ukrajina. Evropski parlament je v Strasbourgu z veliko večino ratificiral sporazum o krepitvi vezi EU z Ukrajino, t. i. pridružitveni sporazum. Vzporedno pa je potekala tudi potrditev sporazuma v ukrajinskem parlamentu. Evropski teden mobilnosti. V ve
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

(Ne)poznavanje pogodbe o pristopu k dolgu

Nataša Mulec, 25.9.2014

Delovna razmerja

Nataša Mulec, Pravna praksa, 37/2014V svojem prispevku bom na konkretnem primeru predstavila institut pristopa k dolgu. S sklepanjem pogodb o pristopu k dolgu se lahko na primer srečamo v primeru pogodb o študiju, ki jih fakultete sklenejo s študenti (izredni študij, doktorski študij), k pogodbi pa kot plačnik šolnine lahko na primer pristopi študentov delodajalec. Menim, da gre za pogodbo, ki je preprosta za uporabo, brez dodatnih stroškov za stranke, upniku pa nudi učinkovito zavarovanje za terjatev, ki jo ima do dolžnika. Za upnika sklepanje takih pogodb ne pomeni nobenega tveganja oziroma celo izboljšuje njegov pravni položaj, saj mu za poplačilo njegove terjatve jamčita dva dolžnika. V želji prikaza, da to sklepanje pogodb ni sporno niti s pravnega niti računovodskega vidika, si pogodbo o pristopu k dolgu podrobneje poglejmo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄37

O ali U?

dr. Nataša Hribar, 25.9.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 37/2014Naš novi premier se bo kot novinec v politiki menda potrudil, da bo upravičil zaupanje, ki so mu ga volivci izkazali na volitvah. Njegova spremljevalka pa pravi - tako mediji -, da bo zdaj še bolj opravičen gospodinjskih del.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 18 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 37

Leto objave

2014(42) 2013(42) 2012(41) 2011(45)
2010(43) 2009(43) 2008(39) 2007(46)
2006(35) 2005(22) 2004(28) 2001(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov