O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 7 (4. 2. 1993) Državni zbor z objavami uveljavlja vrsto novih zakonov: Zakon o spremembah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in spremembe zakona o zadrugah (različni podaljšani roki.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 6 (29. 1. 1993) Državni zbor objavlja svoje akte o imenovanju ministrov, o komisiji po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ter odločitve o razrešitvah oziroma izvolitvi sodnikov ter javnih tožilcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Javni razpis

Alja Kratovac, 4.3.1993

Obligacije

Alja Kratovac, Pravna praksa, 4/1993V praksi se pojavljajo v zadnjem času vse pogostejši primeri pritožb zoper odločitve komisij na podlagi javnih razpisov. Vprašanje je, kakšne so konkretne pravne možnosti pritožbe tistega, ki je na javnem razpisu sodeloval, pa ni bil izbran, vendar meni, da je prišlo do vrste nepravilnosti, zaradi k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Dejanska podlaga tožbe v gospodarskem sporu

Miha Šipec, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

Miha Šipec, Pravna praksa, 4/1993Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je predpis, ki je primarno želel urediti postopek obravnavanja premoženjskih, rodbinskih in osebnih razmerij fizičnih oseb. Šele na zadnjem mestu so v 1. čl. zakona omenjena premoženjska razmerja pravnih oseb; specialnim določbam za gospodarske spore je namenjenih vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 8 (12. 2. 1993) Državni zbor objavlja akte o osebnih in drugih prejemkih poslancev oziroma o uporabi avtomobilov zbora, državni svet pa sklep o profesionalni funkciji predsednika sveta ter sklep o začasnih merilih za izplačevanje nadomestil dela plač za svetnike. Vladni sklepi se nanašajo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Varstvo terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij

dr. Konrad Plauštajner, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Civilni sodni postopki

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 4/1993Sprejem zakona o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb (Ur. l RS št. 7/93) je marsikateremu upniku vzbudil upe, da bo namesto od dolžnika prejel plačilo vsaj od t.i. "by-pass" podjetij med katere uvrščamo zlasti tista, ki so jih ustanovili dolžniki sami ali njih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 9 (18. 2. 1993) Državni zbor je sklenil, da se osnova za obračun plač poslancev (povprečje na zaposlenega v gospodarstvu RS) zmanjša za 20 %, določil pa je tudi zneske drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev (dnevnice, jubilejne nagrade, stroški prenočevanja...). Vlada RS objavlja m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 5 (22. 1. 1993) Objavljen je začasni poslovnik Državnega sveta - ter vrsta aktov republiških organov in zavodov in med njimi: pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo, sklepi o uravnavanju različnih socialnih in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Varstvo sindikalnega poverjenika

mag. Drago Mežnar, 4.3.1993

Sindikati

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 4/1993Vprašanje: Podjetje se je preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo in ustanovilo več družb - hčera. Zaradi takega preoblikovanja bo potrebno opraviti reorganizacijo zlasti v upravi dosedanjega podjetja. Nekatere sektorje bo v celoti potrebno prenesti v posamezno družbo - hčer, nekatere drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1993Sodišče odloča o vrnitvi zaplenjenega premoženja na podlagi 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS, Ur. l. SRS, št. 17/78-8/90 in Ur. l. RS, 12/92) v nepravdnem postopku. (Problem je sprožilo Temeljno sodišče v Ljubljani) Obrazložitev: Vrnitev zaplenjenega premoženja je ure...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Uvrstitev poti med javne poti

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1993Ni v skladu s 33. členom (pravica do zasebne lastnine) in 96. členom (razlastitve) ustave točka popisa javnih poti, ki je sestavni del občinskega odloka o gospodarjenju z javnimi potmi, ker uvršča med javne poti pot v zasebni lastnini. Odločba US RS, št. U-I-87/91 z dne 28. 1. 1993, objavljena v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Plačevanje komunalnih storitev

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 4/1993Ni v neskladju z zakonom določba v odloku Skupščine mesta Ljubljana o oskrbi z vodo, s katero je vpeljan akontativni način zaračunavanja posameznih komunalnih storitev. (Sklep US RS, št. U-I-132/92 z dne 28. 1. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Razpis referenduma o samoprispevku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1993Razpis referenduma o samoprispevku V neskladju z zakonom je sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka: - ki ne določa skupnega zneska, potrebnega za izvršitev programa, temveč samo višino sredstev, ki bodo predvidoma zbrana s samoprispevkom, in - ki zavezuje k plačevanju samoprispevka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1993Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču je mogoča samo v primeru, ko ima na takšnem zemljišču pravico uporabe še vedno prejšnji lastnik (31. člen) (Sodba VS RS, št. U 662/92-5 z dne 7. 1. 1993) V obravnavani zadevi gre za denacionalizacijo zazidalnega stavbnega zeml...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1993Določbe zakona o izvršilnem postopku o dolžnikovih prejemkih, ki so v celoti (92. člen ZIP) ali delno (93. čl. ZIP) izvzeti iz izvršbe, se nanašajo tudi na tista dolžnikova denarna sredstva, ki so na njegovem bančnem računu in na katera seže upnik z izvršbo po 127. čl. ZIP (izvršba na dolžnikov banč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1993Terjatev, ki se po izvršilnem naslovu glasi na plačilo tolarske protivrednosti določenega denarnega zneska v tuji valuti po tečaju na dan plačila z zamudnimi obrestmi od določenega dne do plačila in ki do trenutka obračuna ni bila še niti delno poravnana, se pri izterjatvi v izvršilnem postopku obra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Pravica do jubilejne nagrade

mag. Drago Mežnar, 4.3.1993

Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 4/1993Vprašanje: V podjetju so imeli do 1. 4. 1991 ko je pričela veljati panožna kolektivna pogodba za elektrogospodarstvo in črno metalurgijo, s pravilnikom opredeljeno, da se jubilejne nagrade izplačujejo delavcem za doseženo delovno dobo v podjetju (10, 20 in 30 let). Z uveljavitvijo panožne KP in s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o nepravdnem postopku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1993Skupne stroške postopka (2. odst. 35. čl. ZNP) predstavljajo tudi sodne takse. Zato tudi te stroške trpijo udeleženci postopka za delitev stvari in skupnega premoženja v sorazmerju z velikostjo njihovih lastninskih deležev (126. in 130. čl. ZNP).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Denacionalizacija - Člani komisij za denacionalizacija

Alojz Flack, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 4/1993Kakšen je položaj članov komisije za denacionalizacijo, ki so zaposleni pri upravnem organu, pri katerem je komisija ustanovljena, in kakšen je položaj zunanjih članov? Kako so člani komisije nagrajevani za delo? Ali je izvedenec, ki je član komisije, dolžan oceniti vrednost premoženja kot uradna os...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Denacionalizacija - Plačilo odškodnine, upravičenci, zavezanci

Alojz Flack, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 4/1993Kdo je dolžan plačati odškodnino v primeru, ko se je vrednost nepremičnine zaradi novih investicij bistveno povečala (25. člen zakona o denacionalizaciji)? Ali se odškodnina izplača zavezancu, ali Slovenskemu odškodninskemu skladu, ali pa osebi, ki je v nepremičnino dejansko investirala? Komu se izp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Denacionalizacija - Odškodnina namesto vrnitve v naravi

Alojz Flack, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 4/1993Ali je možna denacionalizacija v obliki odškodnine, kadar po določbi 31. člena zakona o denacionalizaciji vzpostavitev lastninske pravice v korist upravičenca ni možna? Odškodnina kot oblika denacionalizacije je po zakonu o denacionalizaciji (ZDEN, Uradni list RS, št. 27/91) praviloma predvidena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1993Pri zavarovanju pred odgovornostjo se zavarovalnica ne more izogniti svoji obveznosti na povrnitev škode oškodovancu (1. odst. 941. čl. ZOR) s tem, da izplača zavarovalno vsoto svojemu zavarovancu. (Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Nedorečeni Osimo

dr. Lev Svetek, 4.3.1993

Zunanje zadeve in diplomacija

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 4/1993Osimske sporazume je ratificirala bivša jugoslovanska vlada 3. aprila 1977, vendar nekatera od vprašanj, ki jih sporazumi zajemajo, še do danes niso bila realizirana. Med temi vprašanji je tudi ureditev socialne varnosti iz 5. člena sporazumov, ki se glasi: "Da bi se uresničila vprašanja s pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 4 (16. 1. 1993) Predsednik republike razglaša, da je državni zbor sprejel zakon o vladi Republike Slovenije, zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj ter spremembe zakona o delavcih v državnih organih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Varstvo potrošnikov v ZDA (III.)

dr. Franc Pernek, 4.3.1993

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 4/1993Varsto potrošnikov v ZDA ni enotno urejeno. Urejeno je v zveznih, mestnih in lokalnih predpisih, kateri pretežno urejajo poslovanje zasebne trgovine in naj bi varovali (končnega) potrošnika. Tradicionalno nezaupanje do birokracije, je v zadnjih desetletjih preprečilo izdelavo enotne zvezne potroš...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
1993(38)
> Marec(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJK LM NOP QRS Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov