O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 107)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost - starejši delavci

Avtor ni naveden, 30.1.2020

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2020ZUTD ne določa posebnega varstva starejših delavcev glede pogoja predhodnega zavarovanja. Ker je spregled upoštevanja že izkoriščene dobe določen le za trajanje pravice do denarnega nadomestila in to le za starejše delavce, se v vseh ostalih primerih že izkoriščena doba ne upošteva ponovno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Pokojninski dodatek zaradi trajne invalidnosti in načelo enakega obravnavanja

Alenka Antloga, 30.1.2020

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Alenka Antloga, Pravna praksa, 4/2020Sodišče Evropske unije (SEU) je na predhodno vprašanje sodišča za socialne zadeve v Španiji odločilo, da je nacionalna ureditev, ki določa, da so do posebnega dodatka k pokojnini zaradi trajne invalidnosti upravičene zgolj matere z najmanj dvema biološkima ali posvojenima otrokoma, ne pa tudi očetje, v nasprotju z Direktivo Sveta z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti (Direktiva 79/7/EGS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Pravna ureditev fiksacije pacienta

Katarina Emeršič Polić, 30.1.2020

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Katarina Emeršič-Polić, Pravna praksa, 4/2020Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017, je pravno uredil fiksacijo pacienta oz. uporabo posebnih varovalnih ukrepov pri pacientih tudi v splošnih bolnišnicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Ali je šolar z odločbo o posebnih potrebah "zmerno, težje ali težko duševno prizadet otrok" za namen KPDBS?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 30.1.2020

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 4/2020Po Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije delavcu pripadajo dodatni trije dnevi letnega dopusta, če neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje in težko duševno prizadetega otroka. • Kako in na podlagi česa lahko delodajalec ve, kdaj delavec izpolni ta pogoj? • Ali zadošča odločba Zavoda RS za šolstvo o otrokovih posebnih potrebah?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Kdaj je za obdelavo osebnih podatkov delojemalca pri delodajalcu potrebno soglasje zaposlenega?

dr. Jorg Sladič, 24.1.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 4/2019Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) se je začela uporabljati 25. maja 2018. Delodajalci pogosto vidijo v obdelavi osebnih podatkov zaposlenih zgolj administrativno oviro, s katero naj se ukvarjajo npr. informatiki, v najslabšem primeru pa pravna služba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Plačevanje prispevkov za upokojenca, prejemnika tuje pokojnine

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 24.1.2019

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 4/2019Na podlagi pogodbe o občasnem in začasnem delu pri nas dela upokojenka, ki je slovenska državljanka, vendar prejema pokojnino v Italiji. Ko smo jo prijavili v M12, je zavod prijavo zavrnil. • Ali to pomeni, da nam te upokojenke ni treba prijaviti v M12?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Brezplačna vozovnica za mestni linijski promet za delovne invalide

Avtor ni naveden, 24.1.2019

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2019Varuh človekovih pravic (Varuh) je prejel več pobud glede zavrnitev prošenj za pridobitev pravice do brezplačne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), saj se ta naj ne bi priznala delovnim invalidom, čeprav so izpolnjevali pogoje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Kopičenje letnega dopusta zaradi bolniškega dopusta

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 24.1.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 4/2019Delavec je že od 1. januarja 2015 v bolniškem staležu. 31. decembra 2018 se je invalidsko upokojil. Delodajalec mu je vsako leto odsotnosti v zakonitem roku izdal obvestilo o odmeri letnega dopusta v trajanju 28 dni po naslednjih zakonskih kriterijih: ker dela pet dni v tednu, je njegova osnova 20 dni, in ker je starejši delavec, še dodatni trije dnevi. Po kolektivni pogodbi pa mu zaradi dela ob nedeljah pripadata dva dneva, zaradi dela v deljenem delovnem času dva dneva in na osnovi zahtevnosti dela še en dan. Delavec je po upokojitvi delodajalcu poslal zahtevek za izplačilo neizrabljenega letnega dopusta za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2018. • Ali je delavec upravičen do izplačila neizrabljenega letnega dopusta zaradi bolezni? • Za katera leta (obdobje) je delodajalec delavcu dolžan izplačati nadomestilo za neizrabljen letni dopust?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Nadomestilo za neizrabljeni letni dopust

dr. Nana Weber, 30.1.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 4/2014Uslužbenka je od 10. februarja 2003 zaradi ugotovljene invalidnosti II. kategorije delala s skrajšanim delovnim časom 20 ur tedensko. Od 24. septembra 2012 do 19. novembra 2013 je bila z dela neprekinjeno odsotna zaradi bolezni. Z 19. novembrom 2013 ji je v skladu s 119. členom ZDR-1 delovno razmerje prenehalo po zakonu na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi ugotovljene invalidnosti I. kategorije. Pred nastopom bolezni je v letu 2012 izrabila 33 dni dopusta (16 dni iz leta 2011 in 17 dni iz leta 2012). Neizrabljenega dopusta iz leta 2012 ji je ostalo 23 dni. V letu 2013 je pridobila pravico do 35 dni dopusta, ki ga prav tako zaradi bolniškega staleža ni mogla izrabiti, z izjemo zadnjih osem dni pred prenehanjem delovnega razmerja, ko ni bilo podlage (bolniškega lista) za obračun bolniške odsotnosti. Uslužbenki smo vedno omogočali izrabo dopusta v skladu z njenimi zahtevami, nastanka njene bolezni in invalidske upokojitve pa ni bilo mogoče predvideti. Tako ji je ostal neizrabljen dopust, za katerega je ob odhodu v pokoj zahtevala izplačilo nadomestila. • Ali uslužbenki pripada pravica do nadomestila za neizrabljen dopust v skladu s 164. členom ZDR-1? • Če ji, katere oziroma koliko dni neizrabljenega letnega dopusta je pri tem treba upoštevati in kako se določi višina tega nadomestila? • V povezavi s tem nas zanima tudi prenos letnega dopusta za leto 2012, ki je bil po starem Zakonu o delovnih razmerjih možen do 30. junija 2013, glede na to, da je v letu 2013 stopil v veljavo ZDR-1, ki v četrtem odstavku 162. člena možnost prenosa v določenih primerih podaljšuje do 31. decembra naslednjega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Območne obrtno-podjetniške zbornice bodo iz sredstev stanovanjskih ustanov kovale dobiček

mag. Primož Feguš, 30.1.2014

Delovna razmerja

mag. Primož Feguš, Pravna praksa, 4/2014Obrtna zbornica Slovenije in Republiški odbor sindikata obrtnih delavcev sta v letu 1991 podpisala Kolektivno pogodbo med zasebnimi delodajalci in delavci, s katero sta uredila nekatere pravice in obveznosti iz delovnih razmerij. Med drugim je omenjena kolektivna pogodba urejala tudi vprašanje reševanja stanovanjskih potreb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva - dopolnitev

Avtor ni naveden, 30.1.2014

Delovna razmerja, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2014Pojasnilo DURS, št. 4254-11/2013-3, 4. december 2013 Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. Pojasnilo so pripravili na Ministrs
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Predlagane novosti na področju družinskih prejemkov

Jamnik Nataša, Trtnik Urška, 30.1.2014

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Nataša Jamnik, Urška Trtnik, Pravna praksa, 4/2014Pravice do družinskih prejemkov (starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni dohodek) ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP). Predlog novega Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v nadaljevanju predlog zakona) v ureditev teh pravic bistveno ne posega. V višino oziroma pogoje za pridobitev nekaterih pravic (pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek in dodatek za veliko družino) je precej posegel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati 31. maja 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Odškodninska odgovornost delodajalca - nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Sodba VIII Ips 97/2011, 6. november 2012 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 293/2010) ZDR - 184. člen ZJU - 5., 53., 124., 140., 156. in 157. člen OZ - 125., 239. in 243. člen Razlikovati je treba med položajem, ko delavcu nastane škoda, ker se obveznosti iz veljavne po
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Ponovna odmera pokojnine

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 31.1.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 4/2013Ponovno odmero pokojnine ureja od 1. januarja 2013 veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v 117. členu. Predvidena je le za primere ponovne vključitve v zavarovanja, ko se posameznik, ki ima pravico do pokojnine, vnovič vključi v zavarovanje, po prenehanju zavarovanja pa zahteva ponovno odmero pokojnine z upoštevanjem na novo pridobljene pokojninske dobe in osnove.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Odpravnina po 188. členu ZUJF

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Delovna razmerja, PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-10224/2012, 27. december 2012 • Kakšna je davčna obravnava odpravnine po 188. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)? ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje - zneski za leto 2013

Avtor ni naveden, 31.1.2013

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Pojasnilo DURS št. 4213-1421/2012-1, 28. december 2012 Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2012 1.515,95 evrov. Upoštevaje ta podatek so v tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Varovanje uslužbencev pred šikaniranjem, grožnjami in postopki pred sodišči v zvezi z izvrševanjem javnih nalog

Brigita Rajšter Vranović, 2.2.2012

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 4/2012V javnem sektorju se občasno pojavljajo ravnanja strank, ki za zaposlene pomenijo šikaniranje ali grožnje, in druga podobna dejanja, ki ogrožajo opravljanje dela. • Ali mora delodajalec te zaposlene zaščiti in kako? Delodajalci v javnem sektorju morajo v
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Dodatni dnevi dopusta za invalide

mag. Nataša Belopavlovič, 2.2.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2012ZDR v drugem odstavku 159. člena določa primere posebnih okoliščin, na podlagi katerih delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta. Do tega so upravičeni starejši delavci, invalidi, delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro itd. Gre za najmanj tri dneve dodatnega letnega dopusta. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v tretji alineji 4. točke 47. člena določa, da se delavcu invalidu II. in III. kategorije poveča letni dopust za en dan; peta alineja 4. točke 47. člena pa določa, da se delovnemu invalidu in delavcu z najmanj 60-odstotno telesno okvaro poveča letni dopust za pet dni. • Ali je ta ločitev smiselna oziroma ali ne gre dejansko v obeh primerih za delovne invalide, kot jih opredeljuje Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)? • Koliko dni dopusta pripada invalidom II. in III. kategorije (tri ali pet dni)? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Pravne dileme na področju zaposlovanja tujcev v državni upravi

Robert Klun, 2.2.2012

Delovna razmerja

Robert Klun, Pravna praksa, 4/2012Konkretna dilema, ali je mogoče v državni upravi na strokovno-tehničnem delovnem mestu zaposliti tujca, s katero sem se soočil pri nedavnem postopku zaposlovanja, in branje članka Zaposlovanje tujcev v javni upravi sta me spodbudila k podrobnejši analizi te problematike. Svoj prispevek sem zato usmeril v vprašanje izpolnjevanja po moji presoji dveh ključnih pogojev za zaposlovanje tujcev v javni upravi, s poudarkom na zaposlovanju v državni upravi, in sicer znanja uradnega jezika, tj. slovenščine, in državljanstva Republike Slovenije. Znanje slovenskega jezika
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Določba o minimalnem letnem dopustu iz Direktive 2003/88/ES ima neposredni učinek

Katarina Vatovec, 2.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Delovna razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 4/2012V najnovejši sodbi je luksemburško Sodišče, kot že nekajkrat doslej, razlagalo 7. člen Direktive 2003/88/ES, ki zagotavlja pravico delavcev do (minimalnega) štiritedenskega plačanega letnega dopusta. Ta pravica ne sme biti pogojena z minimalnim obdobjem dejanskega dela v referenčnem letu. Sodba velikega senata luksemburškega Sodišča pa, pomembneje, potrjuje, da ima ta določba Direktive 2003/88/ES neposredni učinek, pri tem pa s tem, ko ne uporabi svojega pristopa iz sodbe v zadevi Kükükdeveci, nakaže, da ta določba Direktive ne povzroča učinkov v horizontalnih razmerjih. Maribel Dominguez je bila več kot leto dni odsotna z dela iz zdravstvenih razlogov. Po
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Prispevki za zavarovance - poslovodne osebe

Avtor ni naveden, 2.2.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2012Pojasnilo DURS, št. 4251-3768/2011-2, 14. december 2011 Davčni zavezance sprašuje o izvajanju pojasnila DURS, št. 4251-2597/2011-3 z dne 23. septembra 2011, ki velja od dneva objave, tj. od 26. septembra 2011. S tem pojasnilom je bilo namreč razveljavljeno
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Spremembe delovne zakonodaje so nujne

dr. Barbara Kresal, 2.2.2012

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 4/2012Vlada se je 19. januarja letos seznanila z informacijo o bistvenih predlogih in področjih sprememb Zakona o delovnih razmerjih in naložila Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da pripravi besedilo zakonskih sprememb. Med drugim je bilo v tej informaciji izpostavljeno, da za slovensko gospodarstvo že več let velja ocena, da ni dovolj konkurenčno, da so stroški dela previsoki in da je trg dela preveč tog, k čemur "prispevata veljavni sistem davkov in prispevkov ter sistem kolektivnih pogajanj, v določeni meri pa tudi veljavni Zakon o delovnih razmerjih". Menim, da so spremembe delovne zakonodaje nujne. Zakon o delovnih razmerjih je sicer v izhodiščih in glede mnogih rešitev dober zakon, ureditev nekaterih institutov pa se je izkazala za neustrezno in neučinkovito, na kar stroka opozarja že več let, in nudi tudi zelo jasne predloge za izboljšanje. Upati je, da bo v postopek priprave predloga sprememb Zakona o delovnih razmerjih, in sicer v vseh fazah, poleg socialnih partnerjev čim bolj vključena tudi stroka in da bodo čim bolj upoštevana strokovna stališča. Naj opozorim, da ocene glede (ne)fleksibilnosti slovenskega trga dela sploh niso tako
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Položaj delavcev v insolvenčnih postopkih

Rok Sodin, 3.2.2011

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Rok Sodin, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče

mag. Nataša Belopavlovič, 31.1.2008

KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2008 Delavec zahteva izplačilo solidarnostne pomoči po 57. členu Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije. Imel je poplavo na drugem naslovu, kot ima stalno bivališče po pogodbi o zaposlitvi. Je namreč lastnik objekta na poplavljenem območju, ki ga je podedoval, vendar tam ne biva. . Ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Spremembe ZDR (3)

Miha Šercer, 31.1.2008

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. pravnik, svetovalec za kadre, Zavarovalnica Triglav, d.d. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A)1 spreminja oz. dopolnjuje skoraj sto členov zakona. Nekatere novosti sem že obravnaval,2 tokrat ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2020(4) 2019(4) 2014(4) 2013(4)
2012(6) 2011(1) 2008(2) 2007(3)
2006(5) 2005(3) 2003(7) 2002(5)
2000(5) 1999(7) 1998(9) 1997(7)
1995(12) 1993(4) 1992(2) 1991(13)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.3. SINDIKATI 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

A B C ĆČD ĐE F G HIJ K LM N O P QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov