O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Goljufija - zavarovalniška goljufija - poskus - pripravljalno dejanje

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Kriterij za razmejitev med novo inkriminiranimi pripravljalnimi dejanji in poskusom kaznivega dejanja goljufije je trenutek, ko storilec lažni škodni dogodek prikaže tistemu, od katerega zahteva plačilo oziroma protipravno premoženjsko korist.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Podedljivost pokojnine - stranka v upravnem postopku

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Tožena stranka po smrti zavarovanca postopka ni ustavila, temveč je o njegovi zahtevi izdala odločbo, jo vročila tožnici, obravnavala tožničino pritožbo in o njej odločila. Tako je tožnica pridobila lastnost stranke v upravnem postopku in je bila zato upravičena vložiti tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZDSS-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Razpisi

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Ur.Ur. l. RS, št. 8/12 1.edsednik Okrajnega sodišča v Novem mestu - Sodni svet RS; rok je 1. marec. Ur. l. RS, št. 12/12 2. Javni poziv okrožnim in okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega ali okrajnega sodnika na delo v strokovno službo Sodnega sveta z
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Sodno varstvo - vse pogosteje tudi farsa (2.)

Nevenka Šorli, 1.3.2012

Pravoznanstvo

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 8/2012V zadnji PP sem opozorila na problem nadzora nad strokovnim delom sodnikov pritožbenih sodišč, in ker gre res za velik problem, s to temo nadaljujem. Zaradi premajhnega strokovnega znanja, površne obravnave zadev, pa tudi naklonjenosti kateri od strank so odločbe naših sodišč nepredvidljive. Ker je to splošno znano, stranke pogosto preizkušajo srečo na sodišču, in to tudi, če objektivna analiza spora kaže na neuspeh. Pri tem sploh ni pomembno, na kateri strani so - na tožeči ali toženi - vredno je tvegati in se boriti ali upirati, in to do konca. Tako dejansko prevečkrat zmagajo tisti, ki bi morali pravdo izgubiti. Zato nihče več ne ve - razen v razveznih postopkih - kakšno sodno odločbo lahko pričakuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Sklepčnost tožbe - dokazi - izvedensko mnenje, pridobljeno pred pravdo

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Priloga tožbe (privatno izvedensko mnenje) v tem primeru ni dokaz, ampak sestavni del tožbenih navedb, ki jasno, pregledno in jedrnato opisuje škodo in jo podrobneje specificira. Revizijsko sodišče zato zavrača zaključek sodišča druge stopnje o nesklepčnosti tožbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 1.3.2012

Pravoznanstvo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 8/2012Pregled slovenske zakonodaje Krite obveznice V skladu z novim Zakonom o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1) imajo imetniki obveznic prednostni položaj ob stečaju izdajatelja. Terjatve na podlagi hipotekarnih obveznic in izvedenih finančnih instrum
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Križi in težave z razumevanjem odločitve v zadevi Lautsi proti Italiji

dr. Aleš Novak, 1.3.2012

Varstvo človekovih pravic

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 8/2012Soile Lautsi, mati dveh mladoletnih dečkov, je v globoko vernem Venetu, regiji na severu Italije, oporekala temu, da bi se njena otroka, ki nista bila vzgajana v duhu prevladujoče vere, morala v učilnici vsakodnevno srečevati s simbolom križa. Vprašanja, ki jih tak spor odpira, so v sodobni družbi, ki jo zaznamujeta vrednostna raznolikost in strpnost, dragocena in je o njih vredno govoriti. Delček v mozaiku te razprave sta zagotovo tudi odločitvi senata in velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Vendar pa je predpogoj za smiselno razpravo to, da ostajamo zvesti vsebini odločitve velikega senata ter da pazljivo in strokovno pošteno ocenimo, kakšne učinke bi taka odločitev morala imeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba Komisije (EU) št. 156/2012 z dne 22. februarja 2012 o spremembi Prilog od I do IV k Uredbi Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 50) - veljati
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Si obrezovanje zasluži pravno varstvo?

mag. Anita Goršek, 1.3.2012

Človekove pravice

mag. Anita Goršek, Pravna praksa, 8/2012Slovensko javnost v zadnjih tednih pretresajo razprave o pravni in etični dopustnosti obrezovanja dečkov (cirkumcizija). Povod za kresanje nasprotujočih si mnenj in burnih odzivov v javnosti je bilo stališče Urada Varuha človekovih pravic, da "cirkumcizija iz razlogov, ki niso medicinski, ni dopustna in predstavlja protipraven poseg v otrokovo telo ter s tem krši njegove pravice". Urad Varuha je svoje mnenje podal v zvezi z vprašanjem pobudnika o dopustnosti oziroma škodljivosti obrezovanja, oprl pa ga je zlasti na strokovno pravno stališče ter mnenje Komisije za medicinsko etiko in Razširjenega strokovnega kolegija za kirurgijo. Iz mnenj kot celote izhaja ugotovitev, da obrezovanje brez medicinskih razlogov ni utemeljeno niti iz medicinskih niti pravnih ali etičnih razlogov. Po mnenju Urada Varuha ima tak poseg tudi znake kaznivega dejanja. Citirano mnenje se konča z ugotovitvijo, da je v skladu z veljavno zakonodajo medicinsko neindicirana cirkumcizija "dopustna le z otrokovim soglasjem, ob pogojih, ki jih določa zakon o pacientovih pravicah, torej praviloma po 15. letu otrokove starosti".
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

"Rumena" penologija

Jože Podržaj, 1.3.2012

Pravoznanstvo

Jože Podržaj, Pravna praksa, 8/2012Menda nisem preveč zahteven, če pričakujem, da se mora vsakdo, ki razglablja o (ne)etiki drugih, najprej sam držati vsaj osnovnih etičnih načel. Še zlasti če to počne javno, ko seveda ve, da tako oblikuje javno mnenje. Seveda pa tudi zaradi potrebnega zavedanja in (etičnega) odnosa do obravnavanih in do javnosti, ki ima pravico vedeti resnico. Pa so očitno moje želje, pa tudi če gre za doktorja znanosti, ki se, kot sam pravi, "priložnostno spoznava s težavami obsojenih", pretirane. Ja, očitno res zelo "priložnostno", kar pa dr. Draganu Petrovcu očitno ni nikakršna ovira (kaj šele moralni zadržek, če smo že pri etiki), da se ne bi lotil enostranskega in pomanjkljivega opisovanja posameznih primerov obravnave zapornikov in domnevno hudih, moralno spornih odločitev vodilnih v zaporskem sistemu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Nedopustnost citiranja iz konteksta iztrganih delov obrazložitve sodnih odločb v strokovnih člankih

Nada Mitrović, 1.3.2012

Civilni sodni postopki

Nada Mitrović, Pravna praksa, 8/2012Objavljen članek v PP, št. 6-7/2012, odvetnice Nevenke Šorli Sodno varstvo - loterija? (1) sem razumela kot kritiko dela oddelka in treh poimensko navedenih sodnic, ki so odločile v zadevi I Cpg 684/2009 z dne 1. junija 2010. Zlasti me je zaskrbela avtoričina ocena, da višji sodniki sodimo arbitrarno in samovoljno, kar naj bi kazala obrazložitev v zadevi I Cpg 684/2009, zato sem na obtožbe o konkretni zadevi dolžna odgovoriti. Pri odgovoru ne komentiram predlogov za izboljšanje stanja odločanja na drugi stopnji v pravdnem postopku, ampak sem se omejila na javno predstavljeni primer sklepa Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 684/2009 z dne 1. junija 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

O pomenu vknjižbe lastninske pravice

Hudej Jasna, Ščernjavič Iztok, 1.3.2012

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Jasna Hudej, Iztok Ščernjavič, Pravna praksa, 8/2012V prispevku Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica, ki je bil objavljen v Pravni praksi, št. 6-7/2012, je avtor Franci Krivec komentiral najin prispevek z naslovom Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (PP, št. 3/2012, priloga).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/201214.14. februar redlog za sprejem avtentične razlage četrtega odstavka 24. člena Zakona o lokalnih volitvah. 17. februar - besedilo Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah

dr. Matjaž Tratnik, 1.3.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 8/2012V zemljiški knjigi so javno objavljeni podatki o nepremičninah in pravicah na njih. Lahko rečemo, da so ti podatki večinoma pravilni. V primerih, ko niso, pa dobroverne pridobitelje pravic, ki se zanašajo nanje, varuje načelo zaupanja v zemljiško knjigo, ki ga izrecno določata tako Stvarnopravni zakonik (SPZ) v 10. členu kot tudi Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) v 8. členu. Povsem drugače pa je pri nepremičninah, ki v zemljiško knjigo (še) niso vpisane. Glede teh nepremičnin ne obstaja noben javni razvid pravic. Tako se lahko zgodi, da udeleženec v prometu sklepa posel glede nepremičnine z osebo, za katero misli, da je njen lastnik, pa se izkaže, da to ne drži. Še zlasti niso redki primeri, ko z nevpisano nepremičnino razpolaga eden od njenih skupnih lastnikov, brez védenja ali celo pooblastila drugega skupnega lastnika (zlasti zakonca ali zunajzakonskega partnerja). Tedaj pride do navzkrižja interesov drugega skupnega lastnika na eni strani in tretjega, v korist katerega je prvi skupni lastnik razpolagal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Vlada RS

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012SklSklepa, ki ju je Vlada RS sprejela na svoji 2. seji (16. februar 2012) zhodišča za socialni sporazum 2012-2017; - terminski načrt priprave predloga Rebalansa proračuna za leto 2012. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 3. seji (23. februar 2012) - predlog zakona o sprem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Potrebnost gradbenega in uporabnega dovoljenja pri etažiranju

mag. Urška Klakočar Zupančič, 1.3.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 8/2012Kupec stanovanja bo kredit zanj zavaroval s hipoteko. Posamezna enota večstanovanjske stavbe, ki jo kupuje, je vpisana v zemljiško knjigo, vendar stavba še ni etažirana. Banka, ki daje kredit, zahteva predložitev gradbenega in uporabnega dovoljenja stavbe, saj, kot pravi, če tega ni, se lahko kaj zaplete pri vpisu etažne lastnine. Večstanovanjska stavba je bila zgrajena konec 19. stoletja. • Se res lahko kaj zaplete in kako ravnati, če gradbenega in uporabnega dovoljenja zaradi več kot sto let stare stavbe preprosto ni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Vsebina PP št.8/2012

Avtor ni naveden, 1.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2012stran 3 UVODNIK dr. Senko Pličanič Ljudem prijazna pravna država stran 6 STVARNO PRAVO dr. Matjaž Tratnik Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah stran 9 ČLOVEKOVE PRAVICE mag
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Škodljiva obdavčitev pomorskih agentov

Rodica Jana, Jerman Boris, 1.3.2012

Druge davščine in olajšave

mag. Jana Rodica, dr. Boris Jerman, Pravna praksa, 8/2012Društvo za pomorsko pravo Slovenije in Mednarodni Propeller Klub pristanišča Koper sta na pobudo Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (ZPPAS) 13. februarja v Kopru organizirala okroglo mizo Problematika obdavčitve pomorskih agentov po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Zelo aktualna tema je pritegnila veliko razpravljavcev, predstavnikov pomorskih agentov (ZPPAS), Društva za pomorsko pravo, Mednarodnega Propeller Kluba pristanišča Koper in predstavnika Gospodarske zbornice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Posameznikova izhodišča kulturnih vrednot

Tomaž Pavčnik, 1.3.2012

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 8/2012Razkol med navidezno levico in navidezno desnico, ki gre kot senca strankarskega boja tudi nad ljudi, je v resnici vse bolj prazen in vedno bolj rumen. A vsakršna delitev med ljudmi ni nevsebinska in nenaravna. Pavšalni klici k poenotenju so zato v opreki z naravo človeške različnosti. Pri tej ne gre le za individualistično raznoterost. Do določene mere vselej pripadamo posameznim skupinam v družbi. Sklopi vrednotnih pogledov na življenje in družbo pač pritegnejo različne tipe posameznikov. Naj smo še tolikšni individualisti, vsaj blago vselej pripadamo več presečnim množicam. Tako je bilo in ni dobrega razloga, da tako ne bi bilo tudi naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Patrem familias vendacem, non emacem esse oportet

Janez Kranjc, 1.3.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 8/2012Rek, ki bi se slovensko glasil "Gospodar mora prodajati, ne kupovati", je vzet iz Katonovega spisa o poljedelstvu (I, 2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

O imenih

dr. Nataša Hribar, 1.3.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 8/2012Pri lektoriranju nekega besedila sem pred kratkim naletela na komentar prevajalca, da (tujih) imen po nasvetu neke slovenistke ni sklanjal. Med imeni, ki so se pojavila v besedilu, so bila tako moška kot tudi ženska imena in priimki, poleg tega pa še poimenovanja podjetij, med njimi tudi kratična. V
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

V ustavno presojo

Irena Vovk, 1.3.2012

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012Pozitivna Slovenija in SD sta uskladili zahtevo za ustavno presojo novele Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) in jo 24. februarja s podpisi poslancev (vseh 28 poslancev Pozitivne Slovenije in vseh deset poslancev SD) poslali na Ustavno sodišče. Menita namreč, da je novela ZVRS-F v nasprotju z načelom delitve oblasti, načelom pravne države in človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Naftni pritiski

Matej Tomažin, 1.3.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 8/2012Na kapitalskih trgih je tudi letos zelo pestro. Takoj po začasni rešitvi grškega problema se je pokazalo novo "žarišče", o katerem bomo v prihodnjih tednih vse pogosteje brali - o ceni naftnih derivatov, ki je znatno poskočila. Vse glasnejše vprašanje zato je, ali je svetovno gospodarstvo res v tako dobrem stanju, da bo preživelo vpliv vse dražjih energentov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

ZFPPIPP z uvodnimi pojasnili

Vladimir Balažic, 1.3.2012

Kultura in umetnost

Vladimir Balažic, Pravna praksa, 8/2012>Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je bil objavljen v zadnjem Uradnem listu leta 2007, za postopke zaradi insolventnosti pa se je začel uporabljati 1. oktobra 2008. Že v letu 2008 je avtorica zakona dr. Nina Plavšak pri GV Založbi objavila razširjena uvodna pojasnila k temu zakonu. Knjiga je seveda postala nepogrešljiv pripomoček za vsakogar, ki se v praksi tako ali drugače sreča s problematiko insolvenčnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 1.3.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2012AshAshleigh Shaheen Limits of the Law: Sentencing Perpetrators of Atrocious Crime (Wolf Legal Publishers, 2011, 90 strani) Avtor v knjigi preučuje in primerja prakso izrekanja sodb Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

< Vsi
2012(41)
> Marec(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJ K LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov