O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Pristojnost glede zavrnitve izvršitve zamudne sodbe države članice izvora zaradi javnega reda

mag. Judita Dolžan, 29.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 46/2012V zadevi Trade Agency Ltd proti Seramico Investments Ltd je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago prve in druge točke 34. člena Uredbe Bruselj I. Latvijskemu sodišču se je namreč v postopku odločanja o pritožbi v glavni stvari postavilo vprašanje, ali je sodišče zaprošene države članice, pri katerem je vloženo pravno sredstvo zoper razglasitev izvršljivosti zamudne sodbe države članice izvora, pristojno za preverbo skladnosti med informacijami iz potrdila iz 54. člena Uredbe in dokazi. Poleg tega želi nacionalno sodišče vedeti, ali lahko na podlagi določbe, ki se nanaša na javni red, zavrne izvršitev zamudne sodne odločbe, s katero je sodišče države članice izvora odločilo o sporu, ne da bi preučilo predmet pravnega sredstva in njegovo podlago in tudi brez obrazložitve utemeljenosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄45

Pravica do odškodnine v primeru odpovedi leta zaradi napovedi stavke pilotov

mag. Judita Dolžan, 22.11.2012

Zračni promet, Obligacije

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 45/2012Nemško Zvezno vrhovno sodišče (Bundesgerichtshof - BGH) je v združenih zadevah št. X ZR 138/11 in X ZR 146/11 odločalo o pravici potnikov do odškodnine zaradi odpovedanih medcelinskih letov na podlagi Uredbe o pravicah potnikov v letalskem prometu. V okviru pogajanj glede tarifne pogodbe je namreč sindikat pilotov pozval svoje člane k večdnevni prekinitvi dela, zaradi česar je bil dva dni pred odhodom odpovedan in prestavljen let tožeče stranke. Sodišče je ugotovilo, da so posledica napovedane stavke lahko izredne razmere po Uredbi. Letalska družba je v tem primeru posledično oproščena plačila odškodnine zaradi odpovedi letov, saj je mogoče le tako prilagoditi red letenja pričakovanim posledicam napovedane stavke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Razmerja pri etažni lastnini, nastali pred uveljavitvijo SPZ (t. i. dejanska etažna lastnina)

Jure Debevec, 8.11.2012

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Jure Debevec, Pravna praksa, 43/2012V praksi se še zmeraj zaznava veliko primerov etažne lastnine, ki je nastala pred uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika (SPZ), pa se še ni uredila, uskladila in vpisala v nepremičninske evidence v skladu z zahtevami današnjih predpisov. Gre za primere t. i. dejanske etažne lastnine. Čeprav veljavni predpisi omogočajo dokončno ureditev takih položajev, je verjetno, da bodo marsikateri primeri še nekaj časa ostali neurejeni in neusklajeni z današnjimi zahtevami. Zato se postavlja vprašanje, kako take primere v vmesnem času obravnavati z vidika današnjega pravnega reda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Uvoz zdravil iz države članice EU z obljubo popusta

mag. Judita Dolžan, 8.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 43/2012Tožena nemška lekarna je svojim kupcem ponujala možnost naročanja zdravil pri lekarni v Budimpešti. Kupec bi zdravila nato skupaj z originalnim računom lahko prevzel v nemški lekarni. Ob tem je bil kupcu obljubljen popust v višini 22 odstotkov za zdravila na zdravniški recept, za zdravila brez recepta pa desetodstotni popust. Na svojo željo so bili kupci deležni tudi svetovanja glede zdravil. V primeru naročila je nemška lekarna prek nemškega grosista zdravila dobavila lekarni v Budimpešti, od tam pa so bila zdravila poslana nazaj nemški lekarni. Tožeče stranke, ki prav tako opravljajo lekarniško dejavnost v istem mestu kot tožena stranka, so med drugim zatrjevale, da prodajni model tožene stranke nasprotuje predpisom o zdravilih, ki urejajo uvoz zdravil v državo, če se nanaša na zdravila na recept. Če se model nanaša na zdravila brez recepta, pa nasprotuje drugim določbam teh predpisov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Nekateri pomisleki v zvezi s predlogom novele ZASP

mag. Eneja Drobež, 8.11.2012

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 43/2012V začetku leta je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predlog novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter povabilo vse zainteresirane stranke, da se do njega opredelijo v javni obravnavi. Dne 8. oktobra 2012 je ministrstvo objavilo predlog novele v obliki, v kateri gre zdaj v medresorsko obravnavanje. Pri pregledu tega predloga novele ZASP pa ugotovimo, da gre za dokument, ki se v svojih rešitvah od prvotnega predloga bistveno razlikuje in ki postavljenim ciljem ne sledi v celoti. Novi predlog tudi premalo upošteva dejstvo, da se enaka problematika obravnava hkrati na evropski in nacionalni ravni. Poleg tega je predlog lahko v nasprotju z odločitvijo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-98/11 z dne 26. septembra 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄41-42

Bonitetne ocene v javnih naročilih

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 25.10.2012

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 41-42/2012Tveganje nastopa insolventnosti pogodbenega partnerja je v zaostrenih gospodarskih razmerah eno ključnih tveganj pri poslovanju. Zahteve v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila v zvezi z bonitetnimi ocenami so namenjene temu, da se iz postopka oddaje javnih naročil izločijo potencialni izvajalci, glede katerih obstaja verjetnost, da bo med izvajanjem javnega naročila zoper njih začet postopek zaradi insolventnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Dopustnost uporabe nacionalnega prava pri pridobivanju dokazov v drugi državi članici

mag. Judita Dolžan, 20.9.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 36/2012V zadevi Lippens proti Kortekaasu in drugim je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago prvega odstavka 1. člena Uredbe o pridobivanju dokazov. Nizozemskemu sodišču se je namreč postavilo vprašanje, ali mora pristojno sodišče države članice, ki želi kot pričo zaslišati stranko, ki prebiva v drugi državi članici, za tako zaslišanje vselej uporabiti načine pridobitve dokazov, kot so določeni v Uredbi, ali pa lahko to sodišče za zaslišanje uporabi pravo svoje države članice, stranko povabi k sebi in jo zasliši v skladu s tem pravom. Prvič je bilo tako postavljeno vprašanje, ali Uredba ureja pridobivanje dokazov v drugi državi članici izključno in izčrpno ali pa je dopustno priti do dokazov tudi na drug način.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Dopustnost posredovanja oboroženih sil v primeru terorističnega napada

mag. Judita Dolžan, 13.9.2012

Pravoznanstvo

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 35/2012Dne 17. avgusta 2012 je bil objavljen sklep Ustavnega sodišča ZRN, ki pomeni prelom oziroma preobrat v nemški ustavnosodni praksi. Plenum je namreč odločil, da je uporaba vojaške sile, vključno s posebnimi vojaškimi sredstvi (na primer vojaškimi letali ali oklepnimi transporterji), v notranjosti države dovoljena, vendar le pod strogo določenimi pogoji in v primeru izjemnih dogodkov katastrofalnih razsežnosti, kot je denimo teroristični napad. Še vedno pa je v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča iz leta 2006 prepovedana sestrelitev civilnega letala, ko je to uporabljeno kot orožje v terorističnem napadu in če so na krovu letala osebe, ki za napad niso odgovorne. Vojaška letala lahko grozeče letalo le odrinejo, prisilijo k pristanku, zagrozijo z uporabo sile in izstrelijo opozorilne strele.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kako dokazati odpoved uveljavljanju materialnih avtorskih pravic

mag. Eneja Drobež, 6.9.2012

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 34/2012Višje sodišče v Ljubljani je v sodbi z dne 14. marca 2012 utemeljilo, da se avtor po slovenskem pravnem redu lahko veljavno odpove uveljavljanju malih glasbenih pravic, in pojasnilo, da v tem primeru kolektivna organizacija za javno priobčitev njegovih glasbenih del ne more zahtevati plačila nadomestila. Sodba je odklon od ustaljene sodne prakse Višjega sodišča, po kateri se avtor v primerih, ko zakon določa obvezno kolektivno upravljanje materialnih pravic, uveljavljanju teh pravic ne more odpovedati. Argumentaciji te sodbe so sledila tudi sodišča prve stopnje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Pristojnost nacionalnega sodišča v čezmejnem sporu zaradi kršitve evropskega patenta

mag. Judita Dolžan, 30.8.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 33/2012V zadevi Solvay SA proti Honeywell BV in drugi je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago 1. točke 6. člena in drugega odstavka 22. člena Uredbe št. 44/2001. V postopku odločanja o glavni stvari se je namreč nizozemskemu sodišču postavilo vprašanje v zvezi s pristojnostjo v konkretni zadevi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Časovna uporaba Uredbe o postopkih v primeru insolventnosti v novih državah članicah

mag. Judita Dolžan, 26.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 29-30/2012V zadevi ERSTE Bank proti Madžarski in drugim je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago prvega odstavka 5. člena Uredbe št. 1346/2000. Madžarskemu sodišču se je namreč v postopku odločanja o kasacijski pritožbi postavilo vprašanje, ali se ta člen uporablja za civilni sodni postopek v zvezi z obstojem stvarne pravice, konkretno zavarovanja s finančnim premoženjem, če je premoženje, na katero se ta pravica nanaša (denarni znesek), v državi, ki sicer ob uvedbi postopka zaradi insolventnosti v neki državi članici še ni bila članica EU (Madžarska), ob vložitvi tožbe, s katero se je začel navedeni sodni postopek, pa že.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vzdrževanje občinske ceste, ki poteka po zasebnem zemljišču

mag. Matjaž Debelak, 26.7.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 29-30/2012Skozi vas poteka z veljavnim občinskim odlokom kategorizirana javna cesta. Zemljišče, po kateri poteka, pa je v zasebni lasti več posameznikov. Eden od solastnikov v poletnem času občini onemogoča redno in nujno vzdrževanje javne ceste.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Izvršitev sodne odločbe, izdane pred pristopom države izvršiteljice k EU

mag. Judita Dolžan, 19.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 28/2012V zadevi Wolf Naturprodukte proti SEWAR je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago drugega odstavka 66. člena Uredbe št. 44/2001 (Bruselj I). Odločalo je o vprašanju, ali mora ta uredba za to, da bi jo bilo mogoče uporabiti za priznanje in izvršitev odločbe, v času izdaje veljati tako v državi članici izvora kot tudi v zaprošeni državi članici (državi izvršbe) ali pa za njeno uporabo zadostuje le veljavnost v državi izvora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Združljivost slovenskega sistema obveznega kolektivnega upravljanja malih pravic z evropskim pravom

Eneja Drobež, 19.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Eneja Drobež, Pravna praksa, 28/2012Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani kot stvarno pristojnim sodiščem teče več postopkov, v katerih Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje SAZAS) toži nekatere trgovske verige, kot sta Spar in Baumax, za plačilo avtorskega honorarja za uporabo glasbenih varovanih avtorskih del v nakupovalnih centrih. Toženci se v nekaterih primerih branijo plačila tega nadomestila, ker naj v svojih trgovskih centrih ne bi predvajali glasbe, ki bi jo bil tožnik upravičen varovati. Trdijo, da gre za glasbena dela, katerih avtorji so se svojim avtorskim pravicam odpovedali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Nujne spremembe vrednot družbe

mag. Maša Kovič Dine, 12.7.2012

Varstvo okolja

mag. Maša Kovič-Dine, Pravna praksa, 27/2012V četrtek in petek, 28. in 29. junija 2012, je na PF Univerze v Ljubljani pod organizacijskim vodstvom docentke z iste fakultete dr. Vasilke Sancin potekala prva konferenca o sodobnih izzivih mednarodnega okoljskega prava (First Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference). Oblikovana je bila kot interdisciplinarno srečanje, ki je povezalo znanstvenike s posameznih naravoslovnih in tehničnih področij z mednarodnopravnimi strokovnjaki v skupni razpravi in iskanju tehtnih zamisli o novih mednarodnopravnih rešitvah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Pravica do denarne odškodnine zaradi kršitev osebnostnih pravic svojcev z nedovoljeno objavo fotografije

mag. Judita Dolžan, 12.7.2012

Obligacije

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 27/2012Starša pokojne žrtve prometne nesreče sta od založniškega podjetja med drugim zahtevala plačilo odškodnine v višini 15.000 evrov zaradi večkratne časopisne objave fotografije njune hčere. Pokojna je preminula v tragični avtomobilski nesreči, v kateri je bil kot sopotnik v vozilu, ki je nesrečo povzročilo, udeležen tudi znani glasbenik, ki pa je nesrečo preživel. Sodelavec založbe je dva dni po nesreči pri starših skušal pridobiti fotografijo pokojne. Ker starša v to nista privolila in sta jasno izrazila nasprotovanje vsakršni objavi fotografije njune pokojne hčere, je fotografijo pridobil iz neznanega vira. Ta je bila pozneje večkrat objavljena skupaj z obsežnim poročilom o prometni nesreči. Prvostopenjsko sodišče je zahtevku v višini 3.000 evrov ugodilo, v preostanku pa zavrnilo, drugostopenjsko sodišče pa je zahtevek v celoti zavrnilo. Z revizijo sta starša med drugim uveljavljala kršitev njunih osebnostnih pravic z objavo fotografije. Nemško Zvezno vrhovno sodišče (BGH) je menilo, da taka kršitev ni podana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Prepoved obrezovanja dečkov iz verskih razlogov

mag. Judita Dolžan, 5.7.2012

Človekove pravice

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 26/2012151 Ns 169/11, 7. maj 2012 V nemški javnosti je nedavno veliko pozornosti in predvsem ogorčenja judovske in islamske skupnosti sprožila sodba deželnega sodišča v Kölnu, ki je versko obrezovanje dečkov prvič opredelilo kot kaznivo dejanje telesne poškodbe. Cent
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄23

Zavrnitev zahteve za registracijo tridimenzionalnega znaka zaradi neobstoja razlikovalnega učinka

mag. Judita Dolžan, 14.6.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 23/2012V zadevi Lindt & Sprüngli AG proti UUNT je Sodišče odločalo o pritožbi družbe Lindt & Sprüngli AG, s katero je ta predlagala razveljavitev sodbe Splošnega sodišča EU. S to izpodbijano sodbo je to zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) v zvezi z njeno zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka v obliki čokoladnega zajčka z rdečim trakom kot znamke Skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Hipoteka

dr. Matija Damjan, 31.5.2012

Kultura in umetnost

dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 21/2012Knjiga Hipoteka, ki jo je napisal profesor na PF Univerze v Mariboru dr. Matjaž Tratnik (GV Založba, Ljubljana 2012, 204 strani), je prva monografija v slovenskem jeziku, ki celovito obravnava hipoteko kot osrednji pravni instrument nepremičninskega zavarovanja terjatev, pozornost pa nameni tudi zemljiškemu dolgu, ki običajno služi enakemu namenu kot hipoteka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

Specializirane preiskovalne skupine v praksi

mag. Miran Deželak, 12.4.2012

Kazenski postopek

mag. Miran Deželak, Pravna praksa, 14/2012Kljub dolgoletnim težnjam, da se za boljše rezultate pri pregonu najtežjih oblik gospodarskega in organiziranega kriminala ter korupcije tudi zakonsko uredi delovanje preiskovalcev različnih državnih organov in institucij v specializiranih preiskovalnih skupinah (v nadaljevanju skupina), tako sodelovanje, ki zagotavlja sistematično in učinkovito medinstitucionalno sodelovanje in s tem sodelovanje za delovanje, kljub zakonski ureditvi v praksi še ni povsem zaživelo. Pomanjkanje interesa gre iskati predvsem pri predstojnikih organov zaradi strahu, da tako delovanje udeleženim prinaša dodatno obremenitev in dodatno birokracijo. S tem se glede na lastne izkušnje nikakor ne strinjam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Potrditev zamudne sodbe, izdane zoper toženo stranko, katere naslov ni znan kot evropski nalog za izvršbo

mag. Judita Dolžan, 5.4.2012

Civilni sodni postopki

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 13/2012V zadevi G. proti Corneliusu de Visserju je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago 6. člena Pogodbe o Evropski uniji (PEU), in 47. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, prvega odstavka 4. člena, 3. točke 5. člena in drugega odstavka 26. člena Uredbe št. 44/2001 (Bruselj I), 12. člena Uredbe št. 805/2004 ter prvega in drugega odstavka 3. člena Direktive 2000/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Odločanje etažnih lastnikov

mag. Anita Dolinšek, 29.3.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 12/2012Institut etažne lastnine je, zgodovinsko gledano, razmeroma nov pojem tako v našem kot tudi v primerljivih pravnih redih, zlasti nemškem in avstrijskem. Nastal je šele z začetkom izgradnje posameznih delov stavb, ki so dobivali svojo subjektiviteto in so lahko postali samostojen predmet lastninske pravice. Ugotovimo lahko, da se v našem pravnem redu stvarnopravni položaj etažnega lastnika počasi ureja. V praksi pa se vse bolj kažejo problemi, ki so povezani s položajem etažnega lastnika kot člana posebne skupnosti, ki ji kot lastnik posameznega dela nepremičnine pripada. Etažni lastnik kot lastnik posameznega dela namreč nujno prihaja v odnos s preostalimi etažnimi lastniki, saj so glede skupnih delov in naprav etažni lastniki v solastniškem razmerju. Poleg tega so etažni lastniki tudi skupni lastniki sredstev rezervnega sklada. Kadar je na isti stvari solastnina (ali skupna lastnina) več subjektov, to nujno zahteva dogovarjanje solastnikov (skupnih lastnikov) glede upravljanja te stvari. In tu naletimo na probleme. Upravljanje v tem kontekstu namreč pomeni skrb za vzdrževanje stvari, za njeno ohranitev in zagotovitev njene funkcionalnosti in s tem v zvezi načrtovanje in sprejemanje odločitev. Pod upravljanje, ki presega posle rednega upravljanja, štejemo tudi odločitve v zvezi z razpolaganjem s solastnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Volivec brez pravnega sredstva

Dubrovnik Tadej, Toplak Jurij, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Tadej Dubrovnik, dr. Jurij Toplak, Pravna praksa, 12/2012Slovenija nima jasno urejenega področja pritožb v volilnih postopkih, opozarja Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), ki deluje pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Volivec, ki se na dan glasovanja znajde pred zaklenjenimi vrati volišča oziroma mu je kako drugače onemogočeno glasovati, bo lahko sicer vložil ugovor na volilno komisijo volilne enote, a bo ta ugovor zavrnila, če očitana nepravilnost ni bistveno vplivala na izid volitev. Upoštevajoč nedavno presojo Vrhovnega sodišča, pravno sredstvo zoper take akte volilne komisije volilne enote ni predvideno. Vse, kar volivcu preostane, je upanje, da se nepravilnosti ob naslednjih volitvah ne bodo ponovile, ali pa bo imel srečo in bo prihodnjič prišlo do tako tesnega rezultata, da bo nepravilnost vplivala na izid. Članek opozarja na neustrezno ureditev pritožbenih postopkov pri volitvah in predstavi mednarodne standarde.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Kriza prava - odbleski kritične jurisprudence

mag. Matjaž Drev, 29.3.2012

Kultura in umetnost

mag. Matjaž Drev, Pravna praksa, 12/2012Ob večinoma pavšalnem opozarjanju na krizo, ki tostran Alp pretresa pravo oziroma pravno državo, razveseljuje, da se je na akademskih knjižnih policah prav zdaj pojavila tudi monografija pravnega filozofa dr. Benjamina Flandra, docenta na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. V knjigi Kriza prava - odbl?ski kritične jurisprudence (Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana 2012, 229 strani), ki je predelava avtorjeve doktorske disertacije Postmodernizem v filozofiji prava, premislek o krizi prava ni umeščen v ozek pozitivističen pravni okvir, ampak se razteza prek prava še na področje zgodovine, sociologije, filozofije in navsezadnje tudi filozofije znanosti. Še natančneje: Flandrovo delo je - na to namiguje že v (pod)naslovu - eno redkih, če ne kar prvo slovensko monografsko delo s področja kritične filozofije prava, oziroma kot je zapisal avtor, kritične jurisprudence.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Občni državljanski zakonik

dr. Matija Damjan, 15.3.2012

Kultura in umetnost

dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 10/2012Z začetkom januarja je minilo 200 let, odkar je v nemških dednih deželah tedanje habsburške monarhije začel veljati Obč(n)i državljanski zakonik (ODZ), razglašen s cesarskim patentom 11. junija 1811. ODZ je ena vélikih evropskih kodifikacij 19. stoletja, ki je v enem aktu združila pravila osebnostnega, rodbinskega, stvarnega, dednega in obligacijskega prava, vključno z nekaterimi vprašanji, ki jih danes ne umeščamo v ožje področje civilnega prava, na primer veljavnost in razlaga zakonov, državljanstvo, prenos rudarske in lovske pravice. Za francoskim Code civil je ODZ najstarejši še veljavni civilni zakonik v Evropi (v novelirani obliki velja v Republiki Avstriji in Kneževini Lihtenštajn), kar priča o tem, da je šlo ob sprejetju za zelo moderno kodifikacijo, čeprav je nastala še v fevdalni dobi, 37 let pred zemljiško odvezo v avstrijskem cesarstvu. ODZ je neizbrisno zaznamoval našo pravno tradicijo, zato je temeljno znanje o njem nujni del splošne izobrazbe vsakega slovenskega pravnika.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
46(1) 45(1) 43(3) 41-42(1)
36(1) 35(1) 34(1) 33(1)
29-30(2) 28(2) 27(2) 26(1)
23(1) 21(1) 14(1) 13(1)
12(3) 10(1) 9(2) 8(1)
6-7(1) 5(1) 3(1) 2(1)
1(1)

Leto objave

< Vsi
2012(33)
> Januar(3) > Februar(2) > Marec(7) > April(2) > Maj(1) > Junij(1) > Julij(7) > Avgust(1) > September(3) > Oktober(1) > November(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČD ĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov