O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 130)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kritika teorije o adekvatni vzročnosti in dileme novejše sodne prakse

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 29.1.2009

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 3-4/2009Iz splošnega načela neminem laedere, ki ga izraža 10. člen Obligacijskega zakonika (OZ),1 izhaja, da se mora vsakdo vzdržati ravnanja, iz katerega utegne drugemu nastati škoda. OZ v prvem odstavku 131. člena2 nadalje konkretno določa: kdor povzroči drugemu škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

V letu 2009 vrsta novosti pri obračunu DDV

mag. Mojca Kunšek, 29.1.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3-4/2009Zadnje spremembe podzakonskih aktov so prinesle nova merila davčno sprejemljivih stopenj odpisa blaga, spremembe pri uveljavljanju neposrednih olajšav mednarodnim predstavništvom ter vrsto sprememb pri obračunu DDV, identifikaciji in popravkih obračuna DDV, ki jih je treba upoštevati pri obračunu DD...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Predhodni postopek kot procesna predpostavka za sodno varstvo pravic javnih uslužbencev

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 29.1.2009

Uprava, Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 3-4/2009V tujini je v večini držav že dlje časa v veljavi sistem, po katerem so zaposleni razporejeni v dve kategoriji: "navadne" delavce in uslužbence države oz. javne uslužbence, pri čemer je ureditev razmerij do delodajalca za ti kategoriji lahko tudi bistveno različna. Tudi pri nas so uslužbenska razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Vsebina PP št.4/2009

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009stran 3 UV Uvodnik dr. Marijan Pavčnik "Prespani paragrafi"
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zapostavljene prioritete v naši državni upravi

mag. Slobodan Rakočević, 29.1.2009

Uprava

mag. Slobodan Rakočević, mag. Slobodan Rakočević, Pravna praksa, 3-4/2009Večkrat smo že poudarili, da je ustrezno organiziranje in delovanje državne uprave za vsako državo nedvomno bistvenega pomena. Na to kaže posebej paziti tudi v času splošne krize, kjer je izhod možen samo ob usklajenem in učinkovitem delovanju vseh segmentov družbe - ne samo gospodarstva, ampak tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L 7) - veljati začne 30. januarja 2009. 2. Uredba (ES) št. 24/2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Razsojeno

Toni Tovornik, 29.1.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 3-4/2009Tožnica je od tožene stranke zahtevala plačilo odškodnine v znesku 7.093,97 evra zaradi poškodbe pri padcu na neočiščenem in poledenelem zemljišču, ki je bilo v upravljanju tožene stranke.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 29.1.2009

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 3-4/2009 Dajatve na mleko Nova Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode1 poleg dajatev določa tudi upravljanje nacionalne rezerve, postopke za ugotavljanje višine in plačilo dajatev, prenos in pretvorbo individualnih kvot, določene pa so tudi pravice in obveznosti proizvajalca in odkupovalca m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah v organe KGZS

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Zbornice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009V četrtem odstavku 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/99, 25/04 in 69/04 - UPB) se razveljavi besedilo: ", vendar le še za naslednji mandat".
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Sojenje v nenavzočnosti - opravičilo izostanka

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Eden od pogojev za sojenje v nenavzočnosti je, da je bil obdolženec v redu povabljen in da svojega izostanka ni opravičil, kar pomeni, da je navedel razloge, zaradi katerih se naroka ni oz. ne bo mogel udeležiti in temu predložil tudi ustrezna dokazila. Samo navedba razloga izostanka za opravičilo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Neustavnost popolnega prekrivanja zakonskih znakov kaznivega dejanja in prekrška

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Odločba US RS, št. U-I-88/07, z dne 8. januarja 2008, objavljena v Ur. l. RS, št. 5/09 Prvi odstavek 310. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94 70/94 - popr., 23/99, 44/04 in 95/04 - UPB) je bil v delu, ki se je nanašal na izvršitev kaznivega dejanja, storjenega s "protipravno hrambo stre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Uvedba vinjet in prost pretok blaga

Aleksander Mavko, 29.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleksander Mavko, Aleksander Mavko, Pravna praksa, 3-4/2009V prejšnji številki PP je mag. Matej Avbelj predstavil ukrep uvedbe vinjet z vidika sodne prakse Sodišča ES.1 Z večino navedb v tem prispevku se načeloma strinjam, vendar pa menim, da je uvedba vinjet kljub temu sporna, tako z vidika prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva iz 12. člena PES...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nasilje v družini - razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem

dr. Liljana Selinšek, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 3-4/2009Z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) je nasilje v družini postalo samostojno kaznivo dejanje, ki je inkriminirano v 191. členu. S tem se je odprlo vprašanje razmejevanja med tem kaznivim dejanjem in prekrškom nasilnega in drznega vedenja iz šestega odstavka Zakona o varstvu javnega reda in mir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zastavna pravica po ZTFI in ZFZ

Mitja Širaj, 29.1.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Mitja Širaj, Mitja Širaj, Pravna praksa, 3-4/2009Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)1 je v četrtem odstavku 206. člena v naš pravni red prvič vpeljal zakonito zastavno pravico borznoposredniške družbe (in banke) na vseh finančnih instrumentih in denarnih zneskih, ki jih je ta dobila pri opravljanju storitev za stranko, in sicer za terjatve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kritičen pogled na nekatere določbe splošnega dela slovenskega KZ-1

Primož Baucon, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Primož Baucon, Pravna praksa, 3-4/2009Novi slovenski Kazenski zakonik1 (KZ-1; v nadaljevanju uporabljam izraz KZ za vse druge kazenske zakone oz. kazenske zakonike), ki je začel veljati 1. novembra 2008, je povzročil številne odzive v strokovni in tudi v širši laični javnosti. Ker do zdaj še ni bila objavljena ustrezna analiza določb no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 9. seji (22. januarja 2009): - Sklep o priporočilih predstavnikom RS v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe; - stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Pridobitev kvalificiranega deleža in novela ZBan-1C

Aleš Butala, 29.1.2009

Banke in hranilnice

Aleš Butala, Aleš Butala, Pravna praksa, 3-4/2009Težav s pridobivanjem deležev v bankah nimajo le slovenske pravne osebe na Hrvaškem. Tudi v Evropski uniji (EU) je znanih kar nekaj primerov, ko je prišlo do zavrnitve izdaje dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža banki s sedežem v EU, ki je želela pridobiti kvalificiran delež v drugi evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Iz Poročevalca DZ

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Številka 8 (20. januar 2009): - popravek poročila Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Letnemu poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 2007. Številka 9 (22. januar 2009): - poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006-2010 v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Suspenz pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, 29.1.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3-4/2009V podjetju imamo za nedoločen čas zaposleno delavko (na finančno-računovodskem področju). Zdaj namerava postati vodja oz. direktorica tega področja, a le za določen čas (52. člen ZDR). Pri tem dodajamo, da ne gre za poslovodnega delavca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Volitve poslancev narodnih skupnosti v Državni zbor

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 74., 95. in 96. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92, 60/95, 78/06 in 109/06 - UPB) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Razpisi

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar. Ur. l. RS, št. 115/08 2. Štipendije za podiplomski študij na College of Europe za študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nadaljevanje izvršbe proti družbenikom izbrisanih podjetij

Vlado Balažic, 29.1.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 3-4/2009V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod)1 smo se upniki pri uveljavljanju pravnega nasledstva aktive (preostalo premoženje družbe po izbrisu) sklicevali na odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-135/00-77 z dne 9. oktobra 2002, oz. na točki 61 in 77 obrazložitve te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Posredovanje kopij odločb za odmero dohodnine delodajalcu zaradi odpuščanja

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009Delodajalec je za pripravo programa presežnih delavcev naročil zaposlenim, naj prinesejo več različnih potrdil, med njimi tudi fotokopijo odločbe Davčne uprave RS o odmeri dohodnine za leto 2007 za vse člane gospodinjstva. Ali lahko delodajalec zahteva te podatke oz. kateri zakon mu to dovoljuje? Al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

V e-pravosodje z novim akcijskim načrtom

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Uprava

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009Na Ministrstvu za pravosodje je bila 23. januarja prva seja projektnega sveta e-pravosodje, ki ga je v začetku leta ustanovil minister za pravosodje Aleš Zalar. Svet je sprejel akcijski načrt projektov, ki naj bi pripomogli k prenovi in modernizaciji informacijskega sistema vseh pravosodnih organov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Valentini, Valentine in valentinčki

mag. Tina Verovnik, 29.1.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 3-4/2009Novoletni prazniki so mimo, kmalu bodo mimo tudi razprodaje in trgovci bodo kupcem vrgli naslednji trnek z vabo, tokrat okrancljano z rdečimi srčki. Govorim seveda o prazniku, o katerem sem se sama v osnovni šoli pri angleščini učila kot o nečem, kar je značilno za anglosaško kulturo, moji otroci pa...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
3-4(44) 2(48) 1(38)

Leto objave

< Vsi 2009 Januar

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov